De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

359 0
15 October 1915
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 15 October. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Seen on 22 May 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/p26pz53819/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

2e JAARGAN - Nr 9 10 eentiemen het nummer. Gent, 15 October 1915 DE EIGENAAR Offieieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA.HISHUIS, Winkelstraat, 1, Gent. REOACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, g ^ Rue d'Anvers, Berichtgever van onrcerende goederen toebehoorende aan de leden der maatschappij Eigenaarsbelangen. Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels worden opgenomen aan den prijs van 0,50 fr. Bulletin Immobilier de la Société Eigenaarsbelangen. A la disposition des membres pour annoncer l'achat, la vente, la location ou demandes d'hypothèques sur leurs biens immeubles. ' Pr H RH l'o nn AtiPû Hû Q A A Urrnno ABOMNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclame 17 V* A O R r n rrnl ✓> t~i »1 n »- »-» < « • >1 « »-i » ER ZI JN : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EENS : dat gij de Baden der Beurs bezocht hebt WILT GIJ : niet meer veranderen. Koophanfleispiaats, 12 OE|HT. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. Sterfgevallen —o — Mevrouw We BRONDEEL, Kammenstraat, alsook den heer DELANTSHEERE, ondernemer, Lange Violettenstraat, alhier, aile beide leden der maatschappij Eigenaarsbelangen (reeks A) komen het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen. Aan deze zoo diepbeproefde familiën bieden wij ons innig leedwezen aan. Aan onze lezers en leden. Heden geven wij als hooîdartikel een uittreksel van een nieuw werk van onze hoofdopsteller den heer E. Winsel. Onder den titel « Staatsbclastingen » ver-schijnt deze eerstdaags in een mooie brochuur aan den prijs van 0,15, verkrijgbaar bij den schrijveren dragers van ons blad, alsook bij aile boekhandelaars en dag-bladverkoopers.Gezien het algemeen nut dat dit werk ambiedt, twij-felen wij geen oogenblik aan den bij val de^er. Immers, terwijl aile burgers aan ons belastingstelsel onderhevig zijn, hoeveel telt men er die, als zij hun schuldbrieven ontvangen, er wijs uitgeraken. Dank aan dit werkje, dat als een leidsman mag worden aan-zien, zal voortaan eenieder in voile geweten zich van zijne plichten als belastingschuldige kunnen kwijten. De Uitgever. — WV Belangrijke Berichten Maandag 25 October, om 6 ure 's avonds, in ons lokaal Notarissenhuis, Winkelstraat, 1, ter stede, Gewone Haljaarlijksche Algemeene Vergade-ring.* * * Met genoegen komen wij te vernemen dat den heer Is. Vandermeersch, aan het algemeen verlangen beant-woordende, zijn ontslag als schrijver der maatschappij komt in te trekken. Wij verhopen dat hij met nieuwen moed en verschen iever voortaan zijn ambt zal uitoefenen. * * * Men kan zich aan ons blad abonneeren van nu tôt 15 April 1916 aan den prijs van 50 eentiemen. Wij herinneren aan aile onze abonnés en aankondi-gingsaanbrengers, dat op deze laatste datum het dag-bladjaar eindigt en dat er alsdan nieuwe kwijtschriften zullen aangeboden worden. * * * De leden die van de maatschappij geldelijke onder-steuning wensciien te bekomen, tnoeten vooraleer de minsle proceduur aan te gaan, de toelating aan het bestuur van Eigenaarsbelangen vragen. Deze zetelt in het Notarissenhuis, aile Vrijdagen van 6 tôt 7 uren 's avonds, waar het bestuur van « Eigenaarscrediet » op dezelfde dag en uur de leden ontvangt die begeeren tegen matige intrest eene geld-leening aan te gaan, deze hulpbank gesticht zijnde om beproefde eigenaars te helpen en te ondersteunen. Stipte Geheimhouding. »AA Staatsbelastingen Om in zijne noodwendigheden te voorzien, heeft de Staat de belastingen ingesteld, en deze worden zoo stipt mogelijk onder aile burgers verdeeld volgens hunne goederen en hun vermogen. Er is geen bestuur, noch van Gouw, noch van Stad of Gemeente, dat den bestuurlijken pot kan doen draaien zonder geld, het is maar rede'ijk dat aile inge-zetenen evenredig bijdragen in de kosten van 't bestuur voor 't algemeen. De belastingen worden in twee groote categoriën verdeeld : de rechtstreeksche en onrechlstreeksche belastingen. De rechtstreeksche belastingen zijn deze die recht-streeksch den burger treffen welke aangeduid is om deze te dragen. Zij worden vastgesteld op een duur-zame en bestendige wijze en regelen zich per diensttijd bij middel der lij^len (rollen) die met den aanvang van ieder jaar vastgesteld worden. Zij omhelzen de grondlasten, de persoonlijke belastingen, het patentrecht en de jaardoogingen op de mijnen. De onrec' tstreeksche belastingen zijn deze die vastgesteld worden uit reden van tijdelijke en onvoorziene feiten, zij worden toegepast op de vervaardiging, den verkoop, het verzenden en het invoeren van verschillige koopwaren en voedingsartikelen. Zij behelzen nog deaccijnzen, de douanen, de rechten van inschrijving, van zegel, van greffie, van hypothe-ken, van nalatenschappen, enz. Bij deze beschrijving zal ik mij vergenoegen de rechtstreeksche belastingen en die welke door den Staat geïnt worden te beschrijven, ter uitzondering der jaardoogingen op de mijnen, welke voor onze lezers geen belang opleveren. De grondbelasting is de basis van aile belastingen en op hare beurt is deze op het kadastraal inkomen gevestigd (wet van 1860). In princiep is zij toepasselijk op aile immobilaire goederen die er door bijzondere wetten niet zijn van vrijgesteld. Iedere grond, hetzij hij bebouwd is of niet, is aan de grondbelasting onderworpen voor 7 per honderd van zijne kadastrale opbrengst. De wet van 22 Dec. 1838 veroorlooft dat de grondbelastingen rechtstreeks door der. inwoner aan den ontvanger mogen betaald worden, alhoewel den eigenaar verantwoordelijk blijft voor de betaling van dezes. Volgens de wet zijn de ontvangers gehouden, op aanvraag der eigenaars en volgens de inlichtingen dat deze hun zuUen versebaften, de ver-deeling der grondbelasfingen tusschen pachters vast te stellen, mits eene vergoeding van 15 eentiemen per waarschuwing, dat gezegde ontvangers aan de pachters en ten hunne kosten zullen moeten verzenden. De eigenaars die hunne grondbelasting willen doen verdeelen, zijn verplicht vôôr 1e December die het jaar der betaling voorafgaat, aan den ontvanger te over-handigen eene aangifte wier opgave toelaat de door iederen pachter te betalen belasting vast te s'ellen. Ingeval de laatste aangifte geen enkele verandering heeft ondergaan, moeten de eigenaars op voormelden datum aan den ontvanger doen weten dat de bestaande verdeelingen behouden worden voor het volgende jaar. Het is hun zelfs toegelaten zich van dergelijke kennis-geving te ontslaan mits in de aangifte te vermelden dat deze geldig is tôt dat zij ingetrokken wordt. Evenredige teruggave van de grondbelasting kan worden toegestaan aan de belastingschuldigen wier eigendommen geheel of gedeeltelijk hunne opbrengst verloren hebben tengevolge van onvoorziene rampen zooals hagel, vorst, overslrooming, brand, volledige afbraak. Ten einde die teruggave te bekomen, is het noodig dat de belastingschuldigen aan hun gemeente-bestuur of aai den ontvanger der belastingen kennis te geven van die rampen onmiddellijk nadat zij gebeurd zijn en, in aile geva', voor dat de schatting der geleden schade onmogelijk is geworden. Het kadastraal inkomen wordt verondersteld op de zuivere opbrengst van den eigendom vastgesteld te zijn. Voor land-, bosch- en meerschgrond vergelijkt men de gemiddelde op'arengst der vruchten, gedurende de tien laalste jaren. Onbebouwde grond betaalt 0,10 per hectare. Voor de bebouwde eigendommen heeft men het middencijfer der pachten aangenomen, verminderd met een kwaart voor tde woonhuizen en een derde voor werkhuizen, fabrieken, enz. Wat de hofsteden en schuren belreft, deze worden op dezelfde voet aïs het beste bouwland geschat. Men heeft gezien dat men aan den Staat 7 % op zijn kadastraal inkomen betaalt (revis. 1860). Op die 7 % betaalt men 12 % bijgevoegde eentiemen voor de provincie, en voor de stad 7 % op het kadastraal inkomen zooals voor de Staat. Nieuwe gebouwen worden door een gouvernements-toezichter en een stads- of gemeenteafgevaardigde geschat. Op nieuwe huizen betaalt men maar de grondbelasting te rekenen van den 1" Januari na het tweede jaar van dezes voltrekking. Men is verplicht den contrôleur der belastingen binnen de 30 flagen van de inbezitneming van een nieuw huis te verwitligen, zooniet stelt men zich bloot voor gansch het jaar te moeten betalen. Men betaalt hoegenaamd geene belastingen voor werkmanshuizen die min of 171 fr. 's jaars opbrengen in de stad en 40 fr. in de buitengemeenten. In geval het huurcontract in het midden des jaars vervalt, moe.t den pachter maar een deel der grondbelasting betalen overeenkomstig het jaargedeelte gedurende hij het goed bewoond heeft. Mocht hij voor gansch het jaar betaalJ hebben, hij mag het gedeelte dat hij te veel betaald heeft van den eigenaar terug-eischen.Wij moeten doen opmerken dat art. 5 der wet van 6 Sept. 1895 de kwijtschelding der grondlasten slechts toestaat wegens onbewoondheid gedurende een gansch jaar van 1 Januari tôt op 31 December. De persoonlijke belasting berust op vijf basis : 1° De huurwaarde. 2° Deuren en vensters. 3° De meubels. 4° Dienstboden. 5° Paarden. Volgens de persoonlijke belasting die in 1896 is her-zien geweest, betaalt men 5 ten honderd op de huurwaarde.Deze wordt gewoonlijk geschat op 2 maal de huurwaarde en 2 maal de innerlijke vvaarde. Belasting op deuren en vensters. Men moet verstaan door deuren aile beweegbare sluitingen kunnende open gedaan en gesloten worden in vrije lucht; door vensters aile openingen dienende om rechtstreeks lucht en licht te laten indringen. Dus enkelen, dubbelen, glazen of andere deuren, beweegbare vensters of andere, welke binnen huize gelegen zijn, zijn niet belaslbaar. Nochtans door een ministerieele omzendbrief van den 15 Juni 1855 worden de deuren en vensters, voor dewelke eene serre of glazen afdak opgericht is, gerekend • ' als zijnde zich opende in vrije lucht. De belasting op deuren en vensters, van huizen of gebouwen door de wet niet ontslagen, is altijd geheven voor een gansch jaar. Deze verschilt volgens de bevol-king der gemeente of stad waar het huis zich bevindt en ook volgens het deel des huizes, waar de vensters geplaatst zijn. Er wordt voor ieder buitendeur of venster der huizen of gebouwen uitgevende op straten, koeren klein of groot, hovingen, waters of kanalen, eene belasting geheven volgens de hiernavolgende tarief, zijnde wet van den 26 Juli 1879. Deuren en vensters van gelijkvloers en vensters van eerste en tweede verdieping betalen ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent belonging to the category Advertentiebladen, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods