De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1391 0
05 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 05 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 17 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/z892806w86/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

36e JAAR Zâterdâg S September 1914 fr~213 DE GENTENAAR- = DE LANDWACHT DE KLEINE PATR10T Bureelen te Gent iir 16 Ketelvest BERICHT. lîet aantal vluchtelingen, wier vcr-fclijf men vsrzoekt in ons blad te melden fvordt zoo aanzienlijk en neerat zooveel plaals in, dat wij, verplicht zijn onze nieuwstijdingen ecnigszins in te korten. Onze lezers zullen het ons niet ten Iwade duiden, zoo wij, aan liet mensch-lievend werk van het weer samenbrengen der familiën, de noodige plaats inruimen in ons blad. iiiBnîBi; De oorlog wordt op verschillige punten van Europa gevoerd en dat wel in vier ! voorname streken : Ten Westen in België en Frankrijk tusschen de Duitschers en de Bondgenooten ; In Oost-Pruisen tusschen Duitschers en Russen ; In het Zuid-Oosten, in Gallicië, op de Russische en Oostenrijksche grens tusschen Russen en Oostenrijkers ; In het Zuiden, waar Servie, aangevallen door Oostenrijk, geholpen wordt door het Jdeine maar heldhaftige en ongenaakbare Monténégro. -tf- Iti het Westen, zijn de Duitschers erin gelukt door Be'g'.ë te breken, ondanks het heldhaft'g verweer van het Belgisch ieger, dat door zijnen moed de bewondering der gansche wereld afdwitigt. maar helaas, (e klein in gefal was om den indringer bepaald het hocfd te bieden. Door de overmacht dringen de Duitschers het leger der Fianschen en Engelschen achferuit. Deze, ziende dat zij tegen de overmacht niet bestand zijn,trekken stillekens achteruit. Zij trachten alzoo eenen kostbaren tijd te ■winnen ; die aan de Russische massa's zal toelaten tôt op de Russisch-Duitsche gtens ie komen, waar zij door hunne overmacht de Duitschers zullen achteruit duwen.gelijk de Duitschers in Franktijk met dezes leger doen. Intusrchen zullen ook legerkorpsen in Frankrijk toekomen uit Kanada, — tachtig duizend man — zegt men ; wellicht ook een macht'g korps uit Australie, lOOduizend Russen die zouden ingescheept zijn te Arkhangel op de Witte Zee, in het Noorden van Rusland gelegen. Wii hebben eclater geene zekerheid over deze laatste zending. In Oosî-Pruisen zijn de Russen reeds een heel eind ver doorgedrongen ; zij hebben Xoningsberg, Duitsche steikte op de Ba;t> sche zee ingesloten en bezetlen Allenstein een heel eind voorbij Koningsberg in de richting van Berlijn. De Duitschers hebben het gevaar ingezien dat hen bedreigde : zij hebben troepen uit België, die op weg waren naar Frankrijk <eruggezonden naar Oost-Pruisen ; hebben daar al wat zij konden tegen de Russen opgezonden en dezen eene neerlaag doen ondergaan, welke het vooruitrukken der Russen heeft gestuit voor den oogenb'ik. De Russen bekennen die nederlaag; zij voegen erbij dat ze maar p'.aatselijk en niet algemeen is, en dat de aànkoust van ■versche tioepen hun zal toe'.aten hun vooruitrukken op Berlijn voortte zetten. Dat vooruitz'cht is geen bluf, ingezien de talrijke Russische troepen welke op weg zijn. *"*- In Gallicie kloppen de Russen op de Oostenrijkers gelijk den duivel op Geeraard. De Oosfenrijkers waren in Russisch Polen binnengedrongeu, als de Russen nog niet ter plaats waren, maar zij zijn er spoedig uit gedreven geweest en ondergaan de eene neerlaag na de andere. De gevechten hebben zeven dagen ge-duurd ; op 1 September zijn de Oostenrijkers beginnen wijken ; het Russisch leger is in Oostenrijk gedrongen en heeft de omstreken van Lemberg, hoofdstad van Gallicie, bezet. De Oostenrijkers zijn achteruitgetrokken, 150 kanonnen en eene ontzaglijke hoeveel-heid schietvoorraad en -materiaal achter-latends.Op dat slagveld stonden een half miljoen ^o'daten aan iedere zijde. Die nederlaag schijnt wel een genadeslag voor Oostenrijk te zijn en zal meteen Duitsch'and veel verzwakken dat op geene ihulp van zijnen bondgenoot kan rekenen. ïn het Zuiden, immers, staan de zaken voor Oostenrijk ook zeer ongunstig. l'ot. hiertoe, na zes weken oorlog met Servie zijo de Oostenrijksche legers er nog niet in gelukt over de Drina te geralcea en Servie binnen te dringen. Integerideel, de Serviërs hebben over «eenige dagen het Oostenrijksche aanvallend leger verslagej en zijn zelven in Bosnie gedrongen dat Oostenrijk over een 6 tal jaien had ingeiijfd. De Oostenrijkeis worden ook nog bestookt coor de Montenegrijnen, die wel maar een klein leger hebben, maar van in hunne ongenaakbare bergen zeer veel last veroor-zaken aan veel talrijke legers. De Turken hebben 4 tôt 500 jaren gepoo,?d Monténégro te ovérweldigen en ze zijn er nooit in gelukf. Oostenrijk, die dezen wreedaardigen oorlog heeft doen losbarsten, door den oorlog te verklaren aan Servië, loopt groot gevaar geheel ontredderd uit dezen oorlog te komen. Zijn keizer, Frans-Jozef is een stokoud man,die de sympathie van gansch de wereld had verworven als vredelievend Vorst. Hij heeft echter geenen weerstand kun« r.en bieden aan de oorlogspartij, die met de oorlogspartij van Duitschland liand in hand Sinf?- .... j , Hoogst waarschijnlijk zal, bij zijnen dood, Oostenrijk van Hongarië gescheiden woy« den, en zullen de Slavische voikeren, die onder zijnen scepter leven, van de gelegen-he;d gebruik maicen om zich aan tesluiten bij audere Slavische staten, zooals Servie en ! Bulgarië, of, om een zelfstandig land te ! vormen, wat het geval zou kunnen zijn met Bo?nië en Herzegowina. t De toestand ziet er donker uit voor Oostenrijk-Hoagaiië. Ziedaar de toes'and te lande. Oozeezitde Duitschcvloot gevangen in deNooidzee en de Fialtische zee. Reeds heeft de Engel~che vloot, of liever een deel ervan.een 5-tal bijzondere Duitsche oorlogsschepen vernield in de baai van TIelieroland een eiland rechtvoorde monding van Wezer en Elbe gelegen. Aile andere Duitsche oorlogschepen zitten ingesloten, he:z"j in Turkije; hetzij in de Adriatische zee — de Oostenrijksche — 'tzij in China, te Kiao-Tchéou. Zij kunnen geenen vinger verroeren. D e onmacht der Duitsche oorlo?sv'oot doemt de Duitsche handelsvloot tôt werke-loosheid.Een groot getal Duitsche handelsschepen zijn gekaapt ; de andere zitten verscholen in Duitsche havens of havens van onzijdige lauden ; zij kunnen er niet uitkomen om koopwaren in of uit Duitschland te voeren of ze worden ook gekaapt. Het gevo'g is dat geheel de Duitsche hande! en nijverheid stilligt ; ten andere ai e weeibare mannea tôt 60 jaar, zijn op het slagveld — aile fabrieken moeten daardoor van zelfs stilvallen. O.ider dat oogpunt zijn vooral Enge'and en Rusland veel minder getroflen. Engeland kan in- en uit voeren naar beliefte ; Rusland kan ook in- en uitvoeren langs de Zwaite Zee en de Middellandsche Zee. Noch Rusland, dat veel meer graan opbiengt dan het verbruikt, noch Frankrijk, noch Engeland, die kunnen invoeren naar beliefte moeten niet vreezen voor honger-snood.Dat is het geval niet voor Duitschland, dat veel graan uit den vreemde moet trekken. Het kan er trekken uit Oostenrijk en de Balkanstaten, maar als de Russen blijvea vooruitgaan in Gallicie, zou ook de toevoer van graan uit Hongarië voor Duitschland afgesneden worden. — Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de toestand voor de Bondgenooten zeer gun-stig is. Wel is ons België gegeeseld en gemarteld maar de toekomsl laat hopen dat onze ver-nieide steden en dorpea eens uit hunne puinen weer zullen oprijzen, en dat onze hersteide monumentea aan het nageslacht zullen veikondigen dat het bloecî onzer soldaten niet te vergeefs werd vergoten. Officïsela madedeeling, De foas'and in Donderdag a"oud, 10 iKe. — Officieel. — De toestand b'ijft dezelfde in de pro/in* cieën Antwerpen en Limburg1. Hasse'.t is geheel door de Duitschers ont-ru:md.Duitsche troepen hebben zo ider eenige krijgskundige bsweegredenen, eenige dor-pen vei brand in de omgeving van Assche, eu hebben zich als naar gesvoo îte, O'/erge-leverd aan plundering. In het Noorden van B'abant hebben de bezettingst? oepen, besteml voor het dekken der verbi .dingswegen, talrijke verschan-singen opgeworpen en hebbsn op hun front verschillende bruggen op de Dijle verwoest. BIJ ONZE SOLDATEN. Uit Namea. Wij kondigden aan dat de soldaten der bezetting van Namen, het Fransch grond-gebied hadden bereikt en over Le Havre-Oosteude naar het binnenland waren ge-zonden, Donderdag. Wij hebben de jongens een bezoek gebracht en allen die wij zagen, waren in voile gezondheid. Ze hadden veel moeten marcheeren en vertelden ook dat er nog soldaten achterge» bleven waren en ook eene andere richtiag hadden genomen. Dat om de menschen gerust te stellen die soms nog gee i brief of telegram hunner zoons of eclitgenoot onti/ingen. In alie plaatsen kan men geen gebruik maken van den te'.egraaf en de brieven blijven soms veertien dagen onder weg. De soldaten uit Gent en van den omtiek, bestormden ons met komplimenten voor hunne familiën* vvil moeten ook zeggen uit wij zagen van het 83, 93, 10e ze'fs van het 2° artilleurs die in den slag van Thienen waren, lansiers,karabiniers,transportmannen,genie, Allen streden eerlijk en met vaderlands* Kefde. De overmacht deed hen bezwijken. De paarden vau onze cavalerie bleven in Frankrijk. Aan voedsel o itbrak het onze mannen nie1'. Vluchtelingen. 02 Iîew4î3î3P3 vaîî Maslieîen bedaakeîi de G^atenaars. Het volgende s îhrijven werd oatvangen : Oadburg, 2-91914. Geachte Heeren, Damen, Juffrouwen, Mogelijks zult gî ons in uw hert reeds bs-schulfiigcl hebbea van ondankbaarheid voor de de gulle gastvrijheid ia die tuime zaal oas ver-lee îd, dis dea naacn van tosvluchtsoord wel ve;dient, voor da !i°fdelijke zorgen ons toege-dieai en de aangenarae t:oisteade woorlea oas toegcstuurd. die als balsem w^rea voor ons zoo ditp bïprjef l harte, dat saakte naar liefle en vrienlscbap. Wist gj lnsvesl tranea gij nsbt gestelp'', lweveel orsgeluklea gij aebt vernaeden, gij zoude u reeds voldaan ach'en ea al uwe moei.e ruira-schoots vergo'den zi3n. 't Is daar >m, Giach'e Hearen, Dam^n, Juf-vrouwen, dat ik mij hetalseen plicat aanreken, ai44oe*.vel reels wat laat, doch oavr'jwillig, daar men op een ander nie; kan handelen zooali te huis, dat ik u in naam der Mechelsche bevolking teero^p, (iau1--, daizendniaal dank en vaagaa-scherharte, dank vjor de moe.ierlijice zorgea ons bewezen. Laat uwe eenige belooaing wa^en, te weten dat er in de hartea van de beproefde Mechelaren aitijd eea dankbaar gevoel zal blijvea bsstaaa voor die brave Gentenaren. Al wat ge voor 200 eeae massa volk hebt gedaan was waarlijk buitea verwachting. Nogmaals dus, geac'ate Heeren, lietderijke Damea en Juffrouwen, dank, innieen, wel-geraeenden dank voor al het goede ons bewezen !. In naam der dankbare Mechelaren. Gabkielle Sernesls, Kanonstraat, 1, Mechelen. Ialloîitinggîîantoor : Ï.akîahall2. Het inliclitingskantoor (Halle nevens het Bel-fon) yraagt waar de volgende persoaen zijn : Armand Stas, Kôrfrijk-Duize'. Félix Vau Orshoven. Kortrijk-Dutzel. H'.i gezia Àlfons De Ne=f en zonen Félix en Edward, Leuven. Karoliae Mies, Anna Aulaer s. Mathilde Car-leer en Charlo' te Spruyt, a'ien van Leuven. Ma ie Mich els, en hare twee kiaderen Jozef en Henri Duj irdio, Leuven. Madeleine Van Laoçendoack en haar kiid Joz*f De'b >erv^, Meirelbîke. Michel Boon, Maria Boon, Mathilde Hecking, M. en Madame Kumps-Denis, Marie Kumps, Clémence Huberf, Leuven. M. en Mad. Allons De Neef en hunne zonen Félix en Edouard, Leuven ; De Vrosy Mathilde en Efotte-se en Armand, Kessel-Loo; Pieter en zijn zion Jan Bcela'ns, Leuven; Lodewijk en Engîen De Vroey, Kessei-Loo. Familie Bais d'Enghi- n, Leuven. F;ançois De C.'e'ck, M. en M<:d Alphonse en hunne kinderen ; vrouw Prosper Sprimont en hunne Kinderen; Alfred Malherbe ea Regina Ve'ttns, allen van Leuven. Vrouw Gooris De Fraye ea hare dochter, Leuven. Vrouw Gillias Willem, Leuren. J.-B. Horc'-mansen zijae doohler Louise, Muyzen-bij-Mech'-lîn. Mevr. T. Heaqu:nezen hare dochters,Leuven. M. en mevr.Hutsîbaut-Wyngaerdt, Leuven. M. Pi ter Hermans. en zijn neef Karel Ka le-com en z'jn vrouw en twee kinderen, Leuven. Vrouw Frans Klein en haar kind, Leuven. Vrouw Monnival-Vandeaplas ea haar drie kinderen. Leuve-. Vrouw Jozef Matthys en haar zoon Hendrik, Leaven. Alexander Rcyni, Thienen. Vincent Josse, ingeaieur van den Belgischen siaat. Vrouw Jan Remon-Martens, Leuven. Jan Wouters, Ednoad Rens, Kaaiiel Van Truyen en zij ne vrouw, Mad. Vertryen en hare twee kinderen, Aer chot. Ruyzen, ontvanger van het enregistrement en zijae familie, Leuven. Jean Dupier.eax (Attout) en familie, van FJorennes. Henri Marc Roaaolus en zijne twee zonen, Leuven. Vrouw Schell-De Caninck, Leuven. M. en Mad. Schoanjans-Van Hove en hunne twee doch'ers, Leuvan. M. en Mad. Sténo S almans, Wellecom-bij-Dies^.Mad. Hubimont, Mv. Ed.,'ar-Edgar-Wjman(s-De C^ster, Leu-ver.D.î familiën Alfred en Fernand Ursy, Leuven. De fanailien Van, Daems, Giroulle en Coppens, Leuven. Mr. en M?. Van der Veecken-Verbeck, Mechelen. M v. W we Van Steenbeek en dochter Johaana, Le iven. De familie Edward Vincke. Herent. Mv. Valet-Mansioa Oscar, La Louvière. M. Van den Hende, schepene, le Leuven. E iward en Adela Van Duyck, idem. Mev. Frans Van Herteryck ; Mev. Van Herte-ryck-De Jonhg, en M. en Mev. J.-B. Jassens, Mechelen. Mev. Van der Eynde-De Prince, en hare drie kinderen, Leuven. Willena Van de Venue, idem. Mev. Gust. Van Lens. en haar kind, Mechelen. Maurits Ouypers ; M. ea Mevr. Pieter De Bendt; M. ea Mevr. Reaé Jan.sens, allante Leuven. Spruyt, Mechelen. S afanie BruSaerts-Van DycV, en haar kind Pau', alsoakde familie Van Oj'clr, Leuven. Mév.-wed. Hendiickx en familie, mev. Robert •Hendrio&x-Anciaux, de familie Vandormael, alien van Leuven. M. J. B. Hendric'<x ea familie, en vrouw Victor Hendricltx-Tôssyn, Leuven. Mevr. Frans Berton, Vrou >v Gabriel Roelandts en drie kinderen, Clémentine en Pauline Berïon, Leuven. M. en mevr. Smets, Leuven. Mevr. Aese'oos, moed r van Félix en Louis Aeseloos, Leuven. Mev. Edward Lep'.ge en hare kinderen, idem. Mev. P e'er Gilson tn hare kinderen, idem. M. Frans Van Riltaer, Blauwput-bij-Leuven. M. en Mevr. Philip Schoonjans, Leuvea. Mev.-Wwe Hendrik Paulus, idem. M. Maurice Cuyffers, idem. M. en Mev. René De Beut en hunne kind., i<v M. en Mev. Prêter De Bent-Toujour, en Elisabeth Toujour, idem. Singero Serafine en Pie'er, idem. De familie Wiets, Le iven. M. Philip Vranckx, Mechelen. De familie van Pieter Thiel, Mechelen. Mej. Klemcntine Steemans, en M. Weraarfs^' J. B. Mechelen, M. J. B. Ruyts, M'chelen. Mej. Louise Van den Heuvel, Mechelen. Mevr. GossHncksj. zoon en dochter, idem. M. Willem DePauw; ordeklerk, idem. M. en Mev. Van Crr>mbnigge-Marchant, idem." M. Jan Daer en doch'er Jozefina, idem. Mev. wed. Van Laer-Mardulyn, en Mevrouw i Nagels Ma-dulyn, Mechelen. M. Mariens EduarJ, en zijn vrouw, Mechelen. M. Plaï Frans, en zijn 3 z )n*n, Leuven. Mevr. Peeters Karel, en zijn twee dochtertf Maria en Gibrielle, Leuven. Mej. Coquettî Me'anie, Gant. M. Frans Curon. M. Wauqui-ir II. en zijns dochter G raiaine." Mev. Qne-wi Gustaviae en hare 2 kinderen. M. Lemiifre Mathiau Fernand en Mostada-Maihieu. Mechelen. Mev. v.'ad. Verlinlen, Mechelen. Mevr. Iiuber'y-Verbinnen, en hare kinderen Gearg^s en Léon, Lviik. De familis Guillam », Leuven. M. De Craen, Leuvea. De f-mi lie van Eulal e Swigger*, Bauken. M. Alfons Troonbeeclcc en zijn twee kinderea Jozafen Leopold, Heist-op-den-Bîrg. Mîvr. Houbanckx-Van de Putfe en zijns drie kinderen, Tirlemoat. Meir. Rimanque De Wit en hare 3 kinderen, Thi ;nen. Mevr. Le •m Tobias ea hare dochter, Mad. Jeanne Tobias, Luik. M. Alfons Beddegenoots, Leuven. Mad. Simonne Bodinar, de familie van Dr AJ Penninc'-rx en M. Van der Elst, Leuven. Mej. Bruylan's, idem. De familie Collin, idem. Mev. Victor Harbot en hare 2 k'ndtreo, id. Mev. wed. Mo lest François, en hare twea dccht^rs, L°uven. De fami'ie Pardon, idem. M. Michel Van Damme, idem. Mev. wed. Van Steenbeek en dochter Joanna Leuven. Mev. Barbara Willems-Keyser, idem. M. en Mad. Leopo'd Do'elet en hun zooa," Enghien. M. ea Mad. Frans Lena rt, Boerlinter. M. Lo 'e.vijk Michotte, Thienen. Mad. Karel Ronse. Charleroi. Ma Wed. Jan Van Eylen, hare dochters ea haar zoon, Park Heverlee bij Iyeuven. M. Jozef Van Stappen, Mad. Alfons Vao Stappen, en hare 6 kinleren, Tieidonck bij Leuven. Mad. Gaston Wirix, en hare vier kinderen, Leuven. M. en Mev. Van der Heyden, Mechelen. Mev. Lodewijk Seterams, idem. M. Albert Ceulemans en Mev. E'-isa Ceule» man', idem. Me*'. Maria Van Perck en Mev.-Wwe Vaa den Broeck-Van Perc'-r, idem. M. Jakob De Meyer, idem. Mev. Juliaan Dhaene, idem. Mev.-Wwe Fleerac ;ers-Heûdenckx en Mev. Van den Brandon, idem. M. Theofiel Jo is ea zijn zoon van 18 jaar, Thienen. M. en Mev. Frans Lauwe's, Mechelen. M. Petrus-Louis Moans en M. Petrus-Antoon Moons, ilem. M. ea Mevr. Jozef Cuypers en Emereaca Raymakers, idem. M. Joz. Rombauts, Mechelen. , M. en Mev. Leop. Van de Sypen-Jacobs.idenu M. en Mev. Jan Ma'thiewis, idem. Mej. Klemen'iaa Tero'n, idem. Mej. Henriette Theur.issen, 24 jaar, idées, M. en Mev. Vanden Avent-Van der Vekefi, en dochter M'.rie, i lem. Mev. Edouard Van de Eynde ; Mej. Estella Van den Ey d2 en Louise en M. Armand Vaa den Eyn le, idem. Mev. Leonie Van de Velde, idem. Mev.-We Vercammen De Pitter en hare doch' ter Maria, idem. M. en Mev. Van den Bosch, idem. M. Gusiaaf en Mej. Anna Godsoul, idem. Mevr. Lievens-Gulders, Mechelen. M. Van Muylder, policie-agent, Mechelça. M. en Mevr. Hemichs, Leuven. M. Frans Van Bugçeahou', Leuven. M. Hendrik Van Staanwiakel, Leuven. De famil'e Eggers, en de familie Van def Amvera, Mechalen. De fami ie Karel Platteau, Mechelen. M. Hektor Dégrevé, rekenplichtige,Mechelen.' M. en mevr. Frins De Greef-Van den Broeck, Bucken bij Leuven. De familie Van 't Velt Pieter, Leuven. Mevr.DeWachter Kamiel en zijn zoon,2 1/2 jaar en mevr. Van Wyagaerde, Leuven. M. Prosper, Irma en Oktavie Van Gorp3, Mechelen. Mejufler Gi'l's Malvina, Meche1en, M. Mattheys Frans. Leuven. M. A. Sempels-Mafrans, Leuven. Mevr. Theresia Stessels en hare kiaderen, Leuven. M. Pardon en zijn zoon Jozef, Leuven. M. en mevr. Tonnon, Blauwput bij Leuven. , M. en mevr. Houbier en hunne 2 dochters, Laura en Charlotte, Leuven. Mevr. Suut en mevr. Jules Sunt-Kleynens, Thieldonk. M. en Me Jean Van Haesendonck, Mechelen.) Mevr. Maria Remels en Mevr. Gust. M assait en hare 5 kinderen, Thieldonk. Mevr. Frans Van Niffelen en hare 3 kinderen, jjNt\ Eieken. g[-j-g E ' 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods