De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers

588 0
07 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 February. De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor duivenmaatschappijen en liefhebbers. Seen on 16 July 2024, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mw28912s37/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

33e Iaargang. Nummer 6 Antwerpen, 7 Februari 1914. DE DUIVEND VRIEND Eenig offieieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , I ï <-7 ABON N EM ENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 HET BUITENLAND. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op 3j December van het abonnementsjaar Afzonderhjke numiners i5 centiemen OPSTC LRAA D: DE BUREELEN ZIJN CEVESTIGD TER DRUKtEP.ÎJ GEfîflOEDEtfS ÛIELTJENS Antwerpen Oude Vaartplaats. 6?, Telephoon 510 het blad verschijnt . des Zomers elken Donderdag. des Winters elken Zaterdag Aile mededeehngen moeten franco toegekomen zijn op he! bureeJ der Redactie ten laatste dinsdag 's morgens. H»NOSCHBIFTEN WOROEN NIET TE*UGGEGEVE* Elire inzender blijft persoonlijkverantwoordelijk voorzijn schrijve.i in ons blad AANKONDIGINGEN va die bestendig moeten verschijnen, prijs bij overeenkomçt Elke aankondiging eener verkoopmg van duiven kost Fr. 3 00. Eene bedanking kost 50 centiemen voor de niet geabonneerde. Korte verslagen van oplatingen. tentoonstellingen, uitslagen, enz., worden voor de geabonneerde tnaaw schappijen gratis opgenomen Duivenliefhebbers-Bfwd van Ar.twerpei (STADSBOND) grondgebied antwerpen, borgerhout, berchem l?ingef) yooî* 1914 te bekomen aan den prijs van 3 centiemen zich in te schrijven op het Secretariaat des Bonds, Café Stanley, Carnotstraat, 13-15. bijlokalen : Provincialen, Provinciestraat, 201. Onder Ons Noord, St-Jobstraat, 37, (5e wijk). Vluchtvogel, Pastorijstraat, 2, (5e wijk). Voorvlucht, Markgravelei, 127. namens het bestuur : De Schrijver, De Voorzitter, Georges GITS. L. VAN CUTSEM Groote Liefdadigheidsprijskamp van A R R AS OF ZONDAG 19 AFKJL 1914 ten voordeele van Hulpkas en Kleedingwerk voor Behoeftige Blinden uitgeloofd aan al de liefhebbers binnen de huidige omheining van den Stadsbond op dezen prijskamp kunnen aile bonden dubbel spellen 5000 Fr. Eereprijzen Fr. 5000 VERDEELD IN 300 tr. Geldprijzen en Schapprijzen Ingericht door de Maatschappij De Avondvlie-gers, zetel Lange Koolstraat, 40, bij den heer 1s. Eyer, (blinde persoon). Teekenen der duiven : Vrijdag 17 April, in het lokaal St-Jan, bij den heer Bill, St-Jansplaats, 33. Poulen : Zaterdag 18 April, in het lokaal De Avondvliegers. Voor de algemeene voorwaarden raadplege men de omzendbrieven, die kortelings naar de verschillende bureelen zullen verzonden worden. het bestuur. Het dwaas voorstel Servais Wij bestatigen dat den weledelen hoog-geboren heer Henri Servais, niets heeft durven antwoorden op de artikelen van VERITAS. « Zwijgen kan niet verbeterd worden », bijzonder wanneer men een Flater heeft begaan. reporter. 1 Duivenliefhebbers-Bond van Antwerpen (STADSBOND) grondgebied : antwerpen, borgerhout, berchem Lijst der Drachten voor 1914 Waande der» Eereprijzen fr. 4990 OUDE DUIVEN Zondag 19 April Quiévrain en Arras » 16 » Arras » 3 Mei Noyon (208 k.) » 10 » Compiègne (228 k.) » 17 » Creil (253 k.) ie Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Donderd. 21 Mei Arras (Heiligendag) Zondag 24 » Corbeil — Noyon (321 k.) 2e Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 31 Mei L'ourdan — Compiègne (340 k.) 3« Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 7 Juni Orléans — St-Just (405 k.) 4e Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 14 Juni CHATEAUROUX — Pont St-Muence (524 k.) 5e Bonds-Eereprijskamp (Regionaal Stadsbond) 600 fr. Zondag 21 Juni Artenay — Creil (389 k.) 6e Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) / Zondag 28 Juni Rambouillet (ie maal) (336 k.) 1 7® Bonds-Eereprijskamp (i5o fr.) 1 Zondag 28 Juni ANGOULÉME (689 k.) ( 8« Bonds-Eereprijskamp (Regionaal Stadsbond) 3oo fr. Zondag 5 Juli Toury (375 k.) g® Bonds-Eereprijskamp (i5o ir ) / Zaterdag 11 Juli BORDEAUX (800 k.) F \ io« Bonds-Eereprijskam,) (Regionaal Buitenbond) 600 fr j Zondag 12 Juli Bretigny (326 k.) ne Bonds-Eereprijskamp (i5o fr.) Zondag 19 Juli Rambouillet (2e maal) (336 k.) 12e Bonds-Eereprijskamp (100 fr.) JONGE DUIVEN Zondag 21 Juni Quiévrain • 28 » Arras » 5 Juli Noyon (208 k.) » 12 » Compiègne (228 k.) 19 » Creil (253 k.) i3e Bonds-Eereprijskamp ;200 fr.) Zondag 26 Juli Corbeil — Noyon (321 k.) 14e Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 2 Oogst. Dourdan — St-Just (340 k.) i5e Bonds-Eereprijskamp (200 fr.) Zondag 9 Oogst. i° Stads-Eereprijskamp » 16 » 2' Stads-Eereprijskamp 6 Sept. CHATEAUROUX (524 k.) 16' Bonds-Eereprijskamp (Regionaal Buitenbond) Oude duiven 80 fr Jonge duiven 120 fr OUDE- en JONGE DUIVEN Zondag 9 Oogst. Quiévrain en Arras » 16 » Noyon (208 k.) » 23 » Compiègne (228 k.) » 30 » Pont St-Maxence (244 k.) 17' Bonds-Eereprijskamp (i5o fr.) Zondag 6 Sept. Creil (253 k.) i8« Bonds-Eereprijskamp (i5o fr ) Zondag 13 Sept. Compiègne (Verzending) » 20 » Noyon (Verzending) Verdeeling der Eereprijzen l , . ... en Kampioenprijzen I " * Creil, Corbeil, Dourdan, Orléans, Artenay (Oude duiven) Creil, Corbeil, Dourdan (Jonge duiven) (8 Eereprijskampen van 200 fr.) Ie bestatigde fr. 20 15 10 Ie geteekende » 15 10 twee eerstgeteekende » 15 10 10 drij eerstgeteekende » 15 10 10 serieper4 duiven « 15 10 10 serie per 6 duiven " 15 10 Rambouillet (Ie maal), Toury, Bretigny (Oude duiven) Pont St-Maxence, Creil (Oude en Jonge duiv.) (5 Eereprijskampen van 150 fr.) Ie bestatigde fr. 15 10 10 Ie geteekende » 15 10 twee eerstgeteekende " 15 10 10 drij eerstgeteekende « 15 10 serie per 4 du ven » 15 serie per 6 duiven " 15 Rambouillet (2e maal) (Oude duiven) (Een Eereprijskamp van 100 fr.) Ie bestatigde fr. 15 10 Ie geteekende " 15 10 twee eerstgeteekende » 15 5 drij eerstgeteekende » 15 serie van 4 duiven » 15 Regionale Eereprijskampen gesamentlijk met den Buitenbond Chateauroux Ie bestatigde fr. 50 40 30 20 10 10 10 10 10 1* geteekende 30 20 20 10 10 twee eerstgeteekende » 30 20 20 10 10 drij eerstgeteekende » 30 20 20 10 10 serie per 4 duiven " 30 20 20 10 serie per 6 duiven « 30 20 10 Waarde 600 fr. Angoulême Ie bestatigde fr. 30 20 20 10 10 10 Ie geteekende » 20 10 10 twee eerstgeteekende « 20 15 10 drij eerstgeteekende « 20 15 10 serie per 4 duiven » 20 15 serie per 6 duiven » 20 10 Waarde 300 fr. Bordeaux Ie bestatigde fr. 50 40 30 20 10 10 10 10 10 10 Ie geteekende « 30 20 20 20 twee eerstgeteekende « 30 20 20 20 drij eerstgeteekende » 30 20 20 20 serie per 4 duiven » 30 20 20 serie per 6 duiven » 30 20 10 Waarde 600 fr. N.B. — 50 algemeene eereprijzen van 'i0 fr. voor de 50 eerst bestatigde mits aftrek van 50 centiemen per duif. Chateauroux OUDE JONGE 1 bestaligde fr. 15 10 20 15 10 10 10 Ie geteekende » 10 10 10 5 twee eerstgeteekende » 10 7.50 15 10 5 5 ûrij eerstgeteekende » 10 7.50 15 10 5 5 serie per 4 dutven » 10 15 10 5 Serie per 6 duiven » 15 10 5 Waarde 80 fr, Waarde 220 Fr. Kampioenschappen 240 fr. Werdeeld a/s volgt : a) Voor de meeste eereprijzen per duif Fr. 40.— b) Voor de meeste inlegprijzen » 40.— c) Voor de meeste prijzen der eertget. » 40.— d) * » » der 2 eerstget. » 40.— e) » » » der 3 » » 40.— /")»»» der 4 > > 40.— Fr. 240.— het bestuur des bonds : De ie Schrijver, De Voorzitter, Georges Gits. L. Van Cutsem,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Add to collection

Location

Periods