De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

249 0
01 December 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 07 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/pv6b27rm51/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT Mbëê? uasra MtefcwfêffîSi arasa sa i&sass ran MasK.285 39* Isa?. C«Pe gipaeve, Ketelvest, a g a 55K £255 ffiSd tas» œau. DE M.LEIMS PATRIOT ^Sf •£-&» «irS '«£*-« taar^i--' ^ «w-i t Zaîerdtag a Bëeatnbap 19Î7. a ^sùsss? ess sa sa Pi'ifs 8 conâieiuca 1ÏÏITISHI BEEîSSÏSi va*2 tisl Gi*o at IIsoMkîyâïÉls? Sarzîs Baitsoh berlohfc. Westsl'lk UplIgsSaâïîeaS. BERLIJN, 29 November. légal-front va-n o ■Iclmanraehûlk kroonpritis RtippreclU van Bcieren Beiarsche s;oi mtroepen haaideti ten Oosten-\au Merkem 4tfmaa en twee machienge-weren uit de Belgische liineo. Dert dag door lag sterk vuar op de stteeic bij Poelkapelle en tusschen Becelaie en CjbehiveH. Ten Oosten van Arias vermee * dtrde kanoiibediijvigheid.Ten Zuid-Westen *an Cambrai rustte het gevecht gisteren. Tusschen Alœuvres en Bouilon, bij Fontaine en Cièvecœur was het vuur tijd»e!ijtc venneerderd; ook Cambtai_werd door de Ei'geischen bescbo en. Kleine gevechtea brachten gevangenen en machieage weren in, loigergroep van don Quilschsn Kroonprins. Op de beide Maasoevers herleefde het çuur 's namidda^J. Eigene verkenningen vetliepen welgeslaagd. Bij Dieppe werd een Fiansche aanvai afgeslagen. Ossisl'fk krifgstoonse! ea fîa.o3âoaisoh front. Gaesie groete gevechtshande'ingen. Ilaîlaaîîseh ks'ilgsîaeassî . ItaîiaauEche aanvallen tegen onze berg-stelimgen op den YVestelijken oever der Brenta en op dea ombaberg mislukten. il @orIo3 iîî h si ûasiaii. Balsaarsoà berîoht. SOFIA, 29 November. Ambtelijk bericht *an 23 No-, ember. ISaoedoniaoh ft-oat Ten YVesten van Bitolla.op de hoogteste.-îingen in da Cerna-bocht eu in de MogSeaa-vlakte, ten Zuiden van 't dorp Gradescïiitza, fcield de levendige attiileriebedrijvigheid aan. In het Stroemadai luchtbedrijvigheid. ISobi'udscha-front. Bii Tuicea en Isaccea geweervuur. OP ZBS. 29 îirseharste duikbootea-aorioj ROTTERDAM,28 Nov.—De«Maasbodes Îieldt dat de Engelsche stoomer Clangu'a, 754 b. r, t., cp reis van Liverpool naar Rotterdam we:d getorpiljeerd en gezonken is. De Engelsche ze'iler Ramona, 127 b.r.t., is gezonken. Volgens een bericht uit Stavanger is ten Wilsonstoomer den 10 Novembe: uit lîuii naar Noorwegen afgevaieo, overtijd. Mer. deafct dat hij uit ceu sedeit dieu aan-gekomen begeleidingfkonvooi w^rd mtge-ichoten.De Noorweegsche stoomei Vic!o ia, 930 b. r. t., weid den 17 Novembes getorpil-jeerd. Da Noorweegcche stoomer Krosfoad is den 22 November ofwel op eene. mljn ^s'.ooper), ofwel werd hij gelorpsijeeid. De Zwi|edsche stoomer E-jmera.da werd in den gioftd gebr»ord. AMSTERDAM, 28 Nov. — Reuter meldt u't Lu Coiuna in datura 27 Nov. : 21 over-Jevenden van den Amerikaanschen stoomer Actacon, 5t)C0 ton,die Zondag middag getor-piijf'erd werd, kwamen aan land. RpTTÊRL'AM,2rNov.—De «Maasbode» tne!dt: Het Nootvveegsche zeilschip Oedar-fcani, 1825 ton, wordt Lèdërt 9 Mei \c mist. De Noorweegsche stoomer Thor,4739 b.r.t., is ep ;eis van San Frap.cisko naar Yokohama veigaan. De sioomerj Mica!, 2744 b, r. t. en Viliir:», 995 b.r.t.,werden in de Middelia id-schezee getorpiljeerd. D" stoomers Halifax, 1872, B. t. en Rio de Janeiro, 3883, vverden in dm g: o:ui geboord. BERLIJîT; S9 Novf— Ambtelijk.— Door ôe bediijvigfheid o .zer duikbooten werden cp het Noordelijk kiijgsîooueel opriieuw S steombooten en 1 zei er vernieFd, daaro -der eene E"ge!sche vjachtstoomboot van air)siens 5000 ion, aisoolc de Engelsche moîoiscliooue.' «Morning Star» met 189 'on jpotaarde van Portsrnouth naar î&uaan.Een der stoombooten werd uit een konvooi ge-fchoten.fisrlog la Bilgis ea in Fraakrijk, Ifrasise&e barichisn. PARIJS, 28 November. — In de streek ■van St-Quentin hebben we gemakkelijk twee Duusche overvatieu afges'ragen. Onze patrce'jen ten Westen van Tahure en bij O3mognieux hebben gevangenen binnen-gebiacht, waarouder 1 officier. Ean ovei-■vaispoging op een onzer posten ten Oosten van het Chaume-bosch mislukte. Het wordt beve.'tigd dat bij den Franschén aanvai van Zuiden Juvincoart zeer ernstige leden. Het aanta' gevangenen, dat we daar maak-ten bereikt 470. Oadef het materiaal dat we buitmaaktcir, bevmden zich 13 mitraljeuzen, 3 graaaatwerpers, 3 iSopgrachtkanoanea ea 400 geweren. PARIJS, 28 November. — Geschutstrijd ten Noordsa der Aisne ea Argonne en op dan rechter Maasoerer, in dea sektor vaa Chambrettes. Oojtenrijlcsch-llaliaanscha Oorlog ïtallaftasoh bsrloht, ROME, 28 December. — Gister middag heejt de vijand na onze stellingen op dea CofBerta beoostea het dal van de B:enta met een verwoed bombardement te hebben bestookt, eene heele divisie daartegen ten aanva! geworpen. De strijd werd zeer ver- bitterd en de verdediger3 zouden misschien ten laatste, door het onstuiihige afsperriags- vuur vols.iagen van andere afdaeiingen afge- sioten, aan het aantal en de feîhefd der aanva 1ers ten otîer zija gevalien, indiea te hunr.er versterk ng aiet de fiere Sicilianen der oude en roemrijke brigade uit Messina, alsmede een bataijon Alpentroenea uithec dal van de Brenta niet waren toegesneld. Na in klceke vaait het doodeiijke gebied te heb'ne+i overgcstoken,»vvierpe.i onze troepen zich me,t onweerstaanbare aandrift op den tegenstander. Ze wierpea hem overhoop en dwongeri*hem met zeer zware verliezen de wijk te nemen, waarbij hij gevangeaéa achterliet. . i ■ - Os Ententakonfarencia îs Parsjs, GENEVE, 29 Nov. — Donderdag yoor-middag kwam onder voorzitterschap vaa Ciemenceaa, de Parij^^Entente-konferen-cie deeerste maal bijeê3v^.ls vqrtcgenwoor-digers van Eugeland zijn aangekomen : Lloyd George,iord Balfour.generaal Robert-son, kolonel Millner, lord^Jellieve, lord Reading en Geddes ; voor Italie : Orlando, Sonnino, DaUolio, Biaachi. Kapitein House, generaal Blitz en admi-raal Benson vertegenwoordigen de Veree-nigde Staten ; Serbië is vertegenwoordigd door Pasitsch ; Griekealand door Venizelos; Japan dooi zijae Gezanten te Parijs en te Londeîi ; Portugal door zijn miiiister-voor-zitter Castro; Brazilië; Siam en Monténégro, door hunue Gezanten te Parijs ; de Rassi-sche gezant. te Parijs, werd enkel orfofficiëel toegelaten.Vcor Franlcrijk nemen behalve Clemenceau en Pichon nog eeaige andere Kabinetsleden dee! aan de bespre-kingen. D.j \ertegenwoordiger van Beigie woidt niet genoemJ. 11 \n ds Tweedi HoHandsclia Kamsr. DEN HAAG, 29 November. — I.i de tvvesde Kamer zegda Rester miaister-voor-ziiter Cari van der Linden : Boven al'.ea staat het beîang vaîi het land, het voortbestaaa van het vaderlaad. Oai dat doel te bsreikeu moeten wij alies doen ora niet in de.i ooriog getrokken le wordea eri de handhaiving ' va i onze onzijdigheid te viij waren. Onder dat opzicht is dere^eering van ééu en hetzelfde gedachf. E ka twijiel daaraan is onbiUijk ea xa^akc eea gevaar uit voor oi>s land. Wat de zware vooruit te ziene toekomst beireft, zoo kan enkel een volkarenbond ds mcgehjUheid scheppea op eeae algemeene ontwapening ; echter staan gevveldige moedijkheden de verwezenlijking van dat ideaa'i in den vveg ; vervoigens "is de weg tôt eenen voikerenoo îd de eenige weg tôt eenen d u zamen vrede en tôt behoud der bescha.ing ; voo- een klein land zooals Hoiiànd is de volkerenbond eene kwestie va.i levensbelang ; men mag eveneens, wat leger en vloot betreft, niet zoo* haodelen alsof dat Ideaal reeds bereikt wara, zijne weermacht heeft Holland tegea dea oorlog beschermd. Nopens de onzijdighcidspolitiek der regee-ring zegde de minister, dat van het begia af van de'n oorlog voor, op eersten rang, den wer.sch bestaan heeft tôt behoud der onzijdigheid en dat aij zich daarvan niet laat afbrengen selfi als de gebeutteaisseu anders zijn dan zij verwacht heeft. Holland is van da were.'d afgeslotea en heeH zware 'asten te dragen ; niettegen-staande heefr de regeering immer aan dat-gene vastgehouden, wat zij als haar recht aanzag, eu links en rechts strenge on paît ij-digheid in acht genomen. De regeerii g beeft voor den vrede gedaan wat mogelijk is geweesî; ; de Zwitsersche l. 1..™,^ .-I~„ Zweecischen gezant d« Zweedscha regeering voornemens is da onzijdige StfiteQ samea te roepen tôt eene voorafgaaade konfereacie overdeekoaomische vraagstuk» ken na dsa oorlog. ( Indiea Holland aangevallea werd, zou het zich, zonder te vragea naar^de.kjaçht-verhoudingea, zich verdedigea ; doch Miten het geval van zelfyerdedigiog zal hei met" ingrijpen ia den oorlog. ea as aoutralen. BAZEL, 29 Noveipber.—■ Zooals door do « Bar.ler Nachrichtea *> uit Berne gemeid wordt, heeft de regeering vaa Leaia den Bondsraad uit-geaoodigd een voorstel tôt wapenstilstand met het doel van vtedes-verhaadelingea aaa da oorlogvoerenden over te maken. De Boadaraad heeft de uitaoodiging ajgewezea na den toestand oïdei.zocht te hebben. AMSTERDAM, 29 Nov.—Da Spaanschs Gezant heeft aan Trotzki geschreven dat hij, in overeeastemming met den billijken vvensch van desen laatste, de nota vaa Trotzki, nopens eenea onmiddellijkaa wapenstilstand en het aankaoopen van vredesonderhandeliagen aan zijne regeeriug heeft getelegrafeerd, opJat daze het Spaaa-sche volk ter keanis gabracht worde. ,■ De Gezant vôegde erbij dat hij ailes 'zal doen wat hij kan, om tôt net sluitea vaa dea vrede bij te dragen, naar welka da gauscha mensch'àeid verlangt. DEN IÎAAG, 29 Novembar. — Da « Daily Chronicle » meldt uit St-Petereburg: Eea bevel der regeering is toegekomaa aan den kommis?ans bij de legerbe^elhebbers vaa het Zuid- Westelijk leger tôt het weg-trekken der Russischa iegiraenten vaa het Rumeenscne front. AMSTERDAM, 29 Noy.— Reuter meldt: Da Maximalisten meldan dat zij na eea gevecht van 4 dagea ineaïter gewordaa zija van Taschkent. Berlija ea Sî-Patershargr. LONDEN, 27 Nov. — Ean telegram uit Washington laidt : De gazant der Veree-nigde Staten te St-Petarsburg bericht dat St-Petersburg en Berlijn per draadloozen teregraaf'ia verbindiag zijn. Txotakl'a prograsa. BERLIJN, 29 November. — De « Bsr-liner Lokal-Aazeiger » schrijft uit Stockholm : In het middenkoeaiteit vaa dea werkliedenraad sprak Trotzki ee;ia prograta' redevoering uit, ia welke hij onder andere zegde : De werkende klassea vaa E iropa hebbaa ia den baginne het Bolsche wikitische vre-desmanifest als eeae zuivere partij-^aak aauzien. Ruslaada bondgenootsa hebbe.i zich er< vijandig aangeste-d. De dipiomatea m St-Patersbirg aanga-steld zijn in praktische rechtskwestièn reads mat de Boischesvikia in onderhaadeliug getreden. E-igaland stelde zich het meest vijanda-lijk aan, daar hét bijjiet voortzetten vaa dea ooi iog liet minst gevaar loopt. Frankrijk bevindt zich met hat ministerie Clemenceau in het laatste impeialistischa tijdvak, Italie heeft de (Russische) revolutie ^mat bageastering bagroat ; Amerikà heeft er.kel uit beurzen-intere&t in den oorlog ingagrepen, terwijl Europa »eeis genoeg afgetnat is. Zal het tegenover de Russische Sowjet-regeering gematigd zija ? Ik zal door mijne politiek dea druk op Weit-Earopa vermaerderea. .... ■»-raJCS3Sgia*»»' ■ ■ » Z_i TJ 3ELEI D3 k©af«i'3aots âar îlaoraoUa Koalngrssî, KRISTIANIA, 29 Novemb. — Da koaing van Zweden en de koaing van Daneaurkea zija, vergezeld van hunne mmisters-voorzit-ta:s en ministers van buitenlasidsche zakea hier aangekomen. Koaing Haakoa was r.aar de statie gekoraea om ze fe ontvangen. De stad is bai'lagd. 'a Avoads had ter eere der gasten een gaia-feestmaal plaats. Da twescla Stoo'aiiolmsoaa koaSersaola. LONDEN, 29 No1?. — EÇet uitvoerend Komiteit der Werkliedeoparti] heeft op eene samenkomst, hier gehouden, beraadslaagd over de Hoilaadsch-Skaadinaafsche uitnoo-digingen tôt daelnemiog aan de tweede Stockfaolmer konfe encie.Deuitnoodigingaa zuileu overgemaakt woiden aaa het veree-nigd Komiteit, bastaande uit vertegenwoor-digers der VVarkliedenvereeaigingen eu dar l.'l terî ori nor! ' «.UÀUWt «V tVyii MENG2LWERK.— 1 December 1017. G9 GESCHONDEN EER. ia c oegtn was ik or.tnutst ; ik Kon met denk«n, dat men mijn liefde voor dedochter der W'eddings kende. En zij kenden ze ook iiiet. De enkele gedachte aan u bracht mij ■volkomen in verwarring, tôt ik den anderen j asm hco'de, toen werd het helder als de tiag in mijne z:e! ! Zij noemden prinsea Clémentine, en Weddings Elirentraut alîeea is tçch mijn geluk I Met een ruk maakte ik mij vrij. Papa fluister Je mtj toe, dat het tijd was mijn aanzoek te doen; da iiertog had ce prii:se& aan de hand en kwam mij hal-verwege te gemoet. Toen snelde ik weg ■naar buiten, tôt u, Ebrentraut ! Ge zijt de niet waar, het kan niet anders zijn ; ae myi.e voo: altijd en eeuwig ? Eeuwig ! stamelde Ehrentraut met een van geluk stra'end ge'aat. Zij diukte het J'.aaie mannenhoofd xast aan hare borst. ik vslst het, kwam het jubslend over Carelath s lippea. ~~,wist het, sinds ik u gezien heb. Leg uw4hand nog eenmaal op mijn voorhoofd en feg : Voor eeuwig ! r- In aood en dood de uwe, aatwooidde Ehrentraut zacht. Zij herinnftrde zich Richards verloving en zijne woordaa, daar bij ui'gesprokea. — Neesi, over het graf lieen, zeg : eeuwig. — Het zij zooals gij gezegd hebt : voor eeuwig ! Op de bleeke vermagerde gelaatstrekkea der weduwe Wedding was een lichte straal van hoop.verschenen. Zou het laatste hâter kinderea het voile gaiuk deelachtig worden ? Was het wrekende zwaard vaa deri Aîmach-tige in de scheede gestoken en strekte zich Gods vaderlijke goedheid over het iTeve. iingskind haars harten uit. Ik wil boeten en goadmaken, wat ia mija macht ligt, bad zij bij zichzelve. Zij raakte 's ptinsea hand slechts vluchtig en mat zachten druk aan,als vreesda zij daardoor ongeluk over te storten. — Maar de vorst, wat zal die zeggen ? glimlachte zij pijnlijk. -—Mijn vadar keotmij: hij wil mijn welzijn en mija geluk ; ik verwacht mat zekerheid, dat hij ia oaze echtverbintenis toestemt. Ik zelf waser getuige van, dat hij zijn hoogste achting voor dea naara Wedding uitsprak ; hij legde vooral den nadruk op het feft, dat ia dit' gesiacht de eer voor het hoog3ta geldf. Maak u geen zorg, mevrouw, de liefde is een machiige advo-caat, Ife h.oop j,2 ©ije _Qam> feij JZÊ5L. logeai t, een bondgenoot te krijgea om aile hinderpaien uit dea weg te ruiman. Mevrouw Wedding was ineengekrompen, zij antwoordde niets, maar een onuitapre-kelijka smart vartoonda zich in hare bran> dende oogen. Prias Alain omvatte Ehrentraut slormachtig ea jubelde luide : — Het laatste kiud der Weddings is mijn, en hua naain gaat in het vorstengeàlacht dei Carolatha over.., Een overschooae morgend straalde over de weide in het park. Het weeiderige gras-tapijtprijkte met tallooze bloamen, waar-over oateibare insecten schitteread en gonzend vlogeu. Onder dea reuzeueik stond een eeuvoudig marmeren kruis, met dea naam vaa George Wadding en zijn sterfdag gesierd. Tegen dit gedenkteekan leunde Ehrentraut in haar vlekkeloos wit gewaad, met de zwarte rouw-jerp 07er de borst. Rein geluk, onbeschrijf-lijkc zalighaid lag over haar schoon gelaat gespreid. Onafgevvend staarde zij door het ijzeren hek in het vorsreiijke park, als zocht zij den geiiefde, die haar verzocht had, hem heden hier te wachten, omdat hij in het vroege ochtenduur reeds van de resideniie wild komen, om haar gewiçhtige mededee-Iingen te 4oenj " " - - -■ IjÊT DXJ2T3ai-X]l.A.3Sr33 Hot pragram-ma vaa clsa ri jksàaassHsr. BERLIJN, 29 Novembar. —De'Berliner Lokaî-Anzëiger bericht : Nadat de rijkskanselier Woensda^g voor-middag de leiders der frakties van^de mae?-derheidspartii bij zich had genoodigd, ont-'ving hij in den namiddag de leiders van al de rijksdagfrakties, om in eene bespreking vaa ougeveer 3/4 uurs, in het kort, hat programma zijner redevoering in dea rijksda^, en zijue inzichten ea plannea voor den eerst-komendaa tijd voor te leggen. N'a de konfe-rencie in de rijkskanselarij had 's avoads, om 7 uie, in den rijksdag eene inteifrak-tio-.eela baspreking plaats. BERLIJN, 29 November. — De rijksdag ve.'gadert heden namiddag. la de zitting zal de rijkskanselier zijne redevoering van intrede uitspreken, terwijl wellichtde staats-sekyetaris vo,a iïuhlmana den baitenlalnd* schen politieken toastand zal besptekea. De fedaa der inierfakfïoneale konfereacie vcrgaàerdan Wûeasdag avoad tôt eene lange baspreking, waaraau oo!î wa iar da vertegenw$ordigers der nationaal-îiberaîa fraktre deelnaaiea. Na de redevoering van dan rijkskanselier zal de rijksdag de Ie en 2= baspreking vaa het krediatvoorstel aauvangen. Vrijdag vergadert da begrootingskommis» sie, ea Zaterdag zal, in algemeene"vargada-ring het kVedietvoorstel ia 3= lezing afgehan-deld worden, wairop de rijksdag zijne zit-tingsn tôt het nieuwejaar vardagea zal. Da redevoering vaa den rijkskanselier zou vol-gens loopenda geruchten, o sgevearS/l uurs duren, en Benevens de baspreking vaa den algemesnen politieken toesîand ook bijaon-dere verklaringen bevattei¥over Rasland ea Polen. De bladenzijn eenparig vaa oordeel dat de Rijksdagzittijd vaa kortea duur zal wezan. De Germania verhoept dat daze zit-tijd heel en ganseh glai vaa stapal zal loo-pen en zegt : « Partijea ea regeering zija ovareen^eko-men zich. beida in hunne weierzijdsche weaschen te beperken, daar zij erkenaen dat hat binnenlandsche « eaaheidsfroat b van allargrootste beteekenis is voor da oor-iogsvoering daarbuiten. Dea 29 Novembar kan en moet da haksteen wordea der bin» nen'andsche politieke geschiedenis" van d'en oorlog, vaa waar de weg vast en zeker zal leiden tôt eenea eervolle vrede, die oadet aile betrek onze toekomst verzekert. » De «Ge-mania» verneemt dat er ook vanwega da.î Bj.iésra"id aîne verktaring zal afgolegd wordea o7cr d:n tveuweu interaati^aa'ea po itiek^a toestand, gaschapea door da vreJespolitiek Jer B >î chewiki ; mea zal de beteekenis van dea vre iev-vit dnr h ùdiga politiske miohtbekleeders in St Petsrâbarg niet siilzwijgen 1 ter zij Je htun. Duitschland ea Ruslaud bavoaden zioh véor dea oorlog ia gceno dorgeiijko teiçenstrij li/o voo:-waarden, dat zij no^izakelijk eeae bloedi^e ver-klarir.g moss'en uitlolcken. De « Vorwarts • evanaeag msent dat met dea ggsn Norember een uieuw kapiitel ia do geschiedenis vaa den Rijksdag on van het rijk zal aaavan^en. De « 13or32nz itansï » spreekt vao«enea aieuw gesctnpen g) tsvreda. De « Berliner Lokal Anteiçer » sshrijft : Voor hst oogenblik bestiat er ia Rasiand gzen sterker or iewoord al9 da ieus vaa oa>'erw.jlde vredes-sluitin?. De grondslag der sterkto van de Bol-schewiki ligt voorzaker inhBt fait dat zij eulka erkennon eû zulss tôt hun groadpiiuoiep tiabSea gemaakt. Ea:a valsai» garaohi. De « Noridaatsche Allgemeiae Zôltang » schr.jft : « Verscheidens blade.i draiiiien dan art'kel over dei* « Daatscha Tageszsltuug », wj trln baweerd wosdt, dat ds afgevaardig la iïzberger, zonder twijfel bij wete ea op aaaspo-riag der zoo^ezegda politi.-ko leidiur«a, op dea grondslag der Pauzeli)ko noia met d3 Franschen z >a oadsrhandeld hobbea over het afsiaan vaa Elîas Lolharing'.n. Wij kunaeniu dia kwaî'de het vol;fende vmt-stellen : De poliliake leiditig heeft tôt cfèrgalijka oaderhandellngeii gesne opdracht gegeven ea h t ininisteria vân bui'ealasdscha zakea w«at da^r a.ieis van; dia onderhandeltagen habbaa ook in't Kehaal niet plaats g hai. Da béwarin-Ken der « Deutsche Tagasseitung » zijn louts< rérziasel 2a trooarea9 ia Ba&an. KARLSRUHE, 29 November.— Heien werd in naam vaa den Groatheitog, da Badeascha landdag geopeud. Na opsamming vaa eeaijo wetsontwerpea ze;tde troonrede : Bij het eiada van den oorlog zullen wij op den drarnpal-staan van'eenen nieuwen lij 1. De groadwet, wetgeving en bestitsir ran dea Bainischea staat, wijzen eena r c'a ing aaa ia den zin eener- sterke deelneming van aile rolks-kringen aan da leidin? en het beheer der opon-btre aangelasrenheden onder instandhoading vaa de beproaf Je grondslaïen van ons staats-\ve2en zalien er aan rte ins'ellin'ea yan dea staat, der bestmtrlijka omsclirijviugen en der gemeentan, in vartrouvven voila samenwerking van yorst volk en regeering, herrorraingen te brengen zijn die den stempel dragen vaa dsa nieuwen tiidgees'. De Rijksdag. Oiraalaal Kasslaoa vooratal toi vratlas-oadarhaaAeUngen.BERLIJN, 29 Novembar. — la zitting van deo Rijksdag, heden namiddag, deelde de rijkskanselier, graaf Hertling, hat vol» gende mede : « De Russische regeering heeft vaa uit Tsarkoje Selo eea radio-telegram naar hier gastuurd, het handteeken drageada van dea kommissaris vaa het volk, afgevaardigd bij het ministerie vaa buitenlandsche zaken, M. Trotzki, ea vaa dea voorzitter vaa dea. volkskommissaiissearaad, M. Leain, aan de regeeringen en voikerender oorlogvoerende landen, volgens hatwelk deze voorstallen, binnen een koit termija onderhandelirfgen aan te vangea betrekkelijk eenen wapen-stilstaad ea eenen algemeenen vrede. Ik zi« er geea bezwaar in te verklarea dat men in de voorstellen van het Russisch gouvernement, zooals zij tôt hiertoe gekend zijn, groadslagen kan vindan tôt besprèkingen, tea eiude oader&andeliage.n aaa te vafjgeu,.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods