De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

609204 0
07 September 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 07 September. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Seen on 12 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/4b2x34nq6b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1«te Jaargang — Nr 13 — 1 PENNY Regietered ai the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdagr, 7 September 1911 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD. VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINÛEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMEIMTEN Een jaar . 6 sh Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh Drie maanden 2/6 „ 4/6 De klassenstrijd wardt door onze Internationaliste!! voortgezet en gaat voor 's lands verdediging Kamiel Huysmans aan het woord " In naam van de godsvrede — Ho ! schijn-heiligaards 1 — worden wij de laatsten tijd fel aangevallen door Belgische bladen. V\e zijn slechte patriotten, Internationalisten, op-ruiers en ander canaille. Deze verwijten vindt men in bladen van aile kleur en gading. Dat prikkelt onze leden en het maakt hen kwaad. Maar waarom? Ze waren zulks toch gewoon ! Ze kunnen toch l'Indépendance niet vragen de arbeidersbelangen te verdedigen. Daar-voor geven de kapitalisten, die het blad recht houden, hun geld toch niet. En als er nu een Dageraad verschijnt die den arbeiders paar-denleugens voorschotelt, dan beteekent dit en-kel dat er geldschieters voor gevonden zijn, die meenen dat hun centen een goeden intrcst opbrengen in zulken flauwen frut. Van wie dat geld komt? Dat gaat ons niet aan, zelfs niet als het uit hun eigen zakken komt. We wetens immers dat er een Stem uit de Keld:' is, die uit de Staatskas — dus uit de zakken vàn het Belgische volk — ongeveer 50.000 ballekens wist te bemachtigen. Door een mis-verstand zeggen de eenen, door een o te veel zeggen de anderen. Wat er 00k van zij, het geld werd ontvangen tôt meerdere eer en g -rie van de uitgevers. Denkt nu niet, kameraden, dat ge zulk bUd steunt met er afnemer van te zijn, tegen 1 penny per nummer. In het geheel niet ! Elk num-mer, dat ge koopt voor een penny kost meer aan de uitgevers. Ze moeten echter veel lezers hebben, niet voor de pennies van den ver-koop, maar voor de subsidies van hun geldschieters. De bourgeoisie weet verduiveld wel rr-ohti5* <v?ppn de pers is. Door de pers hamert zij in de hoofden der arbeiders aller-lei leugens en bedrog, houdt ze in toom en doet ze gelooven dat we in de beste der werel-den leven." Dit stukje verschijnt in De Belgische Me taalbewerker, Bureelen, 11, Lvndhurst Gar-•dens, Hampstead, N.W.3 ; wij hebben het let-terlijk overgedrukt. Wat l'Indépendance betreft en de >tem, laten we ter zijde. We hadden ons voorgenomen niet te pole-mikeeren, behaive met verantwoordelijke pei-sonen.Daar we nooit een woord schreven tegen De Belgische Metaalbewerker en deze ^ het schoentje past v.an Kamiel Huysmans, willen wij het orgaan van den algemeenen schrijver ■des " Internationale " niet op antwoord laten wachten. " We zegt de Metaalbewerker, worden aangevallen en De Dageraad hamert in de hoofden der arbeiders allerlei leugens en be-drog."Nu verzoeken wij schrijver van dit artikf-1, of gezel Kamiel Huysmans, een weinig lich" in dit débat te werpen met, tusschen die "allerlei leugens " er één enkel aan te halen. Ook ons geheugen te verfrisschen met de aan-vallen over te drukken van De Dageraad tegen de Metaalbewerker, of tegen de socia'is-tische parti j. Hebben wij Kamiel Huysmans, Van der Velde en de Brouckère aangevallen om hun socialistische overtuiging? Waar en wan-neer? Hebben socialistische leiders als onze vriend Dr. Modeste Terwagne, socialistische dagbladschrijvers als Louis Piérard, socialis-ten uit één stuk als Hubin, die als vrijwilU-ger dient in ons leger, aan den trio Huvs-mans-Van der Velde en de Brouckère niet ge-zegde dat zij verkeerd handelden? Wij bestrijden geen denkwijze. Dit is dwars tegen ons programma. Duitschland — zegden wij, — kent den in-vloed der drukpers. Daarom stichtte het niec alleen in bezet Belgie, maar in al de landen waar het immers mogelijk was, een reeks bladen, die naar gelang der omstandig-heden er hevig op afgingen, of zoetzappig hun ideën trachtten binnen te smokkelen. Verdeeldheid zaaien, den taalstrijd doen herleven, den klassenstrijd en het internatio-nalism v66r 's landsverdediging stellen, dit is hun plan. Metaalbewerkers, zijt gij socialist,katholie'n-of leberaal, blijft uwe denkwijze getrouvv. Maar laat u niet medeslepen naar een verbroe-dering met de moordenaars uwer landgenoo-ten en de dweepersbende, waarvan Scheide-mann de voornaamste steun is. Wij vallen de " internationalisten " aan die, tegen heug en meng hun " genossen " niet willen lossen ; die, ondanks den barbaarschen aanslag op Belgie nog steeds met hen onder-handelden tijdens den oorlog en nog gaarne zouden onderhandelen, hadden de Engelsche zeelieden en stokers, gesteund door de Belgische ekwipagies er geen spelleken voor ge-stoken. Deze jongens zijn werklieden en hebben wel wat meer recht, dunkt ons, te spre-ken namens de Werkliedenpartij dan advo-kaat Huysmans, advokaat Van der Velde en ministerieele ambtenaar de Brouckère. — Met de Duitschers onderhandelen ! — Niet waar? Ziehier wat de Evening Standard schreef in Juli laatst : " In het gerechtshof van Hampstead werd heden Camille Huysmans, wonende Worsley Road te Hampstead, veroordeeld tôt £ 5, om als Belgische ui'twijkeling zich niet te hebben laten inschrijven, voorzien van zijn certifikaat. "Inspecteur Tolen zei, dat verdediger gebo-ren werd te Bilsen, Belgie, en naar hier kwam uit Stockholm, waar hij zijn vrouw en drie kinderen gelaten had in Januari van dit jaar. Hij is Belgisch Kamerlid, gemeenteraadslid van Brussel en sekretaris van het Internatio-naal Socialistisch Bureel. "Hijwas in Belgie bij het uitbreken van den oorlog, maar vertrok toen naar Gothenburg met een Hollandsch schip. HIJ BEKENDE MET DUITSCHE SOCIALISTEN IN HOLLAND TE ZIJN IN AANRAKING GE-WEEST en dat hij zinnens was naar Frank-rijk over te steken om de belegde socialistische conferentie bij te wonen, maar de be-manning van het schip weigerde hem op te nemen. Verdediger zei, dat zijnen handel en wandel gekend was en dat hij te goeder trouw had ge-Handeld " — Misschien zijn er tusschen de metaalbewerkers velen wier kinderen ginder aan den Yser den Duitsch den weg versperden, dien hem het totaal meesterschap van Belgie Frankrijk zou leveren. Misschien zijn er tusschen de metaalbewerkers velen wier bloedverwamten in bezet Belgie onder den hiel van de Pruissische laars zuchten. Misschien zijn er tusschen de metaalbewerkers velen wier vrouw en dochters onteerd werden door de gehelmde genossen. Misschien zijn er tusschen de metaalbewerkers velen wier bloedverwanten als vee door de gehelmde genossen naar Duitschland werden in beestenwagens gépakt, om er gedwon-gen arbeid te verrichten en mede te werken aan moordtuigen tegen hun Belgische broeders op te richten. Z66 eerlijk erkennen wij de metaalbewer-1 kers, dat geen enkele onder hen, de bevlekte hand zal willen drukken van een Duitscher, hij weze katholiek, liberaal of socialist. De vriendschap van Scheidemann, 's Kei-zers socialist, laten wij over aan Kamiel Huysmans.Wat het bestaan betreft van De Dageraad (zie het 4e bladzijde a.u.b.), kunnen wij enkel verklaren dat we met den Duitschen kas-sier der Internationale, geen de minste rela-tie hebben. Rijst nu de vraag niet : " Kan Kamiel Huysmans hetzelfde zeggen? Flor. Burton. ♦ Een groote nul Nu we toch in gesprek zijn geraakt met het blad van Kamiel Huysmans, willen we De Metaalbewerker een vraag of twee stellen. Welke zijn de voorstellen, door minister Van der Velde in ministerraad voorgebracht aan-gaande:1. Het voedsel en benoodigheden voor de soldaten aan het front ; 2. Het lot der soldaten na den oorlog; dit hunner vrouw en kinderen, indien zij ver-minkt werden of door onbekwaamheid van werken getroffen zijn. 3. Het lot der gereformeerde soldaten. Een groote nul, beste gezel ! Zijn Excellente heeft te veel werk met de Internationale en... reizen is plezant ! ♦- Vertrek naar Kongo Wij vernemen, dat Heer Albert de Poortere gelast werd met een studiereis, betreffende katoen voortbrengst in onze Kolonie. Spéciale studiën en daarna praktische er-varing, verkregen in de textiel fabrieken van zijn vader te Kortrijk, hebben hem de midde-len verschaft om zijn taak te vervullen. Heer A. de Poortere heeft altijd met groo-ten ijver de economische vraagstukken bestu-deerd ; als secretaris van den Bond tôt het vrijaren van Belgische belangen (U.S.I.B.) heeft hij zeer gewaardeerde diensten bewezen. Het Duiische volk in Duitschland moet den geesel van den oorlog voelen Schuldig ware hij, die den oorlog slechts één dag verlengde, zonder hooge noodzakelijk-heid ; doch zulk man staat niet langs onze zijde. Hebben Wilson en Lloyd George niet uit-drukkelijk verklaard : Duitschland kan mur-gen vrede hebben, als het wil? En die twee Staatslieden meenen, wat ze zeggen; zij be-grijpen hun groote verantwoordelijkhei 1 te-genover de menschheid en .1 ; toekomst ; zij spelen met geen menschenlevens. * # * Zie, hoe de Duitscher — de Hun is hier de rechte benaming — oorlog voert : daar waar hij achteruit trekt, verandert hij de streek in een woesterij. Overal waar hij zal terugtrekken, gaat hij op dezelfde wijze han-delen. Daaraan is niet te twijfelen. Slechts wanneer de Duitscher in Duitschland getroffen wordt, gaat hij om vrede smeeken. Zelfs dan zal zijn vrede's-aanbod niet geweigerd worden, indien het den Ver-bondenen voldoening geeft. En hoe zal Europa er dan uitzien? Onze landen — Belgie, Frankrijk, Servie, Italie, Roemanie — zijn verwoest en geplunderd ; Duitschland zal nagenoeg ongeschonden zijn. De Hun zal de schadeloo;steIling betalen en toch overwinnaar wezen, vermits zijn euvelda-den niet gestraft werden. Hij zal verslagen worden in Frankrijk, mogelijk in Belgie ; maar zijn land zal aan de verwoesting ontsnappen. Hij zal aanstonds aan 't werk kunnen gaan om zijn economische welvaart herop te beuren. Wij zullen weenen op de puinen van ons erf... Ware dat de zege. praal van de Rechtvaardi^heid? * ¥ t Staatshoofden hebben verklaard : " Er zal zelfs over vrede niet gesproken worden, zoo-lang één Duitsche soldaat den Belgischen grond betreedt." Dat is niet genoeg : Duitschland moet voelen wat de oorlog is. Het volk in Duitschland moet trillen en beven ; het moet honderd. ja duizendtallen bommen van uit de lucht " voelen " nederdalen. Het psy-chcrfogisch effekt eener dergelijke " overwin-ning " zal de beste waarborg zijn voor wereld-vrede. Het Duitsche volk in Duitschland moet de gruwelen van den oorlog zien, tasten, on-dervinden, opdat het nog honderd jaar daarna bidde : " Van de woede der Verbondenen, be-vrijd ons, Heer ! " » * * En dat zal komen ! Terwijl Amerika mil-lioenen landsoldaten naar de Fransche slag-velden zendt, wordt de luchtoorlog niet ver-waarloosd. Oom Sam begrijpt het één en het ander : de militaire macht van Pruisen moet geknakt, ja vernield worden, daar waar thans dn reuzenstrijd gestreden wordt en later meer noordwaarts, mogelijk ook oostwaarts ; maar ook de Duitsche nijverheidssteden moeten nog meer voelen den oorlogsgeesel ; zelfs Berlijn mag niet gespaard blijven. V66r het jaar ten einde is — misschien eer-der dan men denkt — zullen de Amerikaan-sche vliegers in massa boven Duitschland ver-schijnen en toonen, dat zij niet moeten ten achter staan voor hun broeders op het land. * » * Zal echter de massa-aanval van uit de lucht dit jaar reeds den Keizer dwingen zijn éénarm op te steken en smeekend te roepen : " Kama. rad"? Wie zou dat kunnen verzekeren? Allas kan niet terzelfder tijd gedaan worden.Amerika richt een millioenenleger in; bouwt een ve--bazend aantal schepen en oefent tienduizend-tallen van vliegers. Maar zal de einduitslag dit jaar nog den kamp voor Recht en Rechtvaar-digheid bekronen?... In aile geval Duitschland zal verslagen worden ; het is reeds overwonnen en het weet zulks. Er ontbreekt echter nog hetgeen wij hooger schreven : De Duitscher in Duitschland moet MEER den geesel van den oorlog voelen. Maar dat ook zal volgen ! L. Clauwaert. ♦ Onze geïnterneerden in Holland Wij hebben gemeld, dat er spraak was de geïnterneerden van Hardewijk naar Zeist over te brengen. Het tegenovergestelde gaat ge-beuren. Volgens Nederlandsche ministerieè'e geschikking zullen onze mannen van Zeist naar Hardewijk verplaatst worden. Mogelijk heeft " de verhuis " reeds plaats gehad — als deze regelen verschijnen — niettegenstaande de geïnterneerden van Zeist een smeekschrift zonden aan Koningin Wilhelmina, ten einde het besluit te zien intrekken. In het kamp van Zeist verbleven 4.856 Belgische soldaten ; ongeveer 4.000 teekenden het smeekschrift. I CANADEEZEN TERUGKEEREND VAN EEN AANVAL TV Cnnnrlopvon rnaken gebruik van een Fransche tank al= vervoermiddel. Het zijn deze dappere Bondgenooten, die de fameuze Hindenburglijn doorgebroken hebben, hetgeen wel een wereldrecord mag genoemd worden. In 't rechteroog van Kamiel Huysmans August Dewinne, voormalige algemeene schrijver der Belgische werklieden partij, be-proefd socialist en medewerker aan Le Droit des Peuples, schrijft in dit blad : " Er zijn toch nog socialisten, die blijven hopen in 't Bolchevisme en die weigeren het af te keuren. De Russische revolutie had groote verwachtingen doen ontstaan, en ik begrijp, dat het moeilijk is ze prijs te geven. En nu wordt gezocht naar verontschuldigingen, om het bankroet van het systeem te verbloemen. " Men roept in de buitengewone moeilijk-heden van den oogenblik, de vijandschap der Entente, de kuiperijen der anti-revolutionnai. ren... En welke waarde mag gehecht worden aan de mededeelingen van de kapitalistische pers over de gebeiirtenissen in Rusland? De voorzichtigheid gebiedt te wachten... " Een blad heeft geschreven over de organi. satie van het " Gouvernement der Soviets " en over 't Bolchevistische economische werk. Er is geen organisatie ; er bestaat slechts wan. orde, anarchie en dwinglandij. Er is geen economisch werk ; er bestaat slechts vernieti-gende dwaasheid en letterkunde. " Men heeft de woningen der kasteelheeren en zelfs de landbouwinrichtingen der " Zemst-vos " vernield. De boeren hebben zich van den grond meester gemaakt en zonder plan verdeeld ; de eerst gekomenen of de sterksten namen de grootste of de waardevolste stuk-ken. De nieuwe eigenaars — meest oude soldaten — moesten weldra hun eigendom verdedigen, met geweren en mitrailleuzen,tegen na hen komenden of ontevredenen. Men heeft onteigeningen gedaan, ja, maar niet ten voor-deele van het algemeen ; wel ten profijte van enkelen, die aldus weder eigenaars werden. "^Wij weten dat ailes, niet door de agen-tie's der burgerpers, maar wel door de Russische socialistische dagbladen, door de mededeelingen van gekende en geëerbiedigde strij-dende socialisten, die Rusland moesten ont-vluchten, juist eender als in den tijd van den tzaar. Wij weten het door het beroep op de Internationale, gedaan door 299 leden der Constituante, en ook door de bekentenissen der Bolchevisten zelf. " En het is dit namaaksel, dat afschuwe-lijk Bolchevistisch karikatuur, dat wordt voor-gesteld als een verwezenlijking van het socialisme ! En na al het verraad, de misdaden en het slijk, zijn er nog socialisten hier, die als kameraden behouden de ellendelingen, die de revolutie verraden en het socialisme onteerd hebben! " Het is niet alleen een crisis van leerstel-sels waaraan de internationale lijdt, ook een zedelijke crisis... I " Hoe kan men Merheim begrijpen, die na de ■ veroordeeling van Malvy, antwoordde aan een journalist, die inlichtingen kwam vragen over 'n mogelijke werklieden beweging. — " Wij nemen onze wenschen niet voor de wezenlijkheid. Het voorbeeld van het Russische volk geeft ons stof tôt nadenken." " Moge die gebeurtenissen aile socialisten doen nadenken ! " ♦ Voor Leuven en zijn boekerij Op 30 Augustus werd in den schouwburg van de Koningin, te Vincken, een plechtige vergadering gehouden, ter herinnering van de verwoesting der stad Leuven en hare univer-siteits-bibliotheek. De Koning, de Koningin en de Kroonprins waren bij deze plechtigheid tegenwoordig ; ook de Belgische legerover-heid ; generaal Rouquerol, overste der Fransche zending ; prins de Teck, overste der Brit-sche zending; talrijke officieren en soldaten. M. Etienne Lamy herinnerde de verwoesting van de stad Leuven en hare bibliotheek. Door deze daad, zegde M. Lamy, hebben de Duitschers bewezen, dat zij ailes willen vernieti-gen, wat niet het voortbrengsel is van de Ger-maansche Kultuur. Spreker bestatigde, dat de internationale en Belgische comiteiten, zoo van socialisten als van katholieken en vrij-metselaars, vruchteloos getracht hebben van gelijksoortige Duitsche instellingen een recht. vaardig onderzoek te bekomen over de mis-daad van Leuven. M. Imbart de la Tour, sekretaris van het internationaal comiteit, dat gesticht werd tôt het heroprichten van de bibliotheek, eindigde met te verzekeren, dat de bibliotheek van Leuven uit hare puinen zal heroprijzen en dat hare herwording niet alleen een nationale maar een wereld dageraad zal zijn. ♦ Werkdwang aan den Rijn De correspondent aan de Belgische grans van de Exchange Tetlegraph Co telegrafeert : Duizenden Belgische burgers zijn naar den Rijn gevoerd om er aan loopgrachten en ar.-dere oorlogswerken te arbeiden." Nogmaals een brutale schending der "Convenue van den Haag " en van de eenvoudig- ste volkenrechten ! ♦ Zonder commentaria Vrije Belgie, het weekblad van volksverte-genwoordiger Frans Van Cauwelaert en Ju-lius Hoste Jr., deelt mede : " Het Vlaamsche Nieuws (het verraderblad van Antwerpen. Nota van D.D.) pleit voor de terugkomst van Fr. Van Cauwelaert en Hoste naar het bezet-te gebied."

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1918 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods