De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

320 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 01 July. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Seen on 07 March 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pk06w97667/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE DRUKPERS OHiclesi orgaan dcr SlsdelIjKe Federalie van le BneK- en EruKnijveriteld van Cent — Verscdilat laandeiijKscd ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : België 1,50 Buitenland 2,50 Ailes wat Redactie en Administratie betrejt te zenden : VAN AKENSTRAAT, 8. — GENT. AANKONDIGINGEN : Volgens overeenkomst en voorop betaalbaar. Stfijdt voor een goed loon Hebt uwe vakvereeniging liej Werft nievwe leden De vereenigingen bij de Stedelifce Federatie aangesloten, zijn Verantwoor-delijk voor al hunne wederzijdsche in-lasschingen. Mtige Tentoonsteiiing in ne BoelHers Mscfiooi, op MB 19 JULI van 9 tôt l bu m \ tôt s oreq Lokaal : LUXEMBURGSTRA AT, 56 (Groote Ram). Voor Eenieder. Lid zijn van eene vereeniging is op zich zelf zeer schoon, want er kan ten minste uit blijken, dat men niet meer vreemd is aan saamhoorig-heid, al wordt daarbij soms nog het inzicht gemist, dat vooral noodig is om de vereeniging de plaats te kunnen doen innemen, welke zij in de samenleving behoort te bekleeden, zij zijn als reizigers op een zinkende boot, welke zich aan elkander vasthouden in de meening verkeerende zich zoo te redden. De snelle ontwikkeling der Maatschappij echter, met de daaraan verbonden wisselingen en gevaren, eischt spiedende oogen en vlugge handen, hetzij tôt aanpassing eenerzijds, of tôt verweer anderzijds. Zulke oogen en zulke handen moeten de leden hebben der vereeniging, en voor zoo ver, dat het n-i-g het geval is, behoort men zich ernstig te oefenen ten einde beide te krijgen. Hier ligt een aroeidsveld voor aile leden. Het is natuurlijk veel gemakkelijker, indien men ailes op de schouders der bestuurleden tracht te laden, en men zich van ailes afmaakt met een uitvlucht, maar behoorlijk is het niet en daarbij maakt ieder die zoo handelt per-soonlijk een slechte indruk, want : oefening baart kennis. Er moet gewerkt, gedacht, gestreefd, gehan-deld worden, meer dan ook, maar gezamentlijk opdat er eenheid zij in het werk en uit ailes blijkt, dat in het pogen naar beter, naar hooger, een krachtige wil schuiit. Men wordt lid zijner vakvereeniging om de wantoestanden waarin men verkeert te doen verdwijnen of verbeteren, maar sommige leden strijden niet, willen zelfs niet strijden, denken het is voldoende dat ik mijne bijdrage regel-matig betaal. Oh ja, wij weten het wel, niet iedereen kan evenveel doen, niet iedereen bezit dezelfde talenten, gaven en krachten. Maar iedereen kan wel probeeren zich nuttig te maken in den strijd die men voert en die onze vereeniging verplicht is te voeren. Flink medeleven, zoo goed als het kan medehelpen, zich met den geheelen wil aan de organisatie geven, ziet u, dat kan toch elkeen, en welken schoonen invlced zou dat op de leiders niet maken, als zij zien dat er een hartelijk medeleven met onze vereeniging door aile leden getoond wordt. Wat beurt eene yergadering op, als het bestuur bemerkt dat de leden bijna allen tegen-woordig zijn. Dan heerscht er direkt een opge-wekter toon, er zit dadelijk vuur in de behande-ling en bespreking der onderwerpen. Men gevoelt zich krachtiger en tôt meer bekwaam, dan wanneer de leden afwezig zijn, zoo doende bewijs leveren van onverschillig-heid en de schuld zijn dat het bestuur zich afvragen moet : wat baat al ons zwcegen. Lid zijn van eene vereeniging is schoon,maar lang niet genceg, ieder lid moet in waarheid een medestrijder zijn; koude leden zijn doode leden. In een levend lid huist warmte voor zijne vereeniging, voor haar streven, welke ook het zijne is. Leden, wilt ge dat uwe vereeniging zich verhefïe tôt de plaats die haar toekomt, wordc dan levende leden, door u wat meer aan haren strijd gelegen te laten, door tegenwoordig te zijn daar waar zij u roept, omdat zij u noodig heeft. Het is de plicht dus van elk lid in het bijzon-der om mede te arbeiden aan de versterking der organisatie, wier strijd hoe langer hoe zwaarder wordt. Niet denken wat kan ik daar aan doen, maar probeeren, wat u er kunt aan doen. Dat is de weg die tôt het doel leidt. Probeeren is beter dan lamenteeren. Wapent u dan ! Weg met aile onverschilligheid. Van nu af geen doode leden meer. Strijdt mede tôt bereiding van het doel dat wij beoogen. Laat eens zien wat gij kunt en gij zult zelf verrast zijn over den uitslag. Vooruit onder de leus : Hooger is ons doel. Vergaderingen. Ten aile tijde, of er moet eene bijzondere kwestie aan de dagorde staan, kan men besta-tigen dat de vergaderingen, door welkdanige bond gehouden, slecht worden bijgewoond. Dat is ten zeerste te betreuren ! Eerstens geeft het weinig moed aan diegenen, die zich de bestuurszaken ter harte nemen en ailes offeren tôt het welzijn der leden. Tweedens gaat het niet op, dat de leden onverschillig blijven aan den gang hunner vakvereeniging, waar zij deel van maken. Veel, ja zeer veel wordt er soms over zekere zaken geredetwist, iets dat overbodig wordt wanneer de belanghebbenden over de zaken van hunnen bond zijn ingewijd. En wanneer is men op de hoogte van ailes, wanneer kan men met gezond verstand oordee-len over den handel en wandel zijner vakvereeniging ? Anders niet dan wanneer men stipt de vergaderingen bijwoont Eene vergadering is de samenkomst van al de leden, waarop het bestuur kennis geeft van al wat de vereeniging aanbelangt en de leden bijzonder dienen te weten. Broederlijk en met de beste gedachten kan ailes besproken en goede wenken gegeven worden. Wanneer eene gansche werkersfamilie, van één vak en in één bond vereenigd, samen-komt, dan kan men eens lucht geven aan zijne gedachten en die mededeelen aan al de aan-wezigen, de noodige bespreking er over houden en zoo komt ailes ten goede aan de leden; en 't is soms op de vergaderingen dat vele nietige zaken, die soms groote gevolgen kunnen hebben, vredelievend worden opgelost. Wij moeten het bekennen, de vergaderingen der aangeslotene vakvereenigingen van het 3oek, lijden ook te veel aan de weinige opkomst hunner leden. Deze onverschilligheid moet losgerukt worden en ten aile tijde, wanneer de leden ter vergadering opgeroepen worden, moet de opkomst talrijk zijn. Laat ons dus, Geachte leden, onzen plicht begrijpen en steeds als één man de vergaderingen bijwonen. TIENDE JAARGANG. — Nr 3 10 CENT1EMEN HET EXEMPLAAR GENT, JULI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1905 to 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods