De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk

338 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 16 March. De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk. Seen on 20 October 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/bv79s1n505/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

E«r«ie Ja&rgang. Nr it. — 16 Maart x§it. rrjgs : i« e#w w è««n. ®erdc Jaargang, Nr 11. — 16 Maart 191S. wh~>ti- j-ymmff -raniniiTtu-—Tiimnrnrin-^rm~nTngnr«-i-i npirriiiKi *>» *m»«tofcgaMWMaMM<aB«»griT minnt»mni\timr»à*ii» DE EENDRACHT Frijs per jaargang ir. 5.20 » » drie- maanden » i.3o Postchekrekening Nr 86. Weekblad voor het Viaamsche Volk Redaktie en Bureel ; Prinsesstraat, x6, ANTWERPEN. Berichten aan onze lezers. Einde Maart eindigt het eerste kwar-taal van dit jaar. Een aantal abonnementen moeten her-nieuwd worden en onze nog niet ge-abonneerde lezers hebben gelegenheid op ons blad in te schrijven. Wij vestigen er itoçjmàals de aandacht op dat aile abonnentfcii, zôô oude als nieuwe, het bedrag hunner inschrijving moeten storten op onze postchekrekening n° 86. Proefnummers voor het werven van nieuwe inschrijvers zenden wij op aan-vraag.Alhoewel door de verkleining der drukletter de hoeveelheid tekst in ons blad niet geleden heeft door de beper-king op 2 bladzijden, die ons evenals aan aile andere bladen opgelegd werd, doen wij toch het raogelijke om de toelating te verkrijgen ons blad opnieuw op 4 bladzijden te mogen uitgeven. In het verlangen ons blad steeds meer en meer uit te breiden, hopén wij in onze pogingen te mogen gelukken. Met 1 iipril a.s. wordt het bureel van ons blad overgebracht naar 108, LANGE NIEUWSTRAAT ANTWERPEN Deze verandering van woonst werd ons opgedrongen door de behoefte, ons beheer op steviger grondslag te vestigen en onze werking uit te breiden. Om gevolg te geven aan de immer stijgénde vraag van onze lezers uit de provincie, die beroep doen op onze be-middeling voor het leveren van boeken, verbinden wij ' aan- ons beheer eene regelmatig ingerichte afdeeling voor , BOEKHANBEL. In ons bureel wôriif ook gevestigd het op nieuwe grondslagen heringerichte KATHOLÏEK VLAA1WSCH SECRETARIAAT. Over de werking van dit nieuw orga-nism in onze aktivistische beweging berichten wij meer in ons volgend nummer. HET BEHEER. '•sraamMesxmsfTvr. ftaecm Priester Van Ér leuisnfoiitls. INSCHRIJVING door de zorgen van het weekblad ..De Eendracht". LIJST — 16-3-18 Overdracht fr. 167.60 Uit Neerlanden — voor een goed werk 4.— Uit Boom 2.5o Uit St Niklaas : Omdat we ^oede vorderingen maken in onze Norrnaalschoôl. — R. Medan, hoofd-man van het Alctivistisch Gilfl. o.5o Omdat "E. H. Staèis toch naar ons heeft geluisterd. — F. D. \V. Normaîist 0.26 OpdatnudeE. H. Allesaerts, Ieeraar, wat meer Vlaamschgezind zou worden. o.5o Qpdat E.. H. Walraet wat meer demokra- tisch zou worden. — C. S. Normaîist. 0..)0 Opdat we op ons Rekenwerk zouden mogen schrijven « Voor God en VJaanderen > en niet «VoorGod enBelgië».— Bert,l.l. aan de Bisschoppelijke Normaalschool. 0.60 i.eve de Heer Van der Linden, aktivistisch Ieeraar ! 0.25 fr, 170 60 Er wordt nogmaals een ivarm beroep gedaan op de offervaardigjheîd van elle Viaamsche strijdgenpoten tôt steun van dit fonds, dat reeds in voege is getreden en langs om meer bewijst een nood^akelijkheid te %ijn. N.-B. De giften zijn voortaan enkel te storten op de Postchekrekening van het week-•blad « De Eer.dracht », met dv.ngend vvntoek .echter er per brief of posrkaart omniddelijk liennis van te geven aan het bureel van dit blad, voor kontrool en ten einde misverstahd ef verwairing te voorkomen. snoflMBfeJUK- .-.auxKnije •».*. «x.. A.v«fS8W4B Miigrpe verRiariiig van usa imriw-iiëiimai Z, Ex. de Goeverneur-Generaal van België heeft op Donderdag 7 Maart de Kommissie van Gevolmachtigden van den Raad van Vlaanderen ontvangen en heeft kennis genomen van hunne mededeeiing nopens de nieuwe samen-srelling van den Raad. Zijne Excellentie antwoordde hierop met de volgende loespraak : Mijne Heeren ? lk dank U voor de mededeeiingen die gij mij -ooci'în over den rtitslag der volksraadpleging voor den Raad van Vlaanderen gedaan hebt 102 " en wensch U geluk met den goeden afloop. Gaarne neem ik de je ge'fge'theid iraar om U het volgende te jeggen : Het veelbesprol.cn besluit van den Raad van Vlaanderen van 22 Deeember içiï, heb ik aldus opgevat, dat gij opnieuw den onwankelbaren wil uitgedrt,* ' bt, het Viaamsche volk van den druk Scr rerjranschu.j , l^. 'ijdfin. In over-censtemming met de Rijksieiding kan ik U ver-fjskeren, dat de Rijkskanselier en ik, fooals voorheen, op den grond der verklaring van den Rijkskanselier von Beihmann-Ijolh'eg, van S Maart içij, staan, die, van fij/ien kant uwe a/vaardiging verqekerd heeft : « Het Duitsche Rijk \al, bij de vredesonder-handelingen en ook na den vi "de, ailes doen wat er toe bijdragen kan de vrije ontwikk'. ling van den Vlaamschen stam te bevorderen en te beveiligen .. » Ingevolge de verklaringen van den Rijkskanselier van 3 Maart njiy is de Bestuurlijke Schei-ding dourgevoerd geworden met het duidefijk poli lie k doel het Viaamsche volk tôt eene %elf-standigheid op te helpen, in overeenstemming met fijn bevolkingscijfer, fijn bij^ondere kul-tuur en -~ijne roemvolle geschiedenis. ZOtS/als liet voor den oorlog met de Viaamsche •aak >n Belgie gesield 1 vas, ma g het niet weder wordt 11. Daarom moet ook verder heel uw stre-ven gewijd çijn aan de oprichting van een vrij, van Waalsehen druk bevrijde, werkelijk ver-vlaamsehte Vlaanderen, het oude doel der Viaamsche Beweging. TTan de warme genegenheid i>an het Duitsche volk en de ondersteuning 7ijner Regcering, kunt gij V voor ver^ekerd houden. Nu reeds de middelen vaststellen, waardoor Vlaanderen s 7elfstandigheid na het shdtcn van den vrede ver\ekerd \al worden, wâre voorba-rig. Dat moet de vredesonderhandelingen voor-behouden blijven. De^e %elfstandigheid grondip te betnvïoeden 7al vooral ook de 7aak van het Viaamsche volk ,~elf jijn. Het volk van Vlaanderen 7al moeten indien dat nu of nocit (îch de mogelijkheid biedt de grondslagen voor die ïelfstandigheid te leg-gen, waarop het een onveijaarbaar recht heeft. Uwe taak, Mijne Heeren, qal in de eérstvol-gende maanden daarin bestaan het Viaamsche volk''- onaangeçien of enkelen uwer bij^ondere politieke richtingen al of niet aanhangen op de^c groote beslissing j'oor te bereiden. die het sluiten van den vrede $al brengen. * * * V'oor de nauwkeurige iaterpretatie van deze verklaring van den vertegenwoor-diger van het Duitsche rijk in België, is het van belang deze te vergelijken met andere uitlatingen die van bevoegde | zijde betrelïende de toekomst van Vlaanderen en België werden algelegd. Vooreerst een passus uit de rede van den Rijkskanselier Graaf Hertling van i a5 Februari j. 1., waarin gehandeld | wordt over België. Herhaalde malen is van deze plaats ver-1 klaard, dat wij er niet aan denken België te ' behouden of den Belgischen staat tôt een be-standdeel van het Duitsche rijk te maken ; dat wij echtev, gelijk dit ook in de nota van den Paus van den i" Augustus van het vorig jaar is uiteengezet, tegen het gevaar beschermd moeten blijven, dat dit land, waarmede wij nà den oorlog in vrede en vriendschap willen leven het voorwcrp van vijandelijke kuiperijen of een opmarsch-gebied wordt. Over de middelen om dit doel te bereiken en daarmede den wereldvrede te dienen, zou in een dergelijken kring beraadslaagd moeten worden. Indien dus een voorste'l in deze rich-ting uit het kamp van den tegenstander zou komen, b. v. van de re'geering te Havere, zouden'wij «een afwijzende houdiîig aannemen ook al zou de besprekmg, naar te begrijpen is, aanvankelijk niet-bindend kunnen zijn. Dit voor wat betreft het Belgische vraagstuk. Wat speciaal Vlaanderen betreft, hebben wij aanknoppingspunten in het antwoord van von Bethman-Holl-weg aan de al'vaardiging van den R. v. VI. op 3 Maart 1917 te Berlijn en van Dr Michaelis aan de afvaardiging van den R. v. VI. op 28 Augustus 1917 te Brussel; De v.ei klaring door von Bethmann-Hollyïej. voor een jaar aî'gelegd. her-krijgt des te meer befang doordi 'n de Goeverneur-Generaal er zich nu bizon-der op beriep : 1 I11 uitvoering van dii bevel van Zijne Ma-jesteit, heb ik I het volgende mede te deelen : De heer goeverneur-generaal heeft reeds Jang in overeenstemming met de woorden, die ik ia April van het vorige jaar 113^ den Rijks-dag uitgesproken heb, voorbereidende maat-regelen overwogen en getroffen, die « t doel hebben, aan het Viaamsche volk de tôt nog toe beloofde mogelijkheid voor vrije kultureelë en ekonomische ontwikkeiing te schenken 0111 daarmede den grondslag te leggen voor die zelfstandigheid, welke het hoopt te verwervé», maar op eigen kracht moeilijk bereiken kan. lk verklaar mij da.artoe eens met den goever-neiir-g'enera.al, wanneer ik f verzeker dat deze politiel;, welke gelijk U zeif aangevdird hebt. met de grondbeginselen van het internationaal recht overeensterat, met kracht zal voortgezet worden, en dat nog tijdens de bezetting het doel van de volledige bestuurlijke scheiding moet verwezenlijkt worden, gelijk het overigefls in beide deelpr van België geëischt werd. De taalgrens moet zoodra mogelijk cie grensschei-ding worden tusschen twee ond«r het bevel van den goeverneur-generaal vereenigde, maar goed gescheidtn bestuurlijke gebieder. Het geme: uschappelijk werken der Duitsche over-heden met de vertegcnwoordigers van het Viaamsche volk zal 1 ns toe)»t<"n dat doel te bereiken. 103 De moeilijkheden zijn niet kiein. Maar ik weet dat zij kunnen overwonnen worden wanneer al de mannen onder de Vlamingen, die in diep plichtsgevoel erkend hebben, welke plichten de vaderlandslieide in dezen beslis-senden tijd eischt, onbaatzuchtig medewerken. Dat de Vlamingen rit hun eigen bewust ' geworden zijn van desnii plicht, bewijst mij het door U c - ( Fôl 'i.' genomen besluit. Ik groet uwe eenheid als, de beste verzekering voor het gelukken var lis ondernemen. Gaarne zullen wij ook met de i Raad van Vlaanderen de middelen besprekerjdie ons tôt het nage-streefde doel zal leiden Het Duitsche Rijk za! bij de vredesonderhandelingen en na den vrede al het mogelijke doen. wat kan dienen nm de vrije ontwikkeling van het Viaamsche volï te eischen en te waar-borgen.Het antwoord van Michaelis verscheen destijds niet in extenso, maar wij kunnen verzekeren dat het zich geheel in dezelfde richting be,Woog. * j * Wanneer wij de jongste verklaring van den Goeverneur-Generaal toetsen aan de vroegere unspraken der Rijks-kanseliers. kunnen wij vooruitgang vaststellen in dien zin dat, alhoewel schijn-baar niet verder gegaan wordt dan de reeds ingevoerde Bestuurlijke Scheiding, deze toch voorgesteld wordt als moe-tende leiden tôt de zelfstandigheid van het Viaamsche volk De uitroeping van de politieke zelfstandigheid door de R. v. VI. heeft de Duitsche rijksregeering niet genoopt, zich nu reeds uit te spreken over de wijze waarop de zelfstandigheid van Vlaanderen door haar opgevat wordt. Toch moeten wij inzien dat deze terughouding geheel overeen-„stemt met het standpunt door haar tegen-over de Entente in de Belgische kwestie ingenomen. En het Viaamsche vraagstuk is onder internationaal oogpunt onafscheidbaar van het Belgische. * * * Ten slotte bevat de rede van den Goeverneur-Generaal eene kostbare aan-wijzing die de Vlamingen zich moeten ten nutte maken : de oplossing van het Viaamsche vraagstuk zal voor een groot deel alhangen van het Viaamsche volk zelf. Flandria fara da se ! Het Viaamsche volk moet zich zelf redden. Doen wij niet zooals de lersche boeren, die al hunne hoop en hunne verwachting stel-len in de wetten en maatregelen der besturende machten en intusschen ver-geten bijtijds le zaaien en te maaiën. Het aktivistische Viaamsche leger moet de zelfstandigheid van Vlaanderen zelf be-vechten. Het zal van ons afhangen, van onze geschiktheid om 's lands be-stuur in handen te nemen en het trots aile aanvechtingen van het vertwijfeld franskiljonisme te behouden, dat wij een wezenlijk Vlaamsch Vlaanderen, vrij van aile vreeinde overheersching, zullen kunnen scheppen. Daarom, Vlamingen, allen de handen uit de mouwen. Het passivisme is een aanslag tegen het bestaan van ons volk, alléén de aktieve Vlaamschgezindheid kan de bevrijding van ons volk bewer-ken.Woorden hebben genoeg wserklon-ken, alléén DADEN kunnen ons helpen. Hebben wij macht in Vlaanderen, dan moeten wij die macht toonen. liet franskiljonisme moet o?tgenadig gebroken worden, \>fwel ^ijn wij ge-broken. En de lBe\eitendc Macht %al ons geene beletselen in den weg leggen bij de inrichung van ons vrij, werkelijk Ver vlaamscht Vlaanderen. WlLFRIED. Du tsche persstemmeii. De Kolnische Volks^eitung schrijft : De 7 Maart zal van beteeker.is in de wereld-geschiedenis en ten eeuwig gedenkwjiardige dag m de geschiedenis van Vlaanderen blijven Mogen er — wij zijn de laatsten om het te ont-kennen — betreurenswaaidige misgrepen in het bestuur door ondergeschikie Duitsche organen iiegaan zijn, zoo moet de verklaring van 7 M s an aan ue Vlamingen toch toonen dat de Duits ihe regeeringen liet Duitsche volk met de beste inz'chten beziel t zijn om de rechtmatige betrachtir.gen van het Vluamsciie volk te steu-nen Aan.fde vervulling van de Duitsche belofte, de 4 1/^ miilioen Vlan/ing-n uan hun zeUstan-• digheidsrecht te helpa:-lenze te vrijwaren van vèrdere pogingen tôt f«rf ansching van wege de minderheicl van Snmilioen Walen, zal rus-teloos gewerkt wordfiE Vlaanderen aan de Vlamingen ! L De Frankfurter 2^ (.^Bschrijn : De uitroecing dtfiIac^^Bdigheid was zonder voorïvete ; der B.'^ar. ^^Kbeurd en de Goe-vernetir Generaal r de ge^îie lt'4 stelling, maar tracht ze in gansr.h algemeenen zin te verklaren. De zin, : « Ingevolge de verklaringen van den Rijkskanselier... » kiinktalsof men van Duitsche zijde Vlaanderen's wensch naar ^lfstandigheid voldoende vervult acht door de reeds ingevoerde bestuurlijke scheiding. Dit is in tegenspraak met de opvatting van den R. v. VI. en het schijnt ons dat andere zinnen in de voorliggende verklaring duidelijk genoeg zijn om door de leden van den Raad volgens hunne opvatting uitgelegd te worden. DE NIEUWE Raad van Vlaanderen. Hieronder geven wij de ledenlijst van de Raad van Vlaanderen, zooals deze na de volksraadpleging is samengesteld. Hij bestaat nu uit 93 leden, gekozen in de verschillende pro-vincièn en arrondissementen in de verhoudmg van één vertegenwoordiger op 5o.ooo inwoners. Zoo beschikken de verschillende provinciën over het volgende aantal zetels : Antwerpen 20, I Brabant 26, Limburg 6, Oost Vlaanderen 23. i West-Vlaanderen 18. Van de 80 leden, die de oude raad op het oogenblik zijner ontbinding telde, zijn er 68 teruggekeerd. Er zijn dus 25 nieuwe leden. Niettegenstaande deze vernieuwing rnag men zeggen dat er weinig of niets veranderd is aan de politieke konstellatie van den Raad, aan de getalsterkste naar verhouding van de verschillende groepen en partijen. Bij de opening van den zittijd van den nieuwen R. v. VI. wenschen wij hem volledig welgelukken in de inoeilijke taak die hij op zich heeft genomen : de inrichting der politieke zelfstandigheid van Vlaanderen. * £{: if Provincie Antwerpen. An"ermille K., handelaar, Brussel. Bellefroid J., sociale werker, Herenthals. Bogaerts Alf., onder wij zer, Lier. Claus A., hoogleeraar en geneesheer, Antwerpen. Deckers H., handelaar, Mechelen. De Keersmaeker j., hoogleeraar en geneesheer, Antwerpen. Heuvelmans Fl., algemeen sekretaris justitie, Brussel Jageneau L., oudheidkundige, Hoogstraten. Kimpe R., docent, Gent. Locquet F., handelaar, Antwerpen. Mommaerts H., ingenieur, nijveraar,Broekhem. Oboussier M , hoogleeraar, Antwerpen. Peeters Fl , accountant, Antwerpen. Picard A., hoogleeraar, Gent. Severyns L., wisselagent, Antwerpen. Tamm W., geneesheer, Antwerpen. Van den Brande A., hoogleeraar, Merksem. | Vogels J., geneesheer, Turnhout. Verhulst R.. ambtenaar, Antwerpen. Waternaux K., bediende, Merksem. Provincie Brabant. Arrondissement Brussel. Borremans P., tuinbouwkundige, St Pieters-Leeuw.Brys Ach., handelaar, Brussel. De Cneudt R , ambtenaar, Brussel. Faingnaert Arth., sociale werker, Brussel. Halsband H , ambtenaar, Brussel. Josson M., ambtenaar, Brussel Lambrichts .1. L., handelaar, Brussel Massfranckx L., bestuurder van verzekeringen, Brussel. Meert H., algemeen bestuurder v h. Middel- baar Onderwijs, Brussel. Meert Léo, leidér v. d, Kolenverdeeling voor Vlaanderen, Brussel. Paeilly A , wisselagent,. 3russel. Peerenboom L., nijveraar, Brussel. Spincemaille J., algemeen bestuurder Binnen- landsche Zaken, Brussel. Tack P., hoogleeraar, algemeen bestuurder -Hooger Onderwijs, Brussel. Van Bergen Em., ambtenaar, Brussel. Van den Broeck J., advokaat, Brussel. Van den Eynde J., ambtenaar, Brussel. Ver Hees E , algemeen Sekretaris Nijverheid en Arbeid, Brussel, Vernieuwe T., algemeen sekratis l.andbouw en Openbare Werken, Brussel. von Ziegesar J., algemeen bestuurder Sohoone Kunsten, Brussel. A rrondissement Leuven. D.- Bondt .1. F., onderwijzer, Leefdaal. De Croos J , prefekt Athçneurn, Oostende. De Ruj'ter E., burgemeester. St Joris-Winge Jacques E., kunstschilder, Brussel. Ursi .i., nijveraar, Leuven. Vrijdaghs P., opziener Middelbaar Onderwijs, Brussel. Provincie Limburg. Borrns A., ambtenaar, Brussel. Libbrecht K., eereprefekt, Opglabbeek. Plevoets A , ambtenaar, Brussel. Prenau S., ambtenaar, Brussel. Qu intens B., geneesheer en Schepene, St T ru iden. Vrydaghs J., advokaat, St Truiden Provincie Oost Vlaanderen. B irais K , algemeen bestuurder Gezondheids-, dieust, Brussel. Braeke A., Ieeraar, Lokeren. Brûlez F., hoogleeraar, Gent De Decker J., hoogleeraar, Gent De Vreese W , hoogleeraar, bewaarder der Kon. Bibliotheek, Brussel. De Vriese K., hoogleeraar, Gent. De Waele R., docent, Gent. Fornier A., hoogleeraar, Gent. Codée Molsbergen E , hoogleeraar, Gent. Goossens P., handelaar, Gent. Heyndrickx K , algemeen sekretaris Binnen- landsche Zaken, Brussel. Jonckx A . hoogleeraar, Gent. Martens A., hoogleeraar, -Deinze. Peeren E , bestuurder beheer der Post-rijen, Brussel. Primo F , dagbladai hrijver. Gent. Rîissch-aert 1 . handelaar, Wetwr<»n. 105 Schoenfeld H , hoogleeraar, Gent. Stocké E., geneesheer, Gent. Thiry A., Ieeraar, Gent. Van Bockstaele, hoogleeraar, Geeraardsbergen. Van den Bruele, drukker, Aalst. Van Roy A., hoogleeraar, Gent. Wannyn J., Ieeraar, Gent. Provincie West- Vlaanderen. Brûlez* L , hoogleeraar, Gent. Bruwiere, geneesheer, Ichtegem. Callens J , vlashandelaar, ICortrijk. De Clercq R., konservator Wiertz muséum, Brussel. De Meester A., handelaar, Roeselaere. De Pla A , geneesheer. Kortrijk. D'Hooghe A , onderwijzer, ICortrijk. Doussy G., hoogleeraar, Gent. Dumon E . geneesheer, Brugge. Everaerts E-, stadsarchivaris, Oostende Lambrecht, algemeen bestuurder Justitie, Brussel. Libbrecht, algemeen bestuurder Lager Onderwijs, Brussel. Maene A., Brugge. Plancquaert H., advokaat, Gent. Tanghe T., opziener Gezondheidsdienst,Brussel. Verhelst J., handelaar, Roeselare. Vlaemynck, hoogleeraar, Gent. * ' # , In zitting van 9 Maart werd het bureel yan den Raad als volgt herkozen : Voorzitter : W. de Vreese. Onder-Voorzitters : R. de Clercq, H. Plan-ouaert.Sekretarissen: J. Van den Broecu, Vlaemymcj:. ICwestor : L. Maesfranckx. Wij ontvangen afschrift van den brief aan Zijne Eminentie Mgr. Mercier, Rardinaal-Aartsbisschop van Mechelen, gericht door de Katholieke Viaamsche Vereeniging « Per Crucem ad Lucem », in antwoord op somraige uitdrukkingen voorkoraende in den herderlijken * Vastenbrief. onlangs voorgelezen in de kerken van het Aartsbisdom — Wegens plaatsgebrek echter moeten wij de afkondiging van het omvangrijk, maar belangrijk stuk, tôt ons spijt, verdagen tôt een volgend nummer. Uit de Reckterlijke Wereld Waarde Neef, Sedert we de banken der Rechtsfakulteit verlieten en de rechtertijke wereld intraden hebben wij elkaar wat uit het 00g verloren. ïerwijl ik mij vastzette in mijn Vredegerechts-kanton, vastbesloten mij aan die magistratuur te hechten, op de laagste sport der hierar-chische ladder, maar het dichtst bij ons volk blijvende, zijt gij stap voor stap diezelfde ladder opgeklommen en troont nu in een onzer hoogste gerechtshoven, met het statige hermelijn bekleed. Goen wonder dat, even als onze loopbanen, onze gedachten en overtuiging eenigzins uiteengeioopen zijn Over de beroeringx thans in de rechterijke wereld ontstaan denken wij nu ook zeker heel verschillig ; maar wij kunnen er toch over spreken, als van rechtsgeleerde tôt rechtsge-leerde, van magistraal tôt magistraat, de eene sprekende van uil de Viaamsche volksmassa waartusschen hij leeft, de andere van uit de hqogte van het verfranschte midden der hoofdstad. Laat mij eens ronduit mijn gedacht zeggen : gij daar, in uwe hoogte, kent ons volk iret, gij kent niet zijn leven en streven, zijn lijden, zijn denken, zijne hoop, zijne verwachtingen; gij leeft in wat ge noemt : « les hautes et sereines sphères du droit pur. » 't Was dan ook mijn eerste gedacht, wanneer ik het Hof, waarin U zetelt, het besluit zag nemen, ver-volging in te spannen tegen een paar onzer vrienden, leden van den Raad van Vlaanderen, het Hof dit deed als ganseh onbekend met onze huidige Vi volksgedachten, en enkel met het 00g op den « droit pur > der artikelen 104 en vlg. van het stra'fwetboek — Maar, verder doordenkende, moest il; toch zeggen : onmoge-lijk ! die gestrenge heeren van het Hof moeten zeker wel goed weten wat zij doen, en zij' moeslen voorzien wat er op hun ingrijpen volgen kan. Hebben ze, aldus van der. toe-stand bewust, vervolging bevolen, 't is dat "t moeten bekennen dat onze VI. aktivistiche beweging iets ernstigs geworden is. lk durt niet veronderstellen dat ze, die met ernsrig vindende, zoo maar hun besluit zouden genomen heblpeii enkel als eene « manifestation patriotique », waarop eene tuchtiging door de bezettende macht de kroon zou zetteri. lk wist dan niet meer wat ik er van denken moest; toen ik vernam dat de tuchtiging van het Hof van Beroep, zoo eene algemeene beroering in de rechterlijke wereld had doen ontstaan dat ook het Verbrekingshof plechtig-lijk beraadslaagde « toutes chambres réunies ». ■ Wat ging dit beraad te weeg brengen ? — Er waren er die mij zegden : « Ze gaan alien samen hun ontslag mdienen, » — Neen, dat was met mogelijk : ontslag geven tengevolge van beraming is voor ambtenaren, volgens art. 23ô van 't Strafwelboek cen wanbedrijf tegen de openbare orde. Die vroede heeren kunnen zoo met de logica niet overhoop liggen dat ze zouden « provesteeren » bijjmiddel van een wanbedrijf tegen wat zij als inbreuk op het openbaar recht aanzien. 't Was dan ook iiiet zoo, rnaar wondere 2(»al;—iets waar de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De eendracht: weekblad voor het Vlaamsche volk belonging to the category Oorlogspers, published in Antwerpen from 1916 to 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods