De Belgische standaard

168 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 21 June. De Belgische standaard. Seen on 03 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6h4cn6zq5s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2dc Jaar Nc 137 (388) Vijf Centiemen h©t nummer Woensdag 21 Junî 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD '^y-erincœ~H r B a A R T ■ S tic ki t ^ •#« ÎTuâ'^i t* l 0 IUtf«n§ F«€ttrI . faste OpsMlers: M. E. Bblpairi, L. Duyhrs, PI BbRThakd VAK dbr Schkldmï, Dr Van de Pekre, D* J« Van de Womtyhb, Jppl Filliabk-j ________ _JM—LMILuUliLl—lllfcllW Mil ■HM—WIiHIi——lil—— I I M IMH II M II ' Il il llllil—| Vil fil )T—IWnn MS—'~TTnir-~ ■ i n m ii mu» ni ■ — ■ " abonnemenwprii» i Voor sold*ten : Voor i maand fr. i,a$ — Voor s »M,eden fr. 3»S0 — Voor 3 w**Bden fr. 3,75 Niet soldaten in 't land s Voor 1 kmnd fr. 1,75 — V*®r % maandeB fr. 3,30 — Voor 3 «aanden tr. 5,*5 Riet soldaten buiten 't iattd * Voor 1 maaisd fr> 3,50 - Voor s mMadea fr. 3,00 — Voot 3 «aandcn îr. 7,50 'tiwMjan^as^aHiaaBstrsÊf irnriarrarnrrnr-wni 1 1 11 ninrifi—gTTPTTTTTTiTrrr'TMriTirr " " ■ —«—iiriilir^bicMa^&AfflKaMeMHm1 h'I flntJJBSgume^g Aankoadigingen ! o.sj fr. de rigel — Reklamen t 0,40 fr. de regel. — VluohUlingen : 3 îalasschingen van s regeli «,90 fr. Voer tlle sssdedeeltagen ïich te weadets tôt : Villa MA COQUILLE, Ztedijk( DE PARME. I niiiiio i l'ii 11 mini emummm—mmmmm Gamis aan genegenheid. Hard îs bet oonogsieven, en ï worot « van langsom barder, r>aatmate de oorlog < duurt. 't Zijn echter minder de iichame- < lijke OBtberingen die dtukken, dan wal ] de zedelijke : het lichaam gewest zich stilaan aan minder weelde, nander gs- 1 mak, minder geriefeiijkheid ; het hart echter wordt nooit gewoon aan minder- ] genegenheid. i Bijna tweejaren is 't dat de oorlog duurt en dat we gescheiden zijn van de onaen ; menigen ontvingen nooit 'n enkel woordje van huis ; en zelfs de meest be-voorrechten, zij die, zelfs nu nog, in be-trekking blijven met hunne famiiie, zij 00k lijdenonder den druk der langdurige afwezigheid : 'n brief, 'n kaart, 't is veei, doch 't is oBvoldoende : we zouden hen moeten «en, onze dierbarcn, h«n omael-zen, leven in hun bijzijn, hoorsn hunne stem,aanschouwen huanc trêkkeo, lsz^n in hunne oogen, voden het kloppen vaa hun hart. Wij leven ais in 'a ijskelder : ailes is koud en zonder liefde in dit oor-logsmidden. Onze familie, onze goede kennissen, onze beste vrienden, met wie we gewoon waren te ieven, aan wier bijzijn wij gehecht waran, mis-schien zonder het zeif te weten, wij mis-sen hen, wij missen hunne liefde, hunne genegenheid. Oit is hard, voor ons, Belgiscbe soldaten ; wij staan nog wel op den vader grond, maar toch zijn wij in zekere mate bannelingen. Ën wat gebeurt dan? Er zijn er die de kracht niet bezitten die harde ontbering te dragen ; hun hart smacht naar iiefdej; en ze gaan ze zoeken, ze denken ze te vinden, waar ze ftitelijk niet te vinden is. De echte, de ware genegenheid van vredestijd ontbreekt hun ; een beetje schijn-genegenheid, een vriendelijk giimlachje maakt hen zoo salig geluk-kig. De arme jongens : hun hart misleidt hen, zij zijn verblind. Het gémis aan 1 ware genegenheid is eene mede-eorzaak i der toenemende onsedelijkheid. < O gij, studenten, die de nooden van 1 uw volk begrijpt, gij die îeeft in 't leger te midden uwer minder oatwikkelde 1 makkers, gij die in vredestijd zoo dik- ' wijls sprsakt over liefde tôt het volk, ' uw vlaamsche volk, schenkt aan uwe makkers gaasch uw hart, ganseh uwe ' warme, oprechle genegenheid; weest ] moeder voor hen ; stelt belang in al wat , hun aacbelangt, stsunt hen, troost hen, verblijdt u met hen, neemt deel aan , gansch hun zielekven. Door eene ont- ; wikKelirsg, uwe voornaamheid, uwe op- 1 voeding, moet ge boven hen blijven s staan ; doch uw hart moet tôt hen af-dalen. Indien g^ wilt vriendeîijk zijn en voorkomend, bebulpzaam en gedienstig, indien ge hun belangstelling betoont, indien in uw binnenste waarîijk 'n op- J rechte, gevoelde liefde brandt voor uwe 9 broeders die lijden en roepen om ge- * negenheid, zeer gauw zullen ze voelen ^ dat gij hen licfhebt, dat gij voor hen 'n ware vriead zijt, dat bij u ware, on-baatuuchtige genetenheid te vinde» is Zij zullen vertrouwen stellen in u, en ^ gelu'khïg en blijde naar u opzien en zich verheugso om de iiefde die hua tegen-straalt uit uwe oogen. Gij vooral, studenten-officieren, weest mder« voor uwe jongens : gedenkt uwe; b i gractwoordehjkhejd voor busne licba-isn, en ook voor hunne ziclea. Hadt ge oit zulke schooiie gekgenheid dufven roomea om uwe studenidealen itî dadec m te zetten ? Welke macht is u in han-en gelegd voor 't goede, seldaters 1 : an uane oversten, vanu vooral, studenten, erwachten ze niet alleen 'si billijke en edelijke behandeling, ze verwachten ran u genegenheid en liefde — en 't is un recht. Oatsegt uwe jongens uwe igfde niet, doch helpt hen, troost ben, ervangt bij hen hunne faœiiie} betoont iun ware genegenheid. Al zijt ge offerte, uw hart moetafdalen tôt uwe jon-;ens en met hen medevoelen. Ga kunt ôovele jocgens gelukkig maken, en -oeltge zelf 't gémis aan genegenheid, le vreugde die ge verspreidt zal uw oetste vertroosting «ijnc, V. De ToestandindeVer.-Staten 't Loopt er huldle in de Unie*Stat®n van n leiea dakje. Pas is het gemsencbest in )eroerii;g gekcmea om de verkiezing T?at îijn hoogstea vârts|3&woordifer en wordl isteï» &®Dloop om te weten wio regeersc sal : eên demoferett of Rsa repubîikeio, ol kffint Msxiko, h»t Y?rvloekt« land, h'ee! k gsestdriît n&u een kieïiEgs?cldtocbt In d« mt breî.gCB. M liko dreigt d« VereeDÎgdfi'SfateB birt' len te drisgen bgaldien baar ODmiddeilijke roldoecing oiet wordt toegekesd, jt. w. htsl erugtrekken van ds Atnsrikaaasche mschi iaar Mextko gezonden om cr de... orde ti lerstellen. Dat komt f rva s zich in jandermaas zakeE te willea opdringen al» men er boegenaamd îeen uitslaans meê heeft. Want niemasd :och zai het ostkenEË» dat Amerikabier latidglde uit eifenbelang en zulks oiet had Surven doen waneeer Europa niet ia oorlog ware gewee»t. Hpî draagt nu de gevolgea. En deze «choses ercetiger dac men wel meent. Eerstesi ;ijn alie Mexikaanscbe part|jen als vaa zelfs rerzoend gewopdes om den indriager te bd« sampan en vervolgens staat Msxiko meer op ts hoogte van oorlogvoeren dan de Ver es» iigde-Statsa. Bewesrà wordt dat deze veldtocht dcor Juitscber# wcrd iogezet. Zulks is allcrminst e wettigeu, eu de sU^d ©m de preaident-ver-tiezi* g zich hoofdzakel^k achijni te bepaiec usscben demokraten, die voor Duitschland :ijn en republikeinen die voor niemand zijn. W ik voordsel zouden de progermacec Qct die Mexikaar-sche opstokerij kusnen bij-ial«3 ? Het zal er ws»l hief evenals elders om §aan >m ^en kwestie vm eigealigîde m eieectrets in waar men Riet ksa zha d&t asderen un «igen wasch g:«an klaar m%ken dan moet aen despetteri^gea ku-aiîeo meedrageo. D« Vlaamsche knst besetiotea Uit Rotterdam woïdt aan de « Daily Mail» seind dat in den nacht van 16 dezer esgel-îhe ooriogschepen de kust nabij Oosiende ebben b?schoten. Het bembardement duur-s twee uur. Dood fin geceraal de Holtke GeBeraal de Moltke, gewezan algemeen ^eihebber der duifsch? îegess, gewezen ■velvoerder vas deo iuiiachan generalen 1 sfia in voile Rjj^sdagzitting door een be- ! rte setroffen en gestorven. 1 H(j viel in opgenade na den Mameslag en ( îîdvervangen door generaal voo Falken- s yn. < Het Russisch offensif Naar Mm De roi m Czernowitz. Om even goed het russisch offensief, at er allen schijn van heeft doorge-oerd te zullen worden ten uiterste, te olgen, wordt het noodig de volledige ndeeling van 't front te schetsen, Vaa de Pripet liep het Russisch front uidwaarts in bo®g langs Kolki, ooit-vaarts Lutzk, naar Doubno, kromde op le grens weatelijk Tarnopol voorbij vaar het de Sereth doorsneed, liep de Jtrypa langs, ging den zuidelijken )niester-oever over, sloot aan op de Jessarabische grens om oostelijk van Czernowitz aanleuning te vinden op de ioemesnsche grsns. Het offensief brak los op dit beele ront met meer bepaalde drukking op de wee uiteinden ; noordelijk van aan Kol-:i tôt Doubno, Zuidelijk van aan de be->eden Strypa tôt op de Roemeansche ;re»s. Noordelijk achoten de Russes veoruit, reroverden Luts en Doubno «n spanden ien ontplooiende beweging noord-west-vaarts om Lemberg. Dit is uit het laat-te bericht gsbleken. Dit zegt : om onzen iptocht naar L%mberg te belemmeren delen de Duitsch-Oostenrijksche legers ;uidwaarts aan> De Oostenrijksche lini« verd doorbroken, de russische ruiterij tpereerde weldra op circa 6o kilometers ran het oorspronkelijke front, maar, ngivolge methodisch opgedragen plan ;ing niet voortvarend te werk en zuiverde laar alleen de streek cm 't werk «1er ichterna-komende loger» te vergemak-:elijken.De russische legers staan thans 10g ongeveer 7S kilometers van Lem->erg af, afstand die niet moet afschrik-:sn als we even inzien dat de infanterie tachts op bevel wacht om ongestoard laar beweging in die richticg te ont-ilooien.De Oostenrijkers verkeer«R hier in en hachelijke positie, we mogen ons sderen dag verwachten aan het bericht iat zij hun leger langsheen de Boeg (op o kilom. van Lemberg) hebben opge-teld. Daar zal de beslissende slag gele-erd worâea om 't bezit van da vesting ^emberg. Pe val van Czernowitz Op 't zuidelijke Iront ontwikkeldâ het ffensiefzichop een evengunstige wijze, chtereenvolgens werd dî vijand inge-eukt, in de Strypa geduwd, erover ge-rorpen. De Dniester werd geforceerd, e Russen kwamen te Horoienka, iooiden 't zuïden in.bereikten de Prutb; ïzernowitz was voor de drie vierden msingeld. De eindstoot werd op de Pruth gele-erd, de rivier geforceerd en Czernowitz îgenomen. Hier rijst de vraag : Hebben de Oos-snrijkers in tijden dezen sector kuanen atruimen en den Russen beletten dui înden krijgsgevangenen te maken? Ihoswel het ambtelijk bericht er niet irer gewawgt, is sulks moeilijk aan te :men aangezien er in de straten van zernowitz werd gevochten. Bijaldien de Oostenrijkers de dwaashfid zoover hebben gedreven tegen ailes in Czernowitz te wiUen behouden, dan mogen we oveîtuigd zijn dat de Russen hier bene-vens een rijken buit ook ontzaglijke legers zuîlen hebben krijgsgevangenen genomen. Diti uemen mag wel het grootste militait succès heeten tôt nu toe in het effensiei bewerkstelligd ; succès onder aile opsichten. Czernowitz is het steuo-puot op de Roemeensche grens. Het is dus dé uiterste draaispil van het zuider-leger. Dit stèunpunt kwijt, worden de Oostenrijksche legers genoodzaakt on-middellijk af te trekken meer landwaarts in. Het wordt de draaispil der Russische optratie, het wardt ook de maatstaf waarmÉê Roemenië de macht der par-tijen schat. CterEOwitz veroverd 't is de stormbsre die wentelt Bukovina in, het is 't vrijkomen der Roemeensche grens waarop nu in plaats van Oostenrijk, Rusland weegt. De inname van Czernowitz is eeD strategisebe @a diplomatische segepraal. Binnen eenige dagen staan de Russen wearom vôor de Karpathen. Zullen se ditmaal dezen bergketen kunnen forcee-ren ? Hoptn we 't, want in éen swaai kwamen ds Russen hua uiterste vooruit-gangop 15 April 1915 cû voor. Niemsjes m en ioor onze Solâatei LOURDES. ~ Voor oaze Soldâtes in Verlef Wia on ier ot zs sol d&teû éenkt er nietop d&srhsss te reiise ! Li urdes oefset op allen e&a buites^ewoi.e aanirekkisgskracbt en men is er ia &«nen dag en hftlf. Msn is ccae iastelliog bètig aan 't oprichten om eese soldaten koateioos verbiijf te ver«eii*ffen. Iatus» scheatijd worden zij er priaeelijk behaadeld, aaa 3,50 ft» daaes, Rue d« la Foutaise, N' 11 bi] M°*e Ssrrât, of te wel, Rh3 du Bourg, bij Mr Da&tr&s. — Aile iaiichtiogen ea noodige Btuk'iËn kasEsa dj kriigen bij Eerw. Heer O. Van H0en&ck«e, aalmoezenitr dsrBcl-gso, Hôwlde l'Europe, Aveou© Pcyramale.— Dsgeiijks kome» er Belgische soldaten te Lourdes toe. Lourdes] Mat Zijn Heiligdom, dat is de H. Grot der Mirakslen, hare dfij de eeae boven de ander« gemetsaide kerken» tu de C&Ivarieberg met Kruisweg ; Lourdes met sija verstitrit kaateel en zijnen machtigen toren van dt XII» Eeuw daar boven op het gebsrgt**; met zijnee Pic da Qraad-Jer ; met zijaen Béout of Orootea Berg ; Lourdes met si]n« Qrotten du Loup et du Roy ; met zijn uitgcstrekt meer. Maar die Lourdes gezien heeft 'wilt aog meer zien en gaat naar Betbaram, Cautefôts, Argelès Gazost, Lus, St. Sauveur, Barèges, Clique ds Gavar&ic, Luchou, Saperbagtr è ré», Pond d'Bopagne, en den Pic du Midi. Ûaar kijkt men bijna zijne oogen uit. Daar *aat msn tôt aan de kn>ëa in 4s sneeuw binst dei brandenden zomer. Wi« esn dag of vier van sljn verlof uit-metea wil, die ga naar Lourdes I St Albert Cappelie. De St AîheEt-Capelle, kspgl van de G^nie (IIP.3DA) iigt te Forthem, langs bet ka-aaal van Loo. H Mis ( 's Zondags om 7,9 en 11 u. ( iederen dag om 7 u. Biecht en ( ia elke mis. Communie ( iederen dag van 17 tôt 19 u. Donderdag aanataande, 22 dezer, Sscra» nectsdsg, zal in de kapel, der< ganschen dag, aet B. Sacrament te» aanbidding zijn uitga-iteld.Om 11 uren zal eene plecbtige booçmis worden opgedragen door Mgr. Marinis. Eece tweestemmige mis zal worden uitge ■oerd door bet aacgkoor van het II P. Het lof 's avends om 7 aren, « HOE DE NIEUWE SERGEANT ER IN LIEP ! Hel blinkend kwam een goude zonnettraal e ^e schuilplsats «luipen waar de soldaat mpaos te s.'spen îag. Hij viel gliEstereud op ;ija wexen en kuste hem wakker. lmpens zuchte diep, rckte zich driemalen lit, geeuwde vervaarlijk en wreaf de beide ruiatee In de oogen om ze open te krijgen. Traag en laom zette hij zich overelnd en itaarde noe half slaapdronken voor zich ult... osa hij zich eesskiaps berinnerde : Zijn strap 111 Snel wierp hij sijn deken ln dea versten tsek van dt schailplsatsen gezwind als eeneo ssas kroop hij op banden en voeten uit zijne lardene wccing. Laat oss «erst wat kennis maken met sol* hat lnpe»s. Want zoo zijn er honderde lm-)«n«en in hst leger. Daarom zal ik hem wat lader bsackrijven. Als de oorlog uitbrak deed bij lijk vele raderlacdsliersnde Belgen, hij nam al* vrij-spilliger die^st in het leger. In vredestijd was zijne bexigheden het srlldstroopeg. Ltnig eo rap, slaw en lfstig, dooraiepen in il de knepcn vaa bet wildstroopen (pensjag-13) bacteerde hij meesterlijk zijn geweer, [fijn roer lijk bij z«i) ea zoo de ha«s op vijftig asters saderen dorât, had aijoa vieîpooters-loopbas» ,^ëif?digd. Lijms»okkea leggsn, vogeloetten stellen, paliaèpîottea rin steken, paikels in 't water bapgen, lijoen in de vijvers en waterringea «rerpen, dat gllss ^ea hij wondergoed. Doch ziin meeste genot was het plaatstn van stroppea. Daar kos hij gauche sacbten aan beste-îen. Hij plaafste ze met zooveel aauwgezet* !ieid, kuridè en zorg dat bijna telkensmaal leder Btrop sija slaahtcffsr miek. Io het stropp»avak was hij waarîijk esn meestsr geworden. De corîo? had hem zijne wildatroopers-isrp«n necb verleerd noeb doen vergeten. Was hij sol#kat geWordeb ait liefde vooï sijR lapd, een tweede liefdé lsaide zoo hevif in zijn bart aïs de eerste « de wildstroopers-liefde ». Zoo was lmpens dapper, moedig en onver-asoeibaar. Niemand beter da» hij kon op jewaafde zw«rfwachtea (r atrouilias) uit-»8»d en met de gevraagde inlichtingon terug. komen. In éerste lijs koa hij urèn es urèn de rijandelijks stellingea afloerea. Schletensge-reed lag hij daar te glureo door het een of ander schietgat. Niets ontsnapte zijn geoe-fend 00g en bemerkte bij de minste bewe-;isg, het kleinste doelpunt of pan... bliksem-icel en met zakerheid vuurde hij er zijn wepEfi op af. Ltg hij in bet pik«t ziyac wildtroopers-Jriiten b(/rr«lden op. Dan kon hij uit zijne schuilplaats sluipea en uren achtereen ia sijnan secteur htt wild opsporen. Had bij :enig wild ontdekt, hij piaatste stroppen. relkenmale dat hij aaur de loopgraehten ïoog, deed hij al zijn wildstroopersiuïg mede. Nu dat ik lmpens geschetst heb, verhaal k ver der. Toen hij buiten zijne schuilplaats stond, long d«e zoa ai hopg in de lucht. De vogelen cwealden lustig en blij in de takfcen der na-îarige boomen. Dock lmpens hoorda of zag zulks niet. lij dacht aan sijn strop van gisterea avond, m aan den aieuwes sergsant. Giateren avond wês lmpens, gebruik ma» :eQd van de duisteres ait zija schuiîplaats :eslopsa om volgens oude g«woonte wiid ip te apoien. Gedurende een uur had hij eapturd en het spoor ge voo den van een Fild konijo, heel dicht bij de weide van het iket waai zij lagen. Met zijae gewoonlijke kunde en nauw-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Periods