De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

972 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 25 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 18 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/dr2p55g286/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

36e JAAR Dinsdag 25 Auguste 1914 201 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEINS PATRIOT Dat blacl ma g maar, zooaSs aStijd, aan 1 "cen| (twee centiemen), verkoçht worden. Do©d «an den pans Tweeda vergadarîng- der kardinalen. De kardinalen hebben Zondag eene Iwcede vergadering gebouden. . H et gehehn der besprekingen wordt çndcordringbaar bewaard. Be datum van het Konkiaaf. De « Tribuna » meldt dat de kardinaal-kamerling lieeft verzekerd dat het Konkiaaf uiterlijk den 31 Oogst zou geopend worden. Het Konkiaaf zou, naar men vermeent, Bcor kort zijn, en de nieuwe Paus zou den S of 4 September gekozen worden. Sa aielmissen ïn St-PIaterskerk. Zondag werden er in St-Pieterskerk zes «ielmissen opgedragen, ter intentie van wijlen Z. H. Pius X. De baziliek is itnmer vol geloovigen. Om 4 ure werden de hekkens der baziliek gesloten en toebereidselen ge-jnaakt voor de begraving van den Paus. B>a bes'ravingspleolitlg'heid. Zondag avond ging hct kapittel van Sint-Pieters, vergezeld door de zangers der kapel Giulia, r.aar de kapel van het H. Sakrament in St-PietersbaFiliek om het stofHijk over-Bcbot van den Paus Pius X af te halen. Eene eerste absoute werd gelezen, en daarna brachten zes dragers het lijk in de kapel van het koor, waar zich 22 kardinalen, alsook het diplomatisch korps, bij den H» Stoel, bevonden. _ s De edelwachten deden den eeredienst. De Stoet kwam om 6 ure 20 in de kapel, waar de zangers de Miserere aanhieven. Na de laatstegebeden bedekten de dragers het lijk met een rood damasten laken, en legden het in eene eerste kist van pijnhout. Mgr Galli sprak alsdan de lijkrede uit, eu vervolgens be'dekte de onderprefekt van het VaLikaan het aangezicht des Pauzen met cenen witten sluier, en de onderprefekt der ceremoniën bedekte hetzelve met eenen tweeden sluier. Om 6 ure 50 werd de eerste kist gesloten, en de kardinalen Délia Voipe, Rannuzi en Bianchi plaats! en hunne zegels op het deksel. Otn 7 ure 30 werden de twee andere lijk-kisten gesloten, en het lichaam, onder geleide der edelwachten, werd naar de ©nderaaidsche kelders gedragen en in het Voorloopig graf bijgezet. De plecljtig^eid was om -3 ur% 10 afge-loopen. Een duizendtal genoodigden waren «r bij aanwezig. « Een wapenstilstand 9 De Echo de Paris meldt dat de kardinaal Agliardi, aan de kardinalen zou gevraagd hebben,bij de oorlogvoerende mogendheden aan te dringen, opdat er een wapenstilstand zou geslolen worden, gedurende de dagen van het Konkiaaf. Men denkt evenwel dat dit aanzoek zelfs aan de mogendheden niet zal overgemaakt S^rJen Hog de datnm van hec konkiaaf. De « Messagero » vèrzekert dat de datum van het lconklaaf nog niet bepaald is. In 4egenstjijd met de bewering als zou het konkiaaf den 31 Oogst geopend worden, is het waarschijnlijk dat de samenkomst der kardinalen siechts omstreeks den 5 September zal plaats hebben, ten einde aan aile vreemde kardinalen toe te laten Rome te hereiken. • • . —_ . Onze hûndgenssten Er wordt van niets anders gesproken dan Van den oorlog j aile andere zaken tellen niet meer mee. En 't is ongeîoofltjk hceveel honderden generaals, Kolonels, majoois, kapiteins, ser-geanten en korporalen nu overal te^'oor-schijn gekomea zij». Iedceen bespreekt het vooruitrukken, het aftrekken; het opstel-îen van'kanonnen en velen, de meesten zelfs meenen dat de staf der verbondene Belgische, Franscbe en Engelsche leger er ïiiets van kent en dat zlj dat zoo en zoo en Veel beter zouden gedaan hebben ! Laat ons niet te voortvarend klappen. Oorlog voeren is geen kinderspel, vooral niet in dezen tijd dat de legers miljoenen en honderd duizenden soldaten tellen. Men betreurt het dat de Fiansche en Engelsche legers niet in tijds tusschen JLeuven en Luik geweest zijn om daar de Dui tschers tegen te houden. Dat is spijtig- zeker, maar de kwestie is of îiet wel mogelijk was dat ze daar over 10 dagen ieeds zouden geweest zijn. ' Gewoonlijk spreekt men over het ver-p'iaatsen van honderd duizend man alsof âat alleen eene enkele kompagnie van honderd tachtig man, gold. Sedert het begin van den oorlog hebben wij zoo teeds herhaaldelijk hooren zeggen dat er G0 duizend, 100 duizend, 200 duizend jnan, Franschen of Engelschen, door de gtalje van Gent-St-Pieters gereden waren. Toen wij lieten verstaan dat we het maar jnoeilijk konden gelooven, dan maakte men zich kwaad want — 't was de pure, zuivere waarheid — de zegger had ze gezien, als 't belieft met zijne eigene oogen. De waarheid is dat er nog geene enkel^ waggon met Franscbe of Engelsche soldate» door Gent is gereden. — Spijtig geuoeg,zal men zeggen,waaron» zijn ze er niet eerder geweest. Zie, beste lezers, we gaan u dat trachtc" te doen verstaan, door den ' volgendtsj; uitleg : Een gewone trein kan 650 man voetvol^ vervoeren. Voor 65 duizend man zijn er dus lû\' treinen noodig — let wel op — 100 treineni, 65.000 man voetvolk, dat is in de huidigs oorlogen maar een kiein hoopje. Zoo als de legers nu zijn ingericht, moetei er bij 85 duizend man 224 kar.onnen zijr, het zij 448 wagentjes en daarbij2588paarden. Als men rekent dat er een waggon noodig is voor ieder waerentje, dan maakt dat 448 waggons, en 216 waggons voor paarde* aan 12 per waggon. In het geheel 664 waggons voor het ge» schut1?an eene leger-afdeelfng van 65duizend man. Wij veronderstellen dat de ruiterij tvelk-^ daarbij behoort den weg te voet aflegt. Aan 18 waggons per trein, zou men voor het geschut 36 lot 40 treinen moeten hebben ware dus in het geheel 140 treins voor 65) duizend man. Maar dan moet men nog treins hebben, voor het vervoer van levensmiddelen en den krijgsvoorraad en daarvoor zouden er ook; nog al eenige noodig zijn. Met eene k'ene berekening«:al men weterïs hoeveel treinen er noodig zouden geweest ' zijn voor het vervoer der 300 duizend Fran,~ schen en der 200 duizend Engelschen we'ike zich op de Fransch-Belgische grens be« vinden. Daarvoor zouden vele honderden "trein;: noodig geweest zijn, — vraag het maar eenr aan eenen werkman uit de statie of iemand die er verstand van heeft.hoe moeilijk het îa zoo honderden treins te doen loopea. Dat gâat niet alleeti. Het is niet genoeg in zulke zaken er maar op aan te praten, gelijk eene bobijn die afloopt, men moet nadenken. A's men goed nadenkt dan zal men be-vinden dat groote legers gelijk nu, te voe: moeten oprukken eens dat -zij het vecht-terrein naderen. * Ze moeten immers ook zien niet verrast of overvallen te worden. En na ailes wel gewikt en gewogen te hebben dan zal men er toe komen te be-sluiten, dat de staf der verbondene legers, — dat zijn de mannen die daarvoor gestu-deerd hebben, — weten wat zij doen,en dat ze voorzeker nog gelijk hebben niettegen-staande al het gezwets dier geïmproviseerdo generaals en kaporaals, die nu ten allen kante uit den grond gerezen zijn. Ja. maar, zal men zeggen : dat kan waar zijn, maar waarom geven zij daarover niet een beetje uitleg ? i We zien vooruitrukken ; — achteruit trek-ken ; — weer vooruit ; — weer achteruit, eii we verstaan daar niets van. Dat we alzoo wat meer wisten wat dac ze schikken te doen we zouden niet zoo zenuwachtig zijn, maar lcontent. Beste menrehen, we verstaan u zeer wel, Maar,ge!icftnuook eens te luisteren : He: is niet noodig dat gij weet wat de generaals doen c£ zullen doen om den goeden uitslar der zaak te verzekeren ; of sfij dat weet oi niet en weet, dat komt overeen uit. Integendeel, dat gij dat moest weten wa: de Bondgenooten schikken te doen dat-: zouden duizende.i het weten, en dan zot-den vijand het ook weten — en dat zok-slecht zijn, niet waar ? ledereen verstaat dat de vijand niet wste, hoe het met de bevriende legers is gestelci — waar ze liggen — hoe ze liggen — hot talrijk ze zijn — waar er meest liggen ei, waar er minst liggen ; welke versterkingea en hinderpalen opgeworpen zijn, enz. De vijand spant aile mogelijke middeîeit in om dat te weten te komen ; hij zendt ver» kenners eu bespieders en luchtvliegers zweven over de kampen om te weten te komen hoe het met de tegenstrevers gesteld is — juist omdat hun zulks grootelijks voor-deelig kan zijn. Men kan dan zeer wel verstaan dat onze generaals niet gaan vertellen : we liggen hie»-en we liggen daar, wij hebben zooveel mannen, zooveel paarden, zooveel kanonnen," Neen, niet Waar, dat kan niet zijn. We moeten ons ongeduld bedwingen, beirouwen hebben in onze legermannen, in ons recht en in God ! IN HOLLAND. De Burgemeester der stad Gent trekt de ernstige^aandacht van zijne medeburgers op de volgende proclamatie, uitgaande van het Consulaat der Nederianden. Het is van het hoogste belang dat het publiek en de dag bladen zich streng onthouden geruchten te vetspreiden die van aard zouden kunneis zijn, de goede en hartelijke betrekkingen te verzwakkea die sedert zoo lang reeds OOE van het Noorden. • _ Wij zijn diep overtuigd dat Hollana m geen enkel onzicht de plichten zal verwaar-loozen, die de volstrekste onzijdigheid hem oplegt en wel het minst ten nadeele van onze natie, wier heldhaftig gedrag op dit oogenblik het vcorwerp uitmaakt van zijne eenparige bewondering. Hesft Fran'mjk aan Neder!and den oorlog verklaard ? llededesling. Naar aanleiding van het in sotnmige dagbladen voorkomend bericht dat l'rank-rijk den oorlog aan Nederland zou hebben verklaard, wordt hun die dat gerucht zoo gaarne als waarheid schijnen te verspreiden medegedeeld dat daarvan aan het konsulaat nooh ofncieel noch officieus iets bekend is. Opmerkelijk is het dat al'een in België steeds weer nieuwe sensationeele berichten over Holland worden veibreid welke gretig als feiten schijnen te worden aanvaard, en rondgebazuind. De gosde raad door de oveineid aan ae bevolking gegeven geen geloof te hechten aan ge uchten over de krijgsbedrijven.maar alleen deofficieele mededeeling te gelooven, herhaal ik hierbij ten opzichte der nieuwe blijkbaar uit de luc'nt gegrepen berichten over Nederlandsch verhoudingtot de andere in den oorlog betrokkene landen. Wat het gerucht nog onaannemelijker maakt is wel het feit dat er nog niet eens geruchten over een ultimatum van Fram<-rijk aan Nederland hebben geloopen. Dat ieder z;ch dus hoede niet msde te werken tôt het kweeken van eene minder vriendschappelijke verhouding tusschen de Belgen en N.ederlanders en het hoofd koel en het hart warm houde. De Konsul der Nederianden te Gent, (Get.) K.-J. Kuyck. IssleirijlsoSi Meiessa in Bohemen. De rs7oIutie. « Cseksa en Polôjfeeî ia massa gefusillesrd. Ziehier een artikel verschenen in de « Jewish Journal » van Londen : De volgende inlichtingen over de revolutie in Bohemen, worden bevestigd. De Oostenrijksche dwingelandij is onge-looflijk.De wveedheden waaraan de Oostenrijkers zich overleveren zijn begonnen tengevolge van den opstand der Czeeksche en Polo-neescheregimentendie deDuitscheofficieren hebben vermoord en gedurig riepe» : Weg met Willem i Leve Rusland dat ons onze oiiafhankelijkheid geeft ! 's Anderendaags hebben de Duitsche regeeringstioepen den opstand gedempt. Ieder Czeek die zij in de stad ontmoette, werd met eene ongehoorde wreedheid om het leven gebracht en dan in den stroom ge-worpen.De korrespondent van de Times zegt dat de stroom van Moldave rood is van bloed. Buiten de talrijke menschen die werden vermoord, hebbsn de Duitschers ook de huizen en magazijnen geroofd. Al de schoonste geschiedkundige gebou-Wen werden vernie1 d. Eenige dagen nadien kwamen de Czeken en Poloneezen nogmaals in opstand tegen de onmenschelijke maatregelen v/elke waren genomen om hen uit te roeien. Onder de vermoorden zijn talrijke invloed-rijke personen, zooals de geneesheer Clama-rietz, U. Kloïsfaster, de professer Majaiich en denkelijkdeRussischgezant Zoukowsky. Ds losstanii k Islgii S® omstraken van Ant^rerpan van Buit-soiie patroaljen gezulvard.—Ontaiosting' van de Fransoho en Duitsoïiî! logera te Peronnss. — Onze luolittraarder3. Antwerpen, Zondag avond, 8 ure. O/ficiëele mededeeling van den legerstaf. Sedert Zaterdag is de toestand in de streek rondom de- versterkte stad Antwerpen, veel verbeterd. Dank aan de bedrijvigheid van talrijke beweegbare kolonnen, waren de Duitsche patroeSjen verplicht dit deel van het grond-gebied te veriatan, waar zij waren binnen-gerukt.Onze detachementen hebben geheel de A nt-werpsche Kempen, de streek van Mechelen en het Land vaa Waas, doorkruist en nergens grooten weerstand ontmoet. Eenige ruiters behoorende tôt de voorposten, wer« den nedergeveld r ook talrijke uhlanen werden krijgsgevangen genomen en paarden buitgemaakt. De bewoners van de streken waar de vijandiga legers zic.'i vertoonen, worden aaugezet tôt de striktste geheimhouding, wanneer uhlanen of huzaren hun inlichtingen vragen. Indien vijandelijke troepen op de baan zijn van onze troepen, is het voistrekt onnoodig hun « de goede weg » aan te duiden, om aan onze soidatea te ont» snappen. van Opwyck. Voor wat de krijgsverrichtingen betreft in het Zuiden van Belg.ë, wij gelooven dat eene schermutseîing plaats heeft gehad in de omstreken van Peronnes-bij-Binche (arrondissement van Bergen, kauton van Rœulz). Zulks bevestigt en volledigt, de tijding van Zaterdag, waarbij de Franschen en de Duitschers in aanraking zijn geweest tusschen Namen en Taminnes. Van den anderen kant legt dat den aftocht uit naar het Zuiden der verschillige Duitsche afdeelingen_die stilgebleven zijn op do marsctilijnen vroeger gevolgd door het legerkorps dat deprovincie Luik en Brabant heeft doortrokken a' zoo eene omzwenking makende rondom Namen. Onze iuchtvaarders verrichten goed werk; de verkei.ningsdienst geschiedt op uit-stekende wijze. Tengevolge van den hevigera ^'«t moest men zeer voorzichtig zijn; niet ..e min hebben de officieren-waarnemers be-iangrijke aanduidingen opgenomen, die overeenstemmen met de gegeven inlichtingen over het acbteruittrekkea der Duitschfl troepen naar het Zuiden, Fraiikrijk en Engelaad lesnen §00 miljoea aaa België. Parijs, Zondag 23 Oogst. Ftankrijk en Engeland hebben besloten België eene som van 500 miljoen te ver-schieten om in de noodwendigheden ta voorzien, veroorzaakt door den oorlog. Frankrijk en Engeland stellen elk dehelft dezer soai ter beschikking van België. De Duitschers zomlea Brasse! oiitraiiuen. ,Een Antwerpsch blad meldt in zijne uitgave van Zondag avond dat er sinds Zondag morgend geene Duitschers meer. zijn te Brussel. Ongeveer 300.000"~Duitscher3 zijn langs Brussel voorbijgetiokken ; 150.00) langs Boîchvoorde en Ukkel, en 150.000 langs Viivoorde, in de richting van Ninove. Wij hebben geene bevestiging yan deze tijuing kunnen verkrijgen. Wij hebben reeds gemeld dat Brussel siechts bezet was door 400tôt 500 Duitschers, die in kleir\e posten verdeeld, de voor-naamste punten &ec hoofdstad bezetten, zooals de kazerhe der karabiniers, de ver-latene spoorhallen, depost, enz. Hooger gemeld b'ad, wil mogelijks be-duiden dat er te Brussel geere Duitsche troepen in massa meer zijn ? Wat er ook van zij, eris nog niet deminsta gemeensçhap per spoor tusschen Brussel en Antwerpen. Voor wat de telefoongemeeu-schap betreft, het beheer wil hierover geene inlichtingen geven. Hat Russisch leger. De Kozakken. De Kozakken, die het Zuidwesten van Europeesch Ruslartd bewonen, zijn voor hun leven in dienst en hebben voor hun eigen paarden en uitrusting te zorgen. Se Kozakken worden, als ze 19jaar zijn, gedurende twee jaar in de plaats hunner inwoning geoefend. Vervolgens komen zij voor vier jaren in het régi ment van hun district van de eerste kategorie. Deze regi-menten blijven voortdurend onder de wapenen en kunnen overal in het rijk worden gebruikt. Vervolgens dienen de Kozakken fa de ' tweede en de derde kategorie telkens 4 jaren. De mannen van de tweede kategorie leven thui?, maar behouden hun uitrusting ea hun paard. Die van de derde hebben wel nog hun uitrusting, maar behoeven geen eigen paard meer te hebben. Zij worden ieder jaar opge-roepen voor een oefening van drie weken. Op dezen veertienjarigen dienst volgt nog eer>. tijdperk van vijf jaar, gedurende hetwellt de Kozakken tôt de reserve behooren. Deze wordt in tijd van oorlog onder de wapens geroepen, ook tharfs is dat geschied. In geval van rood kiînnen ook zij, die de reserve hebben verlaten, nog tôt verdediging des vader'ands worden opgeroepen. In vredestijd tellen de onderscheiden Kozakkenlegers 60.000 man, in oorlogstijd 195.P00 tôt 250.000 man. In vredestijd gebruikt de Russische overheid hen bij voor-keur ombinneulandschewoelingen tehelpea onderdrukken. Aan het hoofd van aile Kozakkenlegera staat de troonopvoîger, bij elk leger door een hetman vertegenwoordigd. De heela militaire en ook de burgei lijke organisatia van de Kozakken staat onder eene afdeeling van het ministerie van oorlog. De Kozakken leggen zich in den tijd, dat zij niet behoeven ta dienen, op de visch-vangst toe. Te Appeldoorn is een bekende nettenfabriek, die een groot deel van haar fabricaat voor de Kozakken vervaardigde. Nu heeft de uitvoer n^ar hun gebied opge-houden. bovendien heoben dé Kozakken nu wat anders te doen dan visschen. De Apel-doornsche fabriek heeft men voorloopig. moeten stop zetten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods