De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent

108 0
01 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 01 December. De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent. Seen on 12 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/7659c6sq72/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE DRUKPERS Olïisieei orgaan der StsffsiijKe Federaile van 0e Boet- en iruxnijvcrtîiâ van Seat - Verscnijnl vflorloopig om ne tiee laaaaea ABONNEMENTSPRIJS PER JAAR : | Ailes Wat Redactie en Administratie betreft te zenden : jj AANkONDIGINGEN : J» IJ VAN AKENSTRAAT, 8. _ CENT. - - - | Vo'8ens Buitenland 2,50 m g betaalbaar. Strijdt Voor een gosd loon Hebt uwe va\vereeniging liej Werft nieuwe leden De vereenigingen bij de Stedelij\e Fcderatie aangesloten, zijn verantwoor-delijk, Voor al hunne wederzijdsche in-lasschingen. Ons Minimumloon. Ondanks de droeve dagen die wij doorworstelen, mog'en wij geen oogenblik onze aandacht laten af-dwalen van wat ons allen dierbaar is en welke wij slechts na jaren van aanhoudenden en hardnekki-gen strijd hebben weten tè veroveren. Dit is : ONS LOONTARIEF. Dit tarief is geteekend gewordon den 19 Januari 1914, en loopi tôt 19 ,October 1918, datum waarop het moet opgezegd ofherzien worden. Veiieden jaar was er, gezien de tijflsomstandig-lieden, versehil van meening onder de patroons. De Verzoeningsraad werd door ons samengeroe-pen. De raad stelde zich t' accoord en besloot dat de bepalin$en .vjib- •ons - t-a-rief -dtcndesi ^ehsndh'œafd'i'er* worden. Tezelfdertijd zond de verzoeningsraad aan al de patroons van Gent en omliggende het volgen-de schrijven : Gent, den 24 Februari 1915. Geaehte Confrater, Volgens het contract op 19 Januari 1914 met de <« Stedelijke Federatie der Druknijverheden van Gent » aangegaan, moesten te beginnen van 1 Januari 1915 de volgende opslagen op de rninimum-loonen toegekend worden : (Hier volgden de loonen voor 1915). Er wordt ons gemeld dat zekere eonfratërs die verbint nis niet hebben volbracht. Wij verzoeken XJEd. dus dringend, indien dit door UEd. nog niet werd gedaan, de verschuldigde loonsvermeerderin-gen te betalen te beginnon van Zaterdag a. s. Wij nemen ook de ge'eg'enheid te baat Om uwe aandacht te vestigen op hst feit dat geene bijzondere schikkingen, wegens loonkwestiën, met de werklie-den geldig zijn indien zij niet vooreerst werden on-derworpen aan de goedkeuring van den Verzoeningsraad.Wij durven hopen dat om aile onaangenaamheden met de Werklieden-Federatie te vermijden, indien noodig, door UEd. aanstonds gunstig gevolg aan onze vraag zal gegeven worden en verblijven in-tusschen met de meeste achting. Namens de leden-bazen van den Verzoeningsraad : De Sekretaris, De Voorzitter, G. Vanderpoorten. V. Van Doosselaere. De patroons hehben dan den raad van den Verzoeningsraad gevolgd' en wij belcwamen volledige voldoeiyng. A'thoewel al de leden in het bezit z.ijn van het tarief, toch zullen wij hier nogmaals de bijzonder-ste bepalingen laten volgen, alsook de loonen die op 1 JANUARI 1316 zullen betaald worden. Art. 4. Het loon der letterzetters wordt in der minne vastgesteld. Het minimumloon is per uur voor 1916 : fr. 0,47 per uur. Art. 5. Het dagloon der machienzetters is voor 8 uren in 1916 : fr. 5,70. D'e fondeurs bewerkende twee monotypen zullen een loon ontvangen per uur van fr. 0,75 (1). Dezen die. een machien bewerkt ontvang't hetzelfde loon als de operators op het klavier. 6. Het loon der elieheiirs wordt in der minne vastgesteld tusschen patroon en werkman., minimum fr. 0,50. 7. Een pprsgeleider bewerkende een enkele of eene. dubbele pers, ontvangt per uur voor 1916 : fr. 0.47. Diegene die eene rotatieye, twee enkele of dubbele persen bestuurt, ontvangt per uur voor 1916: fr.0,57. 8. Margeerders welke persgeleider worden, zullen trapsgewijze hun loon zien stijg'en naar het minimum volgens verdiensfen. 9. Pedalisten worden volgens verdiensten betaald. 10. Hfat ^iiymuyiQloiii) d<a* sjc-iulrulvkers voile ptsterTis per uur voor 1916 : fr. 0,55. 11. Worden aanzien als voile gasten boekbinders zij die al het werk kunnen afmaken van het boek-bindersvak, waarvoor zij aangeduid zijn en dat zij dagelijks uitoefenen in het werkhuis, alsook zij die dagelijks een balancierpers, snij- of ligneermachie-nen bewerken. Hun loon.is per uur voor 1916 : fr. 0,45. 12. De meisjes bewerkende een vouw- of naaima-ehien met garen zouden minstens 24 centiemen per uur ontvangen. De werkman die deze machienem regelt zal het loon van voile gast ontvangen, indien hij voor al het werk van het boekbindersvak kan gebezigd worden. 14. Het loon der halve gasten en leerjongens zoo-wel vroùwelijk als mannelijk wordt bepaald volgens verdiensten. 16. Het getal leerjongens en halve gasten in even-redigeid der voile gasten letterzetters wordt bepaald als volgt : Op 5 letterzetters : 2. Van G tôt 10 letterzetters 4. Van 11 tôt 15 letterzetters 6 en zoo voort 2 halv.e gasten of leerjongens per 5 letterzetters.17. De duur van het werk wordt vastgesteld op 10 uren Voor de machienzetteirs zijn de uren vastgesteld op 8 uren (zonder schoftijd). De overuren beginnen te tellen na het 10e uur, na het 8e uur voor de machienzetters en lettergieters van het dagelijks werk en geven recht op eene ver-hooging van 25 %. 18. Het nachtwerk begint van 10 uren 's avonds tôt 6 uren 's morgens. Het ZondagSverk begint van 24 uren 's Zaterdags tôt 6 uren 's morgens van Maandag, uitgezonderd als er met twee ploegen gewerkt wordt, zooals voor-zien in art. 5 der wet op het Zondagwerk, In dit laatste geval eindigt den nacht ten 6 uren den Zondag. Nacht- en Zondagwerk geven recht op eene ver-goeding van 50 %. (1) Deze cijfers zijn afgeschreven uit het tarief (1914), doch het is wel begrepen dat zij ook jaarlijks in evenredigheid vermeerderd worden, juist als voor de machienzetters. Er zal gedurende den nacht een schoftijd gegeven worden van een half uur en dit zonder verminde-ring; van loon. Àls Zondagen worden beschouwd : de 52 gewone Zondagen van het jaar, alsook de door de wet er-kende 'feestdagen : 2° Paaschdag. O. L. H. Hemelvaart. 2e Sinxendag. O. L. V. Hemelvaart. Alilerheiligen. Kerstdag. Nieuwjaardag. * * * Een isehrijven is aan het Syndikaat der Patroons dienaangaande gezonden gewot'den, alsook aan het Collpge Van Buï'geme«SÉ^r*en-"&('liepeiien. Wij hopen dat ièder patroon zich stipt aan, de bepalingen zal onderwerpen, en het deze maal onnoo-dig zal zijn den Verzoeningsraad samen te roepen. Wij drukken de leden goed op 't hart hunne rech-ten op 1 Januari 1916 te doen gelden en iedere niet-nakoming van wege de patroons of gasten, ons oogenblikkelijk bekend te maken. HHSHÎSISHSSH DIEGENEN ONDER ONZE LEDEN, WIENS GELDMIDDELEN HET TOELATEN, RADEN WIJ AAN ZATERDAG 18 DEGEMRER A. S., NAAR « PRIMA DONNA » MET VOORAF « BIETJE » IN DEN VLAAMSCHEN SCHOUWBURG TE G A AN. DE VERTOONING WORDT GEGEVEN TEN VOORDEELE ONZER OUDE BONDSLEDEN. /w\ /1an /w\ /jan /îak /W\ /VS\ /îan /w\ /1ak /Vt\ /Y4\ /w\ /îak /Yt\ /W\ VOOR ONZE GEPENSIOENNEERDEN! Zooals de leden van den Gentschen Boekdruk-kersbond zich zulilen herinneren, waren de vijf jaren proel, welke het Pensioenfonds te doorstaan had met einde Juli 1914 verstreken. 't Bestuur van het Fonds wachtte op de Alg'emeene Vergadering, waar het verslag over de vijf verloopen proefjaren zou doen, als wanneer de oorlog uitbrak en daarmede ail'- syndikale actie stop werd gezet. De eerste verslagenheid bracht ailes in de war, maar toch bleven allen bij 't gedacht maar voort den inleg voor 't Fonds te betalen. De geldnood deed zich in de vereeniging meer en meer gevoelen, ailes werd gebracht om de leden in de angstige dagen welke aile werkers, doorleefden, de zoo broodnoo-dige hulp te bieden. En hier is het nogmaals de plaats om meer dan ooit het nooit volprezen woord te gebruiken dat « Ver-eenigd ailes ! Onvereenigd niets ! ! », zijne voile waarheid kreeg. Hoevelen der onzen, die nooit een dag » gewandeld » hadden, die nooit gekend hebben wat werkioos zijn, was, zijn nu niet getrol'fen; en daarom is het in dezen toestand dat meerdere leden ELFDE JAARGANG. — Nr 2 GENT, DECEMBER 1915

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De drukpers: officieel orgaan der Stedelijke Federatie van de Boek- en Druknijverheid van Gent belonging to the category Socialistische pers, published in Gent from 1905 to 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods