De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

270 0
15 December 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 15 December. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Seen on 22 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dj58c9sq4g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2^ JÀARGANG - Nr 11 10 centiemen het nummer. Gent, 15 December 1915 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société Eigenaarsbelangen » _ . . 1 S"* À van het arrondissement Gent Zetel : NOTA.HISHUIS, Winkelstraat, 1, Gent REDACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onroerende goederen toebehoorende aan de leden der maatschappij Eigenaarsbelangen. Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels worden opgenomen aan den prijs van 0,50 fr. Bulletin Immobilier de la Société Eigenaarsbelangen. a la disposition des membres pour annoncer l'achat, la vente, la location ou demandes d'hypothèques sur leurs biens immeubles. Fr. 0,50 1 annonce de 3 à 4 lignes. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. ER ZJ JN : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EEINS : dat gij de JBaden der Beurs bezocht hebt WILT GIJ : niet meer veranderen. loopnandelspliais, 12 GEflT. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. *Ar< *Afi '"4P m. va Tivwi nxa Tiiwa lu «lia JR.iiJRii.7IVk "f"f f T ? f ? ? V f f f » ? " » ■ T T T Kerst nummer —o— Binnen eenige dagen verschijnt er een extra-nummer van « De Eigenaar ». Als kerstvertelling geven wij « DE GOEDE EIGENAAR - een onuitgegeven novelle van onze hoofdopsteller, den heer E. Winsel. Verders een geheel intéressant artikel « Waar betaalt men de grootste huishuur? » en « Précautions à prendre » van dezelfde. Men lette wel op dat dit nummer buiten 't abonnement wordt uitgegeven, en dat bijgevolg, blad en aankondigingen, afzonderlijk moeten worden betaald. Prijs per nummer : 0,08 11*. Aankondigingen van 4 tôt 5 regels : 2 Franken. Men zende deze onmiddellijk ten bureele van dit blad, Dampoortstraat, 61. EIGENAARSKREDIET Zetel ; Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. —o— Jnrichting tôt $teun der eigeqaars die door den oorlog g et roffert zijrj. wtw wjw vlw wjw wfc wtw WM wtw JIW vfc wlw wtfW Jlw Jttrf wjv wlw JIv jjw WAV JlV wlv Vaordiacut van den heer advocaat verbessem —0— Onze maatschappij hadMaandagavond22 Nov. 1915, eene buitengewone vergadering belegd, in welke de heer advocaat Verbessem eene voordracht gaf over « De Rechten der Eigenaars ». Lang voôr het vastgestelde uur vervulden een groot getal leden van beide geslachten de groote bovenzaal van het Notarissenhuis. De heer Voorzitter deelde eerst mede, dat men op het punt was tôt eenen maatregel te komen door welke de onwillige huurders zouden gedwongen worden te be-talen naar vermogen. Daarom worden al de leden verzocht de lijst op te maken van hunne afvallige huurders, wel opgevende naam, straat, nummer en vooral policie-wijk, alsook het bedrag der pachten en der schulden, en deze zoo spoedig mogelijk aan het bestuur te laten geworden. Wij koesteren de hoop een goede uitslag te bekomen. De heer Voorzitter geeft het woord aan den heer Vetbessem; hieronder geven wij het omstandig verslag dezer, volgens Vooruit zoo « zeer gedocumenteerde, zeer belangrijke en zeer spiritueele voordracht ». De taak van den heer advocaat Verbessem was nochtans niet gemakkelijk. Meer dan een uur, een on-gewijd publiek, teksten, wetten, besluiten voorlezen en bespreken, en zulks nog zonder eene enkele minuut de voor vele zoo harde waarheid trachten te verbloemen, ja zelfs de tegenwoordige en toekomende toestand zoo zwart mogelijk voor de huiseigenaars af te schilderen, en dan nog talrijke toejuichingen inoogsten, zulks is een « tour de force » die in eenieders bereik niet is, al was het nog een advocaat.... Maar het was juist die ongeveinsdheid die aan den heer Verbessem een zoo grooten bij val moest verzekeren.... Van het eerste oogenblik wierden de toehoorders gewaar dat zij met een rechtzinnig man te doen hadden. En toen zijn overtuigend woord, zijn zoo treffend gebaar, den inhoud zijner voordracht in deze woo'den samenvattend : « Arme eigenaais, lk sta hier voor u als « een geneesbeer die u zegt : gij hebt den kanker, ik « moet hem uitsnijden, gij zult veel te lijden hebben en « ik ben er niet zeker van dat ik u zal genezen, en « daarenboven, ik ben ook niet gekomen om u te « genezen », dan brak er in de zaal een uitbundig gejuich los, omdat de huiseigenaars niet alleenlijk aan den heer Verbessem voile vertrouwen schenken, maar ook nog omdat zij wel weten, als het oogenblik van « opereeren » zal gekomen zijn, zij op deze uitmuntende chirurgien-advocaat zullen mogen rekenen, en nog omdat hij den vinger op eene wonde legdedie misschien wel door andere middelen zal wotden genezen. Ziehier den inhoud dezer hoogst belangrijke voordracht, die wij onder d'oogen brengen, niet zooals andere bladen deze reeds aan hunne lezersmededeelden, maar wel volgens de nota's die den uitstekenden advocaat mij wel wilde overhandigen, het is te zeggen met aile de artikelen van het wetboek die hier van toepas-sing zijn ; de bijzonderste gevallen die hier en in Frankrijk aan het oordeel van het gerecht onderworpen zijn geweest; voorstellen en maatregelen tôt stand ge-bracht om aan d'huishuurkwestie eene andere wending te geven alsook de bijzonderste vonnissen tôt nu- toe uitgesproken. Wat zegt het Wetboek nopens huur? Wat gesehiedt na vernietiging ? » » » gedeeltelijke vernietiging ? » « in geval van niet-betaling ? Toestand der Eigenaars. Wat mogelijks kan bekomen worden, Art. 1709 : « De verhuring is een contrakt bij het-« welke een der partijen aan de andere het gebruik « waarborgt van een zeker goed, gedurende een zeker « lijd en mits betaling van een zeker prijs « huishuur « of pachi » (hoeven). De eigenaar heeft twee bijzondere verplichtingen : 1. het goed afleveren ; 2. het genot te verschaffen volgens bestemming hetgeen de herstel-ling bijbrengt. De huuraar : 1. het goed te aanvaarden ; 2. huishuur betalen op termijn. Art. 1134 : « De overeenkomsten wettelijk gevormd « zijn de wet der partijen. Zij kunnen maar herroepen « of verbroken worden door de wederzijdsche toestem-« ming der partijen of door het gerecht, voor redens « welke de wet toelaat. Aile overeenkomsten moeten « ter goede trouw uitgevoerd worden. » Art. 1722 Burg. Wetb. : « Indien gedurende den « pacht het verhuurde goed door onvoorzien toeval of « geval van overmacht geheel en al vergaan is, is de « pacht van rechtswegen verbroken ; indien hetzelve « slechts gedeeltelijk vergaan is kan de pachter, vol-» gens de omstandigheden, of eene vermindering van « den huurprijs of zelfs de verbreking van den pacht « vorderen. In beide gevallen is er geene stof tôt eenige « schadeloosstelling. » Art. 1741 : « Het contrakt van verhuring wordt ver-« broken door het vergaan van het verhuurde goed. » Zonder eenige schadevergoeding. Art. 1148 : « Er is geene schadevergoeding schuldig « wanneer de schuldenaar door overmacht of onvoor-« zien geval belet is geweest te doen of te geven wat « hij verplicht was te doen ; of gedaan heeft wat hem « verboden was. » Force majeure (Overmacht). In geen enkel artikel der wet wordt gezegd of be-schreven wat men moet verstaan door « force majeure » of overmacht, Diensvolgens heeft de wet aan de rechters overge-laten daarover te beslissen. Er bestaan twee soorten van zulke gevallen : diegene door de natuur verwekt en die welke voortspruiten uit den menschelijken wil of voortkomen van voorwerpen of dieren welke de mensch onmogelijk heeft kunnen bemeesteren. In de eerste soort rampen telt men : de storm, aard-beving, orkaan, den bliksem, overstroomingen, onge-wone hagelvlagen, besmetziekten, choiera, pest, enz. In de tweede kategorie noemt men : de werksta-kingen, de bevelen der overheid, de bevestiging eener stad of streek, de bezetting en bijzonderlijk den oorlog. Men mag dus aanzien als feit van overmacht : aile onvoorziene toevallen oj toestanden welke de mensche-lijke waakzaamheid niet heeft kunnen vermijden. Daarom is het dat in rechte het bestaan en bestatigen eener overmacht aile verantwoordelijkheid doen ver-dwijnen.Art. 1769 Burg. Wetb. : « Indien, binst de loop « eener voorwaarde van verscheidene jaren,de vruch-« ten ten geheele of minstens ten helft komen te ver-« vallen door onvermijdelijke gevallen, mag de pachter « afstand of afslag vragen van zijn pacht, tenzij de « vroeger oogsten hem reeds schadeloos hadden gesteld. « Indien het zoo niet is, mag men den afslag niet « schatten voor het einde der voorwaarde ; en dat moet » men rekenen navolgens aile de jaren der verloopen « pacht. Binst dien tijd mag de rechter den pachter toe-« laten een deel der pacht te betalen dit ten gevolge « van het bestaande verlies. » De wet van 11 Juni 1874 op de verzekeringen. Art. 40 luidt als volgt : « Wanneer de pachter scha-« deloos gesteld is geweest door den verzeker, mag hij « de vermindering van zijn pacht maar eischen in even-« redigheid der primen welke hij verschoten heeft. » Voorbeeld : 5000 fr. verzekering. Om dit te bekomen betaalde hij : 8 premiSn van 50 fr. ['t zij 400 fr. Hij mag maar eene vermindering vragen van die som en niet van gansch de pacht. Om art. 1722 Burg. Wetb. te kunnen toepassen moet de onmogelijkheid van gebruik der verhuurde goederen, het goed zelf getroffen hebben, maar niet den persoon van den huuraar, of ook niet den handel of de winsten die hij in het verhuurd goed wilde uitvoeren of verwezentlijken. Spreker haalt hier een vonnis aan der rechtbank van Antwerpen, in date 5 februari 1915, en die wij destijds breedvoerig in « De Eigenaar » bespraken : De huurder eener café deed gelden dat men om 9 ure moest sluiten en geene sterke dranken verkoopen mag, D & vermindering der winsten kan niet aan zien worden als eene gedeeltelijke vernieling. De Rechtbank weigert vermindering van het verhuurde goed. Te Luik, 12 april 1915 : zelfde beslissing. Den huuraar moet gekrenkt zijn in het genot van den verhuurden eigendom door feiten die van het goed zelf voortkomen. De vroegere sluiting van een café, het verbod van er met de kegels te spelen, het verbod van sterke dranken te verkoopen, het verliezen van onderhuur, zijn geene genoegzame redens tôt vermindering van huishuur. Luik 13 juli 1915 : Café. Weigert vermindering voor de 1400 fr. huishuur. Geeft tijd van betaling 100 fr. per maand. Het Duitsch Gouvernement neemt op 10 febr 1914 eea besluit wegens de huishuur : (1) 1. Aile huurkwesties vallen in de bevoegdheid van een scheidsrechlersrechtbank, voor aile de gemeenten die meer dan 20.000 zielen tellen, en in de andere : bevoegdheid der vrederechter welke som de vraag be-draagt.(1) Dit beeluit is van geene toepassing in de baide Vlaanderen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent belonging to the category Advertentiebladen, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods