De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

307 0
15 February 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 15 February. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Seen on 22 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/9s1kh0gg1g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Ie JÀARGANG Nr 1 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Februari 1914 DE EIGENAAR 8SSUSd,dieasS»chapplJ Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA.RISHUIS, Winkelstraat, 1, I BEHEER EN REDACTIE ■. Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende goederen toebehoorende aan de leden der maat- schappij Eigenaarsbelangen. Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels worden opgenomen aan den prijs van 0,50 fr. Bulletin Immobilier de la Société Eigenaarsbelangen. \ la disposition des membres pour annoncer l'achat, la vente, la location ou demandes d'hypothèques sur leurs biens immeubles. Fr. 0,50 l'annonce de 3 à 4 lignes. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. Ons doel. - Ons programma. Bij het verschijnen van het eerste nummer van DE EIGENAAR, zijn wij aan onze leden van « Eigenaarsbelangen », wier ofRciëel or-gaan wij zijn, alsook aan aile onze lezers, verplicht bekend te maken, welk ons doel, ons programma is : 1° Aile politiek uit onze maatschappij ge-sloten zijnde, zoo verbinden wij ons, nooitdeze aan te raken, 't zij rechtstreeks noch onrecht-streeks.2° Wij verzetten ons tegen aile onreohten den eigenaar aangedaan door wie het ook zij. 3° En, zooals den « tableau » die wij in de wereldtentoonstelling van Gent tentoonstelden, het zoowel uiteen deed, zullen wij de belangen onzer leden altijd behartigen voor ailes wat den eigendom betreft, en zullen wij de beste middelen bestudeeren om den eigendom te verbeteren en zij ne uitbreiding te bevorderen. Wij zullen ook trachten leerrijke artikelen over huishoud- en wetenschapkunde in ver-band met den eigendom, in lezing aan te bieden. Terzelfdertijd zullen wij onze leden die een eigendom te huren of te verkoopen hebben, in de gelegenheid stellen dit aan het publiek bekend te maken bij middel eener aankondi-ging die wij in « De Eigenaar » zullen op-nemen aan den geringen prijs van 0,50 fr. per kleine aankondiging. Zoo zal ons lang gewenscht verlangen ein-delijk uitgevoerd worden, en ons annoncenblad of bulletijn, die ten dienste staat al onzer leden, het leven zien en een nieuw middel uitmaken om tusschen het bestuur en de leden der maatschappij meer en meer goede betrekkingen te zien ontstaan. Dit blad zal voortaan aile oproepen en mede-deelingen van het bestuur uitgaande mede-deelen en aile omzendbrieven vervangen die vroeger bij d'een of d'andere gelegenheid het licht zagen. Onze leden zullen er dus de grootste aandacht aan verleenen, ja, zelfs zullen zij dit blad be-waren om het desnoods of bij gelegenheid te kunnen raadplegen. Dagwijzer. Wij vestigen de aandacht onzer achtbare leden op de volgende punten : die zij zullen trachten goed in het geheugen te houden, daar er geene omzendrieven meer zullen gezonden worden : Maandag 16 Februari, om 6 ure stiptdes avonds in ons lokaal Notarishuis, Winkelstraat, n. 1, ter stede, zeer leerrijke voordracht door advocaat Robelus. Den spreker zal handelen over : Wederzijdsche verplichtin-gen tusschen eigenaar en huurder. Zaterdag 28 Februari, Jaarlijksch Avondmaal om 7 ure zeer stipt des avonds in De Hope van Vrede, bij M. Eug. Leybaert, Kammerstraat, ter stede. Prijs 2,50 per persoon. De leden van beide geslachtpn worden vriendelijk verzocht hun bijtreding voor den 25 dezer, in het lokaal of bij M. Winsel, Dampoorsttraat, 61, te laten geworden. Stadswater. Het protest dat wij aan het gemeentebestuur inzon-den nopens de verhooging van den prijs van het stadswater, wordt in onze stad nog al druk besproken, door iedereen goedgekeurd en ondersteund. Het gemeentebestuur om zijn altijd klimmend deficiet te kunnen dekken, heeft vastgesteld, de verbruikings-prijs van water, gaz en electriciteit te vermeerderen. Destijds maakte men ons wijs dat de « regien » moesten ingevoerd worden om de algemeene belangen der stad tegen ikzuchtige b'edoelingen der kapi-talisten te kunnen vrijwaren. Heden worden wij gewaar dat zulks maar moet dienen om meer geld te kunnen slaan. De prijs van het water wordt gebracht van 0.40 tôt 0.45 centiemen met afschaffing der begunstige tarieven waarvan de nijverheidsgestichten genieten. Kleine verbruikers die vroeger maar een paar franken per trimester betaalden gaan 's minstens 18 franken 's jaars betalen. De verhooging van den prijs van 't stadswater drukt niet alleenlijk op den rijke, maar ook op den kleinen burger. Sommige beweeren dat ondanks de'ze opslag, den prijs van het stadswater te Antwerpen, Brussel en Luik nog hooger staat als bij ons. Er dient opgemerkt te worden dat er geen vergelijking met die steden mogelijk is, daar in die steden bijna al de huizen in kwartieren verhuurd zijn, hetgeen te Gent het geval niet is. Deze opslag is maar den eerste stap naar een nog grooter verhooging. Sedert eenige jaren zoekt men aile middels uit om de belastingschuldigen meer en meer te doen betalen. Onder voorwendsel van hygiena heeft men begonnen met de publieke pompen af te schaffen waarvan het uitmuntend water een te nadeelige concurrentie aan het zoogezegd « zuiver » water der stads « regien » deed. Iedereen zal zich nog de mededeeling herinneren, die ons gemeentebestuur verleden zomer tôt het publiek richtte, om het te verzoeken, zoo weinig mogelijk het stadswater als drinkwater te gebruiken, zonder het voorgaandelijk gekookt te hebben. Het was een schoon « reclaam » voor het stadswater waarvan het gebruik in zekere « enclos » verplichtend is. Het is mogelijk dat sedertdien de gaanderijen ervan gekuischt zijn geweest; maar is het water nu beter ? en is het gebruik ervan min nadeelig voor de gezondheid der verbruikers ? In aile geval zijn wij van meening dat de uitbating van het water door de stad, geen bron van winsten mag worden. De regie van 't water kan maar verecht-vaardigd worden door 't openbaar nut. En al de ont-vangsten die de onkosten en de aflossing dezer uitbating overtreffen moeten aanzien worden als een belasting op het water. Vroeger jaren kwam het volk in opstand omdat men het zout belastte, deze is nogthans zoo noodzakelijk niet als het water. Bij*orçderste punten die dienen de aandacht on*er leden te vestigen. Meester Robelus, advocaat der maatschappij heeft zijne woonst van den Bleekersdijk naar het Godshuis-hammeke, 122, overgebracht. De Leden worden dringend verzocht, het règlement der maatschappij met de grootste aandacht te lezen. Wekelijks stellen wij vast dat de onwetendheid of de nalatigheid sommiger dezer, bijzonder voor hetgeen de artikelen 23 en 35 betreft, de ergste gevolgen kan hebben. Zij moetÊn zich ook bedienen der advocaten en deurwaarders door het règlement aangeduid, willen zij op de minste vergoeding aanspraak kunnen maken. In Zitting van Maandag 5 Januari 1914, is er beslo-ten eene boet van 0.25 centiemen toe te passen aan ieder Bestuurlid die op de Maandelijksche Zitting afwezig is. Men weet dat deze plaats heeft den eersten Maandag van ieder maand in ons lokaal, Winkelstraat, 1, ter stede, om 6 ure stipt des avonds. Een ontslaggevend lid kan maar terug aanvaard worden na een inkomgeld betaald te hebben van 5 franken. * De Leden die zich bij den Schatbewaarder aanbieden om vergoed te worden, moeten voorzien zijn van het oorspronkelijk (original) stuk als het een opzeg betreft, zij moeten ook altijd voorzien zijn van deurwaarder's kwijtschrift als zij zich aan het Bestuur aanbieden om vergoed te worden. En als wanneer deze rekening hun niet juist schijnt, mogen zij eerst om inlichtingen komen. Er wordt geen oorspronkelijk stuk (original), ge-ëischt om voor een dagvaarding vergoed te worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent belonging to the category Advertentiebladen, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods