De Belgische standaard

631 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 18 August. De Belgische standaard. Seen on 22 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/1c1td9nt38/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

lat6Jaai\~- N 129 KWBMBIIIi H m <IMf—.1 ' IIW Wi$f centiemeîi bat nuxamm* Woensdag 18 Ooyst !^îb De Belgisciie Staidaard < « KM* nuMM»; «iî3iFï5$r " Abonnemer.tspnis voor 56 nnmrasrs blj «ooraitbeuling, Voor de soldeUk : a,50 fr. Voor de «fot-soldaten — ta '< land 3.59 ir, 1 bttUtn 'i 1^*4 *.00 fr. Indien nte$r van-»lh Mumm*r worskn gtvraaçi, wa-nti 4$ afom 4>'»;s mindtr. BSestuurder : ILDEFONS PEETER8. ' • tsTB «W€l.P.,t?R« r M. E. BELPA1RE L. OUYK£RS, Vfcter VAK6RAMB&REN, ^ftrsod VAN OER SCHE 3EW. Isul F5LL3AERT. 1 "1 r Voor allé mededeelingen zich wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk OE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0.40 fr. do regel. Vluchtelingen ; 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. In den Balkan. heet net tjaikanvraagstuk is weerom voor de pin gekomen als eeo natuurlijk gevolg van deu veldtocht in Rusland. Negen maanden lang hebben we maar steeds de klok hooren luiden dateen Balkan-interventie een nakende gebeurtenis mocht genoemd worden, Doch deze berichten berustten altijd op loutere gis-singes, hetgeen ons dan 00k er toe bepaaide, deze tijdingen heel wantrouwend te ont'aalen. Nu echter is de ofticieële mededeeling van de betrokkene ianden zoo aitdrukkelijk en zo«i onverwachts gekomen.dat uit het feitalleei) dat ruchtbaarheid gegeven wordt aan deze ingewikkôide zaak, we thans mogen bestati-gen dat onderhandelingen aan den gang ziju, doch m dien zin genoinen dat deze onderhandelingen maar een geleidelijk gevoJg zijn van STedane voorstellen. Uit dien hooide ^3 het geraauzaain aile voortvarenheid in het bekomen van een resultaat uit ta sluiten, te meer da&r de deelnemiog van de Balkai^iaten ,çeae zoo coiripiexe verwikkeiicg heeft, dat het wel een reuzenwerk zai mogen genoemd wo rden indien in de eerste dagen, een hevredig ende uitslag de aandringende pogingen van het Viervoudig Verbond komt bekroonen. Waaroinde diplomatie van het Vieryoudïg Verbond ineens zoo ^' achtdadig de de.alneming van Bulgarie ea Griekeniand wil betraciuen, is eerivoudi^ nierin te zoeken dat de nederlaag er Rusa»* ^ in polen alle vooruitzichten ir, het *.a openlaat. En dat deze vooruitzichten '"voor de Bondgenooten, tijdehjk, niet schitte-rend mogen genoemd worden,blijkt atweer uit het îeit dat de Dardanellendoorbraak niet tôt een bevredigend resultaat is gekomen met de Turken alleen. Nu wordt het duide.lijk dat de Duitsch-Oostenrijksche legers in Ruslaud een groot deel van hunne macht naar elders zullen kunnen zenden, want én door de in-krimping van de Oosteiijke gevechlslinie én door den abnormalen staat waarin het Russi-sche leger zich thans bevindt, komen onge-twijfeld sterke troepenmachten aan Duitsch-Oostenrijksche zijde vrij. Dat een groot ge-deelte van deze troepenmachten naar het Zuiden zal gezonden worden om eerst het Servische leger te verpletteren en dan ge-■weldigenderhand langs Bulgarie, den Turken verbinding geven, staat buiten allen twijfel, aïs men maar even bedenkt van welke over-grocte beteekenis het standhouden der Darda-nellen is geweest om het Russische leger van alle rnunitietoevoer af te zonderen. En omdat we hier voor een bijna voltrokken feit op het Oostelîjk frent staan (in dien zin dat de Duit-sche legers eenedeiensievehoudingaannemen) is de toestand voor den Balkan uiterst gewich-tig. Servië alleen kan het opdringen der Duitsch-Oostenrijksche legers niet stuitenen Bulgarie en Griekeniand zijn tôt nog toe uit hunne Meutralit«it niet te lichten geweest. We staan dus met een open poort voor Constan-tinopel. Deze beide neutrale Staten te bewegen in 't konflikt te treden, (binst heftiger zou worden doorgestreden in de Dardanellen) is de poort voor Dnitschlands neus toekiappen, hetgeen dan meer dan het winnen van een veldslag te beteekeren zou hebben. Doch de moeilijkheid van deze zaak is verre van te onderschatten ! Integendeel ! In deze zaak gaat het lijk in alle andere zaken. Een diensc gaat gepaard met eene helooning, en de belooning die Bulgarie eischt, staat 1d rcgelrechte tegenstelling met de begeerten van Serbië en Griekeniand. Bulgarie wil wel bijspringen maai het eischt het heele macedonische grondgebied dat thans aan Servie en Griekeniand toebe-hoort. Servie is in oorlog, dus is de aanvraag van het Viervoudig Verbond om het afstaan van een gedeelte van Servisch grondgebied aan Bulgarie van heel delikaten aard.Nu kan er wel op gewezen worden dat indien zulks siet gebeurt, een eventueele verplettering van Servie te voorzien is, maar ook is op te raerken dat desgeva.lend, het viervoudig verbond de reusachtige moeilijkheid van een duitsch leger te Constantinopel in den weg wordt gelegd. Wat Griekeniand betreft, door den staat zelve van zijn neutraliteit, werken de verbondene diplomaten hier in een heel moeilijk straatje. Welis waar is Griekeniand aan Servie door het steuntraktaak van den laatsten Balkanschenoorlog verbonden.maar een duitsche werking is toch ook aan te ne-men.Dezen gordiaanschen knoop doorhakken is r J,,,,,,,,, ■■■-JLJ-iiil— ■ «*I«'V' rm'<* thans fo'et werk van het Viervoudig Verbond. Hoe zal men dit betrachten ? Met v'A ffieuw Baikan Verbona tôt siand té bre^igen. Doeh daaroin raoeten Servië en Griekeniand zoodanig beïnvloed worden dat ze alle erkenning op het macedonisch grondgebied laten varen ten voordeele van Bulgarie. Zoolang dit niet is bekomen, draaien we steeds in een straaije zonder einde. Nu siaat reeds een punt vast. Bulgarie v/il rneedoen op de conditie van deze groDdvermeerderiug. De Bondgenocien werKen thans op Servië en Griekeniand om hen te bewegen daarmede in te stemmen. Deze beide landen reserveerden hun antwoord; maar uit de verklaringen van minister Pachitch mag worden opgemaakt dat Servië niet ongenegen is den wensch der Bondgenooten in te volgen. Hij wil alleenlijk de meening van 't land eerst kennen, daarom riep hij de Servische Kamer bijeen. Na deze vergadering zal dus bescl ieid gegeven worden. Daarbij het feit dat minister Venizelos te Athenen is weergekeerd en door Koning Konstantiju in gehoor werd ontvangen be-wijst insgelijks dat Griekeniand genegen is de redekavelingen aan tebinden. De belofte'der bondgenooten van geduren-de deu oorlog het betwiste grondgebied te be-heerer,, alsook het verlokkelijk aanbod van een belangrijke vermeerdering van grondgebied, zullen er veel toe bij gedragen hebben om Giiekenland goed te stemmen. Zoover staan dus de zaken. Wanneer de ontknooping mag vervvacht worden is nogduister, maarzooals we reeds een maand geleden schreven, is net noodza-kelijk dat eene talmende houding uitgesloten worae, wil men de outgoocheiing niet. opioo-pen van... te laat gekomen te zijn. J. F. Bij de Neutralen. HOLLAND Eene bekentenis. — In de de *Kreuzstg» schrijft prof. Hoettch een artikel over de be-trekkingen tussschen Duitscblanden Hollund. Na zich ongerust gemaakt te hebben over dp, koeiheid der Nederlanders opzictitens z'.jn land, zegt Prof. Hoetsch o. m. Wij weten dat de stemming in Neàerland in niet geringe mate tegen ons waa en er een niet gerechtvaardigde bezorgdhcid bestond, dat het lot van Belgie voor Nederland gevol-gen zou kunnen hebben. Gaarne geven wij dan ook toe, dat in vroegere jaren van onzen kant in dit opzicht vele onvoorzichtigheden, ja zelfs dwaasheden zijn begaan. Men sloeg bij ons hetrecht op on afhankelij kheid, dat Nederland door zijn geschiedenis heeft verworven, te laag aan. Wie over de tegenwoordige en toekemstige betrekkin-gen van Nederland met Duitschland wil spreken, leze eerst Heinrich v. Treitschke's wondermooi opstel over de republiek van de Vereenigde Naderlanden.TJitgaande van onze achting voor een aldus verworven staatkun-dige onafhankelijkheid, zullen wij, als de tijd daarvoor g«komen is, Belgie's toe-komst regelen, waar Nederland natuur-lijk veel belang bij heeft. Ligt daarin niet ' meer dan een verwittiging I ; MIJNEN. — Sedert het uitbreken van > den ocilog werden op de Hollandsche kust ; 607 mijnen aangetroffen.waarvan 325 Engel-sehe, 5,7 Fransche 65 Duitsche en 160 van onbekenden oorsprong. GEREED. — ïegenwoordig kan Holland op zijn grenzen een leger piaatsen van 4oo.ooo man, ooster- en zuidergrenzen zijn buitengewoon versterkt. Loopgrachten werden gedolven tôt op eenigen afstand van de grensscheiding. De vijfcentrums vanvoorradingsdienst van 't Hollandsche leger zijn Amsterdam, Leiden, Dolft, Schiedam en Rotterdam. Levensmid-delen Heeft het landbestuur opgehoopt in aile kampen. En voor de munitien heeft Holland belangrijke aaukoopen gedaan in Ame-rikaen Engeland. BULGARIE De eischen. — Wat eischt Bulgarie om don strijd aan te binden met het viervoudig Terbond ? De streek van Silestrie, door Rum^Kie aan Bulgarie ontnomen bij verdragin 1913 Thracie met Andrinopel dat de Turken gedurertda den tweeden Balkan oorlog Bulgarie afpakten. De streok van Cavalla, Dra-ma eu Seres die Bulgarie aan Griekeniand afstaan moest en eindelijk het M^cedonisch grondgftbied (Mnnastir, Veles, Kotchana,) d'>or Servie bezet.. Bulgarie zou ten andere nog de lijn Media-Enos krijgen. Men ziet dat het de moeite loont. Ons Jevet iiiilDscte Van uit X... op de franscfce kust, na : zes maanden ballingachap. ; Wel had ik gewild, samen met de ; jongens, die ik beminde ; en die, thans i helden geworden en verheerlijkt door de f gansche beschaafde wereld, me nog | duurbaarder geworden zijn om hun < grootheid van ziel en marnendeugd; . — wel had ik gewild te staan aan hun g zijde, en mee te lijden en mee te zege-| pralen met hen ; maar jammer genoeg, | in 't leven doet men altoos niet wat men I wil ; en nu ben ik genoodzaakt hen l slechts bij te staan door woord en gebed; î en te leven in ballingschap, ver van hen, \ ver van al de duurbaren, ver van den | vadergrond, op vreemdfin bodem. | Doch, één troost blijft me over : bij | geen vreemden,op dien vreemden grond, moet ik leven. Een groot en trouw vriendenhart heb ik teruggevonden, en nu valt me 't leven zoo lastig niet meer, zoo hard om dragen en zoo droevig om te beleven ; maar 't leven is me zoet geworden door de on-verbreekbare een'heid onzer harten. O ja ! nu beter dan ooit, versta ik de waarheid van wat ik eens gelezen heb : « het is een onscbatbaar geluk een trouw vriendenhart te vi^den.» Met hoeveel teedere zorgen wordt die schat dan niet bewaard 1 Hoe gelukkig hij, die dien schat heeft teruggevonden en weet te waardeeren. * * * Hier, in de ééntonige opeénvolging der winter dagen, ging het leven zijn slentergang. Geen afwisseling in dat leven van arme bannelingen. Alltijd dezelfde gezich-ten, altijd dezelfde gesprekken ; altijd en opnieuw het gedacht aan het gebroken geluk; daarbij, verveling, zwaarmoedig-heid en heimwee ; de zucht naar 't Va-derland en den huiseiijken aard. En boven dat droevig bestaanhingnog een droeviger lucht, zwaar als lood ; grijs als de maniel der dood, die droef-heid en treurnis in zijn plooien bergt ; koud, als de onverschiliigheid van velen, die u omringen en die niets dan eigen-baat en intrest kennen, en op den hoop toe, de el\ende uitbuiten van hen, wier toelage van i fr. 25 daags zij met afgun-stige oogen aanzien. En toch, wat is die toelage in weerwil met den prijs van al dat bloed, dat gestort werd. * V ¥ Doch met de schoone lente- en zo-merdagen, komt ook de heerlijke zon jneer blijheid gieten over ons leven. Wel is waar, verzoet de vriendschap veel —en zulke vriendschap mag ik vol-op hier genieten ; doch een blijde zon samen met een vriendenhart doet zoo-veelleed vergeten. Met ontlasten boezem en verlicht har-te, ga ik dan soms wandelen en droomen langs het strand.Een weldoende Meizon verlicht en heldert den blauwen hemel op. Ze overstroomt de kusten van het blonde Picardie met de helderheid van haar blanke licht, terwijl ze de hooge kalkduïnen als reuzenkinderen in haar stralen baadt en de zee als herschept in een diamantenveld van kleurige edel-steenen, ingelegd tussehen wiegelend goud en zilver. En in al dat wit en blauw, en rood en ■ groen, en geel en goud, schuiven blanke zeemeeuwen over het golvend barenspel of slaan met de toppen hunner vleugelen in 't water, dat uitéénspat als een zilve-ren pareisnoer rond de diamanten hal-zen der gelfkoppen. j T.,aatste Bertobten. 1 v ^ Parijs, 16 Oosrst In den loop van den nachtonderbroken kanongeschut in de streel: van l Souchez en op de'Hoogvlakte van Nouvron, ten Noorden der Aisne. Ge-j vechten met bommen en grenaden in den sector van Quennevieres en in Westelijk Argonne. In de Vogeezen heeft een mijnenontploffing in eene j Duitsche loopgracht tussehen Burnhaupt Le Bas en Ammertzwiller ons j toegelaten eenige krijgsgevaugenen te maken en twee bommenwerpers en t ac*r\c* m i t ro 11 ! 1nPTTlPn Ver in zee, drijven visschersschuiten langzaam, langzaam voort, en de netten der visschers slaan de golven tôt eèn zil-veren stofregen over de veelkleurige diamanten bloemen. Nu en dan teekent een steamer het ho-rizont af met een zwarte rookwolk. Als een vuile, zwarte plek op een blauwen kerkkoepel blijft die rookwolk eenige stonden aan den hemel hangen ; en uit-eengewaaid, verdunt ze, verklaart ze, en wordt ze tôt een zvvart-grijs waas, dat in de golven gaat neerzinken, verdwij-en en vergaan. * * * Wat is de zee indrukwekkend op dien stond ? Wat doet ze nadenken, droomen en de ziel opgaan in verre geheim-gezichten.Zz voert ons terug tôt die vreedzame dagen van eindeloos geluk en weslde in het thans zoo verdrukte en door gruwe-len geteisterd vaderland. Ze doet ons denken aan die zoete stonden, beleefd bij al de geliefden in den noek van den huiseiijken aard, waar uit we thans ver-jaagd en weggevlucht zijn ; die verwoest of uitgebrand ligt ; ineengestort is of vergruisd, uitgeplunderd en bezoedeld door bandietenhanden, gericht door een bandietenvorst ; een uitmoorder van ste-den en dorpen, een schenner van eed en gegeven woord, een brandstichter van kerken en hallen. Die zee is het beeld van 'ttrouvve vriendenhart, zoo uitge-strekt in zijn liefde als de zee zelve ; zoo diep als een afgrond, zoo ongestoord in de eenstemmigheid van gevoelens én verwachtingen als haar ongerimpelde waterspiegel ; zoo zeker als de eeuwen-' oude kusten van het strand, dat heden > en morgen en overmorgen, dat jaren en ? eeuwen reeds den kus der baren ontvangt : en zal blijven ontvangen met dezelfde S liefde en dezelfde toegenegenheid. * * * Andere bannelingen nog wandelen langs het strand of langs de afspoelende zee. ^ En ook zij, ze denken aan hun be-j staan van voorheen ; ze droomen van vervlogen geluk en gaan met hun <?e-| dachten tôt hen, die gebleven zijn in het ; veroverde land, onder duitschen hiel, in j tijdelijke slavernij van een brutalen i overweldiger. Doch allen hopen ook op betere d? gen : in een heilvolle toekomst. | En ze zeggen elkander hun wederva-I ren en hun onheilen. Allen weten zooveel te verte lien. Ze zeggen hun angsten en hun ver-driet ; ze zeggen hun leed en hun lief ; ze zeggen hun verlangens en hun ver-zuchtingen ; en ze scheiden van elkander met den wensch, dat het ballingschap welhaast een einde neme ; dat vrede ko-me en de weg tôt het Vaderland weer geopend worde. Helaas ! daar wacht hun wellicht niets anders dan weedom en ellenden, dan tranen en verdriet... Als Rachel zullen de moeders hun ge-sneuvelde zonen beweenen en de vaders zullen tranen storten, als Jeremias, op de puinen van hun vervlogen geluk. {'t Vervolgt) Jumel. OOSTELIJK FRONT Het duitsche offensief, dat slechts met den val van Warschow een beslissenden aanvang en omvang genomen heeft is van zoo een com-plexen aard dat het noodig is, voor het ver-der verloop der krjjgsverrichtingen,eens dui-delijk aan te toonen waar en hoe het be-weegt. Het offensief strekt zich niet uit op eene geleidelijke en eenzelfde lijn, maar de moeilijkheid ingezien hebbeade van de groote gezamentlijke frontbewegiogen, hebben de Duitschers, tôt het bekomen van hun doel-eiaden, hun algemeen oprukken in gedeelte-lijke aanvallen gesplitst. Doch deze krijgs-verrichtingen vormen een geheel dat geor-derd en geregeld is in zijn onderdeelen. Na deu val van Warschow is heel dit ra-derwerk, — dat tôt in de minsste bijzonder-heden bepaald, en geschikt was voordien, — in gang gestoken. In het noorden, van af Mitau tôt Kovno ■ werkt een eerste oflensief, dat het onmidde-] lijk doel becogt Riga, Dvinsk en Wilma in te nemen. Dezedne steden vorinen de uiter-ste punten van een ontzaglijken driehoek.die van uiterst belangrijke strategische waaide is. Riga, de groote havenstad ligt op de golf van dienzelfden naam, in de Baltische Zee. Het is met de hoofdstad Petro^rad de han-delsmetropool van Rusland. Te Riga mondt ook de Dwiuastroom uit, waarop ook de belangrijke stad Dvinsk is gelegen. Dvinsk en Riga worden door een grooten spoorweg met Wilna verbonden, stad die teveos het uit-gangspunt is van een zeer uitgebieid spoor-wegnet dat betrekking heeft met het noorden van Rusland (Petrograd), het midden-Rus-land (Smolensks-Moskow)en heel het zuiden.. Voor troepentra.nsporten is Wilna dus hoofd-zakeliik een doorgangstad bij uitnemend-heid.De inname van deze drie punten wordt door den Duitschers betracht, door een op-marsch langs Mitau, voor Riga,— en hier on-dersteunt de vloot deze noordelijke vleugel-operatie. — ; een beuken langs Jacobstadt, noordwaarts en Wilkomir.zuidwaarts Dvinsk gelegen, voor 'tinsluiten van deze laacste ; en een bestorming van de forteres Kovno die verbinding geeft met Wilna,op g7 kilometers van Kovno gelegen. Het onmiddelijk doel is dus deze drie ste-dpîi; maar indien het gelukt, dan is het wer-kelijk doel Petrograd. Wij hebbon dit, gelijk zoovelen, nooit als eene uitzinnigheid aanzien waat alhoewel Petrograd 400 kilome--meters van Riga afligt,nemen v/e een optochi der Duitsche troepen naar Ruslands hoofdstad gereedelijk aan. Immers uit Riga en Dvinsk loopen drie groote spoorwegen en de vloot in de Baltische zee moet ook niet als. een nulliteit genomen worden. Moet de in*. namevan Riga-Dvinsk-Wilna ingezien Wjf. den? Dit kan nog niet zeker bevestigd T^or. den alhoewel de voorteekens çr reeds î',jn.De ontrniming der drie steden is een% gédâne zaak. Een tweede duitsche offensief be'weegt in den driehoek Ko^no-Gr0dno en Narew-linie. Een derde draagt op den driehoek Bug-Brest-Litowsk-Cholni. Deze beide laatsten hebben ten doel het inbeuken en het afanijden van het Russisch center dat de Duitschers als alleenstaand leger willen veraietigen. Van Cholm naar Sokal werkt het Oostenrijksch leger op den uitersten linkervleugel van het ' russisch centerleger. Kan nu de insluiting of het afscheiden van dit leger bekomen worden, dan krijgt het noorderleger ruim veld en vrij spel om het hoofdzakelijk hoofddoel te berei-ken. Warschow was de inzet, Petrograd is het doel en de bewegingen van het duitsch: noorderleger in den driehoek Riga-Dvinsk-Wilna moeten thans alle aandacht innemen. We hadden wel gelijk over lang te schrij-ven dat de krijgsverrichtingen in Koerland ver van exentriek te wezen, integendeel het gevaar waren voor Rusland. Doch dit ailes is nu gezegd, indien het duitsch offensief mocht gelukken. Tôt nog toe is het een groot vraagteeken of dit offensief mogelijk is tôt volledige uitvoering, ingezien de reusachtige moeilijkheden die zich tegen 't uitwerken van dit plan steilen. In allé geval onmogelijkheden zijn in dezen tljd an in zake oorhgsîeiien betwijtelbare dingen geworden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods