De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

875 0
02 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 02 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 01 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/wd3pv6cz9h/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

36e JAAR Woens(Iag 2 Septemkr 1314 W 209 DEGENTENAAR-DELANDWACHT DE SL1ISE PATSÏOT Biîreeïen te Genl Rf 18 Eeieîvest^ fgcsasK3gKg»6acm.t^^sME3ag«a*Ba»ji**«gs*^«^^ -—---— = —— — Di^fed mag maar, zooals altijd, aan 1 cent (twee centlemen), verkochî wordan. _ *'e ■ , m m-nr-m-nr-1asBa«BE^K9si BERÏCHT. Bericliten strckkende tôt het inlichten of wedervinden van familielcdcn worden tloor ons blad kosteloos opgenomen. Vriendelijk verzoek aan onze lczers ecn liandjo te leenen ora de uiteengeslagen families weder bijeen te brengen. «aggçtogesgeaaa«pggag^^ De foosfand in isigi De toestatid in Belgie heeft weinig "verandeiing ondergaan. De Daitschers heb-3>en Aarschot ontruimd, er slechts eene . pleine afdeeling achterlatende. De gemeenrchap per spoor werd in de Xempen grootendeeis hersteld. Te Mechelen hebben de Daitschers Maandag voormiddag, om 9 1/4 uie, het bombardement hernomen, dat ongeveer een uur duurde. ' Het is dus een nieuwe aans^g tegen de &urgerbevoikir:g. De Belgischs asading naar de Vereenigda Siaton, Er is verandering geb;acht in de samen* tetelling der Belgiscbe zending die zich naar de Y'eieenigde Statea van Amerika zal begeven. De zending bestaat uit MM. Carton de Watt, minister \an rechtswezen, en de îtaatsrainisters Plymans, de Sade'ieer ea Vandervelde. De gezantea zijn Maandag morgend uit Antwerpen naar Londea vertrokken, om van daar naar Ametiba over te stekeo. Cprosp a&n de Sildaa aanjes'otsn bij den BosresboLd van Lsu^es. Van wege fcet ministérie van landbouw wordt cns opname verzocht van het voi-gende : Er zijn vele gildebroedeis als vluchtelin-gen (e Antweipen aangekomeii. i Geziea het bc'el aer militaire overheid, zijn die menschen veiplicht voor 3 Septem-ber de stad te \ er'aten. In deze hachelijke toestanden zullea de flbcstuurieden der boerengildea zich onze 'leuze: « Ieder voor allen ea al'en voor iedei » sgcdenken eu hun uiterste best doen een oi.derisamen aan die leJeu te verschafïen. Te d eu einde verzoeken wij de personen die bereid zijn een of meer giidebroeders eene schuilplaats te bezorgen.hoe eenvoudig ook, bericht daarvan te wilien geven aan den beer Helleputie, Minister van Landbouw en Ooer.bare Werken, te Antwerpen. Si îsmesîiiii m Leoren Een paêct» Jezuïct gsïissîlleerel. Een oud minister heeft ous de marteling ver'naa'd, die de Duitschers aan een jongea pater Jezuïet van 24 jaar hebben doen onder-gun ; hij wist het van den povinciaal ze;f. Ingevolge de paniek die den brand u t-îokte der Statiestraat (langs den kant van den Schouwburg), der Thienenschestraat Xvan af de Vlamingstraat tôt aa < den boue-■vaid), der Hallen en der bibliot'neek der Hoogeschoo1, van St-Pieterskollege — niet van St-Pieterskerk — en van eenige andere gebeuwen te Leuven, hebben de Duitschers een gioot aanïal priesters en paters aange-touden.De soldaten die de stad bezet hielden, meest Pommeranen, waren aischawelijk dionlcen. lu hunnen dronkemanswaanzin beweer-den zij een priester te hebben hooren roepen : Daar zijn de FranschenJ Uitschrik bcgonnen zij malkander te beschietea en als hun overheid opdaagde, hielden zij f taande dat de burgeis op hen geschoten hadden. 't VVas een eerlooze leugen, maar dan is jnen een onverbiddelijke jacht gaan maken op a' wat een soutaan droeg; Witheeien en Premonstratenzers ondergingen het gemeenzame lot. EenSOtai paters Jezuieten •werden gepakt en men deed ze gaan lot Tervueren. Daar deed een officier hen aftasten en op een hunner vond men een agenda, met het beknopt relaas van de gebeurtenissen sedeit het begin van den oorlog. Er slond ook ge^chreven dat de biblio-theek der Hoogeschoo!, die zelfs door de godsdienstoorlogen en de revoluties was gespaaid, in 1914, door de Duitsche over-weldigers, was in brand gestoken. Dit gelezen hebbende, sloot de officier de agenda en zegde : Dat is voldoende. Met vier fijne heerkens van zijne soort fcield hij een specie kiijgsiaad en daarna .a erwittigde hij den priester dat hij op staan-•«ea voet zou gefusilleeid wordea. Deze vroeg de absolutie in articula mnrti.i te mogen ontvangen ; men iiet aan een zijner kollegas toe om ter zij te staan. De priesters gingen geknield op den vyeg zitten, terwijl de wakkere jonge Jezuïet zich tegen eenen boom ging p'aatsen. De anderen wendden het hoofd af, doch de beulen dwongen hen toe te zien en naar den tereehtges'elde te kijken. Op enkele oogenb'ikken werd het îljk begraven en daaina aïoesten de aiidere den weg voo;t-zetten.De geestelijken werden in vrijheid ges.'eld door lusschenkoms'c van den pater provin-ciaal, die den Amsrikaanschen konsul deed optreden. Deze deed ook de bescherming van het Amerikaansche seminarie verzeke-ren, waar, naar men ons verzekert, Mgr. de rektor en Mgr. de vice-rector een onder-komen konden vinden. Prachiige vangst. Eea Duitsjfc schl» wordî buiî gstnaakt. Plet stoomschip « Roddam », dat te Bjixham is binnengevalien brengtbijzonder-heden over eene verineie'e poging van het Duitsche stoomschip « Emir » om met ammunitie en voorraden voor de « Goe'oen » en « Breslau *>, doot de zeeëngte van Gibraltar aa.i te brengen. Onder deklcing van de duisternis trachtte de « Emir » de Engelsche oorlo^schepen, die de wacht hielden, te versc'naîken, maar zij werd door twee torpedobooten ontdekt, d;e haar in den gvond dreigderi te boren, aïs: zij n'et onmiddellijk bijd-aaide. Ze!is toen de « Emir » al genomen was, poogdea de Duitschers nog haar in brand te steken, wat niet gelnkte. De « E.nir » is een van de kostbaa-ste schepen d e in dezen oorlog genome.i zijn Want behaîve ammunitie en kolen hai zij vijf stoomba'kassen en 300 ton vieesch aan boord. De Engelsch^u vermoedden, dat het uitblijven van de « Emir » de voornaam?.ta leden is geweest, dat de « Goeben » e.n qj « Breslau » naar Tu k.che wateren de w.jk moesten nemen. Omreis îangs Tliisselt en Kapellon-ten-Boscb. Men zfgde Zondaz, zoo schrijft Le Mutin, van Antwerpen, dat Duitsche patro&ijen vooru'tgekomen waren naar Thisseit en Kapellen-ten-Bosch, waar zij in aanraking zenden gewee:t zijn met onze voorpoiten. Wy hebben ons in dea namiddag in die richtiug gewaagd, maar we zijn te laat gekomen om ee ;ea uhlaati te zien. Eene Duitsche kompaguie-cyclisten en moto-cyçiisten was door de omstrekea va;i Willebroek getrokken bij het kiiekcn van den dag, Men moet niet geîooven dat de landelijke bevoiking zoo zeer vefschrikt is van do Duitschers, als men het heeft wilien doen geîooven bij het voor bij trekkea van ee.Jgs verkenners. Wij hebben langs den weg met vele buijterdieden gesproken l'an Thisseit en van Kanelîen-ten-Bo.-ch. Zij drukten zich ait in a'gemeene bewoo''-dingen, gelijk a'tijd a!s ze spreken met personen die ze niet Icendeii, maar zonder vee: Schrik te.late î biijken. Men moet tôt aan Willebroek gaan om fe meiken dat de buiten rond Antweipen eea ongewoo ! uitzicht heeft gekregen. Men ontmoet vvel hier en daar, voora!eer Willebroek te bereiken, eenige g-o?pea çoldaten en men moet van tijd tôt tijd zijne persoonhjkheid bewijzen. Maar het is te Willebroek dat rnen in ds. gevelde boomen en afgebroken huizen een eerste toonee! aanschouwt vau hetgeea de oorlog medebrengt. In de omliggende weiden hebben de, laudbouweis hun vee samengebrachto'p den witten lug der dieren schrijven zij in 't zwart hunne came-i of de beginletters vaa hunnen naam, o:n hunne d'eren te erkennei. In de nabiiheid van Thisseit, heelt de genie eene lij huizen neergebrand, recht-over de oude kerlr. Het is een tooneel van schilderachtige verwoesting de brand van die huizen, door-welker vensters men de rookende, soms vlammende zvvarte balkea kan zien en de half iriîaliende daken. Als al hetgene wat branden kan door het vuur verteerd was, heeft de dynamiet het o eiige gedaan en de murea doen omver-vaKe.i.De inwoners, die van hunne woningen beroofd zijn, volgen die vernieling met eene vreemdsoortige, droeve belangstelling. En nochtans, ik herhaal het, ze blijven kalm ; het schijnt dat zij zelven de gevolgen niet wel inzien van deze verwonderingwekkende werken. Zij zeggen gelaten : Het is de oorlog ! En overal, langs de binen eu de wegen zijn de boomen omveigehaald. Ailes betaalt zijnen toi aan de algemeene ramp. De menschen vechten ; — de dieren wor-den geslacht ; de boomen worden omge-worpeu om de b&aa aau dea vijand te versperreri en het hee'e land, piauten, dieien en menschen heeit maar een bart ftn eene ziel om a'ieï te Oiïeren voor de vjêrdedisipcfcri * .» het vaderland-.ch grond- i ^oaderdea n>î 1 .,VsiV~" %\>°V,*e pracht, weîke natuurlijke 1 ^IaÎ '«i\ ,-rb oi.o oering in het draina. . Te Tnisselt zegt men ons dat de D itt-sehers niet zeer ver zijn en dat vveld;a het verder gaan ons zal oTzegd worden. We ontmpelen allengskens, zittende ot liggende in dp loopgrachfen de voorpostea van ons leger. Aan het kaûaal gekomen, wnlen wij inslaan naar C... Maar ditmaal houdt een piket jagers te paard ons te^en. — Iiet is waarlijk beter, zegt de luitenant, die het aauvoert, niet verder, te gaan. Een klein bosch loopt langsheen het kanaal, waar in den mo gend zijne mannen hav'.dgemeen zijn geweest met de Duitsche wielrijders die uiteenge^dieven werden. Verliezen : ecn gekwetite en een ver-dwenene ; men glimlacht ; de Duitschers hebben erger geleden. Intusschen kotnt een bevel en onze ruiters stellen zich weer op weg. O ! het pracbtige oprukken, de schoone, jeugdige en vurige moed der soldaten. Maar zie ! Daar komt op den overkant van het kanaal een droevige stoet. Men draagt eenen doode op eene haastig saam-geslagene berrie, die door een laken be* dekt is. Esnige buitenlieden vergezellen het lijk, dat, zegt men, uit het kanaal opgevischt werd. Iiet is de so'daat die vermist werd. Een kogel heeft liem het bovenkaaksbeen verhrijzeld en hij is acLterover in het water ge va lien. Te Kapellen ten Bosch zijn de Duitschers om 9 ure aangekomen en hebben er geëten engedronken in de herbergen. Z j noodigden de bevoiking uit met hen te drinksn en zij hebben betaa'.d : eene hèi bsrgiersi*r toonde oas ma.ken en pen-ningen.7ij zijn vertrokken om^treeks 4 ure namid-" dag na de rig^e's ea de wisseis van eeae brug vernield te hebben. Kortom hun-e voorpoitenlijn b'ijft nage-noeg op deze fde hoogte en geen e.nkel der Antwerpsche foiten heeft tôt hiertoe moetea tuscciie-'komsn. Om Meche.'e.i te bereiken, riiden wij tôt aan eene brug, maar de~e is aigezet door onztkt -oepen. Het is 5 1/2 ure en een kind per velo dat van Mecne'e î komt: zegt dat ailes er voor den ooge-'ibiik kalm is. Door dat gedacht versterkt keerea we terug . aar Antwerpen. TE BRUSSEL, Ea ïjiadsSiiu-ia. Een nieuw regimqïit Duitsch voetvolk deùleeid-j rond den iniddag over de buiten-boulevards.Zij diagen eeti gekleurd uniform met b'auwe en zwarte tin te a. Allen dragea eene blaeai op de jaquette. Het ziin de oude pionkers van de land-sturin.'Er zijn et bij met langea witten baard. Zij komen denkt men, de jonge soldaten van 't garnizoen van Brusseï ver-vangen, dat ongeveer 10.000 man steik is. Twee dâize,.d ervan logeere.i iu de ministeries. Bijna evenveel in de kazerne du « Petit Chateau », a'.sook in de kazerne van de Daiilyplaats. Er verblijven er eene dikke duize,.d in de Noord- en de Schaarbeek-stijftiën en evenveel in de Midi en de statie Van Vorst. Iiet overige heeft zijnen intrek genomen op 't siadhuis, in iiet Brouwers-huis, iu het B.oodhuis, op 't Kasteel vaa Laken, enz. Even als te Gent vraagt men zich af welke troepen Maandag in de buurt vau Nijvei-Hai mogeii gevcchten hebben. Het Kanon-gebu'.der heeft in den nacht opgehouder. ; maar de beweging van troepen rond de hoofdâtad duurt voort. Zrf werïîoa scltaîîsen op. Zondag moigend verti okken uit de stad een schaJroa « huzaren van den dood », gevolgd door een tros van zes rijtuigen, waaiouder eene bakkerskar en eene been-hoawerskar, nog met de'namea vaa de eigenaars er op. De insluiting van Bru.?selenomtrek neemt niet af. Integeudeel tôt aan Assche toe is er vermeerdering en de boeren spreken ook zoo, menschen die met een stoomtram van Ni;,ove lcwamen zeggen dat zij tôt Assche vergezeld werden, door Duitsche soldaten die inlichtnigen namen over de waarde van dit vervoerir.idde!. Mea betwijfelt aiet of ze gaan hem opeischen. BleSsial in regel. MM. Kleyer, burgemeester, en Digneffe, schepen, van Luik, zij a Maandag naar Brussel gekomen om te trachten eene lee-ning van 3(3 mi joen frank te siuiten; onnoo-dig te zeggen dat zij mislukten. Ziehier uit zekere bron de drijfveer van dezen stap : Van af de bezetting van Luik hebben do Duitschers accountanten uit hun ; land doen komea om de boeken vaa de ! ver.schillende private banken na te zien. Na lange opzoekingea hebben zij voor elk een zeker beichikbaar b?drag gevoaden, j waarvan zij de eene helft namen en de i andere helft lieten, met de bedieiging dat, i zoo binnen een bepaaldea tijd het ekWi-valent iiiet werd gestort, zij de paiticuliere ; depoiitoj 2ou lea aaaslagea. OP ZEE N03 hsi y^VGoht van HelrgoIaficL Nlauwa ialieàting'aa. — Do derJa grzaa- kan kraisar. — J3 roî âar oaderr.aaaoàa bootaa. Antwerpen, 31 Oogît. Officieèle mededeeii.ng vaa het MListeria van Buitenlandsche zaken. Het is de lichte Icruiser a Arethusa » en niet de « Amethyst » die de bijzoaderste roi heeft gespeeld. Dit schip, het eerste der 20 schepen ge« bouwd oader het bestuur van het huidi» zeewezen, staande onder het bestuur van bevelhebber Tyrwhitt, had ook het bevel over de schepen der eerste vloot. De onderneming bestond in eene bewe-giug uftgevoerd door eene belangrijke mac'at van destroyers, begeleid doo: de «Arethusa » en voor zending hebbende op de kust al da lichte booten te vernielen en deze ook in voile zee op te zoeken. De Arethusa die de lija der « destroyers » geleidde, werd eerst aangevallen door twe® Duitsche oorlogschepen en op eea afstand van ongeveer 3000 yards had een erga bescîiieting plaats. Iiet voornoemde schip werd erg bescha-digd en eenige manschappea werden ge« dood ; niettemin gelukte mea er in de twea Du tsche oorlogsschepen op de vlucht ta drijven. Een der schepen was getroffea geweest door de kanoaaen. Verder in dea morgend, kwam de « Arethusa » in gevecixt met twee andere Duitsche schepen. Te zamen met de « Fearless » ea het eslrader der lichte Icruisers, werd de beschie-ting aangegaan en de kruiser « Maintz », werd geheel \ernie'.d. Om 1 u:e namiddag werd de « Arethusa » opnieuw aangevalien door twee Duitschs kruisers van het stelsel « Town », toen het eskader der lichte kruisers toesnelde en eena jacht maakle op de twee Duitsche booten, die weldia in den groiid werden geboord. De blindeering, de snelheid en de hoeda-nighe.'en van dea zeeveldslag van de Arethiw■>, komt eea bewijs te le'.'erea vaa de dege'ijkhe;d van het Engelsch ooriog-scliip. Het is ook eeae voldoende bevesti-giiîg opdat weldia eea groot aantal bijzoa-de: e schepen de vloot zouden vervoegen. De « Arethusa » werd slechts eenige dagea gele lesi ia dienst gesteld, als aanvu^ling-schip en de offieferea noch da bemanriîng kenden de hoedanigheJeu van het scliip. la deze voorwaardea bewijst het dat de ieeks be'.verkinge:'. door hetschip uitgevoerd op zuike voortreffelijke wiize, een groot voordeel oplévert voor het zeewe.îen. Slechts twee destroyers (vernietigers) vaa den vijand werden gezien toen zij zonken ; het grootsie deel der 18 à 20 schepen dis wetdea aangevallen, werden getroffea ea hebben slechts hunne ledding te daakeu aan eenespoedige vlucht. De destroyers hebben ook met 'iunne kanonnea en torpédos de oorlogschepea vaa den vijand stoatmoedig aangevallen ; twee hunner de « Laurel » en de « Liberty », we.den daarbij vernield. Duitsche signalea die onderschept werdea al. oak aade.e inlichtingèa uit Duitsche bion, bevestigen het versiag vaa den vice-admiraal sir David Bêàthy.den bevelhebber vaa het eerste eslcader, voor wat betieft het verlies vaa deu deiden Duitschea kruiser,da « Ariadne ». De Ecgelsche destroyers hebben zich aaa een groot gevaar b ootgesteid eu tiachtëa zooveel mogelijk de Duitsche matiozea te redden.die ia zee spririgea waaneer zij ziea dat hun schip reddeioos verloren is. De Enge'sctie officierea die aaawezig waiea verklaien onder eed, dat zij geziea hebbea dat de Duitsche officierea, hunne mannen met den revolver afmaakten en vos» scheidene manschapp^n oader hunne oogea werden doodgeschoten. c Da destroyer Defender was bezig dô gekwétsten iu hunne sloepe'n op te nemen, toen hij door een Duitsch oorlogschip werd verjaagd. De bemanning der vijf gekenda Dtntecha oorlogschepen die gezoaken zijn, haddea ongeveer 1,200 officierea ea manschappea aan bcord, Allen zijn verdronken uitgezoa-derd 300 die kriigsgevaagea werdsa genomen. Daarenboven is het verlies asa boord der Duitsche torpedobooten ea kruisers, die zijn kunnea ontsnappen, ook aaazieniijk. De Engeische verliezen bediagea 69 doodea ea gekwetsten ; twee officierea van verdienste werdea gedood ; de luite-nant-bevelhebber Nigél K. W. Ba'ttelet eu de luitenant Eric W. P. Westmacott. Al de Engeische schepen zuilen biauen een tiental dagen allea uitgerust zijn. Het weliukken der bewerking is in da eerste plaats te wij ten aan de ialichtjngea verschaft aan het bestuur vaa het zeewezea door de officieren der oadetzeesche booten, die in de drie laatste wekea bewijs hebbea gegeven van eenen stouten oadernemings-geest, met ia de waterea vaa dea vijaad te dringen. De Duitsche kruiser « Ariadne » is een schip vaa 2630 ton, varende met 22 knoopea. Het schip werd gebouwd ia 1900. Zooals hooger gemeld wordt staat het eerste eskader oorlogskruisers vaa het begia der vijandelijkheden onder het bevel vaa dea viceadmiiaal sir David Beatty, die slechts 43 jaar oud is. Het is de joagste admiraal der Engeische-l vloot. O^der Lord Kitcheaer streed bij site B161 the G C

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods