De Belgische standaard

196 0
20 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 20 November. De Belgische standaard. Seen on 21 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cr5n873z8s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

!• Jaar Easwaeeaiei*wssst N' »10 Vijf centiemen net nummer Zaterilag 20 Novemoer i»iii De Belgische Standaard Door Taai as "FoJjc jOA.Ca-JBI^AJO Foor Ood m Haard an Ztmnà - ■& *»* 'W* WWWW—* V - Il mu ii >!■! ■ ' i t—«"»»»-» n-j.-»_i » » i « -wur iii - I- »"*"•'~* ' **^~ ' Ateaatmiaî+rijÊ root 60 aummtra (9 gbij TOondtl»*ulia* i Vaor d* soMafew : 8,10 it. Veer de *ie*-«wi<Ute« - In 't Uwd 3,56 tr, : huit** t î*«<i : » 00 fv, îadiea mes» ssemplarca *an «Ik stu»«a«î worden gmaaçd* word' de i&onnemwto-prifs ntttder. - Beatnurder : 1LDSFON8 PXBTERS. V*aê& cpsusllmr* : M. X. BStLPAIlï, L. DïïTOM, ç VAi âEAMBI&îit B. V A lf OIS IOH1LD1X, Jnul ÏILL11JK Voor «lie medadeelingea zich wenrîen toî t? Villa MA COQDILLS Zeedijk 91 1»A«*8£ bu socdigingen »»| f< i« *eget Seklamen or d regel. Vlxiehtelmgsïs mlfesschingen van s regels, o»j... sr DE BETEIREHIS Y&H UET SliEZ-KANÀÂL. Duitschlard heeft, met het leger van Macunsen het : « leger van Egypte » te doepei , te kennen gegeven dat dit loger door Klein-Azia «ou trekken, het Suez-kacaal oversteken en Egypte be-dreigea.'t Is overbodig er op te wijzen dat er heel wat water door de z«e zal loo-pen vooraleer dit reusachtig plan zal zijn voltrokken. Zelfs in de veronder- j stelling die me niet onmogelijk voor- ; komt, dat het Duitsche leger Constan- ] tinopcl bcreikt.dan is er nog een afstand iusschen deze stad en het Suez-kanaal. Klein- Azia en Syrie zijn niet voorzien va , een net strategische spoorwegen, als de Westerlandcn va* Europa. Het verroer der troepen zal dus oneindig meer tijd vragen. En de Mogendheden zullen de vijacdelijke legers ook wel niet ongestoord laten doortrekken. De Fransch- en Engelsche legers zijn op weg om de Duitschers den weg t« versper-ren. Engeiand ontscheepte in Grieken-land nog wel slechts veertig duizend soidatec, Frankrijk veel meer ; maar dagelijks groeit hua getal. De Serviers van huoncn kant zullen achîeruittiekken in 't gebergte en indien hulp bij tijds komt, de verbindingen van het Duitsche leger bedreigen. Wij hebben er ons maar aan te herinneren welke ernstige roi het Antwerpsch leger speelde, om een gedacht te vor-men van wat de Serviers kunnen doen, voor wien juist deze taktiek veel ge-makkelijker is, daar ae van op de ber-gea de vallei, langs waar de Duitsche troepen moeten trekken, beheerschen. De medewerking van Griekenland, Roemerùë en zelfs Rusland laten we voorloopig buiten kwestie ; hun houding îs niet duideiijk genoeg afgeteekend.om op hen te steunen in den Balkan-oorlog. Het plan door Engeiand en Frankçjjk bsraamd, i» ons evenmin bekend. 't Is ^-.irust^ttilend te weten dat se krachtda-dij.- /ullcn handelen en eensgezind. Beiie Mogendheden hebben het plech-vi * bevestigd. Het bezoek trouwens van j offre te Londen was de voorbode Van deze samenwerking. En het tijdelijk af-treden van Lord Kitchener, als minister van Ooriog, moet ons eerder verheugen. Kitchener heeft zijn strepen gewonnen in het Oosten, waar hij veertig jaar ooorbracht ; hij heeft dus eene gruote omiervinding cpgedaan, die voor den ooriog ks het Oosten van beteekenis is ' i> pkats van een man van zijn gebalte i< jus eerder op het oorlogsterrein, dan \ i-- de bureelen van een ministerie,welke | dit sten hij er ook hebbe bewezen. De Duitschers zijn dus nog niet in l Egypte, en het Suez-kanaal, dat Egyp- | te van Azia scheidt, ia veilig voor lang. jj Om de beteekenis van het kanaal te f kennen, hebben we slechts de geschic-denit te raadplegen. Holland was voor langen tijd eec der eefste, sooniet de eerste ze-emacht. La g voor dat het Suez-kanaal geopend wtrd, bestond de Hollandsche Oost-Isdische Compagnie. Haar schepen om-seilden de Kaap der Goede Hoop, waar-ze 2-ich in Kaapstad, bevoorraden kon-!«n. Engeiand maakte vac de gelegen-heid gebruik lat Hollarsd door het Fransche leg<r ouder Napoledç werd ingenomen, om Kaapstad en 'een groot deel van Zuid-Afnka te bemeesteren. De Hollandsche Oost-Indische Compagnie ging ten onder. E geland metster van de baan r.aar het Ootten, de eenige baan die bestoed. Napoleun had beproefd een anderen waterweg aan te leggen, namelijk een kanaal tusschei Azia en Afrika eenerzijds, de Roode en de Middelartdsche Zee andeizijds N .poleon mislukte. In 1854 maakte de Lesseps, die i; Egypte vtrbl tf, een pian op om de ge dachte van Napoléon uit te voeren. Ee machtige maatschappij werd gestichl Engeiand kwam er tieftig tegen op VoortaaD zou er een tweede weg zijn een korter, dus voordeeliger weg, naa het Oosten. Engeiand zou ssijn meesteï schap verliezen in het Oosten. Desniettegenstaande werd het reuzer werk uitgevoerd. Hvt tat aal werd gec pend in 1869 Het kostte zoowat vijf hon derd nuiuueij. Maar het succès was, or een in de mode zijnde woord te gebrui ken « kolossaal ». De Zuid-Afrikaan sche Colonie verloor veel van zij belangrijkbeid. De scht pen immers es men den kortsten weg > aar het Ooster het Suez Kanaal, gtmiddeld een vierd korter. Te dien tijde kwam Disraëii aa het hoofd van Engeiand. Hij zou ee wereldpolitiek voeren ; Engeiand ko zijn invloed doen voeltn al orer de we reld ; het zou zijn eerste plaats herove !ren onder de volkeren. Een goede gele genheid bood zich aan. De Kbedief va Egypte bezat bijr.a de helit der aandee l len der maa^chappij van het Suez Kanaal. Disraeli kocht ze voor Enge land. H=td E gcland ntt tôt stand koœe van het Ka aal niet kunnen bel«tten, ht afkoupen van deze aandeelen was ee eerste aiddel om iaet te bemetsterer Kort daarop bood zich een audere geie genheid aan. In 1883 braken onlusten uit in Egypte Engeiand zond zijn leger, dempte de oproer maar 't was er goed en de Enge] -schen blevea er. Epypte werd in feit afhankelijk van Engeiand, en metee het Suez-Kanaal. Konden nu de Duitschers het Sue* Kanaal bemeesteren dan zouden ze ol we! dit kanaal onbevaarbaar maken oi wel, zoo mogelijk,de E gelsche scheep é vaart btlemmeren. Deze laatste zou du - de Kaap der Goede Hoop moeten ora | zeilers. De bevuorrading van kolen 20 beel mpeilijk zijn. De kooimijnen i £ Zuid-Afnka, ^ijn talrijk maar met rijk 5 H'-t vervoer met Engelsche scbtpen *0 I dus veel duurder komen. Zij zouden d ï: mededinging der duitsche scheepvaai [ niet kunnen zegevierend doorstaan. H. - verlics van 't Suez-Kanaal betteker. voor Engeiand het veriies van zijn meea \ terschap op zee, Engeland's toekomst staat op 't spe] Dat is een waarborg te meer dat he zijn uiters^e krachten zal inspannen or Duitschland te versiaan. Dr Van (e Perre, Vclksvertegenwoordigei De politieke toestand De « U (OJ s ic é » is weeroio in Frink rijk vasîîifcmttseld. Dit bliikt uit velcrle feiten die iu andere tljdcD wel meer dai opspraak hadden verwekt.Zuo komt gêneras Gallieci cfficieren te straffen en maatregelei te cero«ia die er op wijz» n dat h-it m»t ail Janterfanten rtiert prdaar te »czan. Ook d wil i*- wir.tie; ioon' h^t fransche volt doo zij houdi: iz. Ern eroote oorlo^sleening agi 5 % en te oisdeïschrijven in aardeelen vai 100 frank, irschrnfbaar aao 88 °/« vuorge steld door den ministtrvan geidwezen bckom de alj?»>meene po^dkeurlng. lr E.it'fiand daarerite^eD trappelt men te piaaîSe. I weerwil van de omstaodi^hedei wd rof f- oorl o-1 den wipDfn Z k m» th* srf t) î «ît-ai g dat A quith hoop het v»ij«'illie«rschap te behnudfci» ! l'wHe - - -t rok i-roote b krimmeringen, pi een du Wrh opti cht d o Albaôië eene mo gelljkhfid word» en dat al us var< de Airia tisch« !<ust e ? r*ch*str bsc^ govaar kat Ifomen. I eeu kfthi t->raad heelt men d< eewichtjghfti v:>n dezen toestand ingezier •en o<»k b sloUm te handelen. 't Wordt ten «adere meer dan tijd. j BIJ DEN VIJAND De Duitsche verliezen De Pruisische verlieilijsten no». 860 t. m. 1 369 (22 October—2 Noveinber) bevatien de liBiBan van niet mînder dan 78.376 gesntuvel den, gewonden en vermistea. In de ljjsten kome» aacmerkelijke reekgen « vermltlen » " voor. Dit geToegi bij het greote aantal ver-* lie zen ( rum 20.CC0 meer, dan in de lijsten » 35U t. m. 35g zija vermeld ) wettigt het ver-r moeden, dat deze ljjsten betrekking hebben - op de verliezen, erelcden bij hetgroote Fransche eff nsict ir Champagne. [• Het gezamenlijk aantal op de Pmisische _ lijsten vermelde verliezen bedraagt 3.( 99 445 Dsarbtj moeten nog gevoegd wordeo 230 Q B 1-rsche. 28 Saksische, 293 Wurtemberg-schi# veriieslijsteo, bonevecs 65 vaa de marine, en fce'd^e van de kolonia'e tro#pen en var,deic Tu-ksc^eo dienst. zljnde Daiische c fficieran en underefficieren. De verh^zen van het Oostenrijksch H'»n-'' gaarsche léger worden niet opgegeven, maar Q 1 se zijn catuu lijk naar evearedigheid van die Q | der overige Duitsche lijsten. VOOR Om SOLDATES u I Zcsde inschrjjvingaljfst. IOverdracht ir. 7140.55 G meente PEOVEN Baron Mazeman de Couthove, Burgu. Provcn 35.90 t E. H. Karel I-owagie, pastor, „ 15.00 Q Honoré Haghebaert, ootaris, „ 10.00 Henri Delanote, ,, 10.00 Theodote Oecat, „ 5-«« Henri Verhille, „ 5.0* Amand Top, „ 5.0# Hector Desmyter, „ j.»o n Camille Devos, „ 5.00 - August Lefebvre, „ y q Alfons Marent, „ }.•• Q Edmond Garmyn, » a.»» Pamphiel Camerlynck, ,, 5.** Aimé Clacysoone, „ 3.00 K. H. Joseph De Knock, onderpastor, „ 5.®» - | Honoré Muysseb. onderwijier, „ 5-*e - ; François Thiers koster, 5.90 ç Camille Clarebout, „ 5.99 g Léo Vulsteke, „ S-o* ; César Butaye, ,, a.50 ~ Remi Liefooghe, veldwachter, „ 1.99 U Henri Beun, „ 1.50 [i Wed. Charles Bosaaert, „ 5.00 | Henri Borrey, „ i-oo Henri Bosiuwe, „ 5.00 t Theopbiel Bossuwe, „ 5.99 6 | Karel Camerlynck, „ 3.09 t Capitaine Toussaert, „ ae.09 t N. G. Deed, 4* Motor Amb. Convoy „ 5.09 t Henri Debter, „ a.o« Aimé Delanote, „ 5.99 | Aloï» Dequidt, „ 5.99 Remi Deschuytter, „ a.00 Euphrasie Detmyttere, „ a.9o ^ Leopold Desomer, „ 3.00 1 Tbeophiel Dewulf, „ 5.00 Adolf Faes, „ 5.90 Wed. Gheldof-Snick, „ io.oo Jérôme Jonckiere, „ 4.00 Pamphiel Kinget, „ 5.90 Jules Lebbe, „ 5.09 Kindrrs Lemahieu, „ a.99 Jerôme Lermytte, „ 5.00 Georpf s I.esap, „ 1.99 François T.iefoo*h'>, brig. der douaaen, ,, 4.99 George* Liefooghe, „ 4.90 René Liefooghe, ,, a.oo | René Matton, „ «.oo | Marcel Nollet, „ z.oo \ Naamloo», „ a.90 Naamloos, ,, a.oo Naamloos, „ a 00 Onbekend, „ 5.00 Onbekend, „ 4.09 Onbekend, ,, 10.00 Emile Fareyn, „ 3.00 P. V. B. „ a.50 J Désiré Rappelet, „ 1.9* Wed. Ryckeboer, „ 5.00 Henri Ryon-Devos, „ 1.00 r Léon Soenen, „ 5.00 > Wed. Soenen, „ 5 00 ; Marcel Top-Dccae, „ 5.00 ; l Wed. Top. „ 5 00 Kinders Vandenbroueke, „ 3.00 Yandcnbussche-Gauqi'ie, „ 5.00 1 I^red. Verbek , vlucht. uit Boesiagh», „ 1.00 Georges Verfaillie, ,, io.co Kinders Verhille, „ 3.00 | t Alphonse Vulsteke, ,, 3.00 < Voor den zegepraal, „ 3.00 ? Totaal fr. 8177.05 I i DE OORLOG In den Baikan 0£ BESUSSENDE SLAG I* 'T KORTE Van welk een ontïaglijk groot belang de bondgeneoten het resu'.taat van den thans op het Balkanschiereiland gevoerd worden-den atrijd achten voor den einduitsia? van den geheelen ooriog, blijkt uit het feit dat Kitchener naar het Ocsten tuo# om den mili-tairen kant der saken ta bevorderen, dat stsatsminister DerysCuchirs naar Aihenen trol cm het diplomatiek terrein van strunkel-steecen te zulveren, dat z Ifs tôt io de mirsi- < •terit» toe naklanken k wameo die cr iagt laid hebben de oneenigheld bestaande tussohen mixiisters zell. Dit proot belaag hebben wv rseisten over-vloede bewezen cm er nog op terug te ko-mea. De zaken zijQ tha^s zoo ver gevorderd dat we oub sleehts no>; dieneu te h->ud*<j aan Oen uitslag, die nakend is, waat de besln» senoe #lag is te wege aan den gang. H?t Servische Noorderleger ligtopde Mun-tenegrijnsche grt-ns gedrukt tôt onwerkdà-digheid door terug trekken gedoemd.Het S r-vlsch zuidei leger verkeert thans in etn r-eel moeihjkeo «oestand en m teen wordt het front dat hetfransch-engslsch expeditiekoips bezet, erg bedmgd. Door de samerid/ukking van het over eenige weken. uitgestrekt iront kwamen groote Duitsche en Bulgaarsche machten vrt] die tbans op het zuidei Iront, een siag aan 't inaetttn zijn waarvan 't belang nie-mand ontsnapt* We altten nu in de f O'îtekerheid of de felem zich he 1 en al toeknijpen zal door het verraad van Grie- i kenland. | Deae onzekerheid moet in de eerste dagen f opgeheven worden. WIJ MOETEM GRIEKENLAND OWINGEN OPEN SPEL ÎE SPELEM, OKI TE HANDELEN INGEV0L6E. Onze troeven daarvoor zijn wel is waar beperkt, maar kunnen toch nog klaarte be-konien.Eenerzijds staan wlj vo®r eene neerlagg en met een klcin legertje tegenover een mach-tlgen vijand. We inogen voor morgen een aaaval in massa van Mackensen tftgers ons Zulderfront aannemen als een zekerheid. Over weken schreveo w« dat het hot f idoel van den duitschen veldtocht Sa'oniki ^as, het werd wat glimlactiei;d onthaaid, nu staat ied«reen voor de scbrikktlflke zekerheid. Aoderzijds hebben we onz? middtliandsche vloot ODder stoom dicht by Griekenland. Door deio vloot kunneD we Griekenland dwingen positie te ncmen. Esne kategorickc v« rklariijg is noodig; blyft 2« twet dagen uit, éan ia een kategorieke vloot-actie tegen Athenen.en een onmiddellijken blocus nood-zakelijk. Aoders draaien wij in een straatje zonder einde. WAHT GRIEKENLAND SPEELT VALSCH SPEL Eerst'en meest door ssija Koning, die door de ontbinding der Kamers getoonabetft het volk onder eyn juk te houden, vtrvolgens door sijn roini3terie. Denzelfden dag dat Skr>uladis t- pariis het Fransch gouvernement b.:.scbtid liet van zijn« goede bedoelingen, Werd een Orieksch-bulgaarsch akkoord gesloten. Vooraleer De-nvs Cochin te ontvaneen heeft een duitsche afvaardiging de orieiiteering bewerkt. Het springt in 't 00g dat we verraden zijn vaa over maanden. Eeo Wintercampagna Zoowel op 't Westdijk als op '1 Oostelijk front is een stijstand itig«treden, teweeg ge-bracht, eensde ls door de omstardiRheden in den Balkan, die de Du 'schers op deze beide fronten tôt onwerkzaamrseid nuopt en ander-deels ook in 't vooru :zicnt van een wintei-campagne. Want zoowat van ov ral komen bt-nehten dat de Duitschers 2ich tôt eene overwintcri' g ^p de thars bestaande posities vo'-rbertidei. Op hf* Owsteiij front houden zij hen thans ouledig met de iur chtmg van hua winterkwartieren, terwtjl aij over het geheele frout la eerste il ie detei sieve stel-lingen 11 orde brengen en but v^ rbiadinga-lijoer veisterkei .In deverschiliende«eetoren tu }Cber> Wiina en de moeiassd; va^ Pinsk, iar,gs dt S ;ypaec dea linkcruevor van de Jt;wa leggen de Duitspîiers eii oe Oosten-rijkers îugtgraveu ea vtf»ainjJe ^ronds woaingen aan, De Duituch-.: staf maakt intuaachan, daar Inj vil oeichikiteu over de gro istc moge-li Ke kiacht toi s<..el an hem^Kkciij* mauceu* vreeren, veel w»rk vaa t.ei aanleg en van ideuwe lijn«n, daar, voigens de Duitsche deskuadi^en, p>r legerkorps een spoorlijn btschikbdar moet zijn. Haï L»u\tsche eflectief aao het Oj» tir ont, sinds S p omoer aaiimer-keiijK vcrinitiderd ; dne tegeraorpsen zijn onmiddeliijà; na heiChainpagne-uff»i.»iei naar het W<-8 iront gtdirigeerd, terwijl vijt leger-korpsen naar het Scrvisçoe oorlogstooneel zija vertrokken. Die aedt Lgerkorpsen zijn aile onttrokken aan den centralen sector Wiloa-BiDS*. Aangezien het laatste Rus-sische offetsitf op het Zuidfront daarheea Duitsche troepen heaft getrokken, mag men aannemen, dat aan het ceatrum tuim twee legers zijn ontnomen. Tuch blijft, volgersde Russische deskun-iigen, het Daitsctie ceatrum het m.estver-sterki* puat ; ûe-vijand r .u hier btsschikken over een miihoca menschen, terwijl een half millioen op het Z'iidfront ligt en slechts 300.000 man op het Noorofront aaowezig ziju, waarvu 1 cirie divisi s tegenover Dvinsk et) 130.000 maté «an de Dvina staan. Oot in het WtSien voeren de Duitaehers alierhande werken uit duide'ijk te kennen gevend dat een overwintenng in't «icht is. In Vlaanderen wordt thans een vierde duitsche Verdedigiîigslii is, die insgelijkt tôt schuil-plaats-lîûie kan dieaec, aangelegd. SAM1SNWERKIMG Meer dan eene gewone gebeurtenis mag de aankomst te Par\js van de vier bjjzwnderste Engelsche mimsters, genoemd worden. 't Is te aanzien als de eerste stap gedaan in de nchting van c»n algemeenen oorlogsraad «n algemeenen staatsra&d, gehjk het onze medewertier Jan Vaa de Wotsîyt-c voo-ateld*. Het woiat ten ance. eeenc nooi z*keiijk-heid die ooor numaad meer is le oat< ennen. De samenhang der oorlogsverrichiingen lijdt veel te veel onder bet veriies van tijd dat noodig is met 0 «ierharidtlingen.nten en we-der geloop en vijveu ^n *es. M cht meo aliicht tôt eene "voUedige ver-standhouding geraaen. Hontrarije, Het Ce ,trum en de Vrede De Vrrtdes'oor d \ao Hor garjge aao wiens ho< Id staat Hoop Et r». H. Mrr. Gi<-swein hield eene vergadering waarbîj h«t vrede-vrsat'Stuk te berde kwam en waario tiet ver-langeo werd uitgediukt 1 aar een spoedigen vrede. H«t Duitsch Centrum dair^cteg^n ver-klaarde in zijn vergaderiDg dat de vrede sîech's m^cht ingezien worden mtt eene ver-beerîijkii g van bet Duitsche volk en van Duitschland dat glorieiyker uit dieu ooriog komen moest.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods