De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

711 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 24 August. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Seen on 26 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hh6c24rv6x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1«te jaargang Nr 11 1 PENNY Regietered ai the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 24 Augustus 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buiienland 10 sh. Zes maanden 3/6 „ 6 sh. Drie munden 2/6 „ 4/6 ————— ■ — Over verradersbladen te Antwerpen.. en nog wat Het schijnt, dat er nog drie Vlaamsche bla-den te Antwerpen uitkomen. Onnojjdig te zeg. gen, dat ze " met stevige banden " aan Duitschland gehecht zijn. Een aantal van die Duitsche blaadjes is reeds van het wereldtooneel verdwenen, onder de algemeen verachting der trouw gebleven •bevolking, de meeste strijdende Viamingen van vroeger inbegrepen. Tussçhen de verraders, die de drie overge-foleven papiertjes met hun proza vullen, vin- . den wij Sips, advocaat Van den Broeck en •George Roose van den Nederduitschen Bond; den socialist Van Mieghem ; den anarchist Ed. ward Joris ; de aarts verraders professor Borms en Raf. Verhulst. Geen dezer krawaten behoorde v66r den oorlog tôt het drukpersgild ; dat is voor ons een verheugend feit. ■* * * De pas-ontpopte krantenpenners wedijveren in het betuigen van bewondering voor " het -groote vaderland Duitschland; in 't belas-teren en verdachtmaken van trouwe vaderian. ders ; in het ophemelen van verdacht figuren, genre Kamiel Huysmans ; in 't bestrijden van Belgie's bondgenooten ; in 't aanvallen der Koninklijke familie ; in 't bemodderen van al wat de loyale Belgen dierbaar is. Wij gaan onzen Dageraad niet ontsieren door uitgebreide brokken uit die weerzinwek-kende proza over te nemen ; slechts een paar greepjes doen wij heden uit artikels, in den laatsten tijd geplaatst door Raf. Verhulst, in -zijn lijfblad het Vlaamsche Nieuws, Bij voor- T)aat vragen wij den lezer om verschooning... # # * Ziehier dus een paar schetsen, die de be-Tucftte ueierkundige ongetwijfeld tusschën twee vlagen van delirium tremens schreef : " Président Wilson. — Half-apostel van het Leger des Heils en half-Roodhuid. Voeg •daarbij den metaalklank van den dollar en ge zult een voldoende konterfeitsel hebben van •den Amerikaanschen président..." " Kardinaal Mercier. — Een sluwe behen-•digheid in dienst van een stalen wil ; een woeste haat, die het gift schenkt tôt in den kelk, dien hij aan 't altaar omhoog heft..." Z66 tracht die verloren kost twee der groot-.ste mannen van onzen tijd te verguizen ! O, als 't uur der afrekening slaat... * * * Men moet echter aan den activistischen rommel in Belgie niet te veel belang hechten. Op enkele uitzonderingen na, zijn de zooge--zegde leiders verloopen sujekten, butzoekers, ontvredenen van vroeger, halve gekken, oud-veroordeelden ook al, onbewuste meelooperç. In aile geval, een kader met een leger, onvol-doende in aantal manschappen om in 't veld te komen. Een wijs man zegde ons onlangs : " Er zijn meer activisten buiten dan binnen den draad." Wij zeggen niet, dat die man ongelijk heeft. De heele en verkapte activisten in het buiienland dienen echter na te denken, want nog is het tijd voor hen om de rechte baan te her-vinden.Over de verraders in Belgie zal gerecht wor-den ; bij verstek, als zij den aftrekkenden over-weldiger volgen. Maar ook de slechte vader-landers buiten den draad zullen eens ter ver-antwoording opgroepen worden. Heer Neuray, hoofdopsteller van Le XXe Siècle, schreef, in 't jaar 1916, naar den gele- ' genheidsbestuurder van een Vlaamsch gele-genheidsblad in het buitenland : " Na den oorlog zult gij rekening geven over het nadeel, dat gij de zaak der Verbondenen berokkent." De stoute bestuurder nam den persoonlijken brief op in zijn krant en voegde er bij : " Zal toch zoo erg niet zijn !" De man zal zich eens bedrogen zien. Ver-kapt activisme is ruim zoo erg dan activisme 1 ^ vuist. Ja, eens zal gerecht worden — ' voor de tribunalen of v66r de openbare opinie over allen, die in deze benarde tijden het vaderland afbreuk deden. ; L. Clauwaert, j ▲ 1 Onmacht der activisten hc j Verklaringr van Hyp. Meert j Hyppoliet Meert, de Gentsche hoofdagent 1 van Duitsche belangen in Belgie, heeft aldus aan Het Vaderland, dagblad uit den Haag t (Holland), de onmacht van het activisme be- £ kend : Pen Vlamnigen (Activisten, nota van £ D.D) ontbreken goede krachten. Eén man moet drie, vier verschillende ambten uitoefe-nen.' Ook hebben wij te jonge elementen, die soms plaatsen van groote verantwoordelijk-neid bekleeden. De inzichten zijn goed, maar de ondervinding ontbreekt. " De leiders (der Activisten, nota van D.D.] voelen zeer wel het gebrek aan degelijke krachten en bekennen openlijk, dat er tusschën de passieven (loyale Flaminganien, nota D.D.) veel lieden zijn, die dienst konden be-wijzen."* * * Deze beklaring bevestigt volkomen, hetgeer wij in ons voorgaand geplaatst artikel schre-ven : Men moet de activistische beweging in Belgie niet overschatten. Er is daar een kadei pro-Duitschers zonder manschappen. He l overgroote aantal Flaminganten is trouw gebleven. Postjeszoekers en meeloopers, kerels zonder overtuiging, doen mee aan activisme om wille van het smeer. Het doet ons genoegen de bekentenis van den zeer ernstigen, geleerden en ondervin-dingrijken — maar zooveel te meer af te keu-ren — activist Hyp. Meert te kunnen mede-deelen. . L. C. ▼ Président Wilson in Europa Het bezoek van M. Wilson aan het " Oudc Europa " schijnt toch te zullen doorgaan. De voorzitter van den Municipalen Raad van Pa-rijs bestudeert reeds de inrichting van eer plechtige officieele ontvangst, tijdens dewelke M. Wilson het Eere-burgerschap van de stac Pafijs zal toegekend worden. * * * En nu vragen wij bepaald, en wij richter ons inzonder tôt wie het aangaat — dat de Belgische kolonie te Londen in gelegenheic zou gesteld worden, om in den persoon van Président Wilson de Amerikaansche Natie de erkentelijkheid te betuigen, die ze verdient. voor de onschatbare hulp die onze landgenoo-ten in bezet Belgie van Amerika ontvingen. Er mag dus niet gewacht worden om de hand aan 't werk te slaan in vooruitzicht van het bezoek, zelfs alvorens het officieel is. ♦ Generaal Mangin, lie het bevel voert over het Fransch offensief tusschen de Oise en de Aisne. ♦ Hoe ons volk misleid wordt Het verradersblad De Nieuwe Gentsche "ourant neemt uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant, die niet van Duitschen invloed vrij s, o.s. artikel over, betrekkelijk Amerika's lulp : " De Nieuwe Rotterdamsche Courant ichrijft over de Amerikaansche Iegervermeer-lering : Alvorens de 3 millioen troepen in "rankrijk zullen zijn, gaan nog eenige ja-en (!?! Red. van D.D.) voorbijgaan. Men eeft gezien, hoeveel tijd Engeland noodig had, ►m een evengroot leger over zee te brengen. £n wanneer de troepen eenmaal daar zijn, noet men eerst nog met hen overwinnen, daar iet inschepen en verzenden van troepen nog liet de overwinning is. " De Amerikanen zijn bekend voor bluffers m daarom is men niet geneigd zonder meer te [elooven wat Amerika vertelt." — Aldus worden onze landgenooten in Belgie ontmoedigd en bedrogen. Reeds ruim 5 millioen Amerikanen zijn er en ze nemen en glorierijk deel in de overwinningen op de Duietschers. Het ander ij milioen — en nog neer — komt regelmatig zeker toe. Maar dat nogen de Belgen, binnen den draad, niet we-en. Men moet hen diets maken, dat Duitsch-and zal zegepralen ! "Strikes as usual" Er is waarschijnlijk geen land,waar het sta-ken meer in eere is dan in Engeland. Als 't de machinisten niet zijn, zijn het de taxidrijvers, of de bakkers, of de handschoenmakers. Dit hangt dikwijls af van het goede of kwade humeur van de bondleiders of van dezer goede of min goede verstandhouding met de werk-gevers.Bij ons, in Belgie hadden we ook nog al eens stakingen. De sigarenmakers van Tin-chant, of van Grewel lieten nog wel eens de poppen dansen, maar daarom bekreunden zich de menschen niet ; ook niet de rookers, die daarom geen pijpje noch geene " Melior " minder voor opstaken. Aan de dokken heeft het er wel eens gesto-ven, toen een divisie " strike breakers " (sta-king brekers) uit Engeland werd gezonden. De landen, waar stakingen op groote schaal uitbreken, hebben daar ook een tegenmiddel voor gevonden. In Amerika vooral, bestaan machtige maatschappijen, die het staken br&-ken.De kerels die in dienst zijn van zulke on-dernemingen, gaan er niet aan met hand-schoenen.Als het b.v. het vervoer van wagens of trams toevertrouwd wordt, in plaatsvérvanging van stakend personneel, weten zij zich te verdedi-gen op de meest afdoende manier. Het mag de werkende klas in Engeland toegegeven worden. dat de meeste stakingen " gentlemanlike " afloopen. Het publiek blijft overigens even kalm, zelfs als het een openbare dienst betreft. De staking in, van openbaar nut zijnde diensten, zonder de Engelschen heelemaal koud te laten, maakt noch tans op hen geen diepen indruk. Zeer praktisch hebben al de bureelgirls zich daarnaar gesehikt. Zc zvfii 's morgends een beetje vroeger aan de statie, komen een beet-je later op het kantoor en verlaten dit laatste dan ook weer wat vroeger, om er zeker van te zijn toch nog een trein te hebben. Wat zal er nu uit die staking voortspruiten. Bij 't verschijnen van dit nummer zal de toe-stand, die meer ingewikkeld is dan 't op eer-ste zicht schijnt, en ook ernstiger, zal de toe-stand, zeggen we ofwel opgelost zijn, ofwel tôt zeer betreurenswaardige verwikkelingen aanleiding gegeven hebben. In deze staking geldt het niet een plus of minus " salaris ", alhoewel het voor vijf shellingen per week en per hoofd is, dat de bussen niet zullen rijden. Het geldt een princiepkwestie. In de bijeenkomst van Woensdag morgend werd door de afgevaardigden der betrokken partijen aan het ministerie van Arbeid zooveel aïs een ultimatum gezonden in den volgenden zin : " Deze vergadering is verder van gevoelen dat de heele zaak nu moet worden geregeld op een nationale basis van volkomen gelijk salaris voor gelijk werk." De knappe vrouwen en meisjes, die zoo kra-nig de verschillende vervoerdiensten hebben verzekerd, daar waar de mannen tôt het front geroepen werden, genieten hetzelfde salaris, maar wenschen nu ook het " warbonus " van S sh. per week te trekken. In princiep, schijnt dit heel natuurlijk. Het past niet aan een Belgisch blad inwendige toe-standen te beoordeelen in het Iand, waar ons de gastvrijheid gegund wordt. Ook heeft dit artikel enkel voor doel onze lezers eenige inlichtingen te geven aangaande een gebeurtenis " van den dag ". In princiep, zeiden we dus. Nu zijn er echter een heele boel redenen, die de zaak niet van een leiën dakje doen loopen. Lastkohier, toestemming van het gouvernement, bepalin-gen der wet desaangaande, enz. Moest de staking zich tôt meerdere vervoerdiensten uitbreiden, dan zou de toestand mis-schien bedenkelijk worden Sir George Askwith van het ministerie van Arbeid houdt zirh onledig met het opzoeken eener bevredigende oplossing. Maar opmerkenswaardig mag het heeten, hoe kalm en bedaard ailes afloopt en met welk geduld het Engelsch publiek zich weet te schikken naar de omstandigheden. Flor. Burton. N. S. — Uit Leeds wordt gemeld, dat 40.000 mijnwerkers in staking getreden zijn. De omzendbrief, door de leiders der staking rondgestuurd, vermelden het Internationalis-tisch karakter der staking. Geen andere reden werd vooruitgezet. Zonder commentaria. ♦ BELGEN ! Landgenooten, blijît vereenigd onder elkaar en met onze Bondgenooten. Herin-nert U altoos dat da Duitscher de vijand is en dat hij het voor altijd blijven zal, op politiek en economisch gebied. Nieuwe Duitsche barbaarschheid Het " Ministry of Information " heeft onder eed afgelegde getuigenissen bekend ge-maakt, aangaande de nieuwe Duitsche barbaarschheid. Gekwetste Britsche soldaten werden in oude loopgrachten bijeengebracht, en, onder de bevelen van een Duitsche officier, verspreidden zijn soldaten met de vlammen-werpers over de ongelukkigen hun doodend I vuur. Een enkele Britsche soldaat gelulcte er in te ontsnappen, alhoewel zijn kleederen reeds vlamden. Zijn lijdensgezellen wentelden in verschrikkelijken doodstrijd in de loop-gracht. Zij, die niet verbrand werden, kwa-men om door verstikking. Deze helsche daad werd gepleegd op ontwapende en weerlooze krijgslieden ! Roept dat om wraak, ja of neen? usdachten over opvoeding Ten propooste van'phantasie' De pedagoog, die me reeds een maal weer-sprak over "Vrijheid in de opvoeding" heeft wederom wat te zeggen op mijn verschenen artikeltje " Phantasie". Hij schrijft me : " Op zekeren ouderdom zijn de meeste kin-deren hartstochtelijke lezers. Hebt ge nooit gehoord van jongens, wier hoofd op hol was gebracht door het lezen van Aimard of Jules Verne, van knapen die het ouderlijk huis ver-lieten, ontliepen beter gezegd, om, evenals de helden hunner verhalen, op avonturen uit te gaan? Men moet groote belangstelling aan den dag leggen in de keus van " gesehikt " kin-derlectuur. Vooral is te keer te gaan tegen de phantasie, " de onwaarheid " van boeken als Aimard, Jules Verne en anderen... « « * Ik ben het niet eens met mijn tegenpen-ner. Eerst en vooral de vraag : zijn die weg-geloopen jongens wel voor goed verdwaald? Heeft menig hunner niet veel Ievenswijsheid opgedaan met zijn avontuurtje? Onwaarheid ! Laat het verhaal on waar zijn; kinderen lezen niet om vorderingen in de waarheid te maken, maar om zich blij en gelukkig te gevoelen in de schoonheid. Kinderen lezen hun boeken met geheel ander 00g den wij, hoogwijze critici. Heeft mijn tegenspreker er ooit schade van ondervonden, toen het hem bleek, dat de werkelijkheid heel anders was dan de voorstelling, die hem een kinderboek er van gaf? " Toen ik een kind was, dacht ik als een kind"—heeft een heel wijs man gezegd. Iede-re leeftijd heeft zijn eigen eisch, en het staat zeer te bezien, of de mensch, die niet ge-droomd heeft en gedweept, toen het voor hem tijd van droomen en dwepen was, later in het handelend leven wel zoo volkomen mensch zal worden als hij had kunnen zijn. In zeg, in tëgenstelling met mijn pedagoog : Men zij niet al te zorgvuldig in de keuze der boeken. En hier geldt het weder 1 men geve het kind, in het kiezen zijner lectuur, zooveel vrijheid als het voor zijn ouderdom dragen kan. L. P. A : Hollandsch ministerie Mgr Nolens, de leider der Katholieke par-tij, is er niet in gelukt een ministerie samen te stellen. Jonkheer Savorin Lohman, konservatief, heeft het aanbod der Koningin, om een ministerie te vormen, afgewezen. Terloops zij herinnerd, dat Mgr Nolens pro-germaansche strekkingen vertoont, en dat M. Savorin Lohman tôt de orde geroepen werd, toen hij in de laatste geheime zitting de Duitschers met hun oververdiende naam " Hunnen " betitelde. Vrijheid onder het "activistisch" bestuur " Niemand buiten ons en onze vrienden zullen stemrecht hebben " is de grondregel van een " Minister " van den pseudo " Raad van Vlaanderen ". De nietige " aktivistische " flamingante pers uit bezet Belgie, kondigt, met klaarblij-kende voldoening, den tekst af van de interview van zekeren M. Brys, die zich " Minister van Vlaanderen " noemt. Ter gelegenheid van het verplichtend stemrecht, voorgeschreven door de Belgische kieswet, verklaart M. Brys : " Zij, die geen trouw aan Vlaanderen zwe-ren, zullen het burgerrecht niet bekomen. Er zal toegelaten worden het burgerschap van een ander land te aanvaarden ; maar hij, die geen trouw aan Vlaanderen — en bijgevolg aan den zelfbesturenden-aktivistischen Staat — zweren zal, heeft geen aanspraak op het burgerrecht en bekomt bijgevolg geen stemrecht."In andere woorden, indien Duitschland in Belgie geankerd blijft, zullen negen-en-negen-tig per cent der Viamingen den wil van een kleine minderheid moeten ondergaan. Op die wijze wenschen de bezetter en zijn medeplichtigen den grondregel in toepassing te brengen, waardoor de volkeren het recht hebben over eigen wil zelven te beschikken ! « Roerende hulde aan België In de Zwitschersche krant Schweizererische Republikanische Blaetter verscheen — op 3 Augustus j. I. — een artikel van M. J. Rusch. De schrijver wijdt zijn proza : Aan het loyale en gernartelde Belgie, 1viens naam eeu. wig zal leven op de bladen der Historié, als de kampioen van Recht, Eer en Getrouwheid aan gegeven woord. M. Rusch richt zich tôt het Duitsch volk, in zijn taal, en zegt : '1 Gij hoeft niet meer ter bedevaart te gaan naar Aken en te knielen voor het opperkjeed van Christus ; want gij hebt Hem geslacht-offerd in den persoon van Belgie. " De eeuwen zullen nooit de smet uitvagen, die Duitschland bedreef op 4 Augustus 1914. " Duitschland^ de natie wiens eerlijkheid spreekwoordelijk scheen, heeft niet alleen te-genover Belgie gehandeld als Caïn, het heeft daarenboven getracht dit land zedelijk te wur-gen. Het is vooral Duischland's katholieke pers, die, door haar lasterveldtocth, de lucht in de onzijdige landen bezoedeld heeft. Heer Rusch vergelijkt Belgie aan de Heilige Agnes, martelares van het Romeinsch Cesa-rendom, en is overtuigd dat het offer van Belgie niet vruchteloos zal geweest zijn. "De zedelijke moed " — zegt hij — "is niet alleen geworden de ziel van den oorlog ; die moed zal ook de hervormer zijn der heden-daagsche beschaving."

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1918 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods