De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

779 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 31 August. De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen. Seen on 15 September 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/cv4bn9z786/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

1*te Jaargang — Nr 12 — 1 PENNY Registered al the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 31 Augustus 1018 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIQ TE LONDEN AANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 „ 6 sh. Drie maanden 2/6 „ 4/6 i Duitsche stikgassen tegen de Belgische pers In Het Vaderland van Woensdag, 21 Au-gustus, vinden wij, onder rubriek De Dooie Hollanders en de levende lasteraars ,een strie-mend artikel ter verdediging van een onzer meest gewaardeerde konfraters in de Belgische Drukpers, onzen vriend Fernand Neuray, hoofdopsteller van La Nation Belge en van Le XXe Siècle. Neuray heeft van af den barbaarschen in-val der Duitsche benden in Belgie dag in dag uit zijn talent ten beste gegeven om " den Keizer te geven wat den Keizer toekomt Onze katholieke konfrater heeft, zonder in der minste mate afstand te doen van zijn over-tuigingen, het motto " de gewijde eendracht" in loyale en trouwe praktijk gesteld. En, zooals Léo Van Goethem het in Het Vaderland terecht zegt ; " er zal een tijd ko-men waarop velen mijner Vlaamsche vrien-den wellicht zullen wenschen dat al degenen, die, met een Vlaamschen naam getooid, op de kiezerslijsten voor Vlamingen versleten wor-den, zoo breed van inzicht en zoo scherp van doorzicht waren tegenover de eischen van het Vlaamsche volk als deze Waalsche Belg Neu. ray." Ja, beste konfrater, wij doen mee aan het uiten van een protest tegen die Hollandsche bladen, die onder den neutralen dekmantel hun deel spelen in de triestige komedie aan het Nederlandsche volk opgedragen. Sedert in een tal bladen, door gouden ket-tingen aan Duitschland geboeid, de laster en de persschelmerijen niet meer onbeantwoord blijven en de Belgische onafhankelijke dag-en weekbladen flink in het strijdperk zijn ge-treden, worden de batterijen van hun eerste doelpunt afgevvend. De journalisten worden nu aangevailen. " Op zekeren dag — niet lang geleden — verschijnt er in twee Hollandsche bladen en in een Zwitsersch blad, een ongeteekend stuk-je, waarin zonder aanwijzing van plaats, van tijd,- nock va» omstandigheid, verteld wordt ' dat M." Neuray, directeur van de j(Xe Siècle — het officieel orgaan van de Belgische regeering — bevolen heeft het Belgisch offensief te doen doorzetten tôt dat al de Vlamingen in 't leger doodgeschoten zijn, zoodat het evenwicht hersteld wordt, in de Belgische bevolking, tusschen de Vlamingen en de Wa-1en."Ik weet niet voor wie of wat die bladen hun lezers nemen om hun zoo 'n onverduwelijke kwakkels op te disschen. Laten we eens sa- ; men zien : 1. Het stukje draagt geen naam van schrii-ver.^ 2. Het duidt niet aan waar of wanneer dit 1 ■" bevel " werd gegeven. 3. M. Neuray is een burger, die over een ' •offensief, het weze Belgische of geallieerd, geen andere wenschen vormt, dan dat het, ten ' spoedigste, de Belgische soldaten en vluchte-îngen weer in het vrije Belgie brengt en ten ' spoedigste onze broeders, in het bezette land, 1 van het vreemde juk verlost. Een burger, die 1 kwesties van offensief en defensief niets in 1 de pap te brokken heeft en 00k nooit : «en roeping heeft gevoeld om, onder den dek-naam van kolonel X... of generaal Z..., aan t legerbevel lessen te verstrekken. ' 4* De XXe Siecle wordt het officieel orgaan genoemd der Belgische regeering : Mogen wij ' rachen. Een officieel orgaan, dat een vijfde van zijn uitgaven door de regeering ziet in be-sag nemen of verbieden, is een wonder offi- 1 cieel orgaan en mag zich op de gansch bij- 1 ondere gunst van de regeering beroemen. 5' werd het onverkwikkelijke verzfnsel aarheid en al werden, zooals de onzijdige f 1 ve,n In kwestie het voorzeker wenschen, al ? nnct aarn.sche soldaten in de pan gehakt, dan g zou de verhouding in getal tusschen Via- ( • A611 en Walen niet komen tôt een even- * çfPrL-j - V^mi.ts w'j' Vlamingen een millioen yYMal ZIJ" In Belëie- Hier trachtten de on- ' rib ti 1 °nz,en konfrater voor een stomme-7înh 1 /«if611 ■°orëaan ; >n hun ijver hebben zij } toond Ultsluitend stommer dan stom ge- j m 1S dUj 'l leugenbrouwsel, hetwelk bij 't J ■ - overdenken, tôt niets verwatert. H ./y6 ? nu brouwers? 1 dat blad' Das Berner Tagblatt, ; indien h s' . er. e duitsche regeering dient dan r r," dan,' CÎe ^°"anders? , de RlTrf vfnnissen> maar geen vrienden van , voIfpnrT ' A?erSt fle Nieuwe Courant en ver- x ^ Rotterdamsche Courant. | 7p,(fIVei fe Nieuwe Courant zullen we enkel beypfrz Ze Vr^' met Duitsche auto's, in r , ru e worc't rondgestrooid en de Dui't- % m;'!VerAW1"m"g wenscht, waardoor èn Via- t ( , Y"," n Walen in de pan zouden worden. c fenn,,;t00^ met.het Sev°lg Holland tôt een Duitsche provincie te vernederen. DE GROOTE TOONEELSCHIKKIKG VOOR HUN MISLUKT OFFINSIEF Z66 zeker waren de Duitschers ervan, hun groote offensief van Juni door te drijven tôt Parijs, dat niets onaangeroerd bleef om den Cabotin-Keizer en zijn troonopvolg'er al de glorie ervan toe te schrijven. In al de Duitsche bladen werd het offensief het " Kaiser offensief " geheeten. De glorie van " Willem de Groote " zou, in afwachting' van meer tastbaar eerbewijzen, aan het Duitsch volk en aan het nageslacht overleverd worden. En, opdat er geen twijfel zou bestaan aangaande het auteursrecht van «M. iMMV . . V3H de geniale plannéri" die Parijs moesten ontee-ren,of vroeg of laat,een of andere in ongenade gevallen goudgebrilde geleerde of afgezette ministers dit auteursrecht in kwestie zoi brengen met het vaderschap van het plan aar Hindenburg of aan Ludendorf toe te schrij i ven, werd " datum genomen " onder de ge I daante van een teekening. Deze zou de schet; uimaken van een later te schilderen doek, op levensgrootte, wat zeg ik, op driemaal levens. grootte. Hoe theatraal 00k de groeppeering door der schilder, Félix Schworm^'aàt is ontworpen, : toch zouden wij hem den prijs niet toegekend hebben van " compositie i De zes " Garniers " die op het tweede plan achter Bonnot voorkomen, zijn op dezelfde hoogte en maken 't effekt van een half dozijn païen—nagelaten de zondiging tegen perspek-: tief. Wat den Keizer betreft, herr Professor, 1 of ge 't nu wilt of niet, die heeft een kort armke en gij hebt uw hovelingschap zôô ver gedreven, dit armke nog langer te maken dan normaal. Zoo blijft uwe afgod toch nog ge- /* brekkelijk ! Aan tafel zit Hindenburg en de eerste links van de zes is Ludendorf. Hier komt de aap uit de mouw : Ludendorf was er dus voor niets tusschen ! Maar sedert het " kolossaal offensief " is veranderd in een nog kolossaler nederlaag, is er geen spraak meer van die schilderij en de nummers van de Illustrirte Zeitung waarin de teekening verscheen, zijn voorzichtigheidshal-ve weggelegd. SAM WELLER. " De Nieuwe Rotterdamsche Courant, het orgaan van den weTedelen en wel-liberalen Hollandschen heer Nijgh, die met de Duitsche opper-officieren in bezet Belgie den val van Antwerpen ging vieren en daar als " heil-dronk " zijn onvergetelijke woorden uitsprak : Ik ben liever een levende Pruis dan een dooie Hollander ". Geen andere dan de wel-edele en wel-liberale Hollandsche heer Nijgh, die aan een Vlaamsch vluchteling, in zijn drukkerij werkzaam en verlangend aan 't syndicaal tarief betaald te worden, voor ant-woord gaf : — Jij bent 00k nog één van die ontankbare Pelgisse fluchtelinge ". Dat zijn de brouwers, die de lasterlijke leu-gen onder de menschen brachten. Maar hun verbeelding werd ongetwijfeld, sedert zij Wolffs kwakkel-eieren helpen uitbroeden, zoo fel reeds op de proef gesteld, dat ze dat zelf niet meer konden verzinnen." De Nieuwe Rotterdamsche Courant, had als Antwerpsche briefwisselaar Em. de Bom, stadsbiblio'thekaris, die, tijdens de eerste da-gen van den oorlog het zoo van den man bracht, dat de militaire overheid hem voor eenige dagen onschadelijk maakte in de Be-gijnenstraat.Dat die man — nog altijd in Antwerpen's stadsdienst — en zijn machtige beschermers na den oorlog zullen rekening geven, lijdt geen twijfel. Misschien zal de lezer deze opmerking maken : " Wa't geeft ons die aanvallen in Duitsch-Zwitsersche en Duitsch-Hollandsche bladen ?" Veel ; veel, want die artikels worden op kosten van de Duitsche regeering, niet alleen in de kampen der Belgische geïnterneerden, maar bij middel van de Duitsch-activistische bladen tôt in onze loopgrachten verspreid. Dit nieuw stikgas tegen Belgische journalisten maakt deel van de activistische kam-panje en heeft enkel voor doel de trouwgeble. ven Belgen verdacht te maken bij hunne lezers. Misschien vindt onze regeering het gepast rechtstreeks in die bladen eene nota te doen verschijnen om het walgelijke en tevens het belachelijke van de beweringen dier onzijdige (?) dagbladen te doen uitschijnen. Flor. Burton. De activisten hopen op ons leger ! ! ! Het Vlaamsche Nieuws, 't lijforgaan van den Vlaamschen Casement, die August Borms he_et, is blijkbaar wanhopig. " De naam " Vlaanderen " wordt (in de rede van den Rijkskanselier) niet ééns genoemd ", jammert het blad. Maar het schijnt nog' eenigszins te hopen, dat de zelfstandigheid van Vlaanderen " wel kan en zal besloten lig-gen in de onderhandelingen, die Duitschland tôt zijn bevrediging wil beklonken zien voor-aleer het zijn onderpand, zijn " Faustpfand zal loslaten ". De laatste hoop der activisten is alzoo ge-vestigd op de trouweloosheid, die Duitschland, bij een eventueele inlossing van von Hert-ling's belofte, aan den dag zou kunnen leg-gen ! Maar op deze hoop bouvvt het Vlaamsche Nieuws geen huizen meer. " Wenden wij voorloopig onze oogen van Berlijn af ", schrijft het blad, "en kijken we naar den IJzer. Hoe Germaansch wij 00k voelen, dââr is onze vastgeankerde hoop, ons betrouwen, onze liefde ! " # * ♦ Dan wordt uitgelegd, op welke wijze, zelfs bij een nederlaag van Duitschland, Vlaande-rens heil nog zou kunnen bevochten worden " door een revolutie, met de hulp van onze jongens aan den IJzer!" Als men het orgaan van Borms gelooven wil, dan kan het Vlaamsche activisme oogen-blikkelijk over een leger beschikken ! " Help u zelf, zoo helpt u God ! " schijft het. Wij hebben met ons de krijgsgevangenen in de Duitsche kampen ; wij moeten zorgen, dat wij ze behouden en dat wij ze niet ont-moedigen door onze Iaksheid. Wij hebben vijftig. tôt zestig duizend jongens in de trech-tervelden van den IJzer, die met hart en ziel, met vleesch en bloed, in den letterlijken zin tôt de Vlaamsche frontpartij behooren." * # * Dat is thans de nieuwste tactiek der activisten, die natuurlijk 00k weer met aile kracht door de Duitschers gesteund wordt : het voit in 't bezette Belgie in den waan brengen, da een soort muiterij op groote schaal in 't lege van Koning Albert uitgebroken is, en dat di Vlaamsche soldaten, als ze in 't vaderland zul len terugkeeren, een borstwering van bajonet ten rond de ellendige kliek der door Duitsch land verfoeide en aan hun miserabel lot over gelaten verraders zullen vormen ! Met dit doel hebben de Duitschers onder d( Belgen, die ze de laatste maanden gevanger namen, gezocht naar individuen, die voor eer handvol goud en andere voordeelen — als hur onmiddelijke invrijheidstelling — bereid zou den zijn om zich tôt propaganda in dezen geesi te leenen, en er werkelijk 00k een paar gevon. den. Deze ongelukkigen onderteekenen arti-kelen, die in de activistische pers verschijner en waarin de zwartste tafereelen over de ver-drukking der Vlamingen in het Belgische leger opgehangen worden, en thans hebben ze 00k hun naam verhuurd voor een brochure, die door den Duitschen propagandist over heel het Vlaamsche land verspreid wordt, ondei den titel " Vlaanderens Weezang aan den IJzer " en waarin wordt geprobeerd, door de meest idiote leugenverhalen, het publiek in Vlaamsch-Belgie en vooral de naastbestaan. den van Belgische soldaten te velde, tegen het legerbestuur op te hitsen. * * » Ook bij onze dapperen aan 't front zal de nieuwe taktiek van Borms en Co. niet lukken. De ontvangst, die De Dageraad bij onze jongens te beurt valt, bewijst het afdoende. Wel is waar heeft heel en verkapt activisme kwaad gesticht in 't leger ; doch dat kwaad zal gemakkelijk uitgeroeid worden. Met hoeft den soldaten de waarheid, heel de waarheid mede te deelen. En daaraan zullen wij mee-helpen met De Dageraad. Als er iemand te vreezen zal hebben van onze terugkeerende soldaten, dan zullen zij het zijn die nu zoo Germaansch voelen, om Borms' eigen woorden te bezigen ; ten minste als heel de Germaanschvoelende kliek niet mee naar Germanie trekt, wel te verstaan... als ze mogen van de Germanen, die hen in den grond van hun hart verachten, doch slechts als werktuigen gebruiken. L. Clauwaert. Gesprek tusschen Keizer en Kanselier (Van onzen correspondent aan de Zwitser-sche grens). — Hertling ! — Sire? — Gij verbergt me iets ! — Ik, Sire? — Is het waar, dat Hindenburg een beroer-te gehad heeft? — Hij is zoo gezond als een visch, Sire. — Ook niet, dat hij die beroerte gehad heeft, nadat ik hem gedwongen had naar Parijs op te rukken? — Hij zie er blozend en welvarend uit, Sire. — Ook niet, dat hij, na die beroerte, zich uit wanhoop een kogel door het hoofd heeft gejaagd? — Hij heeft gisteren in het hoofdkwartier een fox-trot gedanst, Sire. — En Ludendorff? — Twee pond sinds verleden week ver-zwaad, Sire. — En mijn zoon? — Ziet er uit als een mensch, Sire. Be-looft een groot tacticus te worden. Met wat de Franschen " een schitterend élan " noe-men, is hij naar Parijs opgerukt. — Is hij er al? — Bijna, Sire. Hij heeft zich aan den vijand vastgeklampt, hem ter aarde gewerkt, hem de knie op de borst gezet en... — Ga door, Hertling ! En, edelmoedig als hij is, hem weer los-gelaten.— Een groote ziel in een zwak lichaam, Hertling. En de vijand? — Mist elke zielegrootheid, Sire. Die heeft hem niet losgelaten. — Dat is Iaag, Hertling. Juist, Sire. Idealisme wordt op deze we-reld niet beloond. De vijand loopt ons na. — En wij loopen harder? Juist, Sire. En om harder te loopen hebben we ons van al het overtollige ontdaan. — Waar staat mijn zoon thans? — In zijn hemd, Sire. — Voortreffelijk. Dat moeten wij ons volk i mededeelen. Schrijf op : " Aan het gevechts- front zijn wij in zwak contact met den vijand ". DE ZOON VAN UILESPIEGEL, bijz. corr. van D. D.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen belonging to the category Oorlogspers, published in Londen from 1918 to 1922.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Subjects

Periods