De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

443 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 15 April. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Seen on 27 June 2022, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rv0cv4dh2s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3e JÀARGANG - Nr 3 10 centiemen het nummer. Gent, 15 April 1916 DE EIGENAAR Officieel orgaan der Maatschappij Organe officiel de la Société Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Zetel : NOTA.FIISHUIS, Winkelstraat, 1, Gent. inra-iT—n—tt"--t■[■■munir ■ I I «i ■ il Ill—IHM I—11—■■■ — !■ I — REOACTIE EN BEHEER : Dampoortstraat, g ^ Hue d'Anvers, Berichtgever van onroerende goederen toebehoorende aan de leden der maatschappij Eigenaarsbelangen. Kleine aankondigingen van 3 à 4 regels worden opgenomen aan den prijs van 0,50 fr. Bulletin Immobilier de la Société Eigenaarsbelangen. A la disposition des membres pour annoncer l'achat, la vente, la location ou demandes d'jhypothèques sur leurs biens immeubles. Fr. 0,50 l'annonce de 3 à 4 lignes. ABONNEMENTSPRIJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen : Fr. 0,25 den regel en per nummer. Maatschappij EIGENAARSBELANGEN, lokaal : Notarissenhuis. Maandag 8e" Mei, om 7 lire 's avonds, HALFJAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING ER ZI JN : verschillige badinrichtin-gen te Gent MAAR EENS : dat gij de Baden der Beurs bezocht hebt WILT GIJ : niet meer veranderen. ïoiptiaitlspiaais. 12 GEfiT. De leden en de geabonneerden van den buiten worden vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den lokaalhou-der van het Notarissenhuis te gaan halen. JJv JJv Jf* iyfw wjv wjv vjw wjv wjv W/Jv vjv jp* vjv vjw EIGENAARSKREDIET Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk door Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van kleine huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden die wij beleven, maar al te zeer zijn getroffen. Daardezen, die de minste grondbelasting betalen, door aile hulp- of steunkomiteiien van aile onderstand worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij in deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aan hare al te beproafde leden aan te bieden ; zoo leent zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerende dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan-deelen en obligaties). Zetel : Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, Gent. Bureel open den Vrijdag van 7 tôt 8 uren. Jjv JJw Jjv J\* JJv wjw Jf* JfJfi, sjf* JJw Jjv JJW Jjv Jfil JJw Jjv Belangrijke Berichten —o— Het wordt tôt herinnering der belanghebbenden ge-bracht, dat het Bestuur van Eigenaarsbelangen de leden in gehoor ontvangt aile Vrijdagen vari 7 tôt 8 uren in het lokaal Notarissenhuis, Winkelstraat, nr 1, ter stede. Enkele proceduurkosten door het besfuur, of in spoedige gevallen door dezes leden schriftelijk goedge-keurd, worden aan de leden gansch of gedeeltelijk vergoedi Het gebruik van dreigbrieven wordt voorloopig ge-schorst.—o— Het bestuur van Eigenaarsbelangen brengt ter kennis der leden dat aangezien den buitensporige prijs van het papier, voortaan de huishuurboekjes aan 0,04 en de soucheboekjes aan 0.50 moeten verkocht worden. —o— Abonnementen tôt « De Eigenaar » Zooals men weet gaan deze in met 15 April. Al wie van nu af zich laat inschrijven ontvangt het blad gratis tôt op deze datum. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaarsbelangen of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, doch zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van aile verandering die hun woonhuizen onder opzicht van inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrenie mededeeling kan men aan de brievenbus, ten dien doeleinde in het Notarissenhuis geplaatst, toevertrouwen. M OitTaisttowijs of KwijtscMft Het ontvangstbewijs is een geschrift verklarende, vaststellende en bewijzende de betalingen die een schuldenaar aan zijnen schuldeischer gedaan heeft, ten gevolge van zekere verbintenissen of aankoopen tus-schen overeenkomende partijen aangegaan en vastge-steld. Het moet altijd gfdagleekend en door den afleve-raar of zijn gevolmachtigde worden onderteekend, zelfs den naam der plaats aanduiden waar het afgeleverd is, en niet de minste doorschrapping dragen. . Het moet nog de reden van dezes verleening aanduiden (b. v. voor betaling van huishuur van een huis staande en gelegen te . . . ), in een woord, aile juiste inlichtingen behelzen welke van aard zijn aan dit stuk aile mogelijke bewijzen te schenken die den waren toestand van den schuldenaar jegens zijn schuldeischer stipt en nauwkeurig uiteenzett.en. Het is le zeggen dat de reden van zijn ontstaan klaar en duidelijk mç>et uiieeng^tap* wo> ion Het kwijtschrift maakt geen titel uit voor deze die het heeft afgeleverd of geschreven, maar keert zich tegen hem : 1° In aile gevallen waar het uitdrukkelijk eene ont-vangene betaling erkent; 2° Alswanneer het vermeldt dat het opgemaakt is om in het gebrek van een titel te voorzien, ten bate van deze in wiens voordeel eene verplichting werd vastge-steld.Het geschrift van een schuldeischer dat op den rug of op de zijde van een kwijtschrift voorkomt, is geldig, zelfs alswanneer het niet onderteekend is of geenen datum draagt, in geval het van aard is de ontlasting van den schuldenaar te bewijzen, en deze laatste er kopij van bezit (B. W. 1332). Deze die uit slechte trouw of bij misgreep eene hem niet verschuldigde somme of goed ontyangt, is straf-baar en verantwoordelijk voor deze, zelfs alswanneer er geen kwijtschrift of schriftelijk bewijs van bestaat (art. 1379 — zie nog art. 1825, 1882 en 1883). In tegenoverstelling met hetgene in Frankrijk ge-schiedt, zijn de kwijtschriften van burgerlijken aard, die niet moeten enregistreerd worden, vrij van aile zegelrecht. In 1913, tijdens de bespreking der nieuwe fiscale wetten, is er een oogenblik spraak geweest deze ook aan een taks te onderwerpen, maar voor de bijna alge-meene tegenkanting welke dit voorstel bij de volksverte-genwoordigers ontmoette, heeft de minister van geld-wezen daar moeten van afzien. Vele lieden hechten geen voldoende aandacht of be-lang aan het opmaken van een kwijtschrift. Nochtans, in den dagelijkschen omgang, nu dat men zooveel tekortkoming of plichtverzuiming ontmoet, moet men zeer voorzichtig zijn bij het opstellen dezer. Zoo b. v. een kwijtschrift, de betaling eener somme vermeldende die niet overeenkomt met deze in het huurcontract beschreven, en welke niet de minste voor-behouding nopens deze tekortkoming maakt, is voldoende om den eigenaar te verplichten zich gedurende gansch den duur van het contrakt met dezelfde te ver-genoegen.Eenige huurders drijven zelfs de stoutmoedigheid zooverre, volledig kwijtschrift te eischen,' thans dat zij maar halve of gedeeltelijke huishuur betalen. Zulks is eene echte schurkerij, die anders niet voor doel heeft dan de eigenaars te benadeeligen, vermits zij deze die aan deze willekeurige handelwijze onder-schrijven in de onmogelijkheid stelt later hunne eischen te doen gelden. Deze die aan een inwoner zulk kwijtschrift verleent, ontzegt zich niet alleenlijk voor later aile aanspraak op de minste vergoeding, maar mag thans nog als mede- plichtige van afzettinç worden aanzien, vermits deze van aard is om een ander eigenaar, bij wie de inwoner zich later zal aanbieden om een huis in huur te beko-men, op een dwaalspoor te brengen. Met de kwijtschriften zooals met aile andere zaken, is het beste nog van eerlijk en rechtzinnig te werk te gaan, en moet men wat toegevend zijn, of wil men aan den schuldenaar eenige tegemoetkoming schenken of verleenen, men geve zulks met of zonder getuipschrift, naarmate men het afgestane als een geschenk of aïs eene leening aanziet. Vele eigenaars van beluiken en werkmanshuizen ge-bruiken huishuurboekjes waarop zij de gedane ont-vangst, achterstel en inkorting vermelden. Om daaromtrent later aile moeilijkheden te vermij-den, achten wij het geraadzaam, telkens er eene blad-zijde volschreven is, den achterstel in voile letters te vermelden, alsook den daturti waarop deze is vastge-sleld, maar deze niet te onderteekenen vooraleer de betaling volledig is geschied. Wat huurders betreit aie onder opzicht van betaling het huurcontract niet naleven, ziehier een model van kwijtschrift. dat wij de huiseigenaars ten zeerste aan-bevelen : Ontvangen van M (naam, bedrijf en woonst) . . . de somme van „ . . op afkorting van verschuldigde huishuur voor verpach-ting van een huis, gestaan en gelegen te Gent (straat en nummer), onder voorbehoud van aile mijne rechten spruitende uit het huurcontract met gezegde heer. . . . aangegaan in datum van (datum van het enregistreeren van bedoeld huurcontract). Gent, den De Eigenaar, X.... Wat huizen betreft die zonder schriftelijk contract per maand of per trimester verhuurd worden, en waar-van de volledige huurprijs niet bijtijds wordt betaald, dient het volgende model van kwijtschrift in acht te worden genomen : Outvangen van M wonende (sjraat en nT) le op afkorting van verschuldigde huishuur de somme van Gent, den De Eigenaar, X.... Wij hebben kwijtschriften van huishuur gezien, die buiten de aanduiding der ontvangene som telkens den achterstel vermelden. In sommige gevallen kan zulks een zeker nut aanbieden, doch wij denken dat zulks in gewone omstandigheden overbodig is. Er dient nog wel in acht genomen te worden dat het kwijtschrift altijd op denzelfden naam moet worden ingeschreven als deze door wie het huurcontract aangegaan is. Daarom is het voorzichtig, vooraleer deze in te schrijven, zich goed in te lichten nopens de echtheid dezer, alsook nopens de solvabiliteit en achtbaarheid van den verzoeker. Is hij getrouwd, onderzoek eerst onder welk regiem dit huwelijk is aangegaan. Want, bij gebrek van betaling of voor welke andere reden die een geval van contractverbreking uitmaakt, is het zeer i moeilijk zich van een huisgezin te ontmaken alswanneer het contract met den man is aangegaan, terwijl gansch den inboedel of fortuin op den naam der vrouw ingeschreven is — alhoewel, als een der echtgenooten in geen wetlelijke interdictie staat, de meubelen altijd aan de gemeenzaamheid behooren. Zulk is dikwijls ook nog het geval met sommige herbergiers wiens meubelen aan den brouwer toebehooren of onder dezes naam zijn ingeschreven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent belonging to the category Advertentiebladen, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods