De Belgische standaard

603 0
22 November 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 22 November. De Belgische standaard. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/ws8hd7pt5w/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

mmnvttmi ; Wmv Ssldsit*' j sat&aô Sf. ï.sS | ■uftaûsa a.|o ! I w*»i>d«a 8.M ! m*tScld»Um te "t 1**4 t ra*.àa<i ft, 1.75 ■ m**ndsa î.50 2.i5 Sait»* 11**4 t t m&aud ir. S.30 ■ t»«&nd«B |jso «fc*R«US *.§• OPBTSIi «I BIHSH * VUu « Va Cofuillê SlïBIJS D5 PAISKS rMotuo Klein* unto»- àlgiogen » e^6f. 4e r«f«l i bbclahbh voirai ovtr«««-komit.cagw!» M^rker, : M. E. Mp.<re, L, Diyk«™, P. Ber.,.„4 V.» fcr Sch.U.n, Dr V« de PM„, D, V» <e M KUli.«rt, Dr L. De Wull, J. S.mo.,., 0. W.,to, A* H. B.el., HiUrlon TU- De Braziliaan eoze nieuwe Wape'ibroer 't is weS geschiei zooals ik het immer «epde en schreef, en niet volgens deakwij-ze Tin acœnsigp parijsche schrijters die ooidteldeu dat BraziliS door Noord Amerika . in dtn ••rlog soude meegealenrd worden. ; Ook heb ik toen tegen die denkwijse , verzet aangeteekend en geachreTen: « de ; Braziliaan i« kesield met eenen eigenaardi > gén ©nafhankelijkheidsgeeit ten opiichte ▼an aile Talkeren ; hij gloeit ran vaderlaads- f liefde, die steigert onder de nietigste aan- • raking, net als een wild ros in den Pampa entier de streeling ran menschenhaad.Daar- = ont sal hij ndoit in den oorlog treden om- -, da: Noord-Amerika of welk aader land ook ; zu>às doet, maar sakel v/aaueer de mof. >>)Ltc uationaliteit sal scheoden. » En eoo ia 't geechied. K«n sadle terngkecrende blik op de ge | be»:rt«nis«en zegt oaa boe eervol, hoe wij s, ; hoe kloek Brazilië's- houâirg geweest is Gedorande de eersle jaren tan den reu- ; senslrijd, otderbield Biaiilië, — dat het 'êefc: ste omziohtigheid de neatralileit. Ik zelf ben er de opletteade getuige van geweest tôt einde 191 i, wanneer ik dat land verliet. Op zekeren deg, de Regeering medegedeeld hebbende, dat eens geheime draadloose tekgraaf-instelling w-rré raam w&a op een j der bergen rond R'O'de-Janeiro, zag ik, met genoegen, dat ds 0 arheden dieu mot-fen uitkijk onmiddedijk dedsn afbreken. Wanneer Duitschl;nd de onsijdigen me* dedcelirtg gaf vaa het aanvangen des «nder-sst&ehea oorlog, vtrklaarae Brasiliës Be-stuur dergelijke oorlogsroering niet aan te eemen, gsfiien zij -eese «cheadiv.g da«r8<el- . de der reehtcn Tan d« neatralsn. Daitsch-, iand zon Terantwoordclijk zijn voor het Ttrlies ran braziliaanschesohepen ea levens. j D@ hoovîâidigc zotiekoppea vaia Beriiju . iachtsa scàokschouderend met die wijïe i a&; .aierkmgç van <*e ïo'.d-ameriksansche repwbiiek. De zeeschaimsrg vaa ron Tirpiu I zoilten ds brazHissiiBsaH's koopraardijiche-1 peïî, Lapa, Tijuca en Paranà. Zijn woord j jeii nurr brak Brasiiii af met Daitgchiaad in iiiplomatisah op<i«ht, ea eisahte sehade-▼er^oediag. Deze werd geweigerd : BraziliS legde de haad op ees dertigtal groote duit-sche sehepea, welke zij ne havens als toe-▼lncbtsoorden gekosen hadden. De altartende Wilhelm, rerstokt ia de boosheid, gebood voert te gaan met het veraietigen der braziliatnsahe booten. D« Macào werd getorpedeerd en Brasilië tjer-klaarde des oorlog. weîdeakend ea reekisinnig mensch gipcf,met ottj bekeuUeB, dat Braaiiië»ban-de] Vu a e cerrfl, wij« en klpek gzwee+t Ea wat kao Brasilië de Bondgenooten aanbrengen..,? Dese vraag beantwoordde mij onlangs, tt:> in militair cpzicht beroegd Brasili»aD, asraelijk de generaal Napoléon Aché, een mij&er goede vrieiidea ait Brasilië, naar Fraukrijk gezonden, om dea loopgrarea* oorlog te bestudeeren. Ofer een tiental da-geu ia Parija aangekoœten, b«d hij mij sijue komst oamiddcUijk gemeld, en als trt:aw« meni, was ik hem gaan bezoeketî» De geEfer«al verklaart»e : « oaze vloot kan op sich â|mer. bei domkruieen en bev- akea ♦îiii dea 2nid-Atla., Oceaan. Aldus kaBaen de taîrijk : Eng«ische en. Fraasche p ooîi^gs^aepen, met die taak belast, eldera j qlp en ateun aanbrengen. Het Beatnur ' kao otis leger, op 3oo*ooo mtn gebracht, f tea dieaste atellen der Bondgenooten, *ls- , ook de burgers toelaten als vrijwiihgers dieaat te afmea in nwe legers, iets wat ^ yelen Terïar.gen,». » Gewis die oorlogs^erkiaring ranBraiilië, ! bijzeader de stena der tloot, die eea twia- j tigtal machtige ea hedeadaagsche eeaheden ' telt, ia geenazina te misprijsen : immera j | « aile baten helpen », segde de mug en «ij... • in de see. | i Doch 't ia bijzonder de hulp die ons Bra-1 | silil, op gebied ran lereasmiddelen en | boawmaterialen aaabiedt, welke uiterat kostbaar is ea ailes overtreft wat ans al f de aadere oazijdige landea te zamea kun-' nen schenken. Want, tergeten wij het niet, BraziliS is soo groot als ganech Barapa tn f ' is, terzelfder tijd, eene mijn ran koffie, ' aniker, booaea, rijst, cacao, katoen, mab, vleesah, huiden, hout, métalen-erts en j | kolen. 1 Ea wij, Belgen, vergeten wij ook niet j f hetgeen M. Barroa Moreira, miaister ran f BraziliS aan het hof vaa" oazen koaing, | | Terleden week, Terklaarde : " 't vtat Bel*- ] f ffie dat voor de Bondgenooten de $ene- i f genheid en de hulp van Braillie gewon• nen hce/t." Ea ik, die pas uit dat land ver- * —— ™m»r «Sine nolitieke hoadiag van dichtbij vulg, ik berestig de diepe waarheid der woorden ran M Barroa Moreira. !Qod gere dat nu België's Bestuor alaook e sijne handelaara van die allergunstigste | atemming van dat rijk iaad weten gebrutk f te maken om, den dag na de vredealaiting, ' | van daar hulp en steuu aan te brengea ; S Toor onse Terarmde ea uitgehoaderde | bevolkiag. ] I Reeds heb ik eeaen ijrerigen en machti-| gen Belgischen invoerder, hier nu tijdelijk ; geveatigd, die sienswijze doen deelea : : gezamealijk werken wij tbacs tôt het ver-t wesealijkea >an dat plaa. J. SGHOfiNAEBS. | Le Hâ*re, n-n-'i7. | i -i DE TOESTAND 5* f Gîen heîacgrijk nieaws te melden voor | het oogeublik. De duitsche tegenwerking | heeft sich /oorgedaaa na een hevige beachie» l tiag, die in de twee laatste dagen, sijn l koogepuat bereikte. Een aanral werd ge-| richt tegen het Poljgone-boiah, een aadere | tegea Poelcapelle. Niettegenstaaade de ! sthrikkelijke artilleric-voorbereiding mis-lukten de twee aanvallan heelemaal. Dit is voor ons een zeker bewija dat de Engel-sehen de duitsehe macht bedwingen en meester blijvea over de krijgsverrichtingea die. sonder twijfel, ons in de eerste dagea • weer een stapje sullen nader brengen van , oaa doel : door aaahoudende dral^ing in " de riehting Tan Roeaelare, de froctlijn aaa 1 het plooien te brengen. 'I In ITALIE is de toeataad ia dea laataten ! tljd heel wat verbeterd. Dit wil aiet zeggen ; \ dat van nu af reeds aile gevàar ia geweken. | | De vijand immers heeft tôt nu toe nog al Izijne macht niet gebruikt om door te boe-' ren. Toch mogen we aaunemea dat de duit« . sche optocht, iadiea geene verwikkeliagen 1 Toordoen, om seggeas is atop^eset. Het I laatste duitsch bericht: " Niets bijsoaders ? te melden *' ea het oostenrijksch : *0p de i beneden Piare, hebbea onze verkea-; jjiagstroepea sich moe'su «teragtrekkea " , - komea onze meeaing nog stavea Daarbij de . aaavalkja door de Italiaaen met ware doods | verrachting aitgevoerd op de Asiagovlakte— - aanvallen, die het besetten van eenige I I / i iaitsche stelliagen roor gevolg hadden, — aten klaar genoeg b'ijken dat de weerstand net aile hetligheid wordt doorgehouden. ECoa dit uog eenige dagea aandaren, dan ware het ergsie voorbij. Het nicuw leger, ioor de bon 'genooten gevormd, soa daa kuaneu optredea om de geleden kiopping goed te maken. Uit KLEIN-AZIA komen ons staeds goa-ie nieawamaren toe. De troapen van gaaa-raal AUenby verriautea waarlijk praahtig werk. Haa opmarsch naar Jafa waa seo sael, dat de Turkea geen tijd hadden hun troepen in slagorde te brengea em de stad te verdedigen. Met de Tal raa Ja«* mageo wij den Tal van Jeraaaleii veorsien. Die |stad immera, a%esaeden vaa aile verbiadiagen met de kast, kan aiet meer ontsaappea aaa de op-rakkeade legers, die op iK kileaietera van de stad gelegen, te Naorden en te Wsetea aanrakken em de atad te bemeesteren. Niet enkel ware de inaame van Jereaa-lem een groote sedelijk overwinniag. •ak op zaiver krijgekandig gebied soa het grootea wearklaak hebben. De val van de stad immers sou aan onse legers aile gemak geren om huane zegepraal ait te buiten door een oprukkcn naar Beyrouth ..r, ri» Oo#r varoveriag zeaden wij allen duitschea iavloed au iuem-A.zia werea en aaa Turkeya zijn kostelijkste rijk oatnemea, waarvoor het eeawen en eeawen heeft gesireden. a j . Het lieve Land van Lijdtn s Yiaaaderen, dourhaarste gouw Laad van mij a trots en mijn roaw, Michtig betrachtea, Heerlijk verwaehten. Bedreigd door dtn dood, Stiaks wonderbaar groot, Wauaeer 't met uw Smart is gegaan, Eu 't uur van uw vrijheid zal alaan. f Vlaaaderen, storm aa en wee, Droomiand van peis eens ea vree, 5 Biddend ter kerken, zwoegend ia 't werkea, Met waseas vol vreugd, Eu harten vol deugd, Ai schoonheid die weidseh ait uw! siel Als luister vaa heiligheid viel. Vjaaadren, uw grootheid ia ead, Vrijheid was meer a dan goad, 't KuEStsehoon er bloeide, Wereldreem groeide • j Er fier'ait de kraeht Van 't acheppiagsgadasht, Ea Vlaanderen was vrij ea was groat En keade geen kleinkeid of noed. i Vlaanderen, een see is hw smart, Emdloos ia de angst van aw bavt, Hoisf n die kraken, Dorpea die blaken In loeiend gerueht, En menschen op vlueht. Wiji 't vorderen van 't zegegeweld Mit vrees<mde hoop het ontatelt. Vîakaderen, aw sonen aan 't front, Heldea die rust in uw grond. | Dankt gij uw laister Opslaande uit 't duister. Nog lijdt gij sooveel, Maar vreugd wordt uw deel Mijn Vlaaaderen van doodstrijd en rouw. Waar 'k droomend vaa liefde aaar schouw. Arth. Cousaena Aan Engelanda kuet. 8 FrintA-Isgtlsel Fr#it PARUS ao Njv. i5 aar,— N. St. Qu<m- i tin werd een duiische haadslag afgewesrd. I Op den rechter Ms*aoe\er vielea ds Duit- \ schers aan op cen Lilometer. Hij w#rd af- | geslagen. LONDEN ao Nov. i5 aur. — Eea hand-slag Oosteiijk Aupour gelukte. Ben vijande-lijke rit 0. Wytschaate werd afgeslageu. Hollanë in 't Qedraof Twea Hallaadsehe s«hcp«n zija ia den groad gekeord gaworden. Eigelacd v«r-biedt dea aitvear van «imant naar Hellaad; aadere waren aiogea ook ult lagalaad niet 3 rae«r aitgevoard wordsn en Hollaad blijft | gesletee als een mossal. De beroertea te Zurich 1 De berosrtea irau Zarick, in Zwitâtrland, « sijn van meer erssîigea asrd daaeerat werd , gemeead Meer daa honderd persoaen zit-1 feo gevangea. De socialistische leidera hebben voor heden een aieuvi e meeting belegd, mea vreest voor nfeawa berourten. Het t blijkl dat er eea revolutie op 't apel is, De warhnel an Ruslflad I De Maximalûtea zija wel de ba»a, maar -, dat belet aiet dat heel Rusland door de ; ; beroertea bloediger dan ooit aan gaag sijn. f i Te Petrograd, te Moscou sacht men in de ! ; straten, niet voor de eeoe of andere partij, \ maar om de lultele voediagsmiddelen die orerblijven te bemachtigen. Er heerscht, hongersnood in die sleden. In de vfrafgele- ; gen provteciïszijti de boeren ook in opslaad en tôt ia Siberie zelf is de bevolkiog aan 't. roeren. Een groot débat in de Engelsche Kamer De rede vaa Lloyd George te Parijs,heeft in E^gelaad eea waerklaak in het Lagerhaia gehad. Asquilh heeft daa eerstea miaister over zijse nieuwe poiitiek oadervraagd. Asquilh stelde zich tegea den geest vaa 't ^erdrag van R«polio t i Lloyd George verklsarde onder mear : Ik ben heelemaal tegen de beaoemiog van één ^ opperbeïelhebber die alleeu wrijviagen soa [ vsartbrengen. \ Het débat sal biimen aakele dagen herco-l men worden. • 8 (J | LONDEN œeldt ; Desen morgen hebben j we plaataaîijke gevechten ingeset van af St. ■ Qaentia. Wij dedea everal merkbar* ver- Idaring. |0« Yper weedt de artillerie-strijd door.. PALES TINA : fleaeraal AUenby kariakt » dat de bsreden treapeu Belt-er Et Tait» | kebbea bereikt, la 't land vaa Jadea vor-| derden wij tôt i3 mijlea W. Jaraaalem. I Oost-Afrika. —* Op 18 Norember heb-| bea onze troepen een duitach eoucentratie- I kamp ingeaomen, Î5 daitsche offieieren en s8o soldatea becevens i4 duitsche burgera werdea gevaagea geaomen. Wij verloaten ae Engelsche, 2 Belgiaehe en 5 Portugaesche . gevaiîgenen. Sinds 1 November vielen 796 Duitsehers | in Oost-Afrika in onse handen. | ROME oaeidt : De slag woedt ontsettead r aan op heel het front. Tôt viermaal toe viel | de vijand, op de Asiago vlakte, in gesloten Igelederen aan. Hij werd teraggeslagen. 3o6 krijgagcvangenen vielen in onze handen. Op de Piave artillerie-atrijd. Vlaamsche Mengelmaren '» Ko iiogs naamfeest ta Ealas In den voormidda^ werd ter 0 L.V.jkark tiet pkchîig Te D.am grzouftea ; ea'^avoada was het feust ia den belgischen soldatea-kriâg. De ruiuue saal waa proppeas val i veel offieieren : ook de nUawe bevelhebbaf der Baaia, geaeraal d'Orjo de Marckevelette. Eea aitgelesen prograama: aaooie *7m" phoaieatukkea, kanatzacg, eea litf kiadar-ballet, een aet vaderlaadsch sahoawspal op* |eroerd door de leerlingca der Elisabeth* sehool. Maar waarom maeat allas waar in 't fraaeeh sijn? AlUsI behaalfe Ht vlaanuek lied. Vaa af <an welkoMMgraet aan gtaaraal d'Orja, tet aan daa sletzaag: "Ta reaabraa, aaiate B«lfiqae ! " la dat de galijkkaid ia reeht ea la feite t Of waetaa wa da arkea^ aiagvaa oas taalgevoel alleea gaan aoakea in de delicieuse " accents " vaa oasa vlaam-sehe kiuderen die fraasch meetea ziagea af aprekea t De belgiscKe Soldateakriag van Kalei heeft or.s al aan veel gawoon gemaakt, maar soo koat aïs den i5 November waa het nog aiet dikwijls, Laat ons hopan dat ou^e vlaamsche kiaderen niet meer zuBea gedwcngea worden haa toag ea onze oorea geweid aan te doea ? De Bestaarlijke soheiding ia Baaat Balgif Berichtea uit zekere bron melden on# alsdat de Duitsehers ia Belgil ai doen wat in hun m$cht is om tweedracht te saaiea tussefeen Yiamingen en Walea. Eerst hadden we den(>Raad van Vlaaaderea" aa krijgen we als tegeahenger dea " Raad vaa Wallonie ". Het orgaan van den " Raad vaa Wallonie " ia de : " Avenir Wallon" dis verschijat onder daitsche to«zicht, door de eensaar wordt gosd gesiea en gesteaad wordt door den vijand. Een Waalach congres sou gehoaden om de saheiding aan te vragen. De Duitschara zouden toegeven, iijk se dedea aan dan " Raad vau Vlaanderen, " ea 't spei ware gespeeid. ¥ AN EN VOOR ONZE SOLDATEN Vlaamacka Heldianen Wietoah,indit war-tijdpark dar Ejoropee-aehe geackiedeaia, {«dankt ar aag «ara haldhaftigs stadeiiagen die aader trapaa-vaar of polea<ijs, mat «agaévaaaardea ijvar keaiea... oarlog — zij e«k — v««rt zatteaf Walke tr««at îieoktaas v««r da Kristu Vlaawsahe sielen, alocgea se vaa tljd tat tijd eeaa de aogeti ep dis aoeata werkan, en rastten sij eens evea, aa idoraet bloedtooaeelea en duivelsehe uitspattingen, ia 't nartverkwîkkead besehouwen van ban dikwijls oabeminde, en al tijd ongekeadf iwoegen 1 Overleop even volgende regelea, die ik uit eea bij toeval ia handen gekregea brisfken knipte, en beproaf daa of ge kaat nalaten Tan met mij U tôt wedijvering aan« gespoord te voelen, van doer gebeden «a werken sulkan veortreffeiijkea arbeid te ondersteuaen,vaa diediep geworteldeVlaam-sche — Zr M.-Martha is van Gromkeke — geloofskracht te bewonderen, in een waord van uwe ziel heilzaam aangedaan te voelen en een oogenblik overstroomd vaa reiae zaligheid. Donderdag 22 November 1917 JfTJlô2,8i9î .;Tnw11T-«r»ea...^r-,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods