De Belgische standaard

1277 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 18 April. De Belgische standaard. Seen on 18 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wd3pv6cn2v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

-JTfcfur ■ - 71 Donderdag 18 Ap^sl aborsbbbotkh ;•! _3— YoorSoldaten j X ra&and fr. 1,35 [ a mtandan 3,50" 3 maandea 3,7* ~o— Niït Saidatejx îr '» ked. Z flM,s£ïd fr, x,75 9 m&andea 3,50 S î»fttadea 5,35 l Buiten 't land: i X maacd fr. a,50 i I maaaden 5,00 7,5o —0— DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel & Bfibser Villa " Ma Coquille" Zeeclijk DSPANKK Kleino aanko*. ctlglïgen : 0,251. de regel RSOLAHEN v»lgeas or#r-•enkomst—-O—— - , ^ Z feuia &*$wifkm i Mi S. ^«ipalre, &, Ëtafktti» K Sertraad ¥aa MmMo, Dr Vas d. P«ra, O?. I. Via de Weaetyg®, Jaal ïllliawt, Ur SL. Be Woîf, I? BImmm, Q. Wattn, Adv. M. laefe, llsylss 'ffeeas Ëen 000 in 't M De heropboawisg vaa Bet&ië m de h«r stcilirig vaa âc oorlogsichade hetft reedi eenersij4s eea hasJ deel warkea in 't lever gero^psn wsifea iïm tast die vra«$stakkei bszighoa&a ; mâvcs'fyéa w®rdea tal rai oplesjêng*® k 't mièêm gebiacht. Met ht oaf op ils eplanùafiBS! is het nooéig eei dofibd prkvdej»! voorop te stelien. 1) Het monopûh'am van des staat moe soersd ssogslljk van haat psofeovea wor dexï. Esae lange onicrritiéing leerde me: dat het optreden van dea staat verbonder is aaa tal van bestanrlijk« pletgvorsaea dat de sût*i sioh raoeiiijk plnoten kan naai de foiastandigheden Tan pis-sis en psrsoaen en dat bijggvolg aijn pegingm aisî ingrij-pea in de wœrkalijke tosaiacdsn, 1). la de w«rksn die betr«k hebben op de opvoeding moet het princiep van de vrij« heid, gesleaad do»r staadfeaaKBâosâigi&g, grhnldigd worden, 't l< cesse *s«k va» aliareerste bak%g : la Eabarige iand*s wïj, bijvsorbeeld, dat het wark der o«;io£S«<£££«« offieifeêl htfcrieht werd da! mle4œ aan de «pvoediEg een naatraal ka< rakttr werd gpgt^eîs, wearsseds kathoîie-ken fseii vrede baanea hsbfcsn. Het prisciep der Tiijhsid tsb ûnderwiji en v&n eproedhg werd hs de B«!gische ■ wet|«Viî?g f»ft«rbiedigd sxs erkead e*- wij hepeu dat, m ësa o^rï*g, nia» «al a%sw«-fees vsrdeiî vaa die g@dragsli|n« Wij schîen h«t n©od% de aandgcht dasr-op te TswtigsH «Bsdst ?grscfee!d®aîi pri?ak iiarichtiitgsn «ch te» d®el stdden de belaa-gen der oorlogeweejsca le bafegrtjggu ; tus sekea die warkea zijn er dis daerdrengsz; tijn van den geest van keatraiiteit en sieii niet genoegssam rekeaiag gsvea van it Be!gi<che tesstaadeas. Zs-s wij er aiet ep waken, inlien die t«fem»«tkomiugcn vac vreâade liafdadigheid btj voarkaar gaan naar de gestiahten we&« dis ncuira-liteit voor grondstag van opvo?dingf nemen ea zoo sœnésn de oortefs^easen *an <tiazt kathoiieke g«sseaveldsn in een min ^n«sti« gen teestaiïd geplaatst zijn dan de aederen. Het gîaat natun-Hjk die Hefdedige larich-tisgen vrij bonne gîfien voo? te behonden «an wiee ai| willen ; doefa nyt hen de B#î|ische toesstanden te deea issiea, œet te mjaea op des geest vas ie Bdgîsche bevclkinf hebben wij es&e kaas hnnne balaBgsieîliîjg - te w«kken op aî do oorlags-weesen ess hnnne toeJagen te hskoraen voor aile de ge«tichten die sskers waarb«rg«n bieden van degeUjkc opft^dk-g. Deïe eenige regelea wsrisa 10ij ingefs--fm door hetgeen ik aooel rachts en y.»ka hss? en zie en ik me«n dat wij met aan-dscht mse ea nagaan wat er; met bat eog ep de toeksmst, ©p toaw worJs feztt F. V. D H. H2!^ -V--« T*LT*M^L*!,lyv=-r-. .-n^ .wnfa; y-.H . Het lersebe vraagstnk in t Esjilsck Lagerhius John Dilloo tegei LIcyd Qsorge Engelmà doorleefi eea kritisca oogm ■ blik. Hîaèeaburg en mat hena het aitacfe Bailitarla ne, faeeft ges?ycr«a de E%ïslsfiie macht te ?êïnietiges. 't îa dg corsask ge» wessS vsa het offenaief dat we thasa bels-vea.Osa de gdedea 7®rli¥8®a aaa ta miles teefï Lloyd George en wstsvoorstel seer- i ftîegd, vragead ds ialijvlag vsa aile Ea- Wl II iWH i'H 1IIM il—I» I^sbcbmsnnes! tôt 5o |a?r< Die inlijving w s L'oyd Gaorgo 00k op I^rknd toeparsga. H | beloLifi \nz ffiertijde s Iffeestour pas I: , îaad. ) 't Heefc er aii^o scblju vaa dat dit laati , erbij is gevoegi or» ?Js plsaster te di«a i voor 't esrate, 't Biijkt tes a*d#re, voldoi L de ait de bîsprc&ingen die thaas, rsad 1 t wetsroorstel, in 't Lsgerhafs geYeerd w< i dea. Zija aile, of bijna aile, engdsohe par E mentaledea het cens orn hat wetsroorstel stemmea ia zija earste geâecite : de issl s via g der Eugelsche mannea tôt 5o jare ( eea groote oppositie, daarlegen, wordt < ma&kt ^oor wat de rcgelisg van het ie«so ! vraatgsiak betr9ft, Joha Dilloou de nieawe fsrscha Jeiîïer, 0 volfcr van Joha Rsdmoad, bskampt ait sija kraoktea het vergeiijk dat Lloyd Gaor| Ierlaad wil oplsggea» la de sitHag vas gi ter«n hebbea Asqaith ea Handeraan, b«jdi oaderaoheideHjk gswesoa serais nsiaîater « gewessn anisisUr van arbsid, sick tefea . çoorgtsisy® regsliEg aitgeapraksu, Voifeaa J©fea Dilloo, Asqaith 00 H$t*d« »cm mag de « Home Rcle * oî a&tfbesîa Eiict tfbaiigea van voorwaardea. Zij eischea, esrst ca gehesl, de erkeami vaa 't rsoht, sonder voerwaacdea. Dan k Ierland seif besllssea wat htî te doea hei 1 ea dota ui. Hoe d«ze bespreking 00k moge aitdraai eea feit is scker : dt. door Lioyd Gaor, ¥08rg«steld£î opîosalag kaa aenieiding gev< tôt gevo'gm «lie vbor Eagslsnd naded ■ â@adea kaanea wordea, John Ddioa is besiislir ia zija optrsd 1 daa Jehïî Redmond, la raja redevosrii dits kfj hkid «p 16 Maert te Eâaiskiifc f oor sur kiezers, wasn?,? hïj toc leider à lï?icke pai tij geios^n werd, segde hij o.œ « Hil-i taak sal kkria b^staaa : lk 2 Eagdwsd ea de heele wereld verksndîen d Efi^ilsche sSaatsassaBea moatea o^ho dm sprekee orcr esa stateabofed, of bewtpsis dat des® oerl«g tea dod feeeft 1 kleiae ttaJisaaMteite^ te Terded%3ns soog zij sali ha« s%sr*i bats aiet ira orée gshraoi en eea iasd *alVa verlosî hsbben d?t gsdî rende 700 jasr verdrait we?cl dsor « eegslsche reféerin?, Ofweî ïwîsad sal sij TtcbA va-krUgea ofwsî Eugeiand sel mij 0 sij-T weg vhsdea. Dit h de bosi sebap die ik de. Et-gebelse rrgesritig êot Indien de esigsJscàe mieisteri ss&sneîs va «er baddetï gevys«ât, Ierk^d haddsa oai&s steand, aa soa Lsî'kad voor Borland te atean en csa kraoht, ia pi&ais vaa eea las wesaa. De engelsobs mlmsters zija es banne vcrpiichtingen te kort §«komea, zi hebbaa den eerlijkftn ea tr^nw^o Joha Red moad vcî-radsa. Ztj oogatea fcfea&s wat a fezaaid hebbea. » Iatassohei :j i gaat de bcsprddqg vooi ia. het Lsgerhais Op Zaterdîg jl, htti mea gestemd op het ameademeat deor Job DPioa voorggsteld. Dit amendement vroe d® spîltsiEg 1er wet beJrsfiFcjde lerlanc !i W»â ve?wo;"pea met 28a ste&mea t«g& 108. Werd Tcr?o!ge?:s ter sltmmiaf g?lsg> het arïiid dat" den diesstpiioht voor Ieriaa vraegt, Hst wsrd aÈBgeao*«a met 28 stesamea tegça n6- Heglen moet gestem^ v?orden op dea geheelea tek si. Werk der gebraikts pos'ze^els te! ▼oordeele der i oodlijdeade kiudorei vaa 't bezottô Beigiê Hit werk br ht reeds o~er e tws boaderd frsnks op. Âlî® opzead«,rs aija varig bedankt ei wordsa aevens lv- er in œeé wilt werke; veraocht veort â<*. posisegels op te aende! »! DE TOESIANC 2 j De gevechten om Hieuwlerk Il en Belle. a- Jnist ep 't oogeablik dat de aood h lit hecgst wës en «ea in de riohliog '<« »r- Haxebroek de doorbraak vrecade, feabfes de eBgeUcbe sn fraaacbe rega^riafea s* ie- radikaal beslnit geaemso : g^s«rs®l Fei te werd tôt opperfcevelhebber benosmd. Dad ij- Hjk daarop is Foch naar 't Noordaj-frss a; getrokkea, deeJ er fransehe r«s«rf9Q hew ;®- konsea ea gaf br"«! dea daitsekon optooi ht te staiten op de iiaie Merville-BsUa-Nienv kerke Meesswn., p- Op 't z?lfde oogeablik richtte maarschs! al Donglss Haig eea dxgorde tôt sija leg* <c waaria we 0. m. lezea : a- « Velea ond«r ons zya aitgepat. Dos® sa zeg ik : de overwlnning zai he a toekome sa die hat l&agst aal weersiand bisdea. H( le fra*soh leger k&mi om tar balp. Voor allea û »r ao| slechts s@a nitwsg : vschta r tôt het aiterste. Iedere stslliof taost vard« ar |d%i w «dea tôt dea laatsti a maa. Er ma geea aftoeht zija. » îg Dus zoo iets ia dea aard vaa hetgeen se sn leger te leaen kreeg ?6er den Yaarslag h» sft gon. Ea aangereard door deae r!tœ*ni?a<] opwfkking, hebbea de sngelsche legs: en sîacd gebondes*De fra:sche \eserïtm naosi ge tea aeîfs niet isgrîjpea. De vijaad blei ?n stroppea op 't cogenbilk dat hij de doo; ig brask eea voltrokkea feit meeade. Sia^gdiea is de froatliaie soader mer! es bare wijzsgisg ts ooderaiaaa oawânkalbsî -,g gebleyea, De algemeene aaaval ward dot a, dea vijaad opgegeveD. Hij pooft thsi er door plaatseiijke sisgeu aijn positie t® v» : : bsterea ia 't vooruUzîcht van «sd&re gi beartenissea. aî Zoo is het gelegen rond Nieawkerki a- Daar woedt ie strijd volep Osyetwijftd te poogt de >ijaad het sagelsch Isfer va Je geHeraal Piuiaer ki dezea e»tior aefclsra al t® dawea om het eagelscb fro«t, dat Yp« it dekt, tôt ploofea te bre®gaa. Dit le^er ^ s. keert tbass l-: eea hsel zoaderlingea tss [e sUad. Zija er geao^ etgsisohe l'secffre u aehter dit f?oat sacwealf, dea kan <m\ p dirait «en sijdelingsehe bedreigiag llgfe; i. tegen dea daitschen vîeagel dk tôt Bail g u Meie?:ea vooratîdFODg. In 't aadsr géra 0 saost aies ssa rechîirekking van 033 frgs .. vôor Yp?r insîe^a, Dasr êc vijaai ai«t ko; a âosibrsken, zoa de iaaeming va* Yper d< 4 bekroaiag alja vaa de éaitsohe «teorbraak d ij I« diea zia mœtea we dm. 00k aile aa& l. dacht wij dea asa htX froat ëat sseh îc Nsor. dea Yper nitsirekt ea wear wij het leeaws» aaadeel vaa baaettea M fcr-st drfsgt i®. maïs zoo diea la ds vSiaade^ke lkiM. het si twse keaîen wsrdî bdSreîgt!. t Owk om Belle valt 4g ?ijaad besliet aaîj \ om deae stad te beéigc-r.efst. a Uit dit ailes biijkt im dat we dea ernst ssa dea toestasd aiet moeten ontkennea, maar dat we terae'fiertijde ailes kalm mo-- gea afwaehtec, vsrmits we 't gevaarlljkats 3 esgeablik voorbij lijn.Ten sitïdere,beî stand-hoadea vaa oas noordeïfront is vaa ao® ses 1 groot bclaag, dat geeeraal Foch ait s sal ia jl 't weïk sàîidçB om 't b®lîoad er vaa fe ver* seksrea- 1 ' KUNST OP DEN YZER ! Esa nisuwe reeks vosrdrasàiea wordi i docsr dess ^eresn^ing aaagekoadigd. Zc i j suit sa geg avaa wordec ia de lessaael voor g Msiitairea 65 Msrkt De Pansg. ^ | Woensdsg 17 Apriî : Heer Dlrk Yaasina : 8 fi Het werk van Cyriel Veischaeve» l Yrij^sg 19 April : E. P. Ronsaeaa : Lss ! | Glocàcrs de Walîoniè. s | Zoader twijfel zallen en mo«tea itrn 1s voordraflhten velle salesjtokkea l a » | i^sî^imicî ohp B Het duitsch oflfiskf- ; De Tijaed Terovert Belle B' Lonien 16 April a S uur. Gistsï vie! de ia vijaad met gaweld ou iront sn Bell*>—NUu^?k«rkt aa&.Dt a&sval werd g* IS laid door drle k«urkarp*«a, Na tum <r&-woe-lV dan strijd die met wiaadvsMasJs kaassa s* tôt des avsad dnerde ke>a de vijaad BMt " «msingai«K, Ds hoof-te* 1 0. m. 0. da stsd alsook ds LftUahsavai sa d« Rp.Vïdsborg ris-lt laa îa aija brades. De& mstokt door werd 7" er gevochtea e® m ia Belle. la à»n ssor-gen v«rl«mn we de stad, «TagaHjkgyl^d vid ^ de v.yaad aan te Wyischaete zmaz zija po-® ginf misiaki*. W. Vieu&~Berquin traefeite de vljsad n voarnit ta komec «ock n*tteioo3, n We ievsrâen met goed gevalg patroeije->t gevechten «m Robeoq. ° Wij HtraiBU 's 9jtscliaeti-S;uMMlei LONDIN, 17 ApiM, 7 aiar. — Op ket front s Wytschaete-lfeUrtn ward v^wo^ vos >- gerechîsa. la dea MorgtsE viel m vijaad le froat Wytsehaê'c-Spanbritkmolm gswtb '8 d% ssa. Na e«* strqd «Se asrao iunrde i- moss3e» we dorpea ©Btralastea-ïf De vijaad èroag het dorp Meteren bmma. r- Het gevsoiît w»e#.t i$ aa s^at^a. D«o artiîleria-bsdrîj^igboidl ta dea secJcr [• van Passchendaele w®r^i gro&?6?. ir Eteen aaadhssfiai oas frest. " Piiireeijc-fevêchtei tusschee r. M«fitâiëi@r ea de Oise 5- Parijs 16 April 23 aar. N, Ms&tdidicî' wa« de artillerie air/jd szer bedrljrig. la den !- sector VRss Noyon fesbbeR w© esnig^î voor- d aiîgasg g«maakî. Le ds airaak der Oise- n vaart warea mss patrosljen saer werk^aam. it Eea Oîsatef detaoh^M» sc^rasd é® vaart r «ver W, Pierremien s>s bracht 10 g-îversga* '* ne»; op, Pafe.^»aija-ontmoetir<ges sn Charn- • pagne sa ia de Vogizen PARUS, 17 April, y aar. — Om Mont-_* didler, gsweidSg'® &FtIlk'.rï$strîjs. BELOISCH FRONT i Op i5 ®a ifi ftssër wa« de artiUerîeeirijd i awdk. kasitona>îmsste^ wvrém dcor > stakkea va», laagsa drackt oadss- vaar g»- , nomm Op het front warden ^etrcdj<^e-veobtea gdersrd «45 wij voerdea »er- . nk^igiegsrarsa op de vijaadelijka isîsIM -•sge»* - ail, 1 Mimsteriaeie krisis ia Oastc&rijk CzèrniiiTerplicktal tetreden (Bijxonder telegram) PARUS, 17 Apfil» — Uit Weeaea wôrdt aan de Zwitserscbs pars gossind dst grasrf Cz-:F^ïn, sgialstiîr vaa bnltealandsoka saken vooj Ooctenrijk, s'ja oats'ag moetea iadiînsa. Mea weet aaî Gzsp.eia Gism^acsan bs- Ischaldigd had de oorsaak geweest te aija vaa het GÊfensisf, G^menosan, door 't opeabasr makea ^aa iocamea'oa m briav«a bisw«ss âat Gseraia nieî aliee^ïijk l«<sg ss;*r é*t hij la 1917 met des K«i:?er atkeord giag 0 t» een si* sonder Iijkea vrede te akitça. | Di' fesd ia Dastschlaad esa ongsmsene | epschaàdlag',verwfekt m ongetwijfsld is het • DûiJscbfar-d dat de fcf»t«l!iîjg ras Crerain î heett gevrsagd. 1 t Hit lui tu Hiiipbug. | Er bestast ihsss g«ft» ivr'fCçl aaïer betref-f feadis hst isïitkt veï Hinésr:knrg. De | gebsurtestises* ojs Laye teênkx* ds laatsia bagooohellrif^s do« Zoalang de daiisek» Isfers kmkim. ï'-sssefes--® Atreokt •s Noyos*, k«a m» asçasau?® dm Hiaika* burg vaor 't eofssMfe met â« isasattieg vaa Amieas, de afaBlJdiaf d*r 8sg«dack« lsgers betraehtte. Na de âsorbra^tpogiaig op de Leie mastee we va&âte'lea éat His-dsnbarf eerst ea vaOMl ds vspaiee'gssg dw Ergélecke legers aa«kt. haee^Sea de? stedea e» dorpsa, hst iMM«wa vsa rijke mijasastr«kea ea vaa ha£safprijk$ feaveass i s sUchts vaa bijkosasnd bsfessg. Hioées» bnrg babooft asch ssia aack mote, de veff» icktîfiî-f der vijf isfergrrospea waarovec D»ûç1.s3 Haig ksi bevsd voerî. Om dit dosî ie bsraiksx? boschikt hij ©ver 120 divki s, 't sij «es rniHesa en hatf staa. Deae divisi^f w^rdsis no sans sp 't Mina pnnt, ©ea aodermaal op e»a sadsr pnat tf en het ^jseiach fr@a4 gesmyea, Hiadea-bsrrf mg^ewsrssrtsp «ça Sr^atspsedte v«a ift® kl«î. Ztja-serséa steot piaatste hij wearafîjdaa de Sasisa®, îrije êw^sde &sidaljjh Âtfecht,, siij» derde sloot sa*sehe« M«b4> didiec-Nsyaa, sijn vierd® r«càisîft8«às ugezx Aeaiena tnsgahen Alb«rt>MW«aii, alfa vijfde tqascbea La Bssté*-Ph>-»;?ste@rt Menr daa veartig dirislee aija ia d ànm. kHj^avt^rleh-tiegea or: fio®dgsd ^«Ssralkt gawwwi. De daiteeke mga„ t wordt ièaa vga 't e&m pai«t nsar ft ta» aUfgîrsfrt adsgveid gavoard. Hiadeabarg slaga» «it, Ya» ©mm kantj wij stappea da lsdf»^r«e esa sleshtsn to^tsad, feoadsn »3®a pSsetMtiJkea opteoht Ugm. Dijkœ t-nj des vÇaadeUjkea vloed in op ©essa plaat«, êm pr«fe«^ Hla-deabnrf op ssa aadar pwrsf. Mi iijdsaam >Iagea-»ad»"st&an kaa ®i^ mjv«a v«ort4«-rea,We maol&g mM sfefse sast^o^di*. Hopea wa dat Fw^ fesag «^per> beveihebber, sjn hindi fB&osea. VAN VOOR ONZE SOLDATEN rrilHIi Hlè> MHiLL—— De Duitscha Riekzacàt kosat waer bo*aa, Volgeas da s Kreo«jBdt0®g » y*a £er]ijQ heeft geaarael Sdm, Ms tesg®» tij«| militaire goawheer ve« Lisalrorg wsa, ta B«rK/'a ees redsvoMîng aitge^sk®» waaria hij het ge-daefet : Be:g2g ia sîjs @aa£bâ3kelijA"heid te h^rstaflea ea sehadevergoeding te gères, als cen ■'>' monsiarashtigheisi,, betitrh. Gsasraai Kdia bswèart dat DaUacàJand niet alieeniijk Bsïgie most aaahc^tea, m aar nog eea oorlogschattiaf vsn Bdglé moet elsehea. Datis ts|ea^oord% d« taea vaa aile dnitsahe bo©^rapfsa#hr<kas Daltsckiaad heeft iœmérs ecalgs aiîiîeiîa voordeale» be-haald 1 Màar l&tfc z- œaar komea 1 Gôsaaurêld Joxef De Stoop, andirlaiisasat, 4 L. A„ ieerling m Wijsbegaerie aaa het kkia stmi-aarie vaa si Nikiaas (Bumvbi Hij werd op 9 Aprii «rg r^we^st «s 07crlaed sat ds,' gsvolgaa aijaw kimte** w#ad«a. E. Br. Emiel Van Laere, vaa de Witte Pkters, brs&k&fdiar 6. L, A, Op 9 April «i^cr eea obusatnk gâd©od, Wij beveiea haa aaad«ajNat fa de ged-VMichîige gebedea oas&* ieaers.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Belgische standaard belonging to the category Katholieke pers, published in De Panne from 1915 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods