De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1397 0
06 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 18 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/hd7np1z551/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

3S« JAAR Zondag 6 Sejitemkr 1914 i - - H' 213 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE FXEINS PÂTHIOT Bureelen te Gent nr 16 Ketclyest Vluchtelingen. In de lokalen van het « English Club ». Savaanstraat. te Gect, zijn 52 vluchtelingen van Meche'en opgenoinen. Twee groote zalen zijn tôt slaapp'.aats imjericht; de vluchtelingen slapen in de bedden der kostgangers. Meestal deopgenomeu buisgt-z'nnen behooren tôt de stoelnijverheid welke in Mechelea zoo bloeiend was. . . lie mannen hoûden z ch bezig met de talnjlce gtoelen van het geïfacht e nsgoed optekuischen; zoo gaat de tijd Peter voorby, zegi?en ze. De \rouwen houden zich bezig met huis- en keukenwerk, groensel spoe'en, pitatea schellen, wasschen en kuisc'nen, bedden maken, stof weg-aemeu, schuren en dweilen. De kleine kindèren spelen op den koer ; daat men ii h ;t gesticht nu belangnjke werken aan het uitvoeren is, hebben ze daar hoopen zavel en steenea te- hunner beschik^ing. Daai het weer drco^ i:. kunnen ze daar n delven en wrostelen naar beliefte, gelijk de kin.îeren aan het zeestrand en met de steenea allerlei figurea maken. . . x De groote bekommernis der vrouwen is ot ze nu van hier niet meer zullen moeten vluchten, Dat is gelukkig'ijk niet te vooizien ! De familiën De Wael en Delmof. van Leuven, Brriotstrsat. verblijven bij M. Mabilde, Kerk-Straat, 169, Zelzate. M. Warmes Van Gidsenhoven en zoon ver-blijven bij F. Van Hyfte, Groote Markt, idem, 1 eopold Gys, van Mechelen, bij G. Coppens, St-Lie ens-Houtliem, zoekt zijne ouders. Frans Van Inthouf, kaa zijne dochter Virginie, met liaar huisgezin vinden bij Frans De Weerdt, Sieidinge. De kind-rcn van Francies Amer, bij Emiel Dhauwe, paardeislach'er, Bassc-elde, vragen iniichtingen o< er hunne ouders. Edward Gobien, van lïofitade bij Mechelen, in 't i looster te Waarschoot, zoekt zijne ouderç. Louis Van den Hieboom, te Sieidinge, zoekl eijne mre 1er en familie. Jan Van den Boriie, te Sieidinge, zoekt zijne dochter Eliza en hare 2 kinderen. Mad. Mertens, bij den heer Burgeme^ster te Sle;dinge, zoekt baren echtgenoot Frans. Mad. Lacroix, id., zoe'it haren man Ferdinand, Baptiste Van de Ven, te Sieidinge in het gesticht, zoekt Joanna De RycV, vrouw van zijnen broeder Frans en hare kinderen. Jan Beeckx, alsook Amelie en Jozefina Heyninckx, bij Alfons Van llulie te Sieidinge, zoeken hunne ouders en f imilie. Ht t huisgezin Jan Vanden Eyade, vau Mechelen verblijft te Lovendes;em. Woiden nog vrrinist : Ma-i -Antoinette, 17 jaren en Elisabeth-Mclanie, 15 jiren. l)e vrouw van Desiieer Willem Jan=sens, te Lovcndegeœ. vermist haar k nd Jan, 5 jair oud. Beul'ens Willem, van Mechelen, te Oos'ak-ker, vraagt inlichtingen over zijne moeder, broeders en zusters. Frans Steenmans, van Mechelen, wordt ver-zocht zija verblijf keo'b ar te maken, aan z:jne oud( rs te Ccolskamp, b'i Jules Van St elandt. Pieter, J&n en Amelie VanderElst, op jiet kas'eet van Olsene, zoeken hunnen zoon Vin-centius Ludovicus. C isiina Dtpt, ie'icht haren zoon dat zij zich te Hausbeke beviodt, bij Roelandts. Mevr. Slosse Camerlinckx. vai Ardooie,zoekt hare moeder, Mevr. Camerjinckx-Disca't, van A?rcchot, 71 jaar, en haar kleinkind Alf. Moens, 13 jar;n oud. Hst inlichlingskanfoor (Ha'Ie nsvens het Bel-fort) vraagt ivaar de volgende personen zijn : Mev.-wed. Ccoreman, Mechelen. M; v. Edward Saurtot, hare dochter en hare klftindochter, Leuven. Mev. Caron en hare dochter, Leuven. M. Pie'er Lambrechts en zijne dcchters Marie-Franciska en Kustina, Velthem. Me -. J. P. Vervaeck, en haar 4 kinderen, Mechelen. M. Leopold Beosier en z'în zoon Léon, Bîauw-put. Kessel-Loo bij Leuv; n. Mev.-wed; Bttelens fn h .ar zoon Ilendrik, de familie Janssens-Everard, allen van Leuven. Mev.-wea. ttieuram. eu u<iio uui-uici Leuven. TT M. Frans Daman, M. en mev. Jozef Ursy en hunne 5 kinderen, Leuven. M. Alfons Darden, Spa. Mevr. KarelH-ambrouck, Leu-ren. Mevr. Louise Van Beveren. M -chelen. M. Lodswijk ^eeus, Blauv/put-bij-Leuyen. M. en mevr. Pieter Janssen--. Wilpenninckx, M. en mevr. Frans J .nssens-Janssens, allen van ; B!auwpu'-bij-Leuven. Mevr. Jan Bulles en haar dochter, Mechelen. M. en mcJr. Frans Suyken en hun 7 kinderen, -J Mechelen. .. , . , ., M, Kracké-Mathieu en zijn 4 kinderen, idem. • MM. Desi le r en Lodèwijk Rookx, Leuven. M. Kamicl Orband, Leuven. Mevi. wed. Ho-iymaartp.haar dochter en naar zoon, Kesselloo-Blauwpfft-bij-Leuven. ; De f .milie Van den Heuvel, Thildonck-bij-Leuven.M \v. Willem Franck, en haar zoon Hubert, j Lenven. Mw. Permesaen Isidocr, en haar 3 kinderen. Leuven. Mw. Chausseur Alexander, Dampremy bij , Cha'leroi. Mw. Grotz-Buisseret Robert, Matcice'le bij ; Charleroi. 1 Mw. Piret Adolphe en haar dochter, Brussel. j Mr. De Buyzer, Lodèwijk, Mechelen. Mr. Piot Franî, en zijn kind Maria, en familie. ! Mechel n. Mr. Ceulemans en zijn vrouw, ]ette-bij-Brus- ■ sel. Mw. Andries Anna. B'uîssI. M. Frans Van «en Heuvel, Mechelen. M. en Mevr. Gustaaf Verlinden, iiem. M, Michel St.ie; en zijne ? kinder-m, Leuven. M. en Mevr. Van Houtenboer. Mechelen. M. Eniiel Bisschop, M. Alexander Rayé, , Leuven. M. en Mevr. Kar 1 Laitwers, Mechelen. 1 M. Gi'djr Dewtl en zijne zonen Jozef ea ' Jules, Airschot. M. en Mevr. Hendrik Coels en hunne twee . kinderen. Mechelen. Mevr. J.-B. S'ruyf en h = re 2 kinders, Leuven. , M. Jan E rgTs "en familie, M. Ilendrik Van det Auwera, Mechelen. M. Frans Pieter-. M. Il-ndrik De Wilde, Mechelen. MM. Frans, L ni-, Jâkob, Martien en Jozef _ V.in d-»n Avont, Mechelen. M. Van der Elst, zoon, Mechelen. M. Al'oer Schoefers. Mev. LruHeti Schell. ziin 2 kinderen, Leuven. M. Alf. ed Cauchie, professer aan de Hooge-school Leuven. M. en Mev. Leopold Versluys, Leuven. Mev. Eugenie Pouppez deCettenis, Mechelen. M. Alfois Brar.ts. en zijne 3 dochters, Leuven. MM. Wilhm en Pin'er Hejmdrickx, Leuven. M. Hendrik en Mev. M'-'rie De Haes, Leuven. De familie Platteauw, M chel'D. M. Fritz De Bie en zijne vrou-v, Leuven. M. Hendrik Rne'ens en familie, idem. M. Frans Van Cutseai, idem. De fciod< rea Jeanne. Joz. en Is. Houx, Thienen. M. Jan Marrant-Wi^ts, Kessel-Loo, Leuven. M. en Mev. De Bie. idem. M. Ocar Buyss». idem. M. Fra s Van Citsen, Leuven eaM;Filiep De Keysery, Leuvc-n. De fjimi'ie Carpentier — Henri Da Rces, Mechelen. Mevr. Dumont-Rsnotie, zoon Robert, Mar-cinelle. M. Arthur Dumont, bediende vati brupgén en weg.:n, Bo'gon. Mevr. Ma'cel Drossard en haar jongste doch-te-, Verviers : haar oud-te dochter, Brussel, M. Karel Biliesiraet, Leuven. M. en Mevr. Gamans, iMechelen. M. en Mevr. VanS.v>, Mechelen. Mej. V.>n de VU-1, Maria en Julia, Mechelen. M. Frans Hevndeiickx Sluys, Mechelen. Mevr. De Manter-Rheinard, en hare vier kinderen, Mechelen. MM. Français Hallaux, François Martins, Mad. Berth i Verhaegen, Leuven. M. Aug. Verpoylt, ab-, Ro'selaer. M. en Mev. L on Hù in, Die=t. Mev. wed. Weiss, Mechelen. Mev. Dewever-Vanderstraeten, Leuven. ^m'.1 Frans Barrachin, Kesselloo-bij-L-'Uven. Mev. Alfons Van den Bossche en hare drie kinderen, Mechelen. Mev. Msria Marquebreuck, Mechelen. De familie Martin Dewitte, M. Simon Roeke-loos, diens zoon en zuster, da familie j.Herd. Van Malder, Lett on. Mme. Cornelis Jeanetta, en Van Aerde M^thild Meche'en. . Mr. i,;ard Van G ls, Weezeagesticht, Lejven. , . ... Mw. De Vlseschouwer, met haar dne iinde-r n, Vorst. De fam'lie L'Hair, Bouillon. Mr. en "î\v. De Greef Frans, Bieken. De fainilie De Grève-Schae'en, Mechelen. Mr. Van Gutsenhove, Léon, en Mr. Van Cutsenhove Pieter, Leuven Mr. Robbeets Philip, Coorbee c-Loo, bij Le '.ven. Mr. Hart Edourr i en zijn zoon, Leuveil. De f-njilie Jochmatis. Leuven. Wi lem Verengen, Blauwput-Leuven. M. en Mev Frar.tz Marcour, Leuven. M. Biuchan, Leuven, en M. Paul Vau der Haert, Brugae. M"'. M - i; De Laet, en hît kind Henriette i D.- Wit, G? >t. Karel De Meu'em ,ester, vrouw en dochter, Bl nrvpnt bij Leuven. M. en ie- F : rdinand Van Vinckeroy.Le iven. Mev, Michel Van der Rorght-Lam.ne, en M. en Mev. Frans Lamine, i le n. Mev. Paul Bau^niot, en 3 kinder-'n. idem. M. Frans V^rcammen Lau vers, Mech'ilen. M. Frans Serraes, Mechelen. M. en Mev. Ed vard S ;rneels, en hun zooa Albe'rt, Aerschot. M. Domien Claessen, Wychmael. ">f. Frins Colp it, Mechelen. Mev. wed. Wi lém Verstraeten, Rosalie Ver-strarten, en M. Johmnes Van Gysel, Klewyt. M. Corne'rs Vmden Heuvel, Mechelen. M. en Mev. Jozef ea Eugenia Burniaux, Lnuven. M. Pieter Cochinaux, Leuven. Mev. wel. Jutiaan De C e:c.k, en 3 kinderen, Mechelen. Mev. Emiel Verhoïven, en hare 2 kinderen, Thieldonck. Mev.-wed. Matthys-Van d r Bake en 3 doch-ters. Leuvrn. Mev.-wed. Isidoor CoutermTns en hare kinderen Jozefina eu Lodew jk, Aarschoot. M. en mev. Arnold Rubans, M. Ru'oens-Vaas, Ht rck La Ville. Mev. Michel Van d :r Borght-Lamiue. en M. e.i mad. Frans Lamine, Leuv n. Euceen Warcke s eu 3 zonei, M. Gustaïf Gysbert's, Leuve M. Henri De Nys, burgerwich', Ti-lemout. M. Van fîooff-Pauwïls, le familie De Bruyoe-Da V/ael, de fîinilie Van Cro nbru ' e-Da Hriiyns, de familie J. Neetens ûa Bruyne, Mèche ei. J n f vrouwen De Bruyne, de familie Van Roo-D« Oruyn ". Leuven. M, dokter Florent Thooé, Ha^len. M. Louis Lambrechts. Mechelen. M. Ff lix V:i a IfrU^ipen-Smee-ters, ideai. M. en Mevr Sernicl -es, L'-uve;t. M. Juliaan Wautei-s, Kessel-Loo. M. foz-f Van de Ve'de, Mechelen. M. Fr ins Scheers, idem. M. Juliaaa Sterokx, Leuvïn. Mevr. Korn Us Thys, en hare kinderen Ghis* lesn, Johannes ■ n Lodewii ■•, Mechelen. M. Edward De Sdcy iditn. M. ea Miv. Ad. Van Hagendoorn, Hoegfaerd. M v Marie 'Phys. Mechelen. M. Frans Hoelaerfs, ide;n. De vijt juffer ; Auslo.) ?, L-uven. M. Jan Ve.beken en zijne zuster Paulette, Meche'en. Mad. Gos-elin Noël, onderwijzeres, Quèviu Camp, en Alad. Marguerite Smakens, Schaar-beek.De famiîié Philippe La^deloos, Leuven. M. en Mev. Theonel Wilmirt eu hua dochter Gabriel-'e, Leuve i. ■ Mev. Berîha Verhoeven, Leuven. MM. Lodèwijk Franckelemou, Ferdinand Allons vanne < n L#«uven. M. Victor Schoolineesters, Wygmael. M. Jozef Persoous, Leuven, M. Xaverius \rpierts, Leuven. M. en Mev. Guyot en hunne twee dochters, Mechelen. Da familie Vermaelen, Leuven. De fam lie E^n'el A»rts, Leuven. De fimilie Giffart. Leuve*i. Mad. August Verbiest en haar kind, M. Eugeea Van Ackerfn-Vrerbiest en zijn twee kindeiej, M. Frans Verbi«vt, Leuvan. Mevr. wed. Hermans Verbeek, en hare twae doch'ers, Lenven. M. e-v M< vr. Adolf Vautenboer, MM. Lodèwijk, Roger, mej. Anna Van Au'enboer, Aar-scho*.M. en Mevr. Prosp°r De Launois en hunna 3 kinderen, M. gn Mevr. Alfred De Launois, Leuvea. M. en Mevr. Willem Mombaerts, Leuven. M. Robert La Fortune.en Mad. Jan L»a Fortune, Leuven. M. Pieter Van Eylen, Bv/en-Loo. M. Hendrik Verbiest, Leuven. M. Ka-el Lehocq. Kru shoutem. Mevr. Filome.ia "-îhouwaerts, Aarschot. De fam lie van 't Valt P eter, Leu 'e i. , M.en mevr.Einiei Segers en hunne 3 kinderen, Leuven. De familie Goovaerts Lodèwijk en mevr. Leyns, Mechelen. M. Th ofiel Leblanc, Leuven. De familie St-;,vens en m :vr. Edmond Rum-mens, Leuven. vf. Viktor Sm ts Ameels, ontvanger van het enregistr ment, Thienen. ^ De familie Wie s. Leuven. De fimilie Willem Buelens, Hofstade bij Mechelen. Mad. wed. F^ans De Konink, Mechelen. Mal. Ant mia Van le Aerschot en mad. Jeann» Va der Taelen, Mechelen. M. en Mev. Delp *>rt en hunne lochter, Leuvan. Mev. Antoon 'follet, Leuven. Mov. wed. Heu Irik Van 1er Auwera, Mechelen. M. Edmond Baert-Frauck en Mev. weJ. Maurits Franck, Leuven. M. Arthur Sp <ye, Ileve lé-bij-Leuven. Mev. Jules-Emmanuel Tobbick, Rymenam» b'j-M »chelen. M. Michel Jespers, M. Alfons Van den Hove, de oud ts van Remy Demarsin, Leuven. De familie Deuies Lodèwijk, en de familie Pauwels, Leuve->. M. Dildens J-n, Cobien Edmond en Fransv Hofstade b i Mechelen. Mev. De Cos'er Jozef, en haar dochter' Jozefina, Ximpenhout. Mev. Imbr -cVs Lodèwijk, Kampenhout. M. Lipiien H., «cheaei van Mechelen. Mev. Minnaa Allons, en zij a 4 kinderen, Herent bij Leuven. VIev. Roekmans Jozef, en haar 2 kinderen, Le i ven. Mev. Diou Mauri'z, en haar kind, Leuven. Mr. en Mw. Feyaerts Victor an hua kind Pieter, Leuven. Mr. Cav ;naille Jan. Chcnée bij Luik. Mw. D" Temmerman, M che' -n. Mw. Vanden Bergh ■ Florimond, en haaw 5 kinderen, S'-Gilles-bij-Deuderm m le. Mw. De Vroye Emiel, en haar dochler.l Leuven. Mr. den Doeter Ardenais, dokter van da burjferwacht, Anderlecht. Mr. Vander Heyden Frans, Mw. Vander Hey len Leonie, ei Jea mette, Mw. Ma'erne Elizab"th, Leuven. Mw. Rem us Mire He ri en zija twaa kin-derea. Blauwput bij Leuven. Ardooie. De volîende''luch elin en hier toegekomen, vermissen lèden hunner famiii; : Alfons Bruyninc-cx, Bucken ; Jozef Bruwier, B teken ; Louis Van lenbo-ch en ha e kinderen ; Deîideer, Pi t-*r, Joref, Gastaaf, Elisabeth, Antrùn >tte en Bartha Bucken. Va idevelde Theofi 1 met zijne kinderen Pau-line,F''ans,Gustaaf en Cnarles,Bucken; Verbeest Phi'iep met zijne moeier en kinders Prosper, J izef, Mari-i en Vir inie, Buckan ; Willem Van Viasselaer, T eme oo. Vandevelde Louis met zijne moeier en lcin- MENGELWERK. — 6 September 1914. 105 De Bruid van Jan Breydel Op dezen avond sloot Mathilda vroeger dan anders haar venster, om 2ich ter ruste te leggen. Zij was vermoeid en verîangde zeer r.aar rust... Nog noo;t in haar leven was het haar zoo zeer eene behoefte geweest, haar leger op te zoeken, aïs nu in het klooster. Buiteri was het helder door het maanlicht en ook in hare duistere cel drong het bleeke schijnsel door. Zij dacht aan Breydel en bad voor hem ; teen zonk zij in eenen diepen slaap. _ Plotselit g was het haar in deti droom, als fiep iemand haar, — maarhet duurde lang, voor zij ontwaakte en ook toen was zij door den slaap nog zoo bevangen dat zij niet goed wist, wat er rondom haar voorvisl. Er werd geklopt, dat hooide zij duidelijk. — Wie gij ook zijt, gij, die in deze cel zij t, vlucht daaruit ! kionk eene diepe, do&e etem... Mathilda ontwaakte nu geheel en rees op. Zij bad de woorden duide'.ijk verstaan. Snel slond zij geheei tan haar îeger op — zij wankelde — wat beduidde deze vreemde bevangenheid, de^e onnatuurliike matheid ? Toen zij het venster bereikte en caaf buiten zag, was er niets meer te zien van bem die tôt haar gesproken had. Gedicomd kon zij niet hebben, daar zij duidelijk, in wakenden toestand, de woorden verstaan had. Was ketdezelfde pelgrim geweest, van wien de vorige novicen verteld hadden ? p In den loop van den dag zag Mathilda er zoo bleek en afgemat uit, zoo erg, als ooit te voren. si Verdwenen was het zachte rood harer h wangen, verdwenen haar heidere biik ; aschgrauw bijua was haar gelaat en haar gang was slepend alsof ook haar reeds eene7 e langzame, verierende koo'ts ondermijnde.I Daar was het in eenen der nachten der alsî v in eene bedwelming op haar leger slapende* z Mathiida, alsof er voor de tweede maal ge--' w klopt werd — was dit het gevoig var. de vertelling der po; tierster. Zij had de kiacht niet.om zich op te heffen k het was haar, alsof eene onzichtbare, maar vreeselijke macht haar vasthielt^ aisof zij v ve^'amd was. te Weder l^ionk die doffe stem : — Weg uit deze cel ! Wie gij ook zijt, die d hier in deze ruiuite slaapt, vlucht ! k — Ik kan niet vluchten ! riep Mathilda, V alsof wel haar lichaam, maar no,? niet hare h ziel geheel bedwelmd was—i zij vond ten mtnste nog de kiacht, om hare gedachten in' z< woorden te uiten. G — Wie zijt gij die mij roept ? Ik ben de nieuwe novice, ik ben Mathilda van Chers-camp ! Deze woorden drongen tôt hem,die buiten o onder het venster stond. Het was de oude pelgrim. o Toen hij de stem van Mathilda vernam v: en herkende, veidween hij sael van het d venster. Hij liep om de kapel heen en betrad het in diepe duisternis gehulde portaal van het k klooster. d In de kleine cel van de portierster naast vi den ingang brandde nog licht. w De pelgrim trad naar de deur en klopte. v< De vermoeide non was zeker ingesia- en en hooide het gek!op niet terstoud. Hij moest rjo,r eeus kloopen. Eerst bij den derden k op rees du portier-:er van ha.e i stoal op en greep haie kleine inlaarn. — Wie kioptdaar r riep zij. — Kom eu licht mij portierster ! klonk îae zware stem. De non sloe=r een kru's— dat was de stem 311 te a man — teroto id herin ^erde zij ch de verschijning van den pelgum, van ■ien zij gehoord had. Ont-jetting verlamde hare ledematen. — Kom hier eu iicht mij, portierster 1 ionk het nog ee:is uidar. — Wie zijt gij, die inij des nachts roept? : oeg de non aarzelend. Gij zijt geene kloos-irzuster ! — Ik ben da nac'ntvoogd ! klonk het op offen too i terug. Vrees : 'et voor mij, ik om niet hier met eene s echte bedoeiing ! reezen mogen mij de schuldigen, de ge-eime misdadigers en zij die kwaad doen ! — Zijt gij een vvezen van vieescheu bioed ta loof dan God den Heer, zegde de non. elootd zij God, — In eeuwigheid ! Amen ! klonk het Nu maakte de poort'erster de deur open. In den doakeren kruisgang stond de ude pelgrim. Ofschoon nu het schijnsel der lantaarn 3 zijne gestalte viel kon de non toch niets m den pelgrim zien daar hij zijn kap ver larover heengetrokken had. Hij wenkte de poortierster. — Kom en volg mij naar de novice ! !onk zijn dofïe, zware stem. Zij-slaapt in 3 afzonderlijke afgelegen cel. Ook zij is îrloren, in weerwil van mijne waarschu-ende stem, wanneer zij nog langer in dit ;rtrek blijft. Voortdursnd bespiedde de non den pel grim— nog wist zij niet, wat zij van hem denken moet. Hij had wel evei te voren met haren vromen wensch ingestemd, maar zijne nachtelijke verschijoing m takte toch, ten gevo'ge der vertellinge i der gestorven novi-cen, een onheilspelleode i indruk op haar ; zij kon eene gewaarwording van vrees niet onderdrukkeri. De pelgrim ging vooraan, zij vo^de met de lantaarn, wier o izeker licht op zijne donksre gestalte en in den eeozamen kruis* gang viel, waarin de voetstappen do£ weer* klonken. Hij scheen den weg naar de afge'egen cel te kenne.i, daar hij terstond eenen zijgang insloeg, die daar heen voerde ; aan de deur bleef hij staan. — Licht bij, wendde hij zich naar de portierster, die nu de deur der cel opende, terwijl zij den ijzere i knop omvatce. Zij was od dit oogeob ik nog meer van vrees vervuld dan te voren, want nu zou zij met den pe'grim in* de zoo gevreesde cel binnen treden, v/aarin zooveel novicea gestorven waren, wierdood met de verschij-ning van den pelgrim m verband gebracht werd. — Gij zijt nog altijd bevree^d voor mij l zegde de riachtvoogd ontevreden. Ikzie het aan uwe schuwe b'ikken ea gebare i. Wilt gij mij helpen, de novice Mathilda van Cherscamp te redden of niet ? — Ja, ik wil u gehoorzamen, vroms man,i antwoordde nu de portierster, haren angst met geweld overwinnende. Gij wilt een goed werk doen. Gij wilt mij geen kwaad1 berokkenen 1 Zij trad met de lantaarn, die zij in de hoogte hield in de cel ; de pelgrim volgda J haar. ( Wordt voortgezet). jjk SITI

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods