De Belgische standaard

442 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 06 July. De Belgische standaard. Seen on 14 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/r20rr1qj4n/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE BELGÎSCHE STANDAARD AMmmiiMnrw fMr.BoMttNl I Muiiir. x,H « uudu j,jo | uud« *,71 Mat Mdatea ta t laad. I atauri fr. x,7S l maaadta s,go | tuudM |,9| B&ittt 't laadl I buh) fr» «,H « MMta |(M | muda 7,*> ®pstfl I tfcNf mu -! " M* Coquin» Zaadijk MFAina Kl«ima Marina I diftafaa: j? 0,*H.4*rf I HMMlf—) VOlffaU ITO> MBkniit VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpairé, L. Duykérs, P. Bertrand Van dér Schelden, Dr. Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Fillïaert, Dr. L. De Wolf, J. Simons, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Volhouden. Da geban^Uaisiea van de Uatsts auaa* dea ep onze vaarlija hebbsa ep reemrijka wijie de waarde van dea Belgiacheu seldaat dota aitkomea. Wi] hebben cens U aacar bewezea dit wij dea heldenmoed tu de verdedigers vaa Luik, van de overwin-aaara vaa Haelen, vaa de hardnekkigi «trijdera vaa den Yierslag oogeschondes bewaard hebbea. Wij bobbea onze weer-ataadakraoht aiet latea veriiakea ia d< aaoerea vaa Venrae-Ambacbt, waar wi; •edert drie jaar te middea watereaalijl staad boadea. Dock, het aakeade gevaar, de bedrsig ing vaa dea aaaval xija er aoodig on de slai-mereade atnwkraobt aaa te prikkelen, ©m dea harteboaa der vaderlandsiiefde fellei te doaa kloppea. — Wie beeft aiet, ep sont-mige oogeablikkaa waar wij diea spoer-alag aiet badden, dea drakkeadea laat vaa dea weemoed gevoaid ? Wie heeft aiet, binât de laage aaohtea op voorpoat deor-gebracbt, of biaat de area vaa verlataa-keid, ket droombeeid vaa ket verawoadea gelnk vergalekea aiet de rawe werkelijk-heid vaa het ooriogalevaa, en door iwaar* aaoedigheid •vervaiioa, bet ieed verkrept dat ait xija kart opweide, ea de traaea ver* borgea die oawiilekearig aaa het oog ont-•proagea ? 'tWaren bittere ateadea vaa vertwijfe-liag, vaa eatmoediging die wij daa ook doer eea kraehtige tegeawerking ©ver-meesterdsn obi allééa oaie aaadaoht te riohtaa aaar het doai veor hetwslk wij te wapaa staan, dit ia, de vrijkeid vaa dea vadergrond. Br iigt zoovsel gevaar met ia -Me vosrb'j-gaaade indrakken vaa aeersUchtigheid... Die zs noeit oadervoad, warpe on» dea eeratea ateea ! — Heal «niera ia hét geiegen ■et de fewont gcateltenia vaa pessimisme, die entisaawsnd op «ne gemoed inwerkt, die waaboop voortbrengt ea op pttohtvsr-raiai nitkomt. Die meetan wij koat wat keat vaa oaa afwerea. Bedeakea wij hoe oaze laadgeaootea ait 't bezet België osa daaria eea onovartrof* faa voorbeeid gevea. Zij dragea bet jak vaa dea everweldiger, maar tech baigea ■ij voor bea aiet. Hee de Daitsehera ook aaadriagea oaa haane ganat te wianen, fier wij «an zij hem af, OBidat zij niet mogen en nlet mi lien htulea aiet de aitmoerders vaa haa kiaderea. De dwingeland wil le tôt oerlogsarbeid verpiiehtea. Yrachtelooa ! Liever ia gevaa-geaaohap weggevoerd, daa wapeaa te smedea om haa broeders te doedea. Zij sohenwea aaar het Westsa, ea siea er, al •ver dea Yserstroem, haa heidealeger, het ieger haaaer zoaea, met eea aareool vaa roem emtogaa. De aohadawzijdaa vaa 't eorlogslevsa, die oaze glerie vermiaderea, ea aemwijlaa wegaemea, keaaea zij, Soddaak, aiet. Onze josgere broeders,door oas strijdea aaagemoedigd, oatvlaehtea h«t va^erlijk dak en kemea de gréas over om aaa te siaitea. Yeronderstelt na dat ééa of aader vaa •aie solda ton, door waahoop overmeesterd, de wapeos wegwerpe ea t«t <tea vijaad •verga.- Wat zailea «ij daar,ai dea overkaat vaa hem deakea ? Was het wal de msiite, dat lijn moeder, lija vroaw, zija famiiie ledea, middea haa wee met fi rûei* dach-ten aaa zijn heldenmosd ? Zeaésa zij niet branden vaa schaamte, moeatea zij haa jongen dea roem vaa drie jarea weerutaad ; sien weggooiea, oa de ket eu s vaa dea vijaad rond lija haadea ea sija hais te laten al sa a T » Welke entgeechaling voor dea armen * t | snkkel, als bij in het krijgsgevaBgeneakamp | aaslasdt. Ho? bitte? moei bet zwarte broed smakea, dat mes bem teewerpt, hoe mager de watersoep die lija maaitijd aitmaakt 1 Hoe daizeadmaai weemoediger moet het ievea zija ia die omheiaiagea, vaa de w«-reld aigeslotea, ea aohter prikkeldraad ep-gehondea als vee ! Yoegt daarbij dat die waahopige daad Ioaiaggelijk veel kwaad berokkeat aaa d« kameradea, waarmrA wij door zalke inaigt vrieadeabaadeB vereeaigd zija. Bedeakeu wij hoe de overgave vaa sommige Dait-! schers oas ialiobtiagea sohoak aepeas zeei | gcwiohtige atelliagea vaa dea vijaad, aepeai ' het aar vaa afloaaea, ea zoo mear. Wat voor den vijaad bewaarhdd wordt, kac ' zioh ook bij oas voerdoea, roa een onge-lakkige jengea eea waakcopadaad pleegde ! Bedwiagen wij daa de aeigiog tôt al te veel aadeakea ea overwegea op de bittarheid vaa 't oorlogalevea. Wat baat het ! Latea wij liever, ia de joelige laimig-heid vaa oaze mademakkers deeiaemea ; zoekea wij troost m opbearicg ia weder* zijdaeha vrieadaobap ea broederlijkheid Op dis voorwaarde alleaa kaaaaa wij dea moed diea wij tôt kiertoe aaa dea dag legdëa, hooghoaden. 't Staat vaat ! Tassehea oaa ea dea vijaad vloeit eea stroom vaa bloed, het edele bloed vaa oaae makkers die stiervea voor haa laad. Wee hem die deiea atroom doorwademt •m lieh ia bosiea te iatea slaaa ! De stem der doodaa roept " Hoadt stand 1 " Mes •ateert aiet te vergeefs 't, vergotea bloed der heldea I •aaa——an—taaaPB—ùat—aaacan.» m*em iinWiiri ru— Mima» »• > | Stndax Tijdsekrift aitgcgcvea door S. K. Y. H. als het past sa dat oaze stadeereade jaagd, — naar ik aie vooral oaze hoogatadeatea — eea overiieht wil gevea vaa boekea eveaals semmige werkea die haa kaaaea aottig zija voor aa ea later. Daarmeds is S. K. Y. H. een stap verdsr gegaaa op de baaa die het bewaadelai wil, eea stap vaa belaag, daar bij leidt over dea stro»m, die het Front vaa de wereld seheidt. De oorlog hecft immers eea groot aaatal vaa onze oatwikkaldea oattfokkea aaa de wereld vaa geleerdbeid ea wetea* sekap, ea tcoh de weteaschap, zoeals Cvriel Yeraohaeve zegtia zija irleidead woord, is wederlaa^soh, bet eeaige gemeeasehapp@-lijk wereldwerk : zij die willea de wetea-sehap beoefeaea moeten das de wereld ia ea « Stndax » wil ze er heea leidea. Voor-treffelijke taak i Het ware voorbarig te zeggen of a Stndax > deie taak troaw zal vervallea ; wij gelos-vea het volgaarae ea ia elk geval is bet aog eeas eea pe ing op deaweg vaa werk-, dadige opboaweade volksopbearing die ik liever sic en doeimatiger vi*d daa eea ailes vernietigende, afbrekeade smalea op waa-toastaadea die aieohts weg te Kemea zija waaneer eea aieaw gebeaw opgetrokken is. Eea gaaseh versehillead gsvoel toeh heeft het versohijaea vaa « Stadax » ook aog eeas wakker geroepea bij mij. Oaze werkea bewij*ea dat er ia de zielea vaa Vlaamaohe joageas, «ie l»rgs hier verblij-vaa, raimaebouts kracht geaoeg slnimerde om de toekomst van oas ^iaansscke voik te verzekeren, om oas volk zelfstaadig te makea, om te zorgea dat de Ylamiagea aiet meer overal rond moestea dolea tea ei»4e het werk te verrichten dat <£e andere voikerea misprezes, maar met zichiaif te w»rdea èoot eigea oBtwikkiliag volgeas elgaa aard eea beeriijke plaats zoadea ! bekleedea ia de voikerearij. Hoe spijtig pas dat alie de kraobtea, die slle dat zelide d««l bewogeo, oa aietige, dikwtjis persooalijk« redeaea, aeveas eikander, leifs wel ces s tegeaover elkaader staaa ia haa werken. A. 98 WULF. — - > VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Fonok, koning der Lnchtviiegors De Fransohe v2ieger Foack keaft zija Sii ovarwiaaiag bahaald. Dais overwlasiag plaatst Fosok op ds aerste plaats der aog levaads laohtkoaiBgea vaa de vliagers allei •orlogvoereade partijea. Bij de Eagelsohsa overvlaagelt hij Kapi teia-vlieger Maaaooh, dis 5o daitsohs vlia-ger aeersohoot ; bij de Itaiiaaea, des vlieger Barraoheai, die 3i isgepralen teit; bij de Belgen, dea oad«r<laitaaant Coppens, die thaasaaa lija i3s ssgepraal is ; bij da Amerikaaea, Pataam, die g daitsehe vlie-gers ia 't zaad daed bijtea. Siads de dood vaa Riehthofea hebbea de Daitaebers maar twee laohtkoaingaB meer, al. : Berthold, die 37 vliegers aeersohoot ea oader-lniteaaat Udet, dis er 36 op aija actief heeft. Hoe Amerika Europa voedt Uit de statistiekea door bat Amarikaansoh Departemeat vaa Haadel aitgegevea, blijkt dat de Veresaigde Statea gedareade de maaad April weerom «eaea raasaohtigea voorraad vleeaoh aa aadere voediDgsmidda-lea aaar Europa geataard hebbea. Oodar bat vleeir-h dat svarfeieodea werd, bekieedt bnikaehatel de eerste plaats met eea gewieht van iao,8g3,ag5 poad. Yoor aija deel kreeg Groot Brittaaje daar 10a mlllioea pond vaa. Yerders werdaa er 8g.946,176 poad va»?-•a aohterhaapaa, io,4S8;6gi poad iagekand raadvleaseh, 41,552,176 poad|vcrseh raad-vleesefa, 3g,a56,6gi poad smoat ea 5 mil-lioea 835,8ro pond boterolie vaa Amerika aaar Earops geiosdea. Solo-Slinas I De lnatige kaartsrs der ge Gie van Z gi besiotea aogmaals eea partijtje te dosa. Naawelijks haddsa zij de kaartea tweemaal nitgegevan of Dojai, bijgeaaamd Jemappas speelde Sele-slim tegea Brasoa. Jef ds xwa-ra artillerie alsook dik Lamotjo. QsScMopiietM HUMANIORA Uittlag der exament Op Wosnsdag 3 Jaii eiadigde de littijd vaa dea Geedkeoriagsjary op het froat voor de IeerllagfB der 6 L, A , die haa diploma vaa oadere Hamaaiora wildea bakomea. al kaadidaten steldea zioh voor : ai slaagdea voor de eerste gadeeltelijke proaf : Baek Gilbert, Boargois Jaa, Deail Jozef, De Poorter Paal, Desamory Odoa, Daatrie Jaa, Dielijeaa Bmisl, Dyekmass André, Dnbisy Hendrik, Ha* ou Joris, Hoornasirt Albert, Lefabre Alfans, Ruyaaea Jozef, Soherperael Manrits, Seboonbroodt Léo, Sprnyt Paal, Uyttarhoeven Joz?f, Vaa Ganseyt Jaliaaa, Vaa dea Abeele J., Vaa Eidsr Camiel, Vieria Jozef. Vaa de ao die haa tweede gedeeltelijke proef voorsteldea, kwamen er iS door haa examen. Vaa da ro die haa darde gedaaltelijke proef voorstaldea, alaagdeK er 7, die allea haa eerediplema behaaldea : Daek G., Deail J., Deasamory 0., D^atrés J., Dyekmaa A,, \ Sohooabroodt L., Uytterhoeven J. Bea praobtige nitslag voor de leeraars der j! YI L A die deie siadeatea habbea voor* | bereid [ Op 't eiade der maand begint een l aieawe zittijd. A. B. I 1 DE TOESTAND 2 i Alhoewe! Y»n Knhimsaa oaiaiaga bwa-J tigde dat DaHackiand dea oori«g door ait-| siaitend militaire seg#prs!sa aiat aegsïifread I koa eiadigan, mostea wi echter la dit Igeiegde geea rades zo*ksa cm aieawe | daitsehe o9tt sieve» als biaff t« aaciiea. Uit i bet jfosâgfde vain Von Kafelmacx zon af^s* S leid ka»nca wordea dat Daitseblaad v«or l't oogeabli^ vaarwei zegt esa aieawe I sîorm1ccpcî* Wiefa is min wssr- Alie var-1 sobijaselen wij sua er op dat Daitsobiand 1 aoodgedwoxgea is dea strijd lerng aaa t« vattea. De red^aan daarfoor zija tairijk, maar bijzonderste zija wel : H<*t im-tîroomm van de Ameriksanschs reservea ; de aedarlsag op ës Plsvs, a«der!aag èh e#a cagsmeea groot^a iadrak heeft teweegge-braeht ia Oestsarijk en Dai^sohland ; de keataring in de raesiaoke politiek. Da eerste rsd<sn dwingt Daitseblacd dade* lijk haadahad op t« treisa. Biijft het w?e5steis. daa zal bat in de «arste m&andsa aiet bij macbte meer zija cog gedcsItaJijk efleBsievea te beleggan ef ait ta vsaraa. Zija pian dat bestaat in het vsraieiigea vaa oasa reservea zal volkemtalijk mlaiakt mogen heetea. Daitsoblaad heeft er daa aiia belasg bij niet laager m&sr stil te blij?ea. Ds aeéorlfiag op <£e Piare feeeft Oostsa-rijk sehrikkeiijk oatstamd. De opg^woa-deahaid tegea Daitsob!»d wordt aiet den dag grootar. Met eea aieawe zegeprsal te bekalea,zoa Dai(schlaade«aigzia« dan siecb* tea iadrak wegaemea door de nederlaag op de Piave tewaeggebracbt. Eindaiijk, de kestariag in Rtulaad breagt veor Daifseh* laad eea oamiddeUijk g«v«ar mré ,Kaaaea da boadgeneotea overseakomaa em daia* lijk wat oïde in dea raseisohen bsai ie br«egea, daa moet Daitsahiaad aiet aileesi eea sieawea oorlog ep 't Oostelijk froat veorziea, maar ook h«t wegvaliaa vaa zija lavload ia Saslaed ea metaea de economi-sohe voordael«a die araaa vsrfeoaden zija, iaiiaa. Dit ailes daidt er das ep dat we vaa* wage Dnitsohlaad aaa aieawe krachsi&spftn» aisg rnsgea vooraisa tegesi 't Wsstaiijk front. We wetga tf»t er grsets treepaisbe-wegiegea der Dnitsahers gebaarea. Me» he«ft alie red^as te geioovan dat de aieawe baakisg wacrom ssî gesahisisa tegsn Parijs. '< Diimaal zoa het al ef aiet lija , In alie ge-1 val ie worden afgswaoht sn de plaatsdijke 1 krijgsverriehtiagea die wij ep het front Chateaa Thierry—Moatdidier dagelijks met go«d gevoif aitveerea, wijst er gsnoeg ep dat wij aldaar oasa atelliagea tegea elkea aienwen daitsohea vloed stevig willea vast-zettsa.Op pelitiek gebiad is geen niaaws bijga kemea in de laatste dagan, tc iij dat de tassebsakomst der Boad^sseotea ia Rsts- S laad steeds op #ea mser «nssîigs wfjzs f wordt iageziaa. la 't Eng^sob Lafsrhais ï varkiaarde Boaar Law dat da hnlp gavraagd I door de Boiehevistea zsif, niet vaa keat ' zea gelatea wor^an albeewel de vraag van | da Bolobavisiea aitgaaa sea. Dit t«eksat n het bslan^ dat Rasiaad neg daarst?lt ia dea strijd. Immers tet aog tee wiiden wij hst | bolohe«isten regiem niât erkaaaan. Eea in* acbtoemÏDg was ds wensohs i der Boohovis* f. tea, dat is te bekrachtig*a van hetgeen de î; " Observer „ drie gagea galeden sohrssf, ni.; indien wij Rasland latea verlorsa gaan, daa mostss w« ook op geen volladigs everwinning door eess dnitsobe verpl«tt«ri; g hopea. WOOBDSN EN DADEN Soldaten koopt niets in winkels waar xedentc&endende potikaarten le koop xtin e/ nligetleld worden. j OopJogs £î|d!nger IUlux» IEeu prachiige rit der Belgea Een belgfsob detaebemant heeft vsrlsds ncoht een pra^ttige rit nitgavoerd. Ze brael tea 43 daitsehe krijggge?angec ep. | Ffansch-Engalsch Front II De Eflgelschen veroverea Hame De Fraoschen nemeo 1086 krijgsievangeoea Londen 5 Juli j uur, — Nabij Viileri : Bretoaseaz tôt aaa «e Som%ts slaagdaa wi i ia e?n plaatseiijke krijgswrichting. Wi sobevan onie linie a klm voorait ea beiettei het dorp Hamel. Parijs 5 Juli 7 uur. — Tassohaa Oiss si Aisne hebhen wij de daitsehe stellingen 0] : ssan front van a klm aacgevailen. Ws gin gan 3oo m. voorait. Tegen den avead ta gen wij wser ten aanvai op 't ooganblik da de Daitsobers farsed stondaa em isgelijki aaa vailea. We namea J1086 krijgsge vanfsnen waartassohea 18 officiera» ai giagex op «en front van 5 klm., iaoo matai in de iiapte voornit. Plaatselijke gerechten op 't Italiaanâch froai Rome, 5 Juli, 7 uur. — la dr- kaststrsel hebbea wij groad ga«ronnen «naa4 krijg* gevaagsaen g«aoaea* Wij hebbea eau staiiingea op de Brsnta siser stevigheid bij' gezat fa N.-W, de Grappa-hoogte en d< Asiago-heogvlakte mieken we vorderiagei of veerdea rittaa oit die met gee^en aifslaf werdea bekreead. De Peiteo vaa den Dag De twee goeTerasmaatca vaa Sibaris keb« bea sieb tôt eea bestner saamgesmeltea si Tomsk tôt hoofdsfad gakoisa. Da aieawi regeariag basobikt reeds evsr eeas aaailsa* lijka maoht. •— Brati«no tn Tnke Jsagsco, de twss Reoraeeatafcs Kaïaïsurs iia fest iagrijpsn vaa Roemtaig bewerktan lija ia Zwitssr-iaad aaa^ekomea. —- la Oostearijk verwaebt mea eea aieaw oatslag vaa 't kabiaat Saidkr. — De Zweedsohs sgeialistisehs leidar Braatiag is ta Parijs aaBgakomea, ..'Atfnwîww m fi? « — ■ - ir — De grieven der St atsbedieaden Ik hab hier vôsr m' sa het artikel : * M««r gelijkhaid bij - " eBtea vaa spoor* wegea, posterijea, '«legrtfe» ea laeweian » ait nw geëard b!ad van Weansiag 5 Junl 1918. Ds ongelijk^eid van dea teastand der ageaten ?aa hst behetr ?an spoor^agea words &r ta ba sprokaa. De schrij ver van het artikal verdselt die ageatea ia 5 çres-pea ; mijas daakeas aija ar meer, vermits er bediaadea of werklladea vaa oas département werkiaem lijn, voor '* lands reke* ning, ia Holi* ,. ea b £ag«,laad la de tes* staad van elk dier groepaa versehiit, g siaag bat laad aa het middsa wa»la zij Zaterteg 6 Jali 1918 liooïl -n* is1:

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods