De Belgische standaard

424 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 29 April. De Belgische standaard. Seen on 23 February 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9k45q4st1h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

J9w Hf91 (648) Zondag 29 en Maandag 30 April 1917 lllllllXffSIS!!S Fi»f ••!£aï*i: ram< fr.i^sg p fMutàm s?.$a s fetetMUS 5,9$ ; U.ttlWt4MV t* riUa41 Z attiré t" Ï.99 a murage* g.58 g «UtfitfsP 1>®2 MeiUt* '* msa ; X nmad lr. 2.50 ■ m*ad*$ |.oo ■ ■»«3dn| Mo DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL 8 H BBHBBÙ VILLA « Ma CoquIU» % £ebsiik D 3 PARU* KltiM nnkaa» diRisusa j O.ffif. duraftJ } RECLAMES i TOigsse ovjrtt». CHT ' B A A R T ""^TvTA C l-— ^lichfeei*-Besfc uTpdirn™™*™"**^ 144«fonft Peeters faite Medewtrkert : M, E. Beipaîre, L. Duyker«s P. Bertrand Van der ScKèlden, Dr Van de Perre. Dr. J. Van de Woeitync, Joui Filliaert, Dp L. De Woïf, J. Simons, 0. Watiez, Adv. H. Baels, Hïlarion Thans. Nog over het Lied. « Uit de botsing der gedachten spriogt het licht » ze^t een Fransch spreekwoord. En daarom is 't misschien niet gansch nut-teloos dat ieder die er een gedacht op na~ houdt over volksveredeiing door volkszang, beantwoorde aan den oproep van weJeer-waarden Heer Jan Bernaerts, onlangs weer herinnerd door Vanli. De vraag is : Hoe zullen we de massa brengen tôt het zingen van schoone, deftige liederen ? Ecrst en vooral : me dunkt dat men dik» wijls te ver wil springen,te schoone idealen wil verwezenlijkt zien. De volmaaktheid is op aarde niet te vinden, Beletten dat er schunnige liedjes gezongen worden, dat die schunnige liedjes toegejuicht worden en bij-val vinden, dat zal, helaas ! wel nooit gebeuren. Er toe komen dat de massa, zelfs de goeddenkende massa, zich verzetlen zal tegen onzedigheid in het lied ? Daartoe moest men eerst den Kuddegeest van de meeste Vlamingen weten te overwinnen ; van elk jongeling éen man van karakter maken. Zeker moet daar naar gestreefd worden. en wel uit al onze macht, met gansch ons hart en gansch onzen geest. Doch, in afwachting ? Vanli zegt : « Waar geen zang/«s£bestaat, ben ik de meening toegedaan dat zangplicht moet worden ingevoerd ».MaarVanii,bestaat de zangiust niet ? Op marsch en in rust, in herberg en kantonnement wordt er gezongen ; vroeger op bruiloft en feestmaal, bij kermis en jaarmarkt, in drankhuis en op straat. Ons volk kan niet ergens samen komen zonder te zingen ; onze gewone, onbeschaafde menschen kennen geen vreug-de aïs er geen lied en geen pint bij is. Zangiust, dunkt me, is er meer dan noodig. Doch de kwestie is : het lied veredelen. Er hoeft niet meer gezongen te worden dan nu, doch er hoeft beter gezongen te worden. Zal men daarin gelukken door zangpiicht 1 We betwijfclen het groofelijks. Dwang heeft toch zoo weinig opvoedkundige waarde ! Het veredelen van het volkslied is een werk van zuiverc opvoeding. Geldl hier dan niet de regel die toch algemeen wordt aan-genonien, meen ik, in zake opvoeding : Werken op het verstand om de verbeelding te tretïen, op het hart, om de genegenheid te wekken ; op den wil, om de daad te doen gedijen. Dit is wel wat de weleerwaarde heer Bernaerts bedoelt : schoone, deftige liedjes leeren zingen, doen beminnen, doea voor-dragen,Kan de officieele wereld dat ? Het eerste punt, ja, ongetwijfeld. En 't is zeker al een niet te versmaden voordeel. Maar de twee andere punten? Men verlieze niet uit het 00g dat bloot-uiterlijke vaardigheid hier weinig invloed heeft : door oefening wordt men misschien wel een kunstig zanger ; maar deftig zanger wordt men alieen uit karakter en oveituigi ig. Iets toch kan de officieele wereld doen, en dat i-i-ts moeten we trachten te verkrijgen overal waar we kunnen. (Willen ia kunnen, hoor!) De officieele wereld kan zorgen dat op de feesten welke zij met hare tegen-woordigheid vereert, iedereen geru«t en zonder argwaan kunne Iuisteren en move toejuichcn. 't Is, ongeluH-igli;* .«Jet altijd ïoo ! En als de lief ?.ebi>ers • schw nig-hedenondervinden dat hun i fbzQ zargen niet geduid worden op alge-neene vergaderingen, wees er van zeker : >e zullen betimelijke liedjes aanleeren. Ze s | îiouden immers le zeer aan 't genoegen op | de planken te komen ! » Een ander midd< ! : Goede elementen. | Lustige jongens, die zingen kunt en 5 defti< zingen wilt, waarom houdt ge u al-{ tijd op den achtergrond ? Doet u gelden 1 j De beleggers van feestjes verlangen ge-, woonlijk niet beters dan over flinke, deftige " zangers te beschikken. Heel dikwijls laten | ze ha'.fbakken dubbelzinnigheden toe, om-| dat ze meencn gebrek te hebben aan betere ? stof. En dan doe men zooals in G 243, Iwaarover de « Belgische Standaard » mocht zeggen : « Men had zorg gedragen de liederen op 't programma te laten drukken, 't » publiek zong met voile longen meê, en zoo werd het repertorium der piotjes met nieu-we Vlaamsche liederen verrijkt. » Vanli zegt in zijn opstel : "De openbare meening werd reeds gaande gemaakt, en 't is nu zoover gekomen dat ieder recht-geaard man den deftigen za» g zou willen in eere hersteld zien." Als dat waar is — en we meenen het 00k — dan weze de Hemel gedankt : het lastigste van den strijd is dan gewonnen, de openbare overtuiging is dan Iaan onze zij de. Zoo nu de officieele overheid haar natuurlijke betrekking uitoefent en ons beschermt tegen officiëel-goedgekeurde ; schunnigheden ; en zoo van den anderen î kant onze jonge, deftige kunstzangers wat ï meer durven optreden en wat meer officiëele I* aanmoediging bekomen, dan zal het goede lied weldra onbedwongen klinken en juichen - bij feest. en tocht. En de massa der kudde-menschen, meegesleept door 't goede voor-beeld, zal niet langer een "poids mort" zijn, doch rnede wegen ter verheffing van ons volk. A. V. V. De Toestand De Siilstanâ is let OfiiÉf De vaste en stellige hoop op een dcerbraak, moeten we echter niet l laten varen want wat iedereen staande hield l en vrij mocht. uiten wanneer het offensief | aanvang nam t. w. dat het thans om de ? beslissing zou gaan, blijft nu 00k van kracht. Het feit dat, daarbijj Duitschland j zijn troepen uit 't Russisch front licht en | naar hier heen brengt, laat het vermoeden | meer en meer houvast krijgen dat we ons | nog steeds aan iets anders dan aan een zuiver duitsch defen^ief mogen verwachten. ; Het is hoogst te betreuren dat de omwen-teling in Rusland zuikdanïge \e;wikkelingen , op aile gebied heeft meegebracht dat de Duitschers tiet Oostelijk front als een rust-front mogen aanzien^ voor een heelen tijd i ver, maar het fcit is er en daarmede hoeven ; we rekening te houden. j D« Eiigélschen doen voorl en dat is een j Vcrheugend teeken ; M°t aan te houden, bîijven we meester vaa het initiatief dat de veldslagen regelt en bijgevolge den vijand zijn. plannen dwars- boomt.. We moelen er thans weerom in be rusten dat we wel onze overmach getoond hebben, maar die overmacht no£ niet volkomen aan de omstandigheden wi sten aan te passen, met andere woorden dat we de vijandelijke inzichten nog niei heelemaal hebben kunnen voor zijn en dus voor verassingen gepîaatst werden die der strijd een andere wending hebben doer nemen,dan we hadden gevvenscht. i Daarbij is hel de begeerte van eeniedei den oorlog zoo spoedig mogelijk gedaan t( maken, het is toch 00k eenieders wenscl l den oorlog te zien eindigen met de neder-5 laag der Duitschers en daarvoor zouden v/t nog maanden willen leven met de hoop al | léen. De tijd werkt voor ons, en mislukker - we nu, we zijn overtuigd dat we later betei zullen varen. Intusschentijd stijgt de nooc ; steeds hooger in Duitschland en zijn we ei ! bewust van dat het Duitsche ieger nog alU weerstandkracht bczit, niet min bewust zijr we dat het duitsche volk in een ander geva verkeert. En dat is 00k iets in een strijd waar volkbevoorrading zoo onontbeerlijk is als legerbevoorrading. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN w»— ■ Nieuws voor onze Soldaten M. de Dorlodot, Priory Gardens, Fol-kestone (England), aanzoekt de personen wier adres volgt hem dadelijk hun adres op te geven. Hij zal hun nieuws bezorgen. Zij moeten terzelfdertijde hun verblijfplaats in België, alsook de voornamen van hunne familieleden, (vader, moeder, vrouw, kinde-ren, broeders en zusters) in België gebleven, meedeelen. Dit ailes ten einde aile misver-stand te beletten. Bellevaux : Mesters Jan. Bilslain : Hoevel Frans. Blandain ; Nakaert Paul, Mevr. Spilers. 'S Gravenbrakel : Mahieu Désiré en Robert. Bressoux : Legrenier Edmond, Marcon-neau Alexis, Piette Louis. Chiney : Goffinet R., Poncelet. Dolhain: Biname Emiel, Blistairs Jan, Brayeus Jacques, Dederix Leoo, Faniel Guillaume, Fey Jos., Jacquemin Eeon, Lan-gohr Maurits, Marnette Julien, Niebes Jos., Puts Elia, Schoonbrodt Thomas. Edinghen : Dehaene August. Engis : Sehon Arthur. Gouy- lez- Piéton : Petiau Fernand en Henri. Grivègnee : Rahier Jan. Haute-Crotte : Albert Jean en Victor. Herstal : Drion Jczef, Levinfosse Dieu-donné.| Jupil/e : Bouchez Jozef, Bougnet Arnold, | Colette. Damry Michel, Defays Robert, Del-| seme Denis en Jan, Dethier Heuri, Falla ; Gaston, Halboister Jan, Tomas Servais, Wery Pierre. ('t Vervolgt.) Generaal Tombeur te Havre Generaal Tombeur, de Belgische bevel-hebber in Duitsch-Oost-Afrika, wordt in de eerste dagen te Le Hâvre verwacht. Hij kwam teLonden aan met de « Albertville» die Borna op 3o Maart verliet. Aan boord wa-ren 00k een zestigtal diiitsche krijgsgevan-genen bewaakt door twintig Kongoleesche soldaten die nu te Havre verblijven. De « Albertville » werd door geen onderzeërs aatigevallen, maar pikte ter hoogte van de Spaansche kust de manschap op van een getorpedeerd koopvaardijschip. Generaal Tombeur was in burger gekleed. Men is benieuwd te weten waar de duitsche krijgsgevangenen zullen geïnterneerd worden : ofwel in Engeland ofwel te Havre, ! Ooi>logs tljctirseferi ' De Yeldslag op de ligue : Parijs 27 April, i5 uur. — Nosral Jeven ! dige artillerie-strijd Z. St. Quentin, Gedii' , rende den nacht pooerden de Duitschers zoc wat overa! handslagen (e pl «atsen. Ze wer ( den overal afgeslagen. Aan den Westelijker ) rand van het St Gobain-bosch, in den sec-, î tor van Reims en om Auberive siaagden w t ^ | met welgelukken in bijhoorige verrichtingen, t j Wij wonnen veld om Hurtebise en verover-J den een steunpunt op het plateau van > ' Moronvillers. Het getal kanons dai we siuds ^ r6 April tusschen Soissons en Auberive buil L ■ gemaakt hebben beloop heden i3o stuks. 11 Het zeegevecht voor Pover. . \ Het zeegevecht voor Dover is allerschrik-, lcelijkst gevoerd geworden. Het duurde L ; slechts tien minulen. Zes duitsche destroyers j ! werden door twee engelsche torpedobooten ^ gezien op 't oogenblik dat ze Dover ging-en j beschieten. Het gevecht beg'on dadelijk. De 1 1 engelsche boot Swift wilde een duitsche f boot aanrammen, miste doel, sneed door de l duitsche linie, droei om en zond een torpille, jj De Rroke vuur gevend uit al zijn stukken, ! ramde een duitsche boot, ter hoogte van de ; groote schouw en bleef in den rorop han-\ gen. De duitsche en engelsche matrozen » werden hand^emeen op 'tdek Het stroomde ; kloed. De Broke kreeg een hagel van schroot op zijn dek ; maar de commandant kon het ' schip lossen. Juist op dit oogenblik deed een obus zijn machienkamer ontploffen. De Broke kon niet meer sturen, maar vermocht toch de manschap te redden van twee duitsche torpedobooten die zinkende waren. Toen daagde de Swift terug op en nam de ; Broke op sleeptouw. De duikbootenoorlog. Alhoewel er geen torpedeeringen meer | aftfekondigd worden, moet men niet denken } dat de duitsche duikbooten stil Iiggen. Inte-gendeel : Hun bedrijvigheid breidt zich steeds uit. Zoo werden in de laatste week, • voor Engeiand a'ieen, 4o sebepen van meer dan 1,600 ton, i5 van minder dan r,6oo i ton en 9 vischsloepen in d£n grond geboord. [ Het is het grootste getal tôt nu toe geboekt. | 'ièm », : De Toestand op 28 April 8 mr ! j PARIJS meldt : wederzijdsche artillerie-strijd N.-W. Reims en in Champagne. Geen infanterie-gevechten. { Wij schoten drie duitsche vliegers neer, zes andere werden tôt dalen verplicht. | Wij bombardeerden Ribemont en Crecy. j LONDEN meldt : Gedurende den nacht hebben wij eenige steengroeven bemachtigd 0. Hargicourt. De vijand vluchtte in haast. Wij hebben kleine gevechten geleverd met goeden uitslag tusschen Bœux en Gaurelle. | De vliegers waren heel bedrijvig. Zeven . duitsche tuigen werden neergeschoten, 6 andere tôt dalen verplicht. Zes onzer vliegers keerden niet terug. Ramsgate gebombardeerd In den nacht van 26 tôt 27 hebben duitsche destroyers de Engelsche haven Rams-gate gebombardeerd. Ze werden door de kustbatterijen verdreven. Nieuwe vooruitgang in Mésopotamie In den nacht van 24 tôt 25 heeft het i3e Turksche korps schielijk de beide oevers van Shat el Adhaim verlaten nsar Jebel ; ham, daar werden de Turken op 26 |aange- ] vallen. Het gevecht duurt aan. MISERIE! Hij is van de kapel gekieed. Van de Kapel gekieed zijn beteekent in oorlogstijd : k eeding krijgen van den troep. , De uitdrukking doet denken aan : van , den pastoor of van de kerk gekieed zijn. In vredestijd worden de eerste kommunie-kantjes in de arme gezinnen van de dorpen : en steden in België in 't nieuw gestoken ten laste van pastoor of kerk. De soldaten en gegradeerden die geen bijzondere trok hebben om zich zelven te voorzien van kleeding , (indemnité d'habillement) zijn van de kapel gekieed. Solde ('paie). g ; Is het fransche woord, algemeen door de Vlamingen gebruikt, van pree. In solde ligt ' een-i beteekenis van drinkgeld. ; — « Ze moesten de officieren de solde geven van den soldaat,en de oorlog wareop I een week gedaan ! » zeggen de jasser. — Schertsende wordt solde, prée, 00k gebruikt î voor jaarwedde, weékloon, daghuur. Twee franken en 'n chique. | Bij het voetvolk trokken de soldaten 0,28 f fr. prée. Na (wëe jaar oorlog achtte men ; dat de soldat c a bij het voetvolk zooveel aïs | bij de ruiterij zouden trèkken, men bracht j — afgerekend de buitengewone vergoedin-■ gen voor dekoraiies er. chevrons. I op o,33 fr. da«gs. Voeg hierbij o,i5 fr. bijkorn J^ÊCr'^e Sq, !1 oorlogstijd. e */] Trek eraf o,r3 fi', per dag vo^^^* voor de soldatensoep. IDat maakt op 't einde van de franken en 'n chique ! cijferden &e uit. Se? s 'k Heb uog voor minder gewerkt 1 l zeggen de soldaten schertsend als het werk t iastigis en ze overwegen dat er in vredestijd l zooveel te verdienen was met 'n schoi werk aan de dokken als nu op de week. Links knoopen. Onder de onderofficieren, vooral onder die uit vredestijd, 00k onder de soldaten, is ; « links knoopen# eene gekende uitdrukking om te zeggen : Er schrap voorzilten, iijden aan geldgebrek. De eigenaardige uitdrukking haalt haar oorsprong uit een eigenaardig soldatenge-bruik.# De soldaat in vredestijd heeft twee rijen knoppen aan zij ne kapoot. Om de sleet van de draden der knoppen te vermijden en om de duurbaarheid der knoppen te verzekeren moet de soldaat de vijftien eerste dagen der maand de kapoot rechts, de andere vijftien dagen der maand links toeknoopeu. Bij de klein». bedienden van de grootsîad — te Antwerpen was « links knoopen » wel bekend — de klein bedienden,in vredes-j tijd trekken hun salaris op het einde der | maand. | Ze knoopen links d. i. te zeggen : ze heb-; ben het Iastig om betalingen te doen op het einde der maand, zells rond de i5e der | maand. ; Voor de onderofficieren en soldaten die 5 wekeiijks hun prée opstrijken komt degt ld-j nood niet maandelijks maar aile weken voor. Op het einde der week « knoopi de soldaat links » wil zeggen : de soldij is opgeleerd. Renfort krijgen. De uitdrukking is van de be ;t gekende | op het Belgisch front zoowel onder Vlamingen als Walen. Sedert den aftocht van Antwerpen en den Yzerslag waren vele soldaten zonder nieuws Van huis of kennissen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods