De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

610 0
23 November 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 23 November. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Seen on 19 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/q23qv3dc2j/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1«te jaargang — Nr 24 — 1 PENNY Registered ai the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 23 November 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD. VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINGEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMEIMTEIM Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh. Drie maanden 2 6 4/6 ONZE VORSTEN TE GENT Gezel Anseele roept: 41 Leve de koning!" Belangwekkend antwoord des konings De koning, de koningin en prins Leopold deden hun zegepralende intrede in de Arte-veldestad, Woensdag, 13 October. De stad was in feestgewaad, de geestdrift der bevol-king onbeschrijflijk. Uit de vensters en vain de daken viel een re-gen van bloemen op onze vorsten. Aan het ge-iuich kwam geen einde. Na de troepen— de helden die "mirakelen deden" — geschouwd te hebben, begaven de Koning, de Koningin, de prins en hun gevolg zich ten stedehuize, en daar in dit fort der ge-meentevrijheden, waar ailes nog spreekt van vrijheid en heldenstrijd, sprak gezel Anseele, socialistisch volksvertegenwoordiger en waar-nemend burgemeester, tôt Hunne Majestei-| ten : "Hleit Ls heden voor U en voor Gent een onvergetoeilijke dag. De stad i's v®r~ lost van den Duîtscher, haar zonen zijn heur weergegeven, zij voaLt dat ze in iaen naaste toekomst zad gnoot worden, sa-men met heel het land. ' ' Honderdduizedd1 mondan roepen Uw Majesteit hier welkom itoe en zeggen L dank voor .al hetgeen gij voor Beilgie deedt. "Wi.j zijn het leger d&nkbaiar, omdat [ zijn heldentnoed ons national bestaan be-hiield en omdat het de aichting der raabiën voor oin.s land en voor onis volk deed toe-nemen; maar het teger zal 00k den moed [ der burgarlijke bevol.king naar waiarde schiatten. "Het legar zal zijn Gu'lden boek heb-wanis wij witten de b' j 7onderWeden weten vain al de heldenfeiten, die het be-j dreef gedurende de vier liange jtairen ; die [ zoo eenvoudiig aanviingen en die zoo schiittieirtend silofceni dioor dein triicmf van i het huidig feest. "Maar wij zuililen twete aindere Gulden [ steuni en van huilpbetoon t.en bate deir bur-! g-etllijke bevolkiing. De ©endraeht van al die. klassen der siamendeving was bewon-deireniswaiardig. De burgerij brengt bulde aan d>e werkende k-'as. Uw Majesteiit zal het nooit vergeten.." Dan richtte gezel Anseele zich tôt de Koningin en sprak : "Wij hebben veel lof van Uw Majes-j teit gehoord. Wij verniaimiem heit met ' vreugdle, maar zonder verwondering. V6or deze vreeselijke jaren kende Belgie reedb de goedhelid van uw bart, de hed-: dftrheid van uw geest, Uw uitmun.tende inzichten. Al de . sliachtoffers der isooiale onhailen voelden bu-n simarten verzachten door uw l'iefdevolle hul>p. Gij hebt uw taak voortgezet bij onze soldatien. Zij iiebben U beiloond door een blik, door een glimlach, dioor hun tranen. Ik diank U in manne van hun moeders, van hun vrouwe'ni, van hun kinderen, van buin ge-liefden. Dat de erkentelijkheid dezer dui-zenden hiarten een zegening weze voor voor uw echtgenoot, voor uw kinderen. ' ' Gezel Anseele besloot : ' ' Leve het on-afhanketliijk Belgie ! LEVE DE KONING EN DE KONINKLIJKE F AMI-LIE."De Koning dankte, in de Vlaa.msche taal, in naam der Koningin en in persoonlijken naam. "Zeg aan uw medeburgers, dat wij getroffen zijn door hun onthaal en da.t wij hen altoos dankbaar zulten blijven. Ik gevoel een diepe ontroering, nu ik mijv onder de Gente-naars bevind. Gij hebt veel geleden ; maar gij hebt de ommenischelijke tirannie moedig ver-<lragen. Gedurende 51 maamden hebt gij steeds vertrouwen behouden in het recht en in de i heilige zaak der onafhankelijkheid. De i ^laamsche bevolking zegde : "Liever dood j dan Duitsch ! " Ik dank u in naam van land f en léger. Overwinnaars in den oorlog, zijn we nu vvederom ons eigen meester geworden. Een nieuwe dageraad gloort. Laat ons werken aan de heropbeuring van het land, hand in hand, eerlijk vereenigd en bezield door den geest van zelfopoffering, onder de hoede van onze vrije ! tnstellingen, die de rechten en de belangen van °ns volk moeten waarborgen. Moge uw fiere stad haar welvaart van voorheen herkrijge en heur schitterende plaats in het verloste varfer-| land." Onnoodig er bij te voegen, dat deze twee redevoeringen geestdriftig toegejuicht werden. Heer Jean de Hemptinne, provinciaal voor- zitter der werken van hulpbetoon tijdenis den oorlog, wenschte op zijn beurt ons vorsten-paar welkom. Deze antwoordden en drukten den wensch uit, dat "de werken" nog een tijd zouden voortgaan. Het was onder luide toejuichingen, dat de Koning naar zijn hoofdkwartier terug keerde. * * * De Koning heeft hier dus een merkwaardi-gen zin uitgesproken, die vol belofte is voor de toekomst. Wij hebben dien zin hierbovem o'nderlijnd. "Hand in hand, eerlijk vereenigd en bezield door den geeste van zelfopoffering, moet ge-werkt worden an de heropbeur'ng desi lands." — Dat wil toch wel klaar en duidelijk zeggen, dat er geen bevoonrechte staniden mogen zijn en dat de begun'stigde klassen der samenleving "hand in hand gaan" spraairwezen. "Onder de hoede van onze vrije instellingen, die de rechten en de belangen van ons volk moeten waarborgen", dient het werk de op-beuring te geschieden. Dus de Grondwet, d'ie zegt : "Aile Belgen zijn gelijk voor -de Wet", mag geen "vodje" papier" meer wezen ! Ieder gelijke rechten en gelijke pliehten ! Elken sal-daat, kiezer, belaistingbetaler... maar 00k ieder zijn rechtmatig deel van de oorlogsscha-devergoeding ! Voor de woorden, die de Koning bij zulke plechtige gelegenheden uitspreekt, is steeds de Regeering verantwoordelijk. Hebben de ministers van Den Haver dus reedis ingezien, wat kernel ze schoten? Het weze z66. * * * Ieder goed vaderlander zal 00k Anseele's hoogstaande woorden met hartgrondige vreugde gelezen hebben. Wij hadden evenwel mets anders van nem verwacht ; immers we schreven in ons vorig nummer : "Nu we vernomen hebben, dat minister Vandervelde zich in bevrijd Vlaanderen be-vinidt, worden we 00k rustiger voor wat de Betgische socialisten betreft. Weld'ra zal hij — zoo het nog niet gedaan is — in betrekking komen met ANSEELE en met Terwagne. Die zullem hem licht ervan overtuigen, d'at hij ongelijk hiad zich te iaten medeslepen in de H uysm ans-avonturen..." Wij hadden het dus goed voor! Gezel Anseele verstaat de "Godsvrede", zooals het zijn moet. En, wij zijn ervan overtuigd, hij is de tolk van het socialistisch proletaniaat in Belgie, hetwelk met hem zal uitroepen : Leve de Koning ! En dat spijts verkapte Bolcheviki. De Dageraad ▼ Moeders, wat heeft rnsn met uw zonen gedaan? Het Duitsche volk heeft Keizer, Koningen, groot-hertogen, prinsen et tutti quanti ge-dwongen af te treden. Denkt "de vijand" daarmede te doen vergeten en vergeven? Denkt de Hun( dat de MOEDERS ooit zul-len vergeten en vergeven? Bella matribus detestata — de moedens ver-afschuwen den oorlog — zoo luidt de verheven uitdrukking van Horacius, die aan Barbier het schoon vers ingaf, dat te lezen is op de i Kolom van het Vendôme-plein, te Parijs : Ce bronze que jamais ne regardent les mères. Gedenkteekens aan onze duurbare gesneu-velden gaan 00k in Belgie opgericht worden. Ze zullen haat inboezemen, altijddurenden haat tegen hen, die moeders hun lievelingen ontstoien. Onze moeders zuiMen brons of steen wel aanschouwen ; ze zullen weenen, maar te-vens de plegers der euveldaden vloeken. Eén mid'del ware er misschien, om den haat met den tijd te milderen — wij zeggen niet te doen verdwijnen — en dat middel i« STRAF. Straf voor al de verantwoord'elijke plegers der misdaden, in eîk der verbonden landen ; straf zoowel voor hen die het hooger bevel gaven, aïs voor hen die het deden uitvoeren en uitvoerden. Straf op heel de lijn, te begin-nen met den Keizer. En dat komt overeen met de grondbeginse-len van het gemeen Recht in aile beséhaafde landen, alsook met de grondslagen van Inter-naal Recht. * * * Onder handteeken van J. de l'E., bevat La Métropole het hier volgend hoogstaande en flink geschreven artikel : De Keizer is afgetreden. Deze kunstgreep kan Duitschland' niet ontslaan van zijn groote verantwoordè-lijkheid.Zooals Maurice Barrés zegde : "Met bloed aan de handen en leugen op het • aangezicht, gelijkt tegenwoordig heel Duitschland aan een Hohenzollern. " Het aftreden van den Keizer is niet voldoende van het bîoed te stelpen, dat nog vloeit. De burgerij en het proletariaat in Duitschland — nu dat de nederlaag een feit is — willen de wereld diets maken, dat ze onschuOdig zijn aan het vergoten bloed gedurende vier jaar, diat zij niet ver-antwoorlijk zijn voor de bedreven misdaden en verwoestingen. Heel Duitschland is verantwoordelijk voor vergoten bloed, misdladen en verwoestingen. 't Was in Augusus 1914, dat Duitschland zijn liefde voor rechr en mensche-lijkheid hadde moeten uitdrukken, en niet den dag na de nederlaag. De Keizer en de hoofden, die bevel1 ga-ven de misdaden uit te voenen, waardoor Belgie en Frankrijk bloedrood geverfd werden, moeten in beschuldiging gesteld en gesitraft worden. Heer Louis RenaYdt heeft va.stgesteld, dat — onder oogpunt van Internationaal recht — .alwie een der Conven.tie's van Den Haag verknacht, een gewoon misda-diger wordt en moet te recht staan voor de tribunalen van het land, waar de ver-krachting gebeurd is. De officieren, die de moorddiaden te Dinant, Tamines, Leuven en Andenne bevolen, zijn gTekend. De rechtbank is dus bepaald vastge-steld en de rechtspleging opgesteld. De verbonden legers zullen den dienst doen van gendarmen. Er moet niets meer gedaan worden dan de plichtigen aianhou-den.* * * Moeders, diepgewonde, beklagenswaardige moeders, eischt RECHT, 't is te zeggen STRAF ! Het ge'Jd, door de Bolcheviki in de Russische schatkist gevonden, >verkt reeds in verscheidene landen ten voordeele van Duitschland. Moeders, waarschuwt de vaders uwer helden-zonen ! "Slechte herders" — be--taalde ellendelingen — pleiten voor 't mi9dai-dige Duitschland. Moeders, eischt STRAF ! Rechtvaardige straf voor en voor ailes zal het radikaalste middel zijn, om in de toekomst een nieuwe wereldramp — zelfs elken oorlog — te voorkomen. L. Clauwaert ♦ Nieuw Belgisch ministerie Van verschillende zijdten wordit gemeld, d'at de Koning advocaat Delacroix getast heeft met de samenstelling van een nieuw Kabi-net. Mr. Delacroix is een gekend lid dter Brus-selsche baiie, maar maakt geen deel van het parlement. De nieuwe raad der Kroon zou 12 leden tel-len : 6 katholieken, 3 liberalen en 3 socialisten. Zooal9 altoos worden namen genoemd... Wij deelen ze mede onder het meeste voor-behouden : Katholieken : Heeren Delacroix, advocaat; De Gaiffier, gezant te Parijs; Ru-zette, gouverneur van Oost-Vlaanlderen ; Ren-kin, heden minister van Koloniën ; de Bro-quevi'lle, oud-hoofdministei-; Harmignies, on-dervoorziitter der Kamer. Liberalen : Heeren Hymans, Masson en Janson, voiksvertegen-woordigers. Socialisten : Heeren Vandervelde, An-eele en Wauters, volksvertegenwoondigers. Straf voor Duitsche mistfadigers Geen genade, heer minister ! Frankrijk is vvederom de andere vol'keren vooruit op de baan van Recht en Rechtvaar-digheid. Te Rijsel werd een onderzoek gedaan over bepaalde beschukligingen, uitge-bracht tegen Duitsche officieren, feiten door hen zelf bedreven of bevolen. Heer Ignace, onder-minister van Justitie, heeft bevel gegeven, om onmiddelijk een rech-terlijk geding aan te vangen tegen de officieren in kwestie. Frankrijk is ons dus vooruit; 't zij z66 ; maar we zijn overtuigd, dat op het huidig oogenblik Heer Henri Carton de Wiart, minister van Justitie, reed's den weg van Recht en Rechtvaardigheid opgegaan is, zooals zijn Fransche oollega. Wij hopen dus kortelings OFFICIl'EL be-richt te worden, wanneer, waar en in welken vorm minister Carton de Wiart de klachten onzer landgenooten zal ontvangen. Wij zullen onze lezers — VOORNAME-LIJK DEZE VAN BEVRIJD BELGIE — op d'e hoogte houden. ♦ Rood Kruis van Belgie. — In "Baltic", beurs der re«(ders en scheepsniakelaars van Londen, had een verkoop plaats, ten voordee-van het Rood Kruis van Belgie. Heer Michel Simon Smits, eigenaar der Belgische firma Simon Smts en Co., stortte_^ 200,. voor het model van een Belgischen liichter. Deze milde daad werd door de vergadering op warm hand-geklap onthaald. Koninklijke gallerij van "the House of Lords." In deze prachtige gallerij werden de Koning en de Koningin van Engeland ontvangen door de leden van "the HouseoîLords", de leden van "the House of Commons" en de vertegen-woordigers van Indië en de "Dominions," in een plechtige zitting, Dinsiag 19 November. De terugkeer Talrijke lezers vragen ons nieuws over deh terugkeer. Rechtstreeks ontving de pers geen medededing van de Regeering. Alleen zien wij in het Staatsblad, dat er een Centraal Bu-reel voor den terugkeer tôt stand kwam. Ziehier de bevoegdheden van dit bureel, vd-gens het Staatsblad : Art. 1. — Ontvangst der aanvragen tôt terugkeer en briefwisseJing met de Vluchtelin-gen aangaande dit voorweirp. Centraiiseeren der inlichtingen betreffende de bepaling der streken naar dewelke de terugkeer is toegelaten. Vaststelling, volgens deze inlichtingen, der voonvaiartlen en ôrde volgenis dewelke de terugkeer zal geschieden. Opmaken van de 'lijsten der uiitgewekenen en weggebrachten, welke moeten terugge-voerd worden. Onderhandeling met de bevoegde overheden en vrijgeleiden. Organisatie der miaatregelen aangaande het vervoer, de voeding, de huisvesiting der vluoh-telingen ; geidelijk en naturahulp. Betrekkingen met de ministerieele departe-menten en de bevoegde Belgische en vreemde overheden _ en instellingen voor al wat betreft de inrichting en de coordinatie idezer miaatregelen.Art. 2. — Het "Centraal Bureel voor den teiugkeer" is gemachtigd, in de uitwijkelings-landen, het geheel of een gedeejte zijner be-\'oegdheden over te dragen op de gewestelijke bureetlen. H-et rn-ag ook, met het uiitvoeren der te tref-fen maatregelen tôt den terugkeer, comiteken of ins'teLingen belasten, welke in den vreemde gevestigd zijn en in dewelke het dioor een of ver.-chiLenide afgevaardigden ver tegen woor-digd is. * * * NASCHRIFTEN. - Op 't laa,tst uur komt er toch wat licht! Een wein-ig licht... Zeer kortelings zal te Londen een bumeel gesticht worden voor den terugkeer. ( Vele Belgen dachten. dat zulks bureel reeds bestond ! Red. D.D.): De instelling er van zal door de dag-bladen bekend gemaakt worden. (Ook door de Vlaamsche bladen? Red. D.D.). Dit bureel zal niet werken voor degenen, die op eigen kosten willen terugkeeren. Deze moeten de toelating bekomen van de militaire overheid en zelfs naar vertrekgdegenheid uit-zien.0 Degenen, die door het bureel van Loniden willen geholpen worden — op tijd en stond — wordten verzocht hun huidi-ge verblijfplaaits niet te verlaten. * * * Bij gelegenheid van de voorbereiding tôt den terugkeer drie ernstige opmerkingen aian AL de BELGISCHE bureaucraiten te Londen. Dat zij zich herinneren : 1. Dat er een VLAAMSCH-Belgisohe pers in Engeland bestaat ; 2. Dat de overgrooite meerderheid der uit-wijkelingen in Engeland VLAMING is ; 3. Dat het geen BELGISCHEN ambtenaar toegeSaten is DE TAALWETTEN TE OVERTREDEN. ♦ Krediet aan Belgie. — Door de Vereenig- 1 de Staten van Amerika werd tôt heden aan Belgie 166.020.000 dollar krediet verschaft. Het laatst verleend krediet beliep 9 millioen dollar (de dollar is 5 frank). De goederdn van de Kroon van Pruisen aangeslagen Het nieuw Pruisisch gouvernement vaardig-de een besluit uit,waardoor de erfgoederen der Kroon van Pruisen aangeslagen en geplaatst worden onder het bestuur van den minister van Finantiën... De andere eigendommen, den Koning of de Koninkliike familie behoorende, zijn niet be-doeld in dit besluit. De Verbondenen kunnen daar volstrekt geen vrede mede hebben. De erfgoederen zijn staatsgoederen ; zij moeten dienen als waar-borg voor de stipte uitvoering der komende v redeso vereen kom s te n. En Scheidemann als beheerder van die goe-deren, dat gaat nog minder op, na hetgeen men gezien h-eeft van zijn spitsbroers Lenin en Trotsky. ♦ Huidebetoog Ter gelegenheid der schitterende overwin-ningen der Verbondenen, en van ons dapper leger in het bijzonder, en om die plechtige intrede van den koning te Brussel te vieren, richt de Belgische fanfaren "Invicta", van Londen, een betooging in op Zondag, 24 November, te 2 m. 30, in de straten van Londen. Al de Belgen van Londen en omstreken zijn uitgenooidigd talrijk deel' te nemen aan de huldebetooging, te brengen aan, den Engel-schen eersten minister, jn DgiWning Street, aan die Amerilcaansche en Fransiche gezant-'schappen en aan de Belgische Legatie. Vereeniging in Trafalgar Square om 2 ure. Vertrek om 2 u. 30 zeer stipt. V Oproep tôt taalmannen Taalmannen worden gevraagd1 voor oorlogs-dienst in de Britsche of Amerikaansche legers, die in Belgie verblijven zullen. De Belgen, die verlangen zich als taalman-aan te geven, kunnen zich wenden tôt Bevel-hebber der Militaire ZendSng, 35, Grosivenor Place, Londen, S.W.i. Kandidaten. tuisschen 21 en 45 jaren mogen alleen hun d'iensten aan-bieden.Ziehier de verplichtenide voorwaarden : 1. Belg en van Belgische ouders zijn. 2. Vlotweg Engelisch en Fransch spreken. Aan de kandidaten, die bovendien Vlaanrsch kunnen spreken, zal de voorkeur gegeven worden.3. Lichamelijk tôt den dienst geschikt er-kend! zijn. De kandidaten, moeten een bijzondere ver-bintenis als taalman voor d'en oorlogsdfuur onderteekenen en zullen tôt sergent bevorderd wonden, den dag waarop zij de Britsolîe of Amerikaansche troepen zullen vervoegen. Engeische soldaten-taal Uit de Manchester Guardian : Twee mannen ontmoeten elkander in 'n oopgracht en het volgend stukje "black-chat" Mitspint zich : — " Ouwe Bill heeft er van morgen een te-Jengehouden ". (Een kogel tegenhouden, ioor een kogel getroffen). — " Blighty? " (gewond). — " No. Na poo " (Il n'a plus, gesneuveld). — " Poor Bill (Arme Bill). En eîk ging zijn weg.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1918 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods