De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

565 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 15 July. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Seen on 22 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/xk84j0cs4g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2e JAARGANG — Np 6 10 centiemen het nummer. Gent, 15 Juli 1915 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA^FLISHTJIS, Winkelstraat, 1, Gent. BEHEER EN REDACTIE : Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende gcederen toebehoorende aan de leden der maatschappij Eigenaarsbelangen. Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels worden opgenomen aan den prijs van 0,50 fr. Bulletin Immobilier de la Société Eigenaarsbelangen. A la disposition des membres pour annoncer l'achat, la vente, la location ou demandes d'hypothèques sur leurs biens immeubles. Fr. 0,50 l'annonce de 3 à 4 lignes. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. Jf* Jp» Jf* Jf* Jjv JJW Jf* Jf* Jjv Jjv Jjv ^ Jjv De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. iln. 'Jp ilr. nIr fir. fir fir. fir. fir. fir. fir. rte fir, fir. fir. fir. fir. fir. rtr. fir. rif^ Eigenaarsbelangen komt wederom gevoelige verliezen te ondergaan door het overlijden van Mijnheer POLYDORE VANDE VELDE Echtgenoot van Dame Honorine DE WAELE Landmeter van het Kadaster Vereerd met het Burgerkruis van Ie klas en de Herinnerlngsmedalie van Leopold II. alsook van Mijnheer HEURSEL DEMEESTER die na eene schitterende plaats in de goudsmidswereld te hebben bekleed, zich in de hofbouwkunde op bijzondere wijzen had weten te onderscheiden. Het was dank aan hem d*t de laatste tentoonstelling- in de Casino zulke groote bijvalgenot, waarhij voor ci'inrichtmg van Frascati zorgde. Aan beide familiën bieden wij onze oprechte deelneming. Ons bezoek aan den Burgemeester , Men weet met welke voorkomende bezorgdheid onze maatschappij in ailes de belangen der kleine eigenaars waarneemt ! Bijna geen enkele week gaat er voorbij zonder dat wij bij het een of het ander openbaar bestuur klachten of protesten neerleggen nopens zekere ongepaste of willekeurige verordeningen die bijna altijd uitsluitelijk de kleine eigenaars treffen! Sinds het begin van den oorlog hadden wij alszoo een dozijn schrijven aan verschillige openbare besturen gericht, die er weinig of geene aandacht schenen aan te verleenen. Wel verre, zich door deze onverschilligheid te laten ontmoedigen, besloot het bestuur van « Eigenaarsbelangen » op een andere wijze te werk te gaan, en vond geen beter middel dan onze heer Burgemeester en Eere-voorzitter haar wel in gehoor te willen ontvangen, om onze klachten en grieven daaromtrent te aanhooren ! Tweedagen nadien ontvingen wij reeds eenantwoord, waarbij den heer Braun ons uitnoodigde om Zaterdag 12 Juni, ten 11 uren 's morgens, hem in zijn kabinet op het stadhuis te komen spreken. Geleid en voorgesteld door onze achtbare voorzitter, den heer J. Temmerman, was onze afvaardiging, samengt steld uit de HH. De Bast, De Pue. Winsel, Soudan, De Bondt Schepens en J. De Moerloose, op gesteld uur aldaar aanwezig. Na eenige wederzijdsche verwelkomingen en zich over het doel van ons bezoek te hebben onderricht, verleende den heer Braun het woord aan onze schat-bewaarder, den heer Winsel, die de volgende rede-voering uifsprak : Hooggeachte heer Burgemeester, Toen mij door het bestuur der maatschappij « Eigenaarsbelangen » - - waarvan gij met zooveel luister het eerevoorzitterschap bekleedt — de eerlijke doch zeer kiesche taak wierd opgedragen, uw hooge aandacht te vestigen op de benarde toestand waarin ongelukkiglijk zoovelen van ons verkeeren, om door uw hoogge-schatte tusschenkomst de Gemeenteraad en het Collegie jegens de kleine eigenaars een min scherper houding te zien aannemen, dacht ik aan mijn vertoog geen beter onthaal te zien verzekeren, dan mij bij een klare en eenvoudige opsomming der feiten te bepalen en aile gezocht of kunstmatig effekt van kant te stellen die misschien wel onder letterkundig opzicht aan mijn ver-slag meer waarde had verzekerd, maar die ook van aard zou geweest zijn uw kostelijken tijd te ver-spillen en onze zaken te verwarren. En ons dunkens dat deze al genoeg ingewikkeld zijn zonder dat zij nog nutteloos gedramatiseerd worden. Zeker, wij betwisten de gegrondheid uwer verordeningen niet, maar vele van ons denken ook dat het oogenblik dezer toepassing zeer slecht gekozen was, vermits deze aan de reeds zoo beproefde kleine eigenaars nieuwe en groote onkosten oplegde. En het zij door toeval of niet, maar de minste voor-ingenomen waarnemer zal met ons moeten bekennen, dat bijna al de besluiten en verordeningen die het Collegie nopens de eigendom, openbare wegenis of regies komt te nemen, juist de eigenaars treffen die weinig of geen huishuur meer ontvangen. Zoo bijvoorbeeld uw besluit van 8 Juni laatstleden, die ons ter kennis brengt dat aile enclos door gas moeten verlicht worden, en dat de leiding en de lan-taarns zullen geplaatst worden door de stad op de kosten der eigenaars. Voor de kleinste ci'é mag deze uitgave op minstens 200 fr. geschat worden. Wij waren u zeer verplicht, geachte heer Burgemeester, wildet gij ons aanduiden, waar de eigenaars, die sinds het begin van den oorlog bijna geen huishuur meer ontvangen, het geld moeten halen om in die onkosten te voorzien. Hetzelfde argument dient jegens de nieuwe policie-taks ingebracht te worden, deze anders niet zijnde dan een klimmende laks op het inkomen, die wij in gewone tijden misschien kunnen aannemen, maar die voorzeker ongepast voorkomt als bijna aile inkomst verdwenen is. En deze is zooveel te onrechtvaardiger daar zij op eene basis berust die tegenwoordig bij vele is verdwenen, en toen wij krai htens uw verzoek, binnen het bepaalde termijn, aan den achtbare schepen van finan-tiën onze opmerkingen daaromtrent îieten gewoiden, antwoordde deze, ons geheel eenvoudig dat er niet kan teruggekomen worden op een besluit dat reeds de noodige bekrachtiging had verworven. En denkt niet, waarde heer Burgemeester, dat deze Opmcrkiïïgen âùu ïtiiirâfe-TStîii«dp*,uLJ~ ii. wijten zijn. In een oogenblik, dat eenieder zelfs de armsten, hunne toi aan den oorlog moeten betalen, mogen de eigenaars er niet aan denken, zich aan deze vader-landsche verplichtingen te onttrekken. Maar zulks is ook geen rede, om de overgroote lasten die reeds zoo zwaar op de kleine eigenaars drukken nog te verzwaren, en alzoo het getal slacht-offers van den oorlog nog te vermeerderen. Onder onze leden tellen wij juffrouwen tôt den be-goeden stand behoorende, en die bij gebrek aan in-komsten, zich verplicht zagen als meiden te gaan dienen. Wij tellen leden die reeds door groote boetengetroffen zijn om bijtijds de intresten der hypotheken, waarmede hunne eigendommen belast zijn, niet te kunnen betalen. Anderen, die reeds een gevorderde ouderdom hadden bereikt, en die sinds eenige jaren met rust de vrucht hunner langen arbeid genoten, door onvermogendheid getroffen, zich verplicht zagen hunne vroegere bezig-heden te herneinen, alszoo aan de steeds nog weinig arbeidonde stielgenooten, het stukje brood, reeds zoo moeilijk te verdienen, te komen betwisten. Was het niet dat de stonden waarover wij beschikken geteld zijn, ik zou u voorbeelden van bedoken armoede kunnen aanhalen die het harte verscheuren en de ziele smarten. En het is om de zoo beproefde kleine eigenaars te helpen en te redden dat « Eigenaarsbelangen » een credietbank komt in te richten, die weldenkelijk uw gewaardeerde hoogschatting zal wegdragen. Doch wat baat de kleine, onbeduidende onderstand die wij kunnen verleenen bij deze bijna algemeene ellende. In naam dezer zoo ongelukkige, zoo diepbeproefde eigenaars vragen wij u voorloopig af te zien van het placeeren der gas in de enclos, ook van het inteën der policietaks voor al deze die weinig of geen huishuur meer ontvangen. En moesten er reglementen of wetten bestaan die zich tegen deze edelmoedigheid verzetten, weest toch zoo goed, heer Burgemeester, aan deze den noodigen uitstel te verleenen om zich met wat meer gemak van hunne verplichtingen te kwijten. Wat wij nog van ons stadsbestuur wenschten te be-komen, het was dat deze voorloopig zou afzien de taks op het drinkwater door den eigenaar te doen betalen, als het door niet-betalende inwoners wordt gebruikt. En den verminderde tarief die heden maar wordt toe-gepast op huizen van 137 fr. huurwaarde, tôt aile woon-huizen van 's minstens 300 fr. te zien toepassen, vermits meestendeels dezer maar door werklieden worden bewoond. Wij vragen u nog dat de reinigingsdienst wat meer spoed en bereidwilligheid aan den dag legde bij het wegnemen der modder of vuilnis die de enclos be- smetten, en die soms dagen en dagen blijven liggen tôt groote ergenis der openbare gezondheid, en waarvan het weghalen zeer dikwijls tal van moeilijkheden en onkosten aan d'eigenaars veroorzaken. Het zou ons nog zeer aangenaam wezen, heer Burgemeester, te mogen bestatigen dat de policie zich wat strenger betoonde tegenover zekere belhamels die onze eigendommen vernielen of beschadigen. Dat eigenaars, dragers van rekwisitiebons voor ver-schuldigde huishuur wat spoediger uitbetaald wierden en achter het bedrag dezer geen zes maanden moeten wachten of drie maal van Antwerpen moeten komen vooraleer deze te kunnen ontvangen, zooals het geval was met een onzer leden deze stad bewonende. Eindelijk wij, kleine eigenaars, die de bijzonderste en talrijkste groep lastenbetalers onzer stad uitmaken, richten u een laatste en zeer beleefd verzoek, omdat gij de noodige bevelen zoudt geven, ieder stadsambte-naar, bediende of werkman te verplichten, de verschul-digde huishuur te betalen in 't geval zij van hunne vol-ledige jaarwedde genieten. Dat anderen die maar gedeeltelijk loon meer ontvangen aan den eigenaar het verschuldigde in verhou-ding hunner inkomsten zouden betalen. De eigenaar is verplicht de altijd klimmende lasten op tijd te betalen. Hij moet gedurig in het onderhoud zijner eigendommen voorzien. Waarom zou hij dan ook met over zijne înKomsten mogen bescnikken 1 Deze meening moet voorzeker door gansch uwen raad worden gedeeld, vermits wij door de dagbladen van tijd tôt tijd vernemen dat het Collegie de toelating vraagt en bekomt om weerspannige huurders van stads-eigendommen te vervolgen ! Zelfs zou deze verplichting aan de darsewerkers en andere ondersteunden moeten opgelegd worden, al was het maar voor een frank in de week. En zulks was reeds een schoone uitslag onder oogpunt van princiep ! Meer dan welkdanig wettelijk lichaam, heeft er de stad aile belang bij dat eenieder zooveel mogelijk over zijne gewone inkomsten blijft beschikken, omdat eenieder ook in de mogelijkheid zou gesteld zijn, zijne gewone uitgaven te doen, hetgeen voorzeker veel zou bijdragen om aan onze stad haar gewoonlijk zoo be-drijvend karakter te blijven behouden en de zoo diep helaas geschoktegemoederen te herstellen en te bedaren. En deze zou voorzeker veel besparingen in den open-baren onderstand brengen, vermits deze maatregelen zouden voorzien in het onderkomen en den onderhoud van vele kleine eigenaars, die andeis, eens of morgen, het getal ondersteunden zullen komen vergrooten. Ziedaar, heer Burgemeester, de korte opsomming onzer wenschen en onzer grieven. Wij verhopen dat gij de goedheid zult hebben deze te onderzoeken en te overwegen, en er de gevolgen zult aangeven die eene stipte rechtvaardigheid eischt. Maar wat er ook de uitslag mochte van wezen, wij blijven er u niettemin zeer dankbaar voor, dit zoo lang vertoog wel te willen hebben aanhooren en waarvan wij, de zoo diep getroffen kleine eigenaars, de beste uitslag verwachten 1 Antwoord van den heer Burgemeester De heer Braun, die met de grootste aandacht de lezing van dit vertoog had aanhoord en gedurige notas betrekkelijk deze had genomen, antwoordde op deze omtrent aïs volgt : Alhoewel ik meer dan iemand de kleine eigenaars en bijzonderlijk « Eigenaarsbelangen » genegen ben, ligt het niet in mijne 'macht de toepassing van een enkel gemeentereglement te weerhouden nog te veranderen. Doch, ik mag u stellig verzekeren dat het Gemeentebe-stuur zich bij de toepassing dezer, jegens de onvermo-gende kleine eigenaars zich zeer gedoogzaam zal be-toonen, en geen enkel poging zal verwaarloozen om deze te helpen en te ondersteunen. Wat uwe klachten aangaat die de vuilnisdienst be-treft, wij zullen deze met de grootste rechtvaardigheid onderzoeken en er de gevolgen aan geven die een stipte naleving van het règlement vergt. De omstandigheden hebben mij verplicht gedeeltelijk af te zien van de macht die ik over de policie oefende, doch deze is gelijk voor en na, altijd verplicht de belhamels te vervolgen die moedwillig de eigendommen I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent belonging to the category Advertentiebladen, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods