De Belgische standaard

633 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 22 June. De Belgische standaard. Seen on 19 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/x921c1vs20/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

I Zijne Excellente Heer Poullei Belgische Minister L' l8tfe Jaar. — N° 82 Vijf centiemen het nummer i!mfl»nllWJ1B rtil i Jgimrtir. - sbita»-» s**» Dinsdag 22 Juni 1915. De Belgische Standaard Door Taal en Volk DAGBLAD Voor God m Haard en Land < DE EEL8!SGHE STÂHDMRD » verschij&t dagslijlts Aboimementsprijs voor 50 nummers bij vooruitbetaling. Voor de soldâtes : 3,50 fr. Voor de niet-eoldaten — in 't land 3.50 fr. ; buiten 't lana 4.50 fr. indien meer txemplaren van elk nummer worden gevraagd, wordt dt abonnements fris minder. Xk*i^j*4XSr ggiaaEBgaiiH—!■ m IIIIMHI WifMIMMMMMMWWaHBBBWMMWMMKaKîMUWmimillWMaJll'UMH'illMlilii'l Bestuurder : ILDEFONS PEETERS. VASTE OPSTELLERS : M. E. BELPAIRE, L. DUYKERS, Victor VANGRAMBEREtt, Bertrand VAN DERSCHELOEN. luul FILLIAERT. Voor aile mededeelingen zich wenden lot : Villa MA COQUILLE, Zeedijk DE PANfiE. Àankondigingen : 0.25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. de regel. Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels. 0.50 fr. Het Schijnheilige Duitschland Daar, voôr mij, heb ik tiet scheone boek liggen van Emile Waxweiler, "La Belgique neutre et loyale, " waarin hij met groote klaarheid en objectiviteit, alsook met diepe waardigheid, België's gedragslijn in dezen oorlog uiteenzet,en zoodoende antwoordt op den snooden laster, dien Duitschland op zijn slachtoffer smeet. Want het machtige rijk was niet tevreden gesteld door de stroomen bloeds die het op onzen grond had doen vloeien, noch door de puinen die er op zijn bevel werden opgehoopt ; het wilde 00k nog het laatste, het kostbaarste vernielen wat wij bezaten : onze eer. België verpletteren onder ijzeren dwang, uitputten door arbitraire opeischingen, of laten uitmoorden en plunderen door al te gehoorzame sol-deniers, dat was iets ; maar het onteoren en hatelijk maken voor de wereld, was nog beter ; en ook het eenigste middel om Duitschland's eer uit eene fatale schipbreuk te redden, en zynetheorieover zeker»scheur-papier» te verrechtvaardigen. Trots zijn geweldigen overmoed dorst Duitschland zijn eigen daad tegenover het vertrouwvoile België, niet vlak in 't aange-zicht der wereld werpen, wat toch eene soort grootschheid aan zljne meineedige euveldaad zou hebben verleend. Het trachtte te schuilen achter een scberm, vervaardigd uit België's zoogezegd bedrog en te kort komen aan eigen plicht jegens Duitschland, en shiksgewijze als een harlekijnskostuum bijeengebracht, na dagen en weken oorlog, en ontzettende gruwelen. Slechts toen er een kreet van afschuw door de wereld opging,ten gunste van België, en toen de zegepraal voor Duitschland altijd verder en verder in het verschiet achteruit week, vond Duitschland het gepast een verdedigingssysteem van zijne handelwijze tegenover België, op te bouwen, dat het aan de wereld zou trach-ten op te dringen. Veel werd er gesproken over de wreed-heid en barbaarschheid van het Duitsche Rijk ; en ongetwijfeld steekt het op dat ge-bied de loef af aan aile mogelijke mededin-gers. Zelfs zijne ergste vijanden dachten het niet in staat de oorlogsmiddelen te ge-bruiken, waarmede het ons klein land teis-terde, en waaraan de Vandalen en de Hun-nen hunne weinig benijdenswaardige be-ruchtheid verschuldigd waren. Maar ik vraag my af of zijne schijnheiligheid nog niet veel grooter is : in 'tschelste licht komt deze uit in Emile Waxweiier's boek. Nauwe betrekkingen van vriendschap heerschten tusschen de twee hoven, van diep vertrouwen tusschen de regeeringen. Ook 't Belgische volk naderde altijd meer tôt het volk van over den Rijn, leerde het beter kennen en waardeeren, naarmate de twee volkeren elkander altijd meer ontmoet-ten op de wegen van handel en nijverheid, vaa wetenschap en sociale beweging. De aKijd luidere uitingeu van de Ger-maansche heerschzucht, de ongesluierde uitbreidingsdroomen en geweld-idealen der meest gevierde militaire schrijvers ; de steeds aangroeiende kracht van leger- en zeewezen ; 't suspecte uitbreiden der spoor-wegen tôt tegen onze grens, niets kon België's vertrouwen storen in Duitschlands eerbied voor 't gegeven woord. Weliswaar wist Koniog Carol van Iiu-m^nië, in 1912, te zeg^en datPel >ië op zyne hoede moest zijn, watit dat het mit ikel van '70 geen tweedan keer zou plaal,s grijpen. Andere conSdentieele inlichtingen werden ter kennis van de regeering gebracht. En ten gevolge daarvan werd in 1913 de wet gestemd die België's leger gansch hervorm-de en waaraan wij deheerlijke verd digings-kracht van ons land te danken hebben. Maar die voorzichtig\heid sloot geenszins 't vertrouwen uit-, en Duitschland verloor geene gelegenheid om dat vertrouwen vas-ter wortels te doen schieten, en ewag te msken van zijn vast besluit België's bodem en onafhaEkeîijkhoid te eerbiedi- en en te doen eerbiedigen. In 1911, 1912, 1913 werden bij iedere gelegenheid, : rhcieel en officieus, dezelfde verzëkeringen herhaald. Ja, z Ifs op Zond g 2®" Oogst 1914, drukte de Duitsche minister te Brussel op de vrien-delijke gezindheid van zijne regeering tegenover België, en vatte zijn gedacht samen | in de volgende woorden : « Misschien zal het dak van uwe geburen afbranden. maar uw huis zal gaaf blijven. » Een paar uren later kwam het Duitsche ultimatum aan, bijna onmiddelijk gevolgd door de oorlogsverklaring en 't binnen-dringen van 't vreedzaam, neutrale land, door een leger op den oorlog voorbereid, gedurende aile seconden der veertig laatste jaren. Tôt het laatste oogenblik toe had Duitschland zijn woord gegeven dat het België's neutraliteit niet zou schenden, en ailes in 't werk gesteld om België's argwaan niet wakker te roepen. Toen het eindelijk dacht dat het uur der zegepraal geslagen was, overweldigde het zijn slachtoffer en ver-pletterde het onder looden last, maar zijn huichelmasker wierp het niet af. Niet Duitschland was de aanvaller en België het slachtoffer, maar Duitschland werd tôt den oorlog gedwongen en België heulde sinds iang met zijne vijanden. België had verraad gepleegd en verdiende straf. Dat beweertenverspreidtnu Duitschland, maar het weet wel dat het Jeugen is. En wie zijne toevlucht neemt tôt leugen, ver-dient niets dan verfoeiing en verachting. L. DUYKERS. Avond aan Zee. • 't Wordt avond, en onmeetlijk, zonder einde of grohd vergaat nu eerde en lucht met al wat roert daairond in een wanschapen leest, waar zwarte we-| zens dwalen. Van lucht noch îand noch zee, geen perken meer noch païen. Een nare reuzendraak daar hangt met lijf en en vlerk en dreigend nederdaalt uit 't grauwbewolkte zwerk. Ze duikt zoo een zoo al de lieve wonder- lichten > en schiet van tijd tôt tijd heur rondgevlamde schichten. ' Daaronder ligt gekampt — oneindig oorlogs- veld met d'eeuwgen bloedvijand, die haar in boeien knelt, de wilde zee, bestormend 't heir der wilde duinen, i dit bolwerk steeds vergruisd en nimmer nooit in puinen. 't Is oorlog, en 't is avond, maar geen avond- Irust... Wie wordt ooit door den oorlogsbeul in slaap gekust? IWanneer dan zal voor goed een vredemorgen dagen . die met den stillen nacht geen nieuwe bloed zal vragen.. ; Wanneer op zee en land bloedt e'ens die oorlog uit? î. 't Wordt tijd dat niet de storm-, maar zege- klok eens luidt ! . 0 ! God, kom ons ter hulp, en schenk ons zege en vrede ; Daar ver...kanonnen doen hun somber avond- bede. H. Norda. ; 12-4-15. Bij de Neutralen. GRIEKENLAND. — Door de overwinning van de partij van Venizelos is de toestand van het huidig ministerie onuithoudbaar gewor-den. De eerste minister Gounaris verklaarde, dat gezien den gezondheidstoestand van den Koning, er aan een eventueel aftreden niet moest gedacht worden. Toch is men van ge<roelen dat de gebeuitenis meer dan nakend is. Reeds gaf de minister van geldwezen zijn ontslag, hetgeen dan ook maar redelijk is, aangezien hij niet werd herkozen. Algemeen wordt gehoopt dat een nieuw ministerie Venizelos de bijtreding van Grie-kenland noodzakelijk zal maken. ZWEDEN. — De pers wijdt aan 't geval van het getorpedeerde schip Verdandi veront-waardigde commentaren. De algemeene opinie is dat eene krachtdadige verklaring aan Duitschland moet gezonden worden. NOORWEGEN. — Het torpedeeren van drie noorsche schepen op eenzelfden dag zal er niet weinig toe bijdragen om de spanning die reeds heerscht nog te vermeerderen. Dit land had ook zeer erg te lijden van de duitsche zeeschuimerij. Het schijnt dat de volks-verbittering zieh vrij heftig uit tegen Duitschland. Wemogen eene gezamenlijke protestatie uitgaande van de Scandinaafsche Staten ver-wachten,i Duitsche Finantiëele Toestand. Sinds den aan va van den oorlog werd er zooveel voorspeld over hon-gersnood in Duitschland, over ge-brek aan geld. 'k Moet bekennen dat ik er nooit aan geloofde. Ik herinnerde me dat ik in het ernstige boek van den be-kenden financier Leroy-Beaulieu ge-lezen had, dat Duitschland een groo-| ten oorlogs-schat bezat, waarvan hij de waarde niet durfde schatten. An-derzijds, had ik ook den vooruitgang van den duitschen landbouw in de officieele statistieken bewonderd en daaruit geleerd dat de jaarlijksche voortbrengst voldoende was om in zijn eigen onderhoud te voorzien, zoo niet voor één jaar, dan toch voor de twee der den. Wetend daarbij dat Duitschland den oorlog wilde, kon-nen wij met zekerheid besluiten dat Duitschland wel maatregelen geno-men had. Het verloop der zaken heeft ook zulks bewezen. Nu echter geloof ik dat de finantiëele moeilijkheden in Duitschland zich laten gevoelen. Het goud werd door de nationale bank ingezameld, zoodat bijna al het goud in haarkas is. Het totaal is zoo goed als verdubbeld. Maar intus-schen gaf de bank bankbrieijes uit in zulke hoeveelheid dat zij met 300 per cent vermeerderden. Anderzijds werd een leeningfonds ingesteld,en briefjes werden gemaakt en geleend tegen koopwaren, suiker, hout, fondsen, enz. Zoo wordt de waarde der briefjes gedeeltelijk gedekt door goud en voor een ander deel door koopwa-ren. Maar de keizerlijke bank mag bankbriefjes uitgeven voor driemaal de weerde. Dat is niet al. Op fondsen kan een Duitscher 75 p. h. bekomen van het leenfonds. Daarmee kan hij inschrij-ven voor de oorlogsleening van den Staat. Komt er nu een volgende lee-ning dan krijgt hij weer 75 p. h. of de bewijsstukken van de eerste lee-ning en schrijft weer in op de twee-de leening. ; Dat stelsel kan duren zoolang als geheel het duitsche volk blijft ver-; trouwen hebben in den omloop der | in waarde fel verminderde bankbriefjes.Dat vertrouwen blijkt nu juist aan 't wankelen te zijn. Het volgende be-wijst zulks. In België heeft reeds het goud eene meerderwaarde van 20 tôt 40 p. h. Maar wat afdoende bewijst dat de " Duitschers geen vertrouwen meer . hebben in hun eigen geld is hetgeen ik daar uit België te vernemen krijg. De duitsche overheid in Belgie weigert het duitsche geld. Ik zeg niet \ dat ze hier en daar geen duitsch geld | aanvaardt.Maar ikken een voorbeeld l waarde Overheid duitsch geld weigert ] \ te aanvaarden van de Belgische over-heid, zeggende dat ze wilde betaald worden in franken. Is dat niet beteekenisvol. Laat dat wantrouwen zich nog wat uitbreiden en heel het Duitsch finan-tiestelsel valt in duigen. De voortee-kens zijn er. En als de kas leeg is komt er algauw ruzie in, 't huishou-den.* * * Dat zulks het geval niet is voor Engeland, hoeft wel niet gezegd. j Laatste Berichten. Rond Atrecht heeft de strijd allerhevigst voortgewoed. De vallei van Bavai sedert 9 Mei bevochten werd ingf nomen. — Verschillige lijnen loopgrach-ten ten Oosten Lorette werden veroverd. 300 krijgsgevangenen werden gemaakt. We verloren een oogenblik een deel van eene belangrijke loopgracht bij de Labyrinthe, maar heroverden dit deel na een hardnekkig gevecht. In Elzas vorderden we op de twee oevers van de Fecht. Drie dorpen vie-len in onze handen. Metzeral, dat in brand stond, werd ingenomen. We be-schoten de stad Munster en deden er belangrijke munitie-stapeîplaatsen j springen. ■i Engeland schept het goud uit den : grond.'k Heb zijn goudmijnen ge-zien in Zuid-Afrika. Er ligt daar nog voor menigen oorlog. 'k Heb daar " zoo een spaarkasje gezien waar er voor zeven honderd millioen zat. Wat zullen er nog bommen ge-: maakt worden hier voor al dat goud. 't Ministerie gaat nu al de nijver-3 heid onder staatscontrol zetten.Bom-î men maken, wordt nationale nijver-1 heid. Hoe meer hoe beter ; onze sol- H \ daten zullen ze wel op de Duitschers | donderen ! Dr A. Vandeperre. Italië in Oorlog. DE TOESTAND. — Het Italiaansohe offen-; sief schijnt wel bijzonderlijk te dragen op de grens van Carniole in 't zuiden van deze provir>cie waar Monfalcone reeds in de handea van het If.aliaansche leger viel. Thans woedt er een groot gevecht dicht bij Gorizia, stad van groot belang op de Izonzo gelegen. De stad wordt gedurig onder een hevig kanonvuur gehouden. Tôt een bloedig samentreffen kwam het ook bij Plava, waar de Italiaansche troepen zich meester mieken van de versterkte hoogten. Rond Tolmino schijnt de strijd een stilstand te zijn inge-treden, die maar van korten duur kan wezen, l \«ant van weerskanten worden daar groote hulptroepen samengetrokken. In de Trentin-provincie verwacht men een groote slag. De Oostenrijkers sturen daarheen groote troepen machten. BERiCHTEN. — Het nieuws -alsof de Fran-sche vliegers Brindejonc des Moulinais en Vedrines dienst doen in 't Italiaansche leger wordt gelogenstraft. De vliegers zijn op het Fransch front werkzaam. — Generaal Dankl, Oostenrijksch bevel-hebber, drukte in een onderhoud met Oos-tenrijksche dagbladsclii ijvers zijn misprijzen uit ten opzichte van het Italiaansche leger. Hij vroeg hun wat geduld te hebben 1 Met te wachten verliest het peerd zijn beet ! ! — Een nieuwe krijgsleening is door de Italiaansche regeering uitgeschreven. De „prijs van uitgifte is gesteld op 95 lire. De leening is slechts uitdelgbaar in I925. Italiaansche duikboot gezonken. De italiaansche duikboot Medusa is door een vijari-delijken onderzeeër in den grond geboord. Dit is het eerste gevecht van onderzeeërs dat heeft plaats gehad sedert den oorlog. Nooit kwam het tôt een slag tusschen de en-gelsche, fransche en duitsche duikbooteu in de Noordzee. Uit dit bericht magen we aflei-den dat de duitsche duikbooten moeten voor-zien zijn van een bijzonder vernielingsgetuig. ; De Choiera zou in Oostenrijk woeden. Ambtelijk werden gevallen te Weenen be-statigd.Een Italiaansche bestuurbare luchtbal heeft verschillige bommen geworpen op den Yzerenweg van Divaccia. In de Dardanellen. JNa den laatste n algemeenen aanvai scnij-nen degeweldige en onstuimige oorlogsver-richtingen te lande veranderd te zijn in een defensieve loopgrachtenoorlog. Van weerskanten komt het er dus maar tôt voorpostge-vechten meer. Het gaat er hier ook op aan, loopgracht na loopgracht in te nemen. Het schijnt wel dat de Turken, den verbondenen deze wijze van oorlogvoeren hebben opge-drongen.Of daaruit nu een verachtering in de operaraties zal oprijzen, valt nog te betwij-felen daar het van algemeene bekendheid is : dat de Dardanellen moeten vallen.wil men het Russisch leger op tijd er, ook ten gepasten stonde in ammunitie bevoorraden. Ook voorzien wij eene krachtdadige her-neming in de eerste dagen.Te Londen zweert men dat Constantinopel beschoten moet wor-j den op- einde Juni en wat de Engelschen * { eens in den kop hebben, dat moet er door. | Ten andere, aile stilstand ware vërzwakking, I want, ue duitsche methode om ook dit ge-| deelte van 't oorlogstooneel te hei^scheppen i in een weerstandhoudend front, zou geen dag i ten onnutte laten om zulks te betrachten. j Intusschentijd wordt Constantinopel O; > zeer krachtige wijze ingericht. Immer komen troepen het huidig garuizoen versterken. Uit Anatoiie kwamen oniangs nog 23.000 nieuwe rekruten toe. In Thracie (Europeesch grond-gebied) wordr ook een nieuw leger gevormd. Mên verwacht zich iederen dag aan de 001 logsverklaring van Iu iië. Duitsche Zeeschiumerij De stoomboot Strathnairn van Glascow is gisteren op 40 kilometers noord-oost van de rots Bishops getorpedeerd geworden. De ka-pitéin, 6 officieren en 15 chineesche matrozen ; verdronken. De andere tien koppen van de f bemanning werden gered. De bevelhebber van de duitsche onderzeeër verbood den tweeden officier het zinkende schip te nade-ren om de manschappen die nog op 't dek waren te redden. De zweedsche stoomboot Verdandi meten-de looo ton en geladen met hout in bestem-ming voor Manchester is in de Noordzee op : de Noorweegsche kust, door een duitsche duikboot getorpedeerd. De kapitein was nog-? thans drager van een bewijs dat het schip : geen oorlogscontrabande aan boord had. De zweedsche pers bespreekt deze lorpe-, deering op vrij heftige wijze. j Drie noorsche schepen werden op eenzelf- • den dag getorpedeerd,namelijk: de Svein jarf ; van Trondhjem; de bemanning omgekomen ; • de Davanger van Bergen, manschap gered ; ^ de Grani van Skien ; manschap omgekomen. Het deensch schip Kokos werd in de Noord-j zee getorpedeerd. Een duikboot gebood aan ! de manschap van het deensch schip Mary, in j de reddinssloepen plaats te nemen om dan f het schip te torpedeeren. Gelukkig daagden twee engelsche torpedojagers op en de duik-r boot duikelde. De Mary werd op sleeptouw ; genomen. | Het engelsch schip Tunwell werd bij Ier-land getorpedeerd maar kon Milfordhaven bereik.n. De stoomboot Trafford werd bij Ierland in den grond geboord. Dat maakt zeven schepen op een dag ! LAATSTE UUR. Op het Belgisch front was er slechts artil-leriegeschut.In Galicie is eene nieuwe hardnekkige strijd aan gang. Mackensens leger tukt vooruit over Joroslaw. De russische ruiterij heeft een heel duitsch regiment uiteengesabeld. Op de Dniester woedt de strijd immer ver-woed voort. De uitslag blijft nog onzeker. De Franschen zijn een lcilometer vooruit-gegaan in de richting van Souchez. Rond Calonne hebben ze twee vijandelijke loopgrachten ingenomen. In Lorreinen, een oogenblik teruggeslagen," hebben ze onmiddelij'" de stelling hernomen. Vooruitgang in de vallei van Fecht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods