De Belgische standaard

948 0
14 November 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 14 November. De Belgische standaard. Seen on 15 April 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2f7jq0tq1d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Door Ta al an Voilt DJLOBLJLB Voor Goû m Haard m rmnû iteaae*«attpr<ji root 50 iw»n f* **a»a««Jf |bi} voorolttettlfeg « ro®r 4t soidataa: 1,10 tr. V-as* «* aM-MMaft« - ta 't K>< *.#• « » '* !»•* : * °° fr-fefcaa aa«r «nplarw n« «tk oummt word* g«vru«d, wordt d. abonawnsBt*. -rij« etlodar. BMtUTU'dW : ILDKFONM PEMTERS, Va*éa opttollw» s X. ■. BXUfALKJI, L. DUYKSKS, I V. VAM CIKAMBXEXM, B. VAN DBS •CHBIiDBN, Joui FILLIA1BT § <ipi iwi i —LII I unil U'iTiir»»^-»' '' T» * '» "* iM'>.T-v.v»^»y^jraoi.>raafc3ao!3*arya'g«it«* Voor ails aaededeaSingen ssch wsndsa tôt s 1 Villa MA OOQOÏLLBj ieedijk tEPAMKE, - â&nMoodigingen s o4«g fra âe regel, — Kekî&men j 0,40 !r„ de rogui J Vluehtaliaf m ? s fnlaischlageB vm a regels, o.fo fr,. 1—IIIIDI ■ III III II» II—UIIIHH ■ ■■«Minrawrirrrr-"- -r-l| j -||: â Sire, Hoe dikwijls œoeten voor uw geest niet - ipgedoemd iijn de schrikkelijke dagen ■vm einde Oktober-begin November van 'i verleden jaar,—wanneer 't lot van uw dierbaai land en uw heldenrolk bevoch-ten werd op de boorden vas den heiligen stroom, — nu de dagen en de maanden gcwenteld zijn tôt een verjaringsjaar en dat uit de slachtofferande van toen de vaste zekerheid van tbans il gebo-rsn, dat uw volk en uw land zullen groot blijven en vrij en schoon. Want lag op uw wezen, éen jaar ge-ieden, de groote kemmernis van het tragiekste oogenblik dat een vorst kan beleven als hij te staren staat, van op een biakken duinenhil, over de bloeden-de vlakte waar bianden mtalaan ; lag daarop ook de uitdrukkiag van het groote wee dat opwoelde uit uw hart in de bange vraag misschien, of hier wel de plicht en de eer zulk sacrificie hadden gevraagd en gevergd ; — tbans is uw gelaat opgehelderd in de plooien van j 't vçrdriet en 't lijden dat ge torseht om en door uw volk, omdat uit die laatste daad de berusting is gaan groeien, schooner en voiler met de dagen, dat de \ belooning il geweest de uîtsluitelijke j hcfde van uw volk. Want, Sire, in en door den Yzerslag h , i't uw volk, — het lijdende, strijden. de n weenende volk — U volkomen b ^repen, omdat door den Yzerslag ook vol oruen het land werd gevrijwaard en dai rïj de Koning sijt geweest van dien siajj. la den Yzerslag immers, hebt gij B igië gevrijwaard ten heelemaletn ten uwigen dage, su 't zoo duidelijk il g vorden als de klaarheid van den dag dit door dezen 8lag het land werd gered. Oit land hadt Gij eerit verdedigd in 't aaaschijn van de wereld door het woord, Gij hebt het later verdedigd door het rechtvaardige wapen, Gij hebt het cindciïjk ook gered in en door het bloed van uw zonen. Hierom zal de erkentelijkheid van éen volk tôt U gaan als tôt z'n Held, omdat Gij on aile wijzen : door 't woord, door 't voorbeeld en door de daad, getooad hebt waardig te zijn van éen volk dat met vergaan wil.om reden juiat van deze grootheid in de opvatting van eer en f pUchi die zijn steunstok waren en in : wier richting het steeds vooruitging. \ Want nu wij allen voelen wat het \ eigeniijk te beteekenen heeft : vrij leven in sen vrij land, beieffen we ook met-terdaad het edele van uw adelijke daad, die slechts dit vrij-blijven beoogde langs de lijnen van eerlijkheid en recht, van eer en plicht. iieîis komt de dag, dit staat vast ala I een boom, dat Gij Bruasei binnengedra-gen suit wor ien op de handen, zonder grootsche staatsie van koude pracht, lijk 't geschiedde voorheen, maar omringd van de jubeling der opgetogene menigte, onder bioamen en versiersels. oorlog hee^ U tôt uw volk ge-bracht t«n heelemale, en uw volic opge-heve ï. tôt U. Sir , dit oadervindt Gij zelf, iederen i da . j U strijdend volk, de bloeme van uw f vol:*., — uu)9 en onze jougens — b'ïkt i - op tôt U als tôt 'n hooggezeten on-g aakbaren vorst,tôt wïen slechts groo-t -saï g vinden ; ipreekt niet met i U«« naam uit ; neen I Ge gaat te j r, uwer jongens als het hoofd van ^ e oot îtzin, als de vader. Zc spre-k van U met eerbied en ontzag en i kinderiiefde. | [ Uw verdrukt en lijdend en weenend volk huldigt U hier, aan den Yzer, en ovaral de wereld rond. Het huldigt U, en vereert U in de ellende. Gij wordt door allen gebenedijd. Dit toont wat Gij zijt en wat uw volk is. Dit toont de beteekenisse en de dracht van dezen strijd. Waar hij die dezen oorlog ontketende van nu reeds,in d«n schijn der grootheid nog,gedocmd wordt door zijn eigen volk en de wereld;gaat Gij de glorie-baaa op langi 't lijden, getild op het algemeene gevoelen van bewondering, eerbied en liefde van al uw onderdanen. Het weze Uw fierheid en glorie. Sire, Wanneer de vaderlijke bit.dag in den huiskring dàar is, dan komen de kinderen tôt den leider, den richter, het hoofd en zeggen het eenvoudig en hart®-lijk in den wensch van den dag hos ge-lukkig ze hen voelen en veilig en dank-baar.En ditzelfde U te zeggen wordt voor ieder van ons als eene naïuurlijk-gewor-dene behoefte. Voorheen dachten we \ wel daarop, maar deze innerlij&e draag die aile daden beerlijk maakt in bedie-' dénis, waa daarbij afwezig. Het lijden [ heeft zooveel, heeft aile zaken zoo klaar ■ doen worden en zoo begrijpelijk, omdat men maar bemmnen kan, oprecht en zonder kwaad.na geleden te hebben zonder schuld. En 200 hebben we in dezen en door ciezen oorlog dez« groote waar- s heid gevoaden dat een Koning niet we- j ztnlijk is een mensch die schuilt in een \ pracktig paleis, omringd van dienaren die knievallen om op honderden stappen ; te naderen ; maar wezenlijk is een man van en roor het volk, die gaat bij zijn \ volk, zijn volk bezoekt in huis, zijn volk : stut en steunt door zijn voorbeeld, lijdt ! en strijdt met zijn volk en allei te slacht-: offeren weet om 't behoud van dit volk : J want Hij is verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid hebt ge in 't aanschijn der wereld hoog gthou- | den, zonder smet en zonder weifaiing, J maar vast en zeker. Uw volk dankt U.brengend U daarom l op beide handen heel zijn hart, heel sijn liefde. Naaraaatc de tijd vorderen zal, zal ; die liefde open bloeien, lijk een bloeme ; open bloeit na te zijn gekust door den } dauw, —de tranen, — van den nacht, om dan in 't zonnelicht te glinsteren, ! smetloos. We dragen nu deze liefde,«waar in lijden, morgen zal ze onverwelkbaar zijn in glorie. Dit is onze belofte op dezen uwen blijdag. | \ De ebba ta de oorïogszee I î Mlnister Balfour vèrklaarde in een grooig Eedcvoerlng dat de duitsche vloed fegtîcmd is nu, ao zoo gelijk de zes, ook de * iirlogs-aieTi»cheabsirsn aîet op ee?Hc'fde pujjt kuu-mn blijven, dus dat d« duitsche m ch- aea 't ebb«fl îs. Oit kuanen wa beame^ in zoo-ferre bit h?treft d» « oudsre » oorlo stooaee-[?T3, 't is t® zegran is 'ï Oosten, 't Westen su 't Zuideo op 't I*ali&ar sch iront. Daar is ieduitséhs yio^ i dood^eboukt en te plettei çegolfd; ra^ar v kunnfn minister Balfour'g \'%i de nift t '.reden waar het gaat den in 't't Ooster,. Hier golftde duitsebe 'loed — 'Us het hij -ader oorlogstoone»! — in'it steeda mr- rdarc kracht. Wîl Minister Bxlfour zul^s misschiea ten lede ontkenaen ? We gelooven het ciet. Veebcr me*nen we d«t de duitsch® vlop»d n 't Oosteu reeds zou œoeten «topgezet sijn, :eliik het overal gebeurde, Slechts als dat gedaafc is dan soogeti we met toop beginneo toezitn op h«t «bbespel van , >«itschlanis mtcht. {] I TOOB om SOLDâTU VU/de inachrj/vingtlfrt- Overdracht der vorige week, fr. 5298.15 Wed. Depreeuw, Btreren, 5.0* Gaston Lepée-De«ler«^, „ 10.00 Benoit Dewitte, „ 5.00 JhuI Delva, „ 5.00 Naamloo», „ 5.00 Famille Ncudt, „ 5.0e M. Louis George „ 10.00 Vr. Lucien Wullen, „ 5.0» Naatnioos, „ 5.00 Felista Lepée, „ 5.00 Wed. Ameloot. „ 5.00 ; Frédéric Haegebaert, „ 5.00 Naamloos, „ 5.00 Henri Top-Wybou, „ 5.00 ' M. Vaière Lootvoet*, brouwer, „ 10.00 August Wouters, „ 5.00 Wed. Charles Top, „ 6.00 M. en Mev. Tahon, secrstarii, „ 10.00 M. en Mev. Maurice Ma*ya«rt, „ w.oo Wed. Hollevoet, „ 3.00 M. en Mev. Henri Sifys, ,, 10.00 Mev. Desmedt, „ ao.oo Jufvr. Romanie Desmedt, „ 5.00 ■ Henri Laseure, „ 5,00 Fatnilie Haeyaert, „ 5.00 Juul Depreeuw, onderwijMr, „ 5.00 Eene dienstmeid, „ 30.00 Vr. Remy Neuville, „ 5.00 Drie draagsters van 0. L. Y. „ 5.0* De E.E. Zusters, „ 5,00 ; Twee ingénieurs, „ 5.00 Juul Candaele-Neuville, „ 10.00 Wed. Hoenraet en kindervn, „ 3,00 Jozef Candaele-Delcroix, „ 5.00 François Decreiz, „ 3.00 Honoré Missiaen-Neudt, „ 10.00 Camille Verreyck, „ j-00 Henri George, „ io.oo Henri Defloo, „ 5.00 M. en Mev. G. Ameloot, „ ao.oo Naamloos, „ j.00 I Twee jonjalingen, „ 5>00 1 Arthur Rubeas, „ Xi0, Emma Lepée, „ a,00 Naamloos, „ x.5o Pieter Delos, „ a oo Stephanie Devos, „ 3-00 Camille Fagoo, „ Ii00 Remy Top, „ 3>00 Amand Mollet, „ a oo Jerome Facon-Crabbe, „ lQO Vr. Vuylsteke, „ I 00 Naamloos, „ a.00 Henri Thirou, „ I>50 Eene vluchtelinge, „ 0 j0 Constant Dacquin, „ lQ9 Ameline Bovine, „ I]00 Hector Blomme, „ a 0o Léon Delos, „ a 0Q Martia Blomme, „ I OO Eulalie Joye, x\OQ Leopold Vandebroecke, „ 3>00 Achiai Clays, „ 3'00 Cyriel Romon, „ I-00 Léon en André Quagebuer, „ I>00 Camiel Verweerde, „ 3.00 Camiel De Peser, „ a,00 Naamloos J. „ I>00 Naamloos, „ I>00 Naamloos, „ IOO Gustaaf Vienne, „ I>00 Gustaaf Vandeplassche, „ 0<30 Henri Ghyselen, „ 0 Naamioos, „ I00 Familie Leuridan, „ 5>00 Familie Aug. Desmedt, „ ac).00 M. en Mevr. Biebuyck (Yper), Watoo, 30.00 " Sa jongens, kloeken moed " En 9p den Duitschman mikt maar goed 1 '' Jozef Dilger, Wizernes, ao.oo E. H. Aalm. Mertens, A. 13, Bat. 5.00 Luitenant Moreau, A. 13, i« B. 5-00 Vaa een soldaat, I>00 L. Timmerman-Elslandtr, brood- en pasteibakker, De Panne. 10.00 E. H. Aalm. Borremans, I. G. T. A. G. 30.00 E. H. Aalm. Fl. Fierens, 30.00 Dr Jozef Vandermeulen, Port-Bail, 10.00 Een Congolees, 5>00 Hecr Steyaert, arrondis.-commis., Veurne, a* GIFT, 35.00 Théo Vermeersch (photo Théo], Dixmuide, 5.00 E. H. Aalm. Jos. De Potter, 3 linieref., 30.00 A. De Strooper, lieutenant 3 S. H., 5,00 Dr Vanden Bril, C. a. A. B. iD. A., 5.00 Cornelis, 3 Lanc. 3 es«., 5-00 Garmyn Achille, Burg., Oost-Vleter«n, 5.00 Winkeliersters, „ 3 iOQ Naamloos, ,, I>00 M. Devloo, „ a.0# M. Vandermarliere, ,, a.oo W. Devloo, „ I-eo M. A. Morlion, ,, 5.00 » x.oo [of. Felieie Desmadt, „ i.«o \ kl, V«rttiae-CrtUw, „ x.«« ' Onbekend, Oost-Vleteren 5.00 Juf. Sylvie Parein, ,, 0-5° . M. Follet, „ 5-oo i Naamloos, », \ Een vluchtelinge, ,, 5-°o f M. R. Acou, beenhouwer, „ 5-00 De Familie Peeter», „ 5'°° : Juf. Elisa Bertier, ,, 5-00 j M. Emile Van Acker, „ 3.oo | M. Ch. Bccle, „ 5-oo | M. Callemyn, gendar», ,, a.oo t M. Lobelle Remi, „ a.oo M. Charles Depreeuw, » 100 I« M. H. Dequeker, ,, 1.00 M. Isidoor Van Houtte, ,, 2.00 M. Firmin Peeters, „ a.oo M. Henri De Clereq, „ 3.00 Voor " De Vrede „ a.oo s M. J. Vandewynckel en Zuster, „ 5,00 a M. F. Taveirne, ,, 1.00 | M. Delbaere, „ 1.00 ! Wed. Victor Lauwers, „ l.oo Generaal De Ceuninek, 30.00 Maj. Windl, 5.00 Comm. Fauconnier, 5.00 Dr Warlemont, 30.00 % E. H. Aalm. J. Paheau, cycl. 5 00 E. H. Aalm. Van Landschoote, cycl. 35.00 Luit. Colin, 5.00 Luit. De Waels, 5.00 Cap. Dhaust, 5.00 A. Dubois, Alveringhem, 5.00 Zusters Roose, „ 1.00 A. Vanbevere, „ 1.00 C. Louwers, „ 1.00 F. Lebleu, „ 0.50 M. Moyaert, „ 0.50 H. Rooryck, „ 1.00 A. Vandenbussclie, ,, 1.00 Versaevel-Maes, „ 0.50 E. Jansseune, „ 0.35 A. Woets, „ 5.00 A. De Breyne, „ 5.00 Vandenbussche-Hoste», ,, 1.00 A. Vanderheyde, ,, 10.00 t Cap. De Pauw, „ 10.00 F. Perts, ,, 0.50 J. Maes-Ryckeboer, „ 0.50 B. Blomme Paret, „ 5.00 P. Cousin-Dedeurwaerder, „ 3.00 H. Romon, „ 1.00 C. Gyselen-Brunin, „ 5.00 Naamloos, ,, a.oo J. Brunoogbe, „ 5.00 Cam. Debaecke, ,, a.oo J. V«rhul»t, „ 5.00 J. Follet, „ 1.00 H. Decan, „ 1.00 R. Ryckeboer, „ 0.50 Luit. Nicolas, „ 5.00 J. Slosse, „ 5.00 E. H. Aalm. Delsroix, „ 3.00 Naamloos, ,, 10.00 Arth. Feryn, „ 5.00 Ach. Feryn, „ 5.00 E. H. Aalm. Cornelis, „ 10.00 D'Bounotte, ,, 5.00 Luit. Bihin, „ 3.00 Luit. De Bleene, ,, 5.00 Noué-Lechie, „ 1.00 Sophie Detière, „ 3.00 Luit. H. Stcrckx „ 3.00 G. Ameloot, „ 3.00 | De Grauwe, „ 5.00 | Comm. Belot, „ 5.00 | ; C. Vanpepeistraete, „ 1.50 I Aug. Neirinck, „ 3.00 I Is. Looten, ,, x.oo t Ser. Loumée, „ 0.30 | Mev. Faure, „ 10.00 ' Mev. Deeren, „ 5.00 Dr GusUai Verriast, haogleeraar, Letven, 30.00 M. en Mev. Allaeys-Van Ma«le, 5.00 i Henri en R. Ryckckoer, Leysele, 5.00 i Omer Roussel, Poelcapelle, 3.00 Tôt nagedachtenis van jufvr. Vanhee, 30.00 ^ M. De Ceulaer, luitenant gend. 6 D. 5.00 1 Jan De Palmeneire, btank. 5.00 | E. H. Aalm. Beanens, genie, bat. bis 5 D. A. 30.00 i E. H. Aalm. Hanssens, genie, 3« GIFT, 10.00 Juf. Montagne, Veurne, 5.00 Jules Marcha», Crombeke, 5.00 Emiel De Kindt, West-Vleteren, a.oo Cyriel David, Avecapelle, 10.00 Emiel Bergen, * a.oo E. H. Aaïm. Bondue, A-4, x D. A. 10.00 Tôt lafenis der zielcn van 't Vagsvuur, x.oo Ter eere van den H. Jozef, patr. van Belgie, 5.00 Pater Nathanael De Keyser, ao.oo I Twee vluchtelingen uit Boeainghe, 5.00 Gendarmen der 3e legerafdeekng getuigen over den heldenmoed onzer soldaten, 303.45 Gezamenlijk totaal der vijf weken, fr. 6625.80 N. W. — Zij die hunne bijdrage nog niet hebben ge-stort door een of andere omstandigheid, kunnen deze rechtstreeks opsturen aan ons Bureel of wel bezorgan : Voor Leysele, bij D' Vandmynckele ; Voor Alveringhem, bij Jufvrouaitn Deeren en Faure. Voor Veurne, bij Jutvrewuen De Grave en Newy'ans. Een Voorstel. I (Vervolg). g t F. A. Me Kenzie schrijft in het groot / Engeiscn blad: Sunday Pictorial: «... De I Duitsche Mogeadhedert werken als ééa man. In hat begin van den oorlog, Ooatenrijk, om haar rechten ie reddea, zocht haar légers on-afhaîikelijk te houdôtt. Aanhoudeiide tegen-siag, zelfs verplettçrine, warsn htt gevolg. Heden ten dage, Duitschers en O jSïearlj-kers staaa onder het bevel van eenen enkelûn Algemeeneu Stat. Eakdfc koppta, in gioep vereeoigd, lsidea 2e. Greazco ziin feHeiijk weggev&agd. Duissche en 0->8teciijkiche légers bewegsu over bv-.ide lai^'fcii, volgens de noodwsisdighoden vaa het oogiiûb.ik. Tur-keyi. svaat oadei Duitscia bcstuur, en de iej-dix.g van de Biiif<aren gaat uit, aist van S^fia, maar vun Berliju ! Piuiasen en Hon-gareu, Buigaren ea Turken strijden als ééa enkele macht. 'i Is waar, onze vijandea zijn geieid en ook beheerscht door ééa enkele natie, Duitsch-laod 1 Het Duitsch Kaizerrijk heeft allea te zeggen alleen, en de andere mets I Bij de Bondgenooten, echter, geen enkel natte staat boven al de aniire. Engelaud is gcmakkehjk «erst in zake schepec en geld ; maar 't ware onzia alleeniijkmaar te denkeo l^iigelana aan 't Jaoofd der Bondgenooten te wilien zetten, GemeeEzame eenheid kan alleeciijk beko-mea worden onder de Boadgeaooten door het stichtan van eeaen Gcmeenzamen oor-logsraad voor de algeuieea» oorlugsleidiag, en een Géineensamea Staatsraad bestaande uit de meest bcdreveac Diplumatea van ieder der Bondgenootea. Deze raden zoudec besteadig aetelen in Parijs of in Londen : waarschijnlijk, en beat m Parijs. De Bondgenooten hebben nu de grootste en de sterkste legers in handen ; en, met den dag, groeit faun sterkte ovei den vijand... Er vali au te bcsiissea hoe deze krachten te beauttigen, met het beste vooruitzicht en met beste welgeiukken.., «... Is bea geluitkig te katinen bôkennea dat er mosilijk in het leven der oorlogsvoe-reade volkeren iets meer zeldzaam, iets meer merkwaardig geweest is dan het onderling vertrouwen, en het gémis aan afgunst, 'lijk wij het zien ea bewonderen kuDûen tus-schen de Bondgenooten. Engeiand en Vraûk-njk, nan)ei!]k, weraen, naad ia hacd, op be-wonaerenswaardige wijze. En, er heeft nog aooit zulke nieu we, echte, trouwe vriend-schap bestaan tusscaea Rusiaud en Enge-iand alscu. Dach, wtj hebbea eea «erktuig drinQ'.nd noodig om die onderluige vriend-seftap ten nutte te maken, ten beetea moge-hjk, ten rapsten en ten volsten ! In het begin van den oorlog, mea dacht algemeen dat er coo'n soort Gemeenzame Krijgsraad bestond. De uitvai heett bewezen dat er ùiets v*.n was, ongelukkigiijk ! Onse staatsmannen en 002e generaals heoben nu ea dao getraçbt door toevailige s-imcûkom-sten en oadeihandelingen in het gebrek aan een en gemeeo^amen krijgsraad, min of meer, te voorziea... Doch, dazê tijdelijke ea ioevalligï Vbrgade-rmgea bewijzsn eak*i, hoe groot de nood is 1...» Andere Eagdsche bladea drukken de zelfde verwonderiog, den zelfden angst, den zelfden driageaden wecsch uit, zooais The Daily Chronicle, en hst rae@re .deel der groote Eageisciie bladen. la Frackrijk krijgea wij tu-îztlfde te lezea. MâUiice Barièa . m. ie dea Echo de Paris van 10 ea vaa II Gctob«r H. vraag t ooti uit-drakkeiijk eeaea bestendigeii Krijgsraad eo eeeea besteadigen Staatsraad voor de Bond-genooien, met zetel te Panjs. Doch, wat kosteh]kst vaa al schijnt, is 4at de vijand, door de pea van een ijzeren krijgs-geleerde, des al te beruchU-d Berrhardi, zelve zfigt : dat de Bondgenooten de groote strategische foutbed*even hebben hun werk niet samen te binaen t 't Zijn zijn eigenste woorden.Hadden de Bondgenooten hun werk Op Krijgs- en op S aaisgebied verbondea, hadisn ze hun legers en hus diplomatie aan-zien als zlj ide een enkel léger en een enkel* diplomatie, de vijand ware al long v#rpl«t< terd geweest ! l'i&iV nnBMK ,il—l »ll^ UHH'll H , llllllll ■III1IIM t. ^ II. '—— — — i« Jaar —» N* 205 ¥ijf centiemen het numm&r Zondag 14 en Maandag 15 Novemo» i wxii 1 v, .v.i.sr.rtrsw.wtWP* ^1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods