De Belgische standaard

587 0
18 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 18 February. De Belgische standaard. Seen on 27 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0r9m32nx2h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3 'c Jaar — N 35 59 ABOMEïEHÏIf&IIS Foor Soldaten: I m*insd fr. i.a5 • m**ndesa 3.50 g Bsaandea 3-75 met sold&ien in 'i land : X œund fr. 1.7S 9 m-iKiicit 3.50 | muodesi 5a5 Baitea 't land : S maand fr. 3.50 t muDdec 5.00 S mundcs; 7.50 DÉ BELGISCHE STAnDAARD Zondag 18 & Maandag 19 Februari 1917 OFSTBL B N BBHBBB VILLA « Ma Coquille ■ Zbbdiik DB PAJNNB Kleint umkoB» digtagen: 0.251. de regel RECLAME»: Tolgent oYerMB* komst. CHT-OA/\w-r /v\ a^*h*t>~— — ' ' SfcichUr» •fôesfcuupdëV r Xidefons Peeters, Faste Opsteiters : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Perre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. W attez. VASTENBRIEF VAN Mgr F. M. DE BROUWER, Apost. Afgeveerdigde, Zeer Lieve Broeders, De derde maal is het nu dat Z. H. onze geliefde Bisschop zich in de onmogelikheid bevindt ons, bij het naderen van den Vas-ten, zijne zalige onderwiïzingen en verma-ninGen in de Vastenbulle te geven. De wreede oorlog woedt hevig voort ; en alhoewel er reeds van vrede is gesproken geweest en dat allen naar vrede hunkeren, kan niemand tôt nu toe met min of meer zekerheid voorzeggen wanneer diegewensch-te dag van vrede zal aanbreken. Met dringender reden dan ooit moeten wij ons dus tôt God wenden, opdat Hi| ons den vrede zou willen geven dien de wereld ons niet "an verleenen. Tôt Hem moeten wij onzen toevluchl nemen met vurige gebeden, in ootmoedi e onderwerping aan zijne raads-besluiten, en met kinderlijK betrouwen op zijne Goedheid en Rechtveerdighcid. Maar ziet, de langdurigheid van de be-proeving heeft er misschien menigen den moed om te bidden en 't vaste betrouwen in 't gebed ontnomen, en heeft ze tôt ver-slappinggebracht. Zi hebben zich misschien niet s'terk genoeg gehouden tegenover de sodsiàsterende taal van dczen, die op on^e dagen de woorden bf,na hcriialen van de goddeîoozen van over meer dan 4ooo iaar, daar de Konino David van spreekt, en zeg-gen dat er geen God in den Hemel moetzijn, die zich bekommert met wat er .op aarde omme aat, om zulke wreede daden en wraalcroepende onrechtveerdigheden te laten gebeuren ; of indien die flauwhertige chris-tenen door rulice blasphemiën irich niet hebben laten storen, toch hebben zi] niet Qe-nocgraam Kunnen weerstaan aan de listiae beicoring die in 't herte van den mensch onlstaat, wanneer hij, zonder genoeGzame onderwerping, denkt te mogen vragen aan God, waarom hij dat ailes laat gebeuren. De mensch die deze vraag, zonder genoegzame ootmoedigheid, aan God durft stellen,wordt noodzakelijk in dringend gevaar gebracht zijn kort verstand en geringe geleerdheid voor Gods wijsheid en ^Iwelendheid, en te vergeten dat God zijne redens kan hebben die onze redens gansch te buiten gaan, en die ons Gansch onbekend blijven, tenzij Hij ze ons zelf te kennen gave, 't geen waartoe Hij niet verplicht is. De eerste voorwaarde om de geheimen van Gnds \v(n :i iv. .^sz-ag te kunnen na-gaaa, is van z ir < liefde te aanbi'i- den, alhoewel ij ons nog onbexend zijn, en er ons met ©otmoedigheid aan te onderwer-pen. Àlzoo gesteld, zal er ons niets van al wat gebeurt runnen sioren, en dan de zaKen in't licht van ons H. Geloof aanschouwend, zullen wij felaar en gemakkelijK verstaan wat voor de hooveerdigen verborgen blijft en voor de verwaanden een struikelsteen is Welnu om in der waarheid te Kunnen oordeelen over wat de algoede en alwetende God ma» toelaten, moeten wij eerst envoor-al wel weten en indachlig zijn toi wat einde God het heelal en namenlijk den mensch gescbapen heeft, en waar naartoe Hij ailes door zijné Voorzieriigheid stuurt. In aile wijs hestuur inderdaad is het doel-wit dat men wil bekomen, als de toetssteen waarbij moet beproefd worden wat men mag of niet mag toeiaten. Alzoo, bij voorbeeld, wanneer de huisvader van de evangelische parab.i zag dut het onî;ruid door den \ ij h ti-digi n fil an over iijnen akker gezaaid, reeds te Ycr ontwi keld was om iiog zonder \er- lies van goede graan uitgeru"' t te kunnen worden, volgens wijs besluur verbood hi. aan finie bezor? de dienstKnechten eraan t< kamen, en liet toe dat het voort te midder van het goede koorn, dat er toch niet tôh-der nadeel moest tegen worstelen, zon mo gen groeien, tôt den tijd van den oogst.Ho< dwaas ware 't geweest uit die toelating t» besluiten dat de huisvader onbeKommerd ei onbezorgd was en geen verschil miek tus schen onkruid en goede graan, vermits hi beide liet vrij op zijnen akfcer staan. Wanneer de dag van den oogst zou geko< menzijn, dan zou de huisvader klaar genoej te iennen geven dat het niet was ui onbeKommerheid en omdat onkruid en koori hem als een waren dat hij die toelatinj gegeven had. "Verzamelt eerst het onkruid zou hij sprcKen, en bindt hem in bundels om het in 'tvuurte werpen ; maar 't koorr verzamelt het in mi ne schuur." In die woorden van den wij en huisvadei weerklinkt reeds het onverbiddelijk vonnis dat de Almachtige Rechter zal uitspreKer over het kwaad, kwaden en goeden, en hel geeft genoeg te kennen dat het niet is omdal kwaad en goed Hem al cens i^n dat hel kwaad mag gebeuren. Maar God die ailes geschapen heeft om door het mededeelen van zijn bestaan, van zijne goedheid,van zijne waarheid en schoon-heidj aan de schepselen zijne eigene vol-maaktheden te laten kennen en te doen be-minnen, die daartoe zijne wetten geeft en ailes bestuurt, heeft, volgens 't zeggen van den H. Augustinus geoordeeld dat Hi' nog schoonder -"ijne oncindige volmaa'theden kon doen uitschijnen met het goede «elfs uit het kwade te trekken, dan met alleszins geen Iwaad te laten gebeuren. Is het inderdaad niet in het vergeven van het grootste kwaad, de zonde, dat volgens't zeggen van de H. KerK in éen harer Qebeden, God schoonst van al zijne Almacht doet uitko-men ? En is het niet na de toelatin? van den val van den mensch, dat, tôt het herstellen ervan, de God-mensch, 0. H. J.-Ch., op de wereld verschenen is in zulk een sçhitteren-deu alans van liefde, bermhertigheid, recht-veerdioheid, wijsheid en heiligheid, dat er in 't aardsch paradijs zelf niets te vinden was dat er mocht mede vergeleken worden? 't Vervolgt. Onze lieeszalen. Toenemende Bij val 15506 bezoekers in Januari. Met eene xekere zelfvoldoening deelen wij aan onze lezers en milde gevers van het Kerstgeschenk 1915 en 1916, de uitslagen meè der maand Januari. Men weet dat in onze Leeszalen, de uit-gelezene werken staan van Nederlandsche en Fransche schrijvers, dat onze soldaten benevens die lezing, gratis schrijfbenoodig-heden kunnen krijgen. Wilt gij u overtui-genvan de deugdelijkheid van het wenc der Leeszalen, vraagt eens het gedacht van de soldaten en van al diegenen die zich bekom-merenom hun zedelijk en stoffelijk welzijn. Een toezichter schrijft aan het einde van zijn verslag : « De Leeszaal wint fel aan, en nieuwe lezers hier aangekomen c^ver eeni-ge dagen vinden er veel genoegen in, hun avond hier te komen doorbrengen. » Een welgemeende dank aan onze wakkere toezichlers, in naam van den Raad van « De Belgische Standaard.» VERSLAG Gelai lezers van Vlaamscbe boeken 3173 » » » Fransche » y790 Gefal svhrijvers 9538 i55o6 I i i r > L l r ) > l ■ ■ ——r van en voor ONZE SOLDATEN L Solo-Slims van de week Gespeeld door : Camiel Deboeve, C. 43 in den « Océan ». Medespelers : Omer Lenois, Etienne Yerhelst en Jacquot ; — door Van-denbossche Karel. Medespelers : Alerode L., Delanoj L. en Vandemarliere, allen van C. 131, 12e Gie ; —- door Verburght, JV'ede-spelers : Vercruysse G., Lauwers Hubert en Lauwers Jan, allen van C. 55, 7e Cie ; — door Louis Vanderborght. Medespelers : Frans Colubrensterf, Jules VandeKerkhove en een sehachtje, allen vanC. 77 ; —door Gh. Busaine. Medespelers BelangG., René Quentin, Fr. Wernaerts, allen van G. 2^5, 2e Gie ; — door Arthur Barthier. Medespelers : Devos Alfred, Willlems Jozef en Bruylands Jozef, allen van C. 20, De Belgische vluchtelingen in Zeeland (Holland). Van 28 0ctober 1914 tôt 3o Juni 1915, werden ongeveer 3,770,000 fr. uitgedeeld, aïs hulpgeld, aan de belgische uitwijkelin-gen. De belgische regeering kwam hierin tusschen voor drie millioen franV. Het fetal onvermogende uitwijkelingen die onderstand verkregen kan aldus ora-schreven worden : 1 November 1914» 48,627 personen x December 1914, 24,371 n 1 Januari 1915, 22,270 t 1 Februari 1915. 20,988 » 1 Maart I9i5, »7,o35 » 1 April 1915, 12,535 » 1 Mei '9t5, 7,262 » Einde Mei, moesten aile deze vluchtelingen,op regeeringsbevel,Zeeland verlaten.Het rroot-ste getal ging naar de vluchtoorden Nun-speet en Ede, een aanzienlij se getal vertrok naar Engeland en en elen keerden terug naar 't Vaderland. Ieder belgische uitwijice-linf in Zeeland Irreeg van wege de belgische reteering, dagelijks, één frank. Soldatenheerd van Lourdes De belgische Soldatenheerd van Lourdes, ingericht op 19 September 1916, onder de Hooge Beschermina van Zijne Excellentie Baron de Baron de Broqueville, minister van Oorlog, Komt 00k de hooge bescherming te verwerven van Zijne doorluchtige Hoog-waardigheid Mgr Schaffer, bisschop van Tarbes en Lourdes, van Hare Koninklijice Hoogheid Mevr. de Hertogin de Vendôme, zuster van den Koning der Belgen, en van den Konsul der Belgen te Lourdes. Meer dan 7 duizend verlofgangers van ons Belgisch leger wierden reeds in het werk i ontvan en en gaven te Lourdes de stich-tentsle blij en van godsvrucht. Tegenwoordig is de Soldatenheerd met zijn bestuur en iijnen kring, uitsluitelijk gevestigd in het schoon en çroot gasthof van i* felas. St. Louis de France, Chemin du Paradis. De heeren Dambras en Sarrat mafeea hoegenaamd oeen deel meer van den Soldatenheerd. Het gasthof (Le Vatican) is tijde-lijts gesloten voor het werfc. Het kostgeld blijft 3.5o daags, 00k voor de herstellingsverloven, altijd in de hoop van hulpmiddelen te verkrijgcn. De militairen van allen graad Kunnen zich in een deel van hetzelfde gasthof, ge-naamd « Nouvel Hôtel », afzonderlijit en goed laten verzor*en, aan eenen prijs naar beliefte, vanaf vijf franken daags. Een afgevaardigde haalt de verlofgangers aan de spoorhalle af, waar huurrijtuigen te bekomen zijn. Het is goed zich te wapenen tegen som-mige gasthoven van Lourdes die de laagste en eerlooste middels aanwenden om onze verlofgangers aan te trekken. Voorlaan, alwie Cauterets en Gavarnie wil bezoeken zorge voor eenen verlofbrief : Lourdes, Caaterets, Gavarnie. Het afschaffen der kostelooze reis brengt onie verlofgangers te Lourdes van 4oo op 5o. Mocht deze ongelukkige maatregel spoedig verdwijnen. Pakjes voor krijgsgevangenen. De belgische samenvverkende maatschap-pij Concordia Belgique te Parijs, 26 Avenue de la République, zendt tegenwoordig pafcjes naar krijgsgevangenen, ten bedrage van 5, 7,5o en 10 franv.De pnkjes bevatten uitmuntende levensmiddelen in doo'en. Men hoeft slechts ter maatschappelijken zetel van deze vereeniging het bedra | van het païje en den naam van den bestemmeling in Duitschland te Zenden. Ailes is daarmeê in orde. IDo Toestand DE FIASCO DER DUITSCHE BEDREIGING Op Februari vaardigde Duitschland den duikbooten-oorlo,r zonder genade, uit. Het zal wel niet onbelangrijk weîen, lort-bondig na te gaan, wat de vi and met dit uiterste strijdmiddel heeft uits;evoerd. De afbreuK met de Vereenigde-Staten en het platonisch verjet der andere neutralen op zij gelaten, meenen we niet beter dan door eenige statistiesen te bewijzen dat de bedreioing tôt nu toe, een fiasco is geweest op zuiver handelsgebied der Bondgenooten.-Het is xekerlijk niet te ont ennen dat de wereld-scheepvaart onder deze bedreiaina heeft geleden, maar alleenliji door de schuld der neutralen zelf, die door vrees bevangen hun zeevaartdiensten tijdelijk hebben stopgezet. Doch zulk s mag eigenlijk niet als een nederlaag ^den Bondgenooten aangewreven worden. De duitsche nota met al den bedreigings-bluf uitoebazuind, kan alleen maar tôt on-middellijk doel hebben gehad de neutralen afte schrikfen en hierin is Duitschland voor een groot deel geslaagd. Nu zal men opwer-pen dat de bevoorrading van de Bondgenooten 00k van de neutralen afhangt,maar dan hotft men oot in te zien dat deze neutrale hulp slechts een bij^omende factor is. Deae bevoorrading wordt hoofdzakelij ï door on« eigen zeeweezen verzeRerd. Wie er meest doorliidt zijn de neutralen zelf e'n't is dan 00bijna onverstaanbaar dat deze landen, die in deren oorlog alleen hun winst zien, zonder verpinken, goedsmoeds hun han-delsontwiickeling door Duitschland laten belemmeren. Tôt daar. Wij echter laten ons door den dui«booten-oorlog geenszins van ons stuk brengen, alhoewel wij den ernst van den toestand niet ontkennen. Maar deze ernst » vermindert naarmate de tijd verstrijkt. Immers het getal torpedeeringen wordt met-, den dag kleiner. Van vijftien op 3 Februari zakte het getal! tôt 8 op 7 Februari, tôt 7 op 10 Februari„ tôt 6 op i4 en tôt vijf op i3 Februari. De tonnenmaat verminderde in evenredigheid. Waren het in den beginne al stoomschepenr in de laatste dagen torpedeerde men nog: enkel zeilschepen. Een aanwijzing dat bijna! aile stoomschepen nu moeten gewapend zijn. Uit de jongste statistieken van het bureau Veritas blijict dat in de l oopvaardijvloot die onze bevoorrading verzekert, wij 73 1/2 p. h. aandeel hebben maar dat slechts 4o p. h. voor de bevoorrading hoofdzakelijk vaarden. De neutralen kwamen slechts in aanmerking voor 25.7 p. h. Blijven de neutralen ten achter, dan kunnen we hun hulp nog aanvullen met onze zeereserve. En go-zien ceuerzijds de kleine verliezen in vei •-houding met het totale handelscijfer e;it nnderzijds het belang der neutralen, zoudea: . dtze laatsten, op 't einde, de eersten zijm om weer hun plaats in onzen dienst te lier»-nemen.We staan er dus, allesbehalve, wanhopig' voor, maar dit belet niet dat dringende ver— weermaa'regclen moeten in 't werk gesteld. om de duilsche bedreiging heelemaal te nieti te doen. Daarmêe is men, — uit bovenstaande: blijkt het ten voile. — reeds begonnen. Ooplogs tijdingerfc AMBTELÏJKE BERICHTEN Belgisch front. — 16 Febr. 20 uurv — Op heel het front, artillerie-werkdadig&eidî. Fransch front. — 16 Febr. i5 uœr, — Een duitsche handslag naar Fouescoari mis-lukte. lu Champagne groote bedrijvigheid, bijzonderlijk om Butte de Mesnil, Maisons de Champagne.De Duitschers konden in een . uitsprong on^er linie dringen W. Maisons de Ch. Gister werden vijf Duitsch : vliegers neer-geschoten. Adjudant Madon boev te zijn 7e overwinning. Op het Roemeensch front herneemt do» bedrijvigheid. De Duitschers vallen aan Jakobeni. Hun pogen mislukte. Op het Macedonisch front, woe'àen de gevechten op 't front, door de îtalia^pn waargenomen. y laaats^e uup De To :stand op V, Februari 8 uor PARIJS meldt handslagen in Araonne. Artdlerie-stnid in Champagne, waar een belangnjke du asche munitiedepot in de lucht werd gescbtoten. LONDEN meldt ritten O. Souchez. n > krijGsgevangenen.Duitsche wederritten werden afgcslagen. Overal artillerie-strijd. Vier duitsche vliegers werden neergeschoten, vijf engelsche ' ijn niet teruggekeerd. ROME meldt een steeds levendig blijven» -den strijd om Goritzia zonder wijziging» Uitslag van den onderzeeêroorlog.. Van 4 tôt io Februari. ilepen gemiddeld 92 schepen, dagelijks, de fransche haveng binnen. \an4 tôt 10 Januari was het gemiddeld getal 109. _ Gister werden vijf schepen getorpedeerd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods