De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

292 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 15 March. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Seen on 22 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wm13n22848/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE EIGENAAR ✓■v n/i • i i n jr i 1 • • - ^ j 3e JAÀRGANG - Nr 2 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Maart 1916 Officieel orgaan der Maatschappi, Organe officiel de la Société Eigenaarsbelangen van net arrondissement Lrent. Zetel : NOTAFtlSHUIS, Winkelstraat, 1, Gent. REDACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende goederen toebehoorende aan de leden der maat- schappij Eigenaarsbelangen. Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels worden opgenomen aan den prijs van 0,50 fr. i Bulletin Immobilier de la Société Eigenaarsbelangen. la disposition des membres pour annoncer l'achat, la vente, la location ou demandes d hypothèques sur leurs biens immeubles. f'r. 0,50 l'annonce de 3 à 4 lignes. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen s Fr. 0,25 den regel en per nummer. ER ZIJN : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EEINS : dat gij de JBaden der Beurs bezocht hebt WIL/T GIJ : niet meer veranderen. Koopnanilelsplaats, 12 GEfiT. MAAR EENS : rlnf ncii rl a !—> «-» /7 r\ vi De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. EIGENAAR8KREDIET —0 — Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer zijn getroffen. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiten van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vriidaa van 7 tôt 8 uren. Belangrijke Berichten —0— Het wordt tôt herinnering der belanghebbenden ge-bracht, dat het Bestuur van Eigenaarsbelangen de leden in gehoor ontvangt aile Vrijdagen van 7 tôt 8 uren in het lokaal Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, ter stede. Enkele proceduurkosten door het bestuur, of in spoedige gevallen door dezes leden goedgekeurd, worden gansch of gedeeltelijk aan de leden vergoed. —o— Het bestuur van Eigenaarsbelangen brengt ter kennis der leden dat aangezien den buitensporige prijs van het papier, voortaan de huishuurboekjes aan 0,01 en de soucheboekjes aan 0.50 moeten verkocht worden. —o— Abonnementen tôt « De Eigenaar » Zooals men weet gaan deze in met 15 April. Al wie van nu af zich laat inschrijven ontvangt het blad gratis tôt op deze datum. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuizen onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. Over de noodzakelijkheid der pers in onze maatschappelijke organisatie —o— Elke groote organisatie heeft een blad noodig en waarom ? Omdat men geen gebouw opricht, al was het met de beste steenen der wereld, zonder mortel of ciment die ze aaneenhechten en sterk maken. l Ons blad De Eigenaar is dat voor vele kleine huiseigenaars, die afgezonderd, weinig kennis of ondervin-ding bezitten, zonder hem treurig en hulpeloos door de wereld dwalen, door het noodlot overstelpt, bukkend voor vele lieden die tegenover hen met de slechtste in-zichten zijn voorzien en dewelke geen enkele gelegen-heid laten voorbijgaan, zonder hen te smaden of te schaden. Rijke lieden, openbare besturen, bezorgen aan de kinderen goede leermeesters, die deze niet alleenlijk met kunst en wetenschap onderrichten, maar die ook door de gegevene opvoeding hun de weg moeten aan-wijzen om later door eigen krachten door de wereld te geraken. Voor velen is ons blad deze leermeester, die aan deze die een weinig eigendom bezitten, de noodige opvoeding geeft, de leeringen verkondigt die van aard zijn dezerin aanzien te doen klimmen, en tegen aile aan-vallen of te kortkomingen te verdedigenjof te beschermen. Een maatschappij kan niet overwinnen, zelfs niet blijven bestaan, ondanks de bekwaamste aanvoerders, als de leden overtuiging, geestdrift en geloof missen in de zaak dien zij moeten verdedigen. Ons blad De Eigenaar schenkt het eene en het andere, en bij aldien draagt het onçindig bij om de eensgezindheid en de eendracht onder de leden van Eigenaarsbelangen te doen heerschen, welker groote uitbreiding dagteekent van de verschijning van ons blad. Zonder deze was onze maatschappij eene zwakke: wankelbare organisatie gebleven, bij gémis van deze waren wij sedert lang op hetzelfde punt blijven stil-staan.Ons blad is de voorpost die de onvereenigde of slecht vereenigde eigenaars komt wakker schudden, en hen van hunne macht en grootheid bewust maakt. Het heeft in 't voordeel der eigenaars eene beweging in 't leven geroepen, die onze aanvallers op afstand deed blijven en voor onze stand meer eerbied afdwingt. Herinnert u hoe het met ons gesteld was, toen daags na 't uitbreken van den oorlog een blad onzer stad dierf schrijven : Het moratorium is toepasselijk op de huishuur, bijgevolg is het betalen dezer eene zaak die men mag uitstellen. Deze schijnheilige veinzerij was voldoende om bijna aile kleine inwoners tôt staking der betaling hunner verschuldigde huishuur aan te zetten, terwijl een sche-pene, zienlijkdoor dit blad ingegeven, ons bestuur op het stadhuis dierf ontbieden om, onder de zwartste bedreigingen, de eigenaars aan te zetten zich met halve huishuur te bevredigen. Deze bemoeiïng had voor gevolg een schijn van rechtvaardiging te geven aan al deze tekortkomingen, terwijl velen die nog volledige huishuur betaalden, voortaan maar de helft meer wilden geven. Dit voorval levert het bewijs hoe ongunstig de openbare meening te onzen opzichte vérkeerde. Ook was er in gansch de pers geen enkel blad, die met open vizier onze verdediging dierf opnemen. Zelfs was deze algemeene gemoedsstelling zoo slecht tegen de eigenaars gesteld, dat het voldoende was eenige grondbelasting te betalen, om in gelijk welk hulp- of onderstandskomiteit afgewezen te worden. En terwijl er voor aile klassen der bevolking oneindig veel uitgegeven werd, werd er voor de kleine eigenaars niets, hoegenaamd niets gedaan. Om in deze vijandelijke houding niet ten achter te blijven, overlaadde het gemeentebestuur ons met eene geheele reeks nieuwe lasten, terwijl het bevel gaf on-middellijk al de cités van gaslantaarns te voorzien, alzoo de eigenaars dezer tôt eene uitgave van 200 tôt 400 fr. verplichtende op het oogenblik dat deze meesten-deels van aile inkomen waren beroofd. Ja, zelfs de strengste bevelen werden gegeven om den laatsten druppel stadswater, door onvermogende inwoners gebruikt, door de eigenaars te doen betalen, terwijl de beluiken van gecimenteerde vuilnisbakken moesten worden voorzien, en er geen enkele beirput nog tegen vergoeding mocht geruimd worden. Voor deze bijna algemeene ontstemming stond onze zaak er geheel slecht voor ! Maar dank zij eene onaf-gebroken propaganda en eene polemiek die ons in den socialistischen banvloek deed slaan, zijn wij er toch in gelukt een groot deel der openbare meening hare dwaling te doen inzien en deze tôt een beter begrip van den toestand te doen terugkeerenl En nu, ondanks 18 maanden uitputting en werke-loosheid, mogen wij met trotschheid bestatigen dat de toestand in het betalen der huishuur veel verbeterd is, en dat vele slechte huurders van hunne onbewuste stoutheid zijn teruggekomen. Gemeentebestuur, pers, officiëele comiteiten schijnen nu toch ten minste aan onze talrijke grieven wat aan-dacht te verleenen. En deze schoone uitslag is aan ons blad te danken, die altijd in de bres sprong om uwe miskende eige-naarsrechten hoog te houden en te verdedigen. Heeft De Eigenaar bijgedragen om het publiek beter den waren toestand te doen inzien, het heeft ook aan de al te beproefde kleine eigenaars moed en geduld geschonken om de talrijke moeilijkheden, waartegen zij te kampen hadden, beter af te slaan in afwachting dat wij deze gansch overwinnen. De verbazende aangroei van ons getal leden, de altijd klimmende oplage van ons blad bewijzen dat de eigenaars, zoowel als de andere maatschappelijke klassen, niet alleenlijk leven om in hunne stoffelijke behoeften te voorzien, maar dat zij ook geestelijke noodwendig-heden hebben te voldoen. Dank aan ons blad ! Dank aan De Eigenaar ! Heft zich onze stand hooger en tiôoger, en dwingt hij dagelijks meer eerbied af! Propaganda maken voor ons blad is dus propaganda maken voor uwe eigene strevingen en voor uwe eigen belangen ! Leest en verspreidt De Eigenaar! En als het bedrag van het abonnement, dat toeko-mende maand vervalt, u wordt aangeboden, wijst deze niet af, maar zend den drager dezer naar vrienden en kennissen, om nieuwe abonnés te kunnen inschrijven. E. W. v/V* Voor onze leden van St-Amandsberg Hieronder geven wij afschrift van den brief, die het bestuur van Eigenaarsbelangen aan het College van Burgemeester en Schepenen van St-Amandsberg komt te zenden. Deze levert nogmaals het bewijs hoe innig en hoe ernstig wij de belangen van de huiseigenaars voor-staan, zelfs in buitengemeenten die den eigendom be-handelen als eene vruchtbare en altijd voedende melk-koe, die gedurig in aile maatschappelijke behoeften moet voorzien. Aan al de eigenaars ons in dezen dagelijkschen strijd te helpen, door met ons in het gelid te treden en nieuwe leden te bezorgen, om derwijze den kring onzer zoo noodzakelijke invloed uit te breiden en te ver-grooten.Aan het College van Burgemeester en Schepenen der gemeente Sint-Amandsberg, Mijnheeren, Vele onzer leden, eigenaars binnen uwe gemeente, komen zich beklagen over de nieuwe belastingen die de gemeenteraad van St-Amandsberg heeft besloten te heffen op het kadastraal inkomen der onroerende goe-dereti binnen de gemeente. Wij achten het ons ten plicht, Mijnheeren, U te doen bemerken dat den eigendom in 't algemeen reeds erg genoeg getroffen is, aangezien vele huuraars slechts gedeeltelijk en andere hoegenaamd niet betalen. Inge-volge zijn een aantal eigenaars van aile inkomen beroofd. Wij verzoeken U b"leefd, Mijnheeren, te willen onderzoeken of er geene mogelijkheid ware deze belastingen, moesten zij gestemd worden, toe te passen in verhouding van het huidig inkomen der eigendommen. Namens het besluur der Eigenaarsbelangen : De Schrijver■ Briefwr, De Ondervoorzitter, J. De Pue. Cam. De Bast.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent belonging to the category Advertentiebladen, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods