De Belgische standaard

1016 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 02 August. De Belgische standaard. Seen on 18 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/v11vd6q33m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

IBfl&ShMLNTSPRlJS Voor soldâtes : i maand f. i 25 a uiaandm 2-50 3 maund'-n 375 Niet soldat en in 't land l maand f. 1 75 a maani'en 5-50 3 maand*"1 5-25 Buit*n 't land 1 maand f. a-50 a matnden 5-00 3 roaandeu 7-50 REDACTIB en ALMISlSTRim : vais « Ma CoquiH*» Ztt dijk DE PANNE Kieine aankondi-gingen 0,35 f. | de regel. , - Reclamen : vol-gens overeen-I komst. Vaste opstellers : M. E. Belpairt, L. Duykers, P. Bertrand Van der Scheldcn, Dr Van delPerre, Jy J. Van de Woestyne, Juul Filliacrt. Oogst-Verjaringdagen Op t*. e-i î O >!. ;i 1914 -.r>t &akt& B Igië': hooî^siïi in te. V<*>»t8&chHgc ri'îipf vm 'i nakaade oorlogsgc* ld.' Eurapa stand op 'î punt in bras 1 te vile gen. AUeen de gecatcr bls< f nog uit. Z01 BdgiS miegewenteld wordea in dea gruwe die dreigcnd ija de luchi hong ? AU» laadei brachttn hun léger op oorlogsvoeh Duitsch land had reeds gemobihseeïd i» 't geheia en zijo legers haddsn in' deo vroegen mor gen het Lux*>rBburg8ch grondgebied gescbos dea te Wa83£rbilîig en te R raich, Zou hctzeilia met 8e 1g ë Kebeuten ? Z >1 Duitschland ook deze laifreid en deze ' echts kreokirg aandurven tagen Belajifi, Let iaadji da? steeds zijce verplichtij gsn sirikt-eerlîji had Dâpslesld ? Alkrlei geruchten liepso. Da gemoedere: waren hoogst opgewoadea. Aaa de psrs ver klaarde de Buische gczant vor; Biclow d* het geeo oorlog w&3. Zijne hërhaalde ver klariogea brachten nog meer ongerustheid Hïîmorgeïibîad Le Petit Bleu kwam ni met eea hevig artikel ; Vive la France/ A bai la barbarie Germanique. Qadelijk deed minister Carton de Wiar aile Eummers agnslagn en beiasîe het parfce met eeu oadsrsoek îegea den uitgever. Onz ODsijiigheid moelt tct het iaatste oogenblil vrij blijven van aile smet ot vlak. Om2 uur verscb4jnt Le Soir met de ba rucbte bïkendmakiiig vaa von Balow: < min schien zal het dak van u» a&buur brandca maar het awe sal ongsrepl biijven », Om 3 uur komt Le XX* Siècle va a da pxrs met de mededeelisg van de^i duitfc!ien gezani dat Duitschlaad Rusland den oorlo< niet ver klaard had en dat de Belgische bevoiking gs ruist raocht wszea. Om 7 um is de duitsche gesant ia het mini-stepie van buitenlaadsoha zakea es oveciian-dlgt mîmster Da^ignon hst duitsch altima-tum.Het ultimatum varklaarde o. m. : * Hel duitsch gouvernement heeft zekere berichten ontvangen waaruit blijkt dat fraaache tros-penmachten het inzicht souden hebb&n naai de Maas op te sukkâc laags Givet an Na-men ». Iagevolge most het daitsch leger door Bel?ie 1 Hij verwacht antwoord io de eerste twaall ureo. Den nscht dootp feeraadslaagt de minister-îasd onder voorzitterschapdeH Kotiiags. Er sija î^es opiossiagsn : hit Duitsche leger doorgang toestaa® er zicb doen scha-dsloos steilen om de eveatueele sc?isd<r. Het is dea groadalag der bslgischa catie met de Voeteo trappes en goedmllig oaze onzijdig-heid schvjRdea dcor tels ortkoiaijog aa« oaza p'ichte.f; ; of«?ei der indrioger w^erstaaa, Beigiô a«Q de overweldiging eu de bijko-mende gruwelen overlaten. Het 1s de ramp maar het is Gok da eer gered on de verdragea geëerbiedigd. Men redetwist sslt aief. Da eer voor allss. Biost de kotilng rn^t sîjo miûistars beraad-slaagt, komt de duitsche gezaot ia den nacht van 2* tôt 3« Oogafc ia 't ministerie van bui tenlandsche zaksn, den algemeenen secreta-ris, baron van der Flst, viadec. — " Ben frar sch patroelje komt de grecs te overschrijden en fraosche luchtvaartoigen hebben bommça gesmsten. " — " Waar dat ? " wedervraagt Baron van der Eist. — "la Duitscnlaod — " Daa vat i» do redea van uw bszoek Blet. " Von Below trekt zich terug, octstemd. Den 8en Oogst om 7 nur 's morgecs nî.t?angt hij het belgische antwoord ea zija rïispasscn Het is de oarlûg. *** Zonder aartelen heeft Belgie in het ^ereld-korflikt staadpuat gekozea. Het standpuBt vaa den plicht ea het recht. Zonder aarztlen i bsfft hft r-.:kozen tus^ch -n «h egr met t'a , v rwo^stiog Vf,4- h-5 en hat vcrgi«t«n S -'an ztfn hi ; en t*«s scbaad» met de seba-delaosskling.In gswfrtca wss h<it verpiicht zijn onzij-digheid te verdedigen tegen gelijk wie. Het deed het zoader bij-of î)evenbsdoeliag,alleen omdat het zôo mest voor de eer van een j voik dat zijo p.9.ani--»îit bewareo, Ds heele w?reld heeft or s begr6pen,tot on-1 ze vijar,d toe : Op 4 Ojgst yerk.la.yrdt: de Duiieehf; k&f -1 s s11er io volieo Rijksdag : * Ocre Icgeis htb be^ Lux^mburg en misicbian Belgie bezet. Het is tegensttljaig mit het volkei-Tccht ». We 8frii en twao jsar in 't bloed en d? pui-ae£> ; oase hoadiag i& aiet veraoderd ; odb st*ndpuat blijit hetzrlfde. Het is onze groot-. heid. Wat men oazen sîïijd toedichten wil van annexaties of koo iets, is ult den booze. Na, sven sis in Ojg&t 1914, staan we in 't ; veld om 't eeschoûdsa recat te wrsken en om , de eer te baadhavea. We hebbsn dsaraan soch wijzigiagen gebracht, nsch willen er afwijkingea aaa brgagen. j Tegeaover Daitschïaad, tegecover oaze Boadganootec ea tegenovsr de wereld waren ; en blijven wij het Eerlijke Belgie. ' J. Filliacrt. Van en voor onze Soldaten Solo-SIIm m Lowie Nagefs speelde er eeaea met Schup* ; pan Ass, Hssr, Dame, Boer, vijf, visr, drie ea | twee, Koaken Aas, Hs#r, Dame en Boer en S Klaversa Aïs. Alfred Rapport ea Juul Vaa Kerkhove had-? den in 't zeiide sp«l eea ïtiimerie. De aadere meiespsl^r was Qustaaf Mee». Alka kersle vaa B 114. Met eenen, hoîden eeaige salvo's gransten aan — SHioi blague — maar vielen aaeer.... daa verre genoteg. Admlraal Sir David Beatty. Nog is de zsesiag vaa Jutlaad aiet uit het gebeugen gegaaa. Het is grootendeels admi-rgal Sir David Beatty te daaksn die zich op-offarde, dat de zeeolag door de engelsche vloot werd gewonaen. Bgatty is vaa Iersche afkomst. Op lBjari-gea ouderdom, — 15 Jat>uari 1884 — wsa hij g zcekadei, op 19,arlgea ouderdom, ouder-lultenant et op 2ljarigen '.uderdom luitsaant ter zes. Vier jaar later, 12 Maart 1896, hielp bij Ki cheasî m zija expâJi'tie tegsn de Mad-| bisten vas Daagsia. Tosn vosrfle hij bcvel j ovsr een kaaocneefi&oot op des Nijl. In 18g7 cam hij deei aan den veldtocht iegen Kart-} houm. Nogmaaîa was het geluskaa vaa den feldtocht grootelijfeg Beatty te dankea, die weerom met aijn kanoaaeerboot de vijan-delljke verschaasiagen stuk schoot, Door deze beide schitterende feiton bracht Beatty hotia korte jaïen ver in aijo loop-taan.Na aac de c-oigeviag vao Koalag Edward VII te zijn toegôvoegd geweest a!s offieier werd hij ia Jaauari lglo oader--admiraal. la 1912 zit hij ais secretarii in 't ministerie van «poorwegea en op 1 Maart 1913 wordt hij aan 't hoofd vaa het eskader der slag-kruisers geplaatst dat dan «laer *a* Jutlaad bsgoa. Admiraal Beatty !■ slechts 45 jaar oud In den Balkan Vijor de eetsta maal sedert huane herin-: richtiog hebben de Serviërs op 't Saloniki-1 iront vaa zicb laten hoorea. â Ze vielen tergisteren de Bulgaarsche stel- * lingen aan en veidreven den vijaiid uit eene ; reeks boogten, die ze bezet hebben. LEEST EN VERSPREIDT DE BEL0ISCHE tTAMBAARB , Brief uit Parijs JUK 1(74U De verander/ng van het uur. Moest men in te;: boereadorp, cm ■- ijd t j gfc»4 ia wi&ceo, voius'cllcn bet uar op de] s torea en elder» te vetvroegeo, ds b e»*ea znu [ der met Veeî gezoad varataed aûtwcordea Qicf u die moeite aiet, wij zullen wat vros ger, opsta a ; dat zal ovareen uitkomes. E dia menschea zoudea gelijk hebbea, dit kom o^erten uit. Maar io eene groote stad gelijl Parijs heïft dat asalsidieg gegeven tôt vce gewrijf ea geschrijf om eiad^lijk te doea wa siandereE reeds hadden gedaaa : îiamelijk va . | twaalf uur ééa uur mnkec. Doch dat is zo |m&ar aiet vaa esn leien dakjs geloopeS' vooraleer de officieele UBrberedderaars o ;de toréas zijn geklommen om de ^ijzen aile gelijk, om twaaif uur 's nachts, H uur vôor te schuiv^n. De geieerde geaootgchappeo haddsn e slch mede bemoeid en geiden dat het kinder werk wa«, dat er maar ééa diog is, dat h uur regeït, dat het de zoa is, en dat God e de uurwerker vaa was. De boar&a wetes dat evenals de gelserde genootsebsppsa maar deze doen altijd goed het oas te her inaerea, want in de groote stad vergeten z dat nog al licht. la de wetgeveade tKamer had men voor ea tegen^esprokea, sooal altijd. De jauïoaîistefl haddea er allea ee: artikei aan gewîjd ; soromigen h^dden zee: spitsvoadlgg diogé^î çetfoficn, ondes aadïre dat iemaad, die tusschea twaalf en ééa, oj daa dag dat men het uur zou vemoegea.aiji gsberen wordea, eigealijk nlet îou gsborsi zijo, gmdat dat uar niet bestaan had. Nu hst gebeurde tock. Op zekersn morgtr stonden de measchin op om zevsa uur b.v aie sij wisten dat het nog maar zes uur was 's Avonds kefcen tjsij wat verbaasd, toen si zagendatde zoa om nagea ures nog ' scbijaen was. Doch ze^eraakten er alleng kecs aan gewooe^ ioo gaat het met aile die < gen. Met de kladeren had men het lastîger Toen mes ze op 't gewoon uur Wilde slapec leggen, begonaen zij te weeaen ; zlj hadder no g geen elaap, alhoewel zij aieti van d< uurveranderiag afwisten. Gedureade ecaig< dagea is het een « bleetea » vaa bekag geweest, boo 't 8chijnt ia ai de hulsgczianet vaa Parijs, waar kiaderea aijn, Ook zij zij£ er aaa gewoon geraakt. De mns®uhen, de vrieadea der Parijze. caars, gelijk ik vroeger schreef, haddeo de kaeep gauwer beet, als ze op gestald uus satan te wachten of 2<kcïs vesstsrs zouder ! opsagaan uit weika hu« regelaxatig ki iiimdn l wsrden geworpet'. Masr me weet het ciet i jMussches aija vorstandige wezeas, die hel ('<soren vaa 't veld met iaten wegaemea, soQ' (der es Qua deel ts hebben vaa gehad. j Ba hel kanoaneîje ia Pskis-Royal, dat aile dagea, ais de son juist ter middaghoogte is+ vaa zelt afschittVoor middsl van eene lcns, die de stralea opvacgt ea dus vuur verwekt als het siipt middag is. 1k bea gaan ;2teD, ol het kaaoaaetje ook aan de cieuwe I ^ettelijke verordeniRgen îou gahoorzanen, ea eea uur vroeger zijoea kaal aaa da ooren vaa h«4 broazen «taadbesld vaa den revo-iationalr Camille Desmouiias ea in de gaan-derijçn van Palais Royal zou laten hooren. Ik was er aan voor mija moeite. Sedert den oorlog had men het aiet meer geladea. Men had eldert het poeder noodig, zei mij de vrouw, die in hases* houtea haisje niît ver vro âaar mij voor vlji ceatea chocolade ver kocht en aan weike ik ialichtingea had ge-vraagd.WOUTER. Munitie-ontploffingen bij New-York. Op 29 Juli sijn in de nabijheid van New-York 100 wagons munitie ia de lucht ge-•iiogtn. la de stad zijn aile ruiten gebroken door de davering. De muoitie moest inge-scheept worden. Mea gelooft aan een [duit-schen aanslag. Hel Offfiisief op offinsief Somme j O Duiiscbfts p.cbr>r.'«?:ï quU gs t?at hv ! ff • sipf np df S main sedert ^kel--» da^?? : ïijfi boO'^.c pu it wss yoorbijge?aan ; velal s eathr oas m-;eod«n r u ook e*5-. stilst&ai vai wis; ia %e.n clunr ta zuilac beleven omdat di 1 ino il jkhederx die d« Ergelsche^ te verwin aen baddeî!, eresti^er wanen dan e«rst werc : g« meecd ; dit ailes echtst is een gissieg li den booze geweest. O-tvers'oorbaar gaat he .. j cft&Ktsief siji gaag ^eleidelijk voort laogs we ' gen vaa de zege, al ia 't dat er hede» ^mee * iiaoeilijkheden te overwionea, dan morgei k ) te "iverkomec zullcn zijn. •1 ; 't Is ces taatbaar teeken hoe bewust w< t ) i?aan op oase stsrkte en de rsgeling vaa he ^ ! ^evecHt ordenea eaar oste œachf. Dsswsgi i moeten îustpozcn ort ia geeoea deele ver o?woaderen in een strijd die maauden duort [..maar ook een eiade nemsa kaa in 't ver p loop van eakele de^ren of wekea al gelaog d' , vjjïrd het voordeoliger zal schten tôt ha uitsrste toe, ta zsggen, tôt de veroietiging 1J te wedssrstaaa ofwel zija tijddijk bahoud za zoèkea in het voor aenlgen tljd heila&Qbren r g--vd middel vaa eeae frontinkrimpiBg. In aile geval, al onze voorzorgeri zijn geao t m-:a èa om de kc.ppigheid ea de duitsche be rekcaiag te brekeo. r Ea 't oftecsiel belesft thaas eea Eisa?! 3 tijdperk van opflskkeriag. , Pas îijn de Engelschea op «huttae hoogta< . gekomen, t.z. bebbes ze hua vooruitgang it evenredigheid aançepast aan den fraaseben 4 opmarscb, of beide partljeu xijaer weeroj * losgegaan, aoordelijk de Somme, tsr verove-s riog van de derda duitsche liaie. 3 Van aaa Loogu<.val tôt aaa de ilvkr is d< r strijd asn gacg &n aaar da eerste uitalagen te oo«I ^îse, bclooft hij bekroond te worJei ' door «en beslisssmi gelukkec. 5 Op 5 kilomaters front worsteldea de Frao l scheïj gemiddeld 600 meters voorwaarts. Ait j mu i logaat dat iges stelliog hoogstens eei kilojacter dispte kaa hebben, sa dat de dcrd< stalliïif de meest verdedigde is en de dege 1 lijkst isgerlchte, is deze vooruitgaag een f«i . vaa beteekenis, Op bon fsoiit vaa 5 kll^meters, bawerk j st :ll?t<d(£a de Eogclschea aaamerkelijke wla sten ai evecarea deze de Fraasche voordeelei niet. De Franucbe® kwam^a tôt bij Maurepa* Ûiî iorp ligt in regelrechta znideliike lijt . skchts twee kilometers van de stad Combla s af. Nog een weiaigje vooruitgaog der Bagel sebeu sn de iaoeming van Combles zal eeî : afgedaan feit wez«s. » « Papierlingen i Tweede oorlogsverjaardag... verjaring van het vod detie papier.... der gebandalige overrompeling var 't Vaderland en der «choeften-schelmstakken te Visé ' Dinant en Leuven... gepleegd door... « Les Barbarei en Belgique ». ' Tweede verjaardag ook der Belgi«eh« heldendaden, * De « Ceq* Wallons s vaarden onverschrokken uit, . stoven op en spoorden onverpoosd, terwijl de « Leeu- - wen » dausten tusschen plasaen bloed en onder stort-i | regen» van ijzer en vuur... i Ea... er 2ijn er reeds... geneigd cm dàt te vergeten : • zooreel oniehuldigea verjaagd, beitolen, onteerd, i, vermoord,... zooveel dompelaars, bannelingtn, ver-^ : minkten... die niemand eenig ourecht badden gedaan '. ea 't geluk aiet hebben lijk sommige toenaderaars o) i verzoeners, een gemakkelijk leve&tje te genieten, in . s 'b vetbetaalnpostje. - ! Vergeten we toch aiet, bij de verjaring van 't vod-: detje papier, dat voor oas Belgen, de eiich op de her- steiling van 't verkrachte Recht, geen " voddetje pa-: pier " i* I SCRCTATSH. Amerikaansche sympathiën Onsse lezers heriaaeren slch het c Adres » der 600 Amerikaansche inteliectueeien, tea gunste vaa Balglt, waarvaa verscheideae keerea spraak was in « De Belgiscke Staa-daard ». De bouwme«s.ter-hoogleeraar, Ltagt®n . Warsen, di© het gexondea had aaar oas blad, tchrijft la antwoord op onzo bespraking : « Ik bea u zeer verplicht voor de toeiending vaa hw Vlaamsch b'ad. Door mijee keanis van verscheideae taie», was ik in staat de meeaing te vattsa. Persooalijk ben ik u grootclijks verplicht voor de rucbtbaarheid gegeven aan on» • Âdras aan de VoSkeren der Ve^bonden aa-tiea ia uw blad, daar Sset zoo ter keanis kwam vaa de dappere Belgiscba troepea. » Dat Belgie's dapperheid en roem altijd toe-neemt, heel de beBchaafde wereld door, is wel vaa asrd ont te verheagen. Het Offensief van Bronssilloff t ) tofs aad op 't Oustelijk Iront ziter n achlttererd voor. Met rsadruk wordt weerom n la 't Sai<st« rusmach bsricht er op jrdmkt n dat het viiandfilijk f ont doorbroken is in de " richting van Kovel. 't Is klaarblljkelijk teken-ij nen dat de vesting door den v\jand n bezet van u reeds bedreigd is, want in dea st bewegingsoorlog die d« geleverd wordt sullen !" de Ru88v;n de Oostenrijkers en Daitschera a nog as eer de baas zijn dan in den steiling-oorlog. Daar van hebben ce in den tgd, zoo-a wel gedurends hun eerste opdringende be-wegingals gsduresde hun laatsten aftocht. *, het bewijs pegevea. \t B«fQeveti8 het onmiddellijk voordeel dat de > Russsn a5.u 't behalen zijn en dat zich be-e warkatelligea zal door dé inneming van Kovel ^ en Lemberg.aog «l^chts 66 kilomeler van hun ^ front af, plaafst zich ook de nabfja bealissen-[. de g^ge op zuiver oorlogsgebied : de geheele of ftf.deeltelijke veraietiging van het Oosten-'■ ryksch middenleger van von Bothmer dat toi nog toe sta^d bleel houden opzijaoor-v spronkelijice posltie. Nu zijr>. de gebeurtealssen op den coorder-< vteugel m dea zuidvleugel echter zoo gavor-Q derd dat von Bothmer oomogelijk zQo p huidige steiling kaa behouden. Iazieod*, dat noordwaartB, de Rassen het vijaadelijk front doorbeukten ea londar & hinder over 50 kilom. front voorwaarts voch-5 i tea., ioodani^ dat heel het noerdelijk Oosten-j rijksch leger, dat als dekkiag dieot van von . Bothmer's sterkts, zijn heil in de vlucht moet s zoeken, wordt met recht afgevraagd indien von Bothmer aog in tijds de noodige maat-c regélan zal kuonen treffen om eene gedeeltt-^ lijke vernietiglag ts ontgaan. lsdiea hij er toe beslait te wgken, dan zal ;• bfl een gedeeltelijke aederlaag aietontkomen " om at het wijken aiet ia evenredige snelheid D zal gaaa met het vooïuitstormeo der,Rassen coordwaarts. a Bij dit gevaar zal dan nog het gevaar van t het beuken op het middet iront in aanmer-' kiag komeo. Ci Er is son hoopvol vooruitzicht in den toestand bij de Russea. De gunstige wiad drijit oas voort. . BELGISCH FRONT ® 31 Juli, 20 uur. — Artillerie-strijd * in de streek van Diksmuide. Kalmte op . 't front. Het Offensiâf op de Somme Londsn 31 Juli, 13 uur.— De laatste l nacht verliep in het ioricaten onzer stel-i lingen gigter vetoverd. De toe a tan d I bleef ongewijzigd. Wij leverden plaat-selijKe gevcchtea die ons toelieten vor-; deringen te aaaken op de hoogte Noor-I delijk Bazentin-Le-Fetit. Parijs 31 Juli, 15 uur. — Noerdtlfjk de Somme, tegen den avond en geduren-de den nacht hebben de Duitichers hun-ne aanvailen herhaald op oaze stellingen van het Htm-Bosch en op de hofstede ( van Monacu. j De 8trijd was zeer hevig om deze s hofstede, waar de vijand een oogenblik _ voet vatten kon, maar er dadelijk door een schitterende tegenaanval uitgedre-, ven werd. Onze flankvaren van de over-zijde der rivier gericht hebben de ! Duitschers schrikkelijke veriiezen be-rokkend.! î ;j De strijd ei Verdun | (Parijs 31 Juli 15 uur) Op de Linker-t Maasoever werd een duitsche aan val 1 od de N.-O. heliiagan van Kam 304 afgeslagen, Op den Rechter-Maasoever vorderden *vij in de streek Z.-W. Fleury en namen een twintigtal gevangenen. Een vijan-delijke aanval met graaaden Z.-W. Fleury werd afgeslagen. t* Jaar - Ifr 17 3W Woensdag 2 Oogst 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods