De Belgische standaard

368 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 07 March. De Belgische standaard. Seen on 05 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/m61bk17m5v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2, Jaar Nf 48 (2Q9> Vijf centiemen^ het nummer Dinsdag 7 Maart 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD R A C H T „ 8 A /\ R T /v\ ACÎPr- Fewte, Opstellers: M, E. Bhlpaire, L. Duykers, V. Van Gramberen, P. Bertrand Van der Bchelden, Dr Van db Perre, Dr J. Van de Wokstyne, Juul Filliaert >ticnc.ep-iDescuur>aer» : ^—■ Xldefons Peeters AbonncmcnUpriji : Voor soldaten : Voor i m&ané fr. i,a5 - Voor 2 œa&nden fr.^«5° fr^,°ffo ^ ^oor** maarufea fr < 2K Niet soldaten in 't land : Voor i maand fr. .1,75 — Veor 2 maanden fr; 3,50 — Voor 3 maandea t r. 5,25 Niet «oldatcD buitcn 't land : Voor i maand fr. a)5o - Voor a maaadcn fr. 5.00 - V00t 3 maanden fr. 7,50 Asnkondigingen : «,35 fr. de regel — Reklamen : 0,40 fr. de regel. — Vluchtelingen : 3 înlasschingen van a regels 0,50 fr. Voor al)e mededeelingen zich te wenden tôt : Villa MA COQUILLE, Zcedijk. DE PANNE. Ook Helden. Met fierhcid en voldoening las ik op eene paa vcrschenen lijst het groot getal namsn van mijne jongena die weldra met het oorlogskruia zullen verserd wor-den.Met fierheid, want eene warme herin-nering gin g me in de» geeat op aan too menige heldendaad door mijne mannen volbracht. Het waa deze brave makker die, op dcn uiteraten kijkporit gexeten, ondanks den uren-langen achrootregen niet week noch den vijaadelijken overkant uit bet 00g verloor. Het waa gene moedige jongen, die vol selfverloochening ten aanval van de Duitschc atelling toog, en een uur l&ter, gewond op eene draagberrie werd aan-gebracht, met apijt in de oogen omdat bet mialukt was, maar toeb gelukkig •en druppel van sijn bloed aan het Vaderiand geofferd te htbbcn. Zijn achoonc figuur daagde ook op van hem die, var van aile halp, verlatsn, doodelijk gakwetat, met drie zijner mak-kera bad atand gehoudea en, alvorena t« aterven, sijne atrijdbroedera aanxocht om te ombelcen en hun deae laatste ïocrer» de woorden toeatuurde : « Bidt voor mij en segt 't hais dat ik voor het Vaderiand geatorven ben 1 » Het voldoening,want zoovelen wacht-ten het oegenblik ai, dat hun werk voor het Vaderiand, hun selfvergeten, ban maandeniangen weerstand, hun on-verachrokken gedrag erkend en beloond werden. Zij ook mogea nu bet eereteeken dra-gen dat aij met eene zekert begrijpelijka afgunat aagen prijken op de borst van zoovelen, die misachien hun lijdea niet badden uitgeataan an ook zoo verdien-atclijk niet waren als zij. Maar, recht ia geachied, en dankbaar blikken zij op naar hem die bunne verlangeng gevocld heeft en hun werk naar waarde geschat. Ëdoch, daar ataat nu eene schare van oegena die vrouw en kindereo, oudera en vrienden sedert ntgentien maanden verlaten hebben, dcn eersten achok van den laffeo vijand te Luik hebben onder-staan, aan elken veldslag hebben mee-gevochten als leeuwen, twee pijnlijfce aitochten ancegealeoterd, afgemat aan den Yzer zijn aangekomen en daar ge-durende eene week bunne borsten «— want schuilpbatsen waren er niet —-hebben biootgesteld, om te behouden wat moest behouden worden, al vielen ook hunne makkers dood aan hunne zij-den, al sprong de vijand in hun loop-gravea,ai barstten de granaten vôor hen, aehter hen, boven hen oaophoudelijk los, om er sinneloos van te worden. De mannen van Dixraude gingen op rust ! Dat was de blijde mare ! Dech hoe spottend klosk dit woord wanneer sij 'a anderendaags, door den nacht, plaasend in slijk en regen, doodmoe.eene laatste hulp moestea bieden om den vijand af te alaan en te verstikken in de overstrotftuende velden van het veurns!. Ambacht. Dewinter kwam en naoedîg bleven die mannen op huncen post. Zij lagen in slijkorige loopgraven, rilden bij regec-en sneeuwvlaag, slaafden van den mor-gend tôt den avond, gifjgen gekleed in armoedige kleeiea en schoeisels. Zij werden beschotea, vsrloren zoo-vele dierbare broeders in den strijd, gingen ten aanval van nieuwe vestvngen, voerden allerlei versterkingen uit en slachtofferden rust sn leven aan de ver-dediging van hun laatste strookje land. Wat zedeîijk lijden griefde daaren-boven hunne harten ! Geen nieuws ol schaarsche tijding over vrouw en kinderea, Hat onsekere over dsn toestand hunner dierbarsn martelt hen gedurig. Hn toch wankelen zij niet. Zij zullen zelfs ziakte of zwakheid in stilte verkroppen en geenen enkelen dag, geen enkel oogenblik hunnen piicht te kort komen Zulke mannen zijn de moe-digsten hunner kompanie en dagelijks een toonbaeld voor hunna jongere makkers.Ik tel er zoo ©mtrent twintig in elke kompanie. Zijn dat ook gaene helden ? En komt hun ook niât toe wat aan zoo menig met kwistiga hand werd uitgedeeld ? Ik groet u diep met eerbied en liefde, brave jongens, trouwste vaderlandsrs 1 Gij ook zijt waardig te prijken met het oorlogskruis op de borst. Gij hebt misschien geene buitengewone heldendaad verricht, maar uwe standvastige lijdzaamheid, uw onophoudend plichts-vervullsn, uwen plicht kortaf, zonder een enkel wankelen, zonder eenen dag afwezigàeid van de vuuïlijn, door aile weer en wind, van aan Luik tôt dezen dag, heeft van u grootere helden ge-maakt. Gij hebt den earbied en de acht-ing van hen die u van dichtbij kennen en beminnen. Moget gij ook weldra van hen, wien het toekomt, vereerd, belooad en om uwe stille heldendaden erkend wordea. Geen oorlogskruis paste beter dan op uwe borsten, A. VR. Aïlmoezeaisr. Losse Gedachten Stcrkc mrnschcn zijn liever be-hulpzaam dan geholpen. Het tegen-overgfestelde is waar voor de volke-ren.—o— Behoefte aan bescherming' is een teeken van zwakheid. Het volk dat uit louter zelfverloo-chening een ander ter hulp komt moet nog geboren worden. ■— o— Er zijn meer eervolle betrekkingen dan mannen om ze te bekleeden. —o— Liever korporaal door. verdienste, dan onderofficier door gunst. —o— Volkeren en menschen worden groot. Weinige blijven het. —o— Een man die heeft leeren klimmen, staat vaster in de hoogte, dan deze die er gedragen wordt. —o—I Dagbladschrij vers hebben geen steunfonds tegen werkeloosheid op te richien ; z\\ praten zelfs als zij niets te zeggen hebben. Schijn - grooten worden geprezen in hun leven ; grooten daarna I «-*=» q -ws» 't Beste middel om een grootheids-waanzinnige te troosten is van hem te doen gelooven dat hij nazijn doodzal geprezen worden. Dr. Van de Perre COMMANDANT WENIS Nog een Isven fesiac-htofferd op bet aU&ar ds« Vaderlands. De blinde dood heeft Commandant Weni# uit cas midden weggerukt. De koene hfld, de dappere oorlogsmao, de tro*we vi ieud, de vader zijoer soldaten is ten grave gedaald, stortend zgn bloed ter verdedigiEg vnn Koning en Laod. Hij ist gevalien as» het hoofd zjjner compagnie. Een houwiîser-achfrf doorreet hem de keel en rukte hsm weg San ons aller genegsnheid. Jammer dat zulke krygers sterven mostani Commandant Wenia waa een figuur. Hij was het tooabeeld van den waran oorlogs-man.Nooit kende hij ?aar noch vrees. Ik zia hem nog voor mij staan tjjdeiss esn hevig bombardement van onze loopgrachten. Het ïegande houwitaers en bomman op onze ear» ste lijn. Commandant Wenis stond dRar in 't midden, roodwcg... op zijn eeuwig gemak, heïl en ganach bedaard een «makelijk pijpken te rooïten. Hy «tond daar zoo gsrust eu kalm als was hij ia vredestijd op het oefeningipleio te OoBtende, zijne compascie aan het gade-slaan.01 dat kalmead b«vradigend gevocl dat tan ganach zijne couding, gansch sijnea per-acon uitgiag ! En zijoa soldaten wierpâil op hem straleade blikken vol genegenheid ea fierheid. Het doodsgevaar mochi bera tegen-greinzen, bomtnea mochten uitsenspattgn, honwiisers mochten losbarsten,.. het vijti-ddijk schroot en lood mochtao verwoesting ea vernieliag in onze loopgrachten aar bren-gen... de seidaten vaa Commandant Wenis verleren hunne kalmc beda&rdheld nitt. De blikken iie de soldaten op hem wierpen scheîien h*m toe te roepen : « Eiwel, Commandant lijt gij tevredeo « over ona ? Gij aiet dat wij voet bij #tek hou « den on der het vuur en dat wij geen via « verroerec ! Zoolang g% blj/ft, wy bljjven 1 » In het hcvigite bombardement waa h^ ?|jne mannea volkomen metster. Een e&kel bevel van heœ... en zçj spron• gm om het uit ta voeren. Commandant Wenis had ook hat herte gewonneu eijner soldatan. Lijk. een jongen het zoo schoon in zij<s eenvoudige iaal zag-de : Commaodant Wenis was oeze God ! Gerust mochten al zijne oadcrhooi igen bij hem aaukltfppen. Zs werden Haet genegen. feeld Ofiifaaaid. Ze vonden in hem een tadeJ?. Weedezea die ten oarcchle zij ne soldaten lgwd gedaan of verongelijkt hadden. Wee d« sckuldigen dis aanleiding gaven tôt gegraade klachten 1 Toen hij viel weenden velen. AHen waren door zija atsterven diep getroffea, Aan zijne soldaten scheen het dat zijne dood hen tôt wezen miek. Zijne dool was ook een pijnlijk en gevoelig verlies voor aijne coilega's, vtienden en makkers. Immers Commandant Wenis was een man uit een stuk, roodborstig en minzaam van omgaag, gui en vricodelijk, eea goudea herie. Zijne vriendschap yr&f aterk aïs eene rots en in liefde en leei en wel en wsa mocht mes steeds op hem rekenen. Wat zijn» oversten betr«ft, dezen w&ar-deerden bem grootelijka. Zij kenden en sehatiaden hoog zijne krijgs-ms.asdeugden. Mm mocl.t aan Commandant Wenis geSijk welke zeading toôvertrouweu... hf was de man om ze zonder aarzelen en ze met kunde uit te voeren. In hem verliest het Beigluch îeger een der dapp rsteen koenste officieras waarop het met fierhsid roemen roag Hij is gnstorven, zijn. stoffelijk overhlijfsel rust in die aarde voor dewclke hij zoo dap> perinonae rangen gestreden heeft... maar zijn geest blijft levae. Van uit ssijo bloedig j?raf roept hij $rs toe : « Soldaten en atfijdmalikers wreekt mij ! < Dat het off^r vas mij-i leven op het altaar « des Vaderlâjvls niet uutteloos weze ! Vol-« brengt zonder falen de grootsche task die « ons toe^ertrouwd is — de verîosaing van « ons bezatte Belsië ! Ik streed met vuur en « geestdrift voor Koning en Vaderiand. Volgl « mijn voorbseîd na 1 » Commandant Wenis s'aap gerast in vrede In onzen Vaderlasdacben grond. Wij zullen uwe dood wreketi en uw roem-rljk voorbeeld in den s*rjd navol^gn. Rugte noch vrede zuilen wij genieten voor-alaer oss geliefde Vaderiand uit de klauwen van des h&telijken dwingeland veriosi h geworden. Bij ai wat obs duurbaar is, bij de ware liefde en de oprechte genegenheid die wij voor u koesterdea en u toedroegen, we zwe-ren 'tu. Waren wij fier en trotsch u te bezitten, wij zullen fier en trotsch uwe moedige dap-perheid navoigea. En zoo strijdeade gullen wij niet alleenlijk uwe dood wreken msar t-.vens ook uwe en onze vurigste wacach volbrengen — de vsr-iossing vun ons geîiefda Vaderiand. Namen» htl tweeds bataillon 3d* Uni*. DeBal. whmmhimmbmmmhnbbr1 (i) Dit artikel kwam ons over eenige dagon toe. Ik den tijd h«bben wij het sneuvelen van Commandanl Wenia ia oss blai, in een kort bericht, herdatht. De Toestand bij de fteulralen De laatste gebeurten>s8«n in Holland, — waar de « Telegraaf » een hevig artikel teises de regeerlr-g publiceerde inzake het overvlie-gea dooif Zeppelins en bijgevolge het schen-den v*a het Holiandsch groiïdgebied, — ea in Zwitaetland, — waar de twee kolonels dis militaire geheîmea Duitschland overle-verden en dus everssens de oazQdigheid van hua land afbrcuk dei-n, — hrbben klaar doen inzie» dat het thans feitelijk gog onmo s'fiijk wordt, en is, sirikt r.sutra&lte in den w=reldkrijg.Wa,«)t r>mc?*td« twee mgch tigsir eiementen van de wereld, ook de we-reld isdea eorlog wsk keld ;n, sou bet âen wonder mogen genoemd niet voor of tegen de esn o! an^cre partij te wezen. Dit osdei ailes opzichteo, Zoo wel ep moyeel gebied a's krggsV undig es 't gebied van belagg. Dit îa^îst® inzenderîijk. Waar de macht ligt vindt mm het œeeste beiasg m juist strikt geaproken, de gro«ste macbt nog ciet daadzakeHjk te onderscheiden vie!, —«ihoa-wd het de oogen uitr tefekt dat de Entent* de eind-ovt.rwioning aan haren kaiît hedtf — bleven zoovsel »eutraîen nog weifslachtig in bun ingesloten stugheii binst het oogluikca systematisch werd gedaan op 't behalen vaa de profijtifcs. De toestand bjj de Neutralec ilgt niet ver-der te aoeken en hij kentert min of meer, naarmate de aanhaogers vaa de een ofande-re parti] het verm^gsn meer drutsking uit te oefeneB dan wel in redelijkheid wordt ge-wenscht.Laat eens onze macht den DuUsch in den Balkan icrugslaan van waar hij is gekom^n, ge suit Roemenift aien draaien ; laat de Rns-ssa, Pfuisen indringea en Zweden zal zoo hooghartig niet meer beweren dat zijn on-middeliijken inteeet langs Doitschen kant Igt, en last daJluiischsr uit ons land gebpi ateld worden dan merkea we aîras dat de Duiîscha larloed Bij onae noorderburen als vas zelfs z*l verdwijrien. Kunnen de Neutralen wachten, wij kuncen dit Ook, maar ons wschten is een voorzorg, het huane misschien een nadeeel vao... beïaog. Lecst en verspre'dt DE BELGISCHE STANilAARD Ce beslissende stormloop tegen YsRDDH Het is niet meer iaoHtkeonttnrdeDuitachera spelen tegen Verdun hun laataten troef uit en gasa er woedand op io». Na twee dagen en twee nachten bombardement is de stormloop op Douaumont begonnea. Deae posltie om-sluit: Hat dorp zelf, de redoute van Douau* mont en het fort van Douaumont. Het dorp viel ia Duiiaehe handen, maar dè vijand bleef steken in de straten. Door ge-weldige t^geriEanvallen kwamen de Fran-schen het dorp zoo nabij dat een herinne-men wel msg voorzien, indien geen verwik-kelingen, onvoorzlgn, het normaai verloop van den strijd in den war brengen. De redoute is cog in onze macht en het fort, ge-heel vernietlgd, ia op de twee darden om-singeld. Daarin houdea de Brandeburgsche tioepen nog stand. De koppigheid dis dâ Duitschers bezielt om deze parti j van Dou ^unwnt ta b meesteren en de baidtjekfcigheid van we^e de Pran-schen om dit terreio te behoudtin teekent het belang van de stelling. ImmâiiS DoHaumoût !jeheerscht hsel het slagveld. Hetis gelegen op 85o rneters hoogte. Deae hoegvlakte die sich uitsireki eeniga honderden meters breed, wordt nu io aile wraedheid betwiat. Het ge-vecht woedt tv reeds éen <ia£ en éen nacht. D© slachting woedt er in heîscha uitmoor-dins» eeïierëljds «oo? hst uitwerkael van een voortfeatuwde machins andçrîijda als het gevolg van ds hoogste vsdsrl&ndaliefde «n ridderlijksta hgiiihaftighsld. HOE Dl DUITSCHEN OEM AANVAL IMZIEM In het duitscfa comssuniqué van giateren wordt gewa^ gemaakt van de vernietiging en de inasme van het fort vaa Vaux even wat suidwaarts Douaumont gelegen. Het fransch beriebt vaudien da^ getuigt alleen dat Vaux hevig werd &ângevaii«n, maar dat aile aas;v*Uen .mitluktea. Het is wonder hoe de Duitschers Ban aanvallen door «et vergroot-glas van btjvallen h' schouwec. Het duitsch communiqué wordt ; even als de troepen, op bsvel uitgevaardigd. Men ï&i aanrallen : dus is de posîtie reeda genoaaen. Als men blind is 't is earst op de oogëa. DE VUEG£8 HÂVAaaE schoot bovee Dcueumont, sijn aesdan duit-schsa vliegsr tea gronda. IN DEN EuZAS Waschrevsn in one voris? nummer dat de aandscht diende gew|jd op hetgeen in des Klaas voorvallen kan in betrekking met de gebeurtenisaen roDd Verdun. Da groote bedrijvigheid der fransche artillerie in der» Sej poia-sactor kan er op w^jzen dat daar, wel mogef|jk, het iransch tegen-offoialef een iuset zou viuden. Een eerate aanval had plaats en de Pranschen veroven-den rerscisillende loopgrachten ep den rech-teroever van de groote Largue. Wij hopen dat hat bij dit begin niet zal blijven en dat we vaa uit den Elzas, waar de Franschs cutstuimigheid z&l opgezweept worden door de verleJeae groote herinnerin-gen, het doorslagesd tegecoffensief zullen mogeo bsgroete j dat de duùsche plannen liteea sal alaan. [)e îransche bevelhebber voôr Verdua Het is Generaai Petaio. Een man van iezen oorlog. Vôor de oorlog uitbrak vas ht? koloaei. In eenige maanden won îij roemrijk zijne generaalstriepen. Een nan vaû bataekenis. Hij leidde het eer-te fïa«sch offensief van Artois, het of-snaief van Champagne en nu staat hij a Verdun, waar hij juist 8 dagen vôor :en aanval toekwam.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods