De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1052 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 14 March. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/251fj2bv13/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

UÉ. GtWlTIfcliMMit - uë. - kL, «ft. G.Qe6raevesKeielvesMi DS KLSÏNS5 PATRi^T Daaïierdag ai Maart IMS Frljs 9 saatieasgn îiiïssiî mtoiHî > » * Vga feet ©p®»t SsôîJkwartiôr .X' Ssrstc BaHaok b»rUht. BERLIJN. n Miart. Westolgk krJJartooneel . , De vijar.daîgke artillerie heett bij het krtaica Van den dtff» cp verschilisnde piaatstn van net Irbfit, ngmeluk tusschen do Lïie en de bcarpe ét&o lêrendigc werkdadighcid aan don eag <g*legd. Ook 's avotkds is het artillerie tweagevech* 4îswiil* vetièvondigd gewordcn. Op liet terrain £el®£ea vooraan de vijaodslijie ■teHiBgoo, hebben et weloig belangrijke aan-îajttelijkhedeq plaats gahad. Hat artillerievuur der Engel»çh«o, dit rericht wa3 tegen achter-,&&n gelegeû plaats«lijkhedea maakte talriike atscùtofiers oadsr de Fransche bevolklng. ' Ç iDibrai îa ook gétrcffea geweest door var-«Ihaidene proiektiçîen ran het graotsta kaliber. tîit weerwrâak om rijaadelijka lucbtaanvallée, vreîke don 0e en dan 10® Maart tegea Stuttgart, Erslingén, Uutarturkhaim en May«ce, heQban onze lucVtvllegers verlsden nacat op ;y\tbund!ge •wijre <n met goed gevûlg de stad Pwrijs aaetbommen beiaaid. r^ÉtUtenaat baron ton Richthofe* heeft «yne ' Jnjlucbtiegepraal btbaald. . vit de anaere krijgstooaeelea geea nleuws kQCfgfnanad. Twesfia Daltaoh berieht ftlLlJN, 12 Maart, 's avonds (officieel). — !e krijgs'tooneeîan aie!» nieuws. iitela ôostenrpscha bérichten WEENEN, IS Maart (officieel). — Geene ge-l»eiirtenisscn.Pe isrloi it) hat iostêii. 'Snvk se& feerlcht. CONSTANTINOPEL, 18 Maart, officieel bericht van 11 Maart. 2»alestlEa.fe©Bt : De 10 M as ri was een dag van havige gevech-ten, die ten deele aog nlet afgeloopan zijn. - Herbaaîde en sterke sanrallen van dea tegen-SJjîvet 's nachts en bij dage werden ten Oosten rsa Wabi Saleh affaslagen. Enkel op eeno ^ : I : : > ;"'I Helena Middlefon Men is doorgaans wat ontsteld a's men crjjens ontboden wordt, en dan nog meer wanneer tiet cnmiddellijk na het aankomen van den post vcorvalt. Daai om gin? ilt naar boven met een zëker gevoeîen alsof er iets gebsurd was oi moest gebeuren ; wanneer ik de deur opende, en door eenen eukelen . oogsîag bemerkte dat mijr.e tante gansch outsteîd aan het weenen was, stond ik ver* slagen. — Wat is er gebeurd ? riep ikuit ; wat is het ? Wie is ziek ? — Nieraand, — niets van dien aard, ant-woordde z\V maar het is pijnlijk. Zij zweeg, streed met haar 2elve en veriro!gde : Het is pijnlijk en glj moet u beieiden, mijn lief kind, om iets te hooren dat u zal verwonde-ren en bedroeven. Henri, zij bezag mij met hevigen angst, Henri heeft ons allen zeer ongeîukkig gemaakt ; maar u, mijn kind, u («ij greep mijne handen en bracht ze aan haar voorhoofd als om moed te scheppan om tf auniieij spreken), wil hy ellendig maken. plaais kon do Engelscaœaa wat terreia winnea. De hoofdstoot van den vijand richtte zich tegsa onze stelliagea van weerskantaa der baaa Jerusalem-Nablus. De uitslag brpaalde zich daarbij dat hij zich kon vaststollea bij Burdsch-E1 LUsane en Saleh. Inde nabijheid van het «iland Mets werd een groot vijandelijk zeilschip door kaaoanenvuur van op hot land tôt zinkea gebracht. Met sterke hulpkraeïtten staan onze troepea op IS kiloiaeters vaa Erzeroum te?enover ArmeRiîChe beaden. Op de kust bezittediû wij Ma'ari-Atlna en Witse. la Hedschna werd Tafeîe doar ons bsîtt. De opstandeliogea vluchttea gehee' ia wanorde. Enlsaaraoh barleht. SOFIA, 10 Maart. Ha09â0alB0h front : In de Cernabocht deod da viiancl bii het dorp Makowo eensn vuar-aaaval. fen Zuid-V/asten vaa Doiran werd het kanonnenvuur bij poozen sterker. Ten Zuid -n van Doiran sloegoa o«ze troepen eona versterkte Ecgelsche verkennln^s-afdseling teruy, Eene andera Engel:che roet-volkafdeelin?, die onza posten bij den Siruma-monding poogdato naderen, werd door boramen verdreven. BobraSso^aîi ont. — Wapenstilstand. Ysrsskirjptt 2uikkàt§a;o?lo| BERLIJN, IS Maart.-— Eea ojâiar dulkbootea aanjrevoerd door lultenant kapltcin Gla3enapp -heeft op de weste'.ijko kust van Engeland 3 sîoombootea en een zeilschip virEield, welke te ïamea eane tonaemaat ha-dden van2210ûton. Onder de tôt zlnken gebrachte schepen kwa-rr.en drie stoamtanks voor, welke bijzonderlijk kostbaar waren. Al de stoombooten waren bewapend en zwaar geladen ter ulfzoaderlng van eene enkele. De voUende namea heeft mon kunnen zion en aanteek.nen : De EngelschebewapendestoomerffBlrch'.oaf» (5,847 ton), die door de artillerie in brand is ga-schotea na getorpiljeeid te zijn geweest en waarvan de kaplteln gerangen i3 gaaomen. De Enqeliche stoomboot « Hailsyburg » (2.8S8 ton) werd ins^elijks aangestipt. Wat zal ik u zeggen, mij ne allerliefste ? Hij is ten uiterste onwaardig van u, hij heeft u vergeten, Helena,alle gedacht op u heeft hij veriaagd, hij is... — Hij is op het punt van te trouwen, riep ik driftig uit ; spreek, beminde tante, spreek, is'het zoo niet ? — Hij is getrouwd, wede-keerde zij op eenen toou vanneerslachtigheid, schandelijk mistiouwd I Zij bezag mij, en scheen gansch verward door de uitdiukkingen mijns geiaats.Ik luis-terde naar hare woordea met hevigen angst, en kon enkelijk liervragen: Met wie? met wie: — Gij zoadt het nooit geraden hebben, antwoordde zij ; gij zoudt het niet mogeiijli gedacht hebben ; bij heeft dat meiaje getrouwd, dat gij teBridman hebt gezien,Alic« Tracy. Met Alice Tracy getrouwd ! Hoe was di1 mogelijk ? Wat al veronderstel!ingen,gedachtenisser gissingen en vrees Gntstonden er in mU o{ dat oogenblik 1 — Wat zegt hij daaroverPWat schryft hiji Wanneer is dat gebenrd ! Mag ik den brie zien ? Dit waren de vragen, die ik me! B»înstea op Napels ea Zcevliegers hebben in den nacht van 10 ;ot 11 Maart de haveawerkea en krijgstauchtingen van Napsls alsook de ijzerstapals te Bajçnole met goeden uitslag mat bommtn beworpen. êirlif ia Mm m !§ Fraakrijk» Franeoh© bsriohtva. PARTjS, 11 Maart.—Ten Noordea dep Aisne hehbnii wij twee handgrepen uitgevoe d ta de steek van Fiesue en tenNoorden vanCoartecou. la Champasce hesft de Tiiand gep!>osrd onze linien te genaken in den oin'rek van dsn weg ran Sint-Hiliirs-Saiot-Souplet. v Hij is Bchtei-altgeslagea do-:r onzen tegen-nanval-en he;fi krijg«gevaagenea IncurShandea acii'ergelat*a. Aan den linker os - er der Maas, na e?B gaw®I* di,r bombardement, is een dubbe'e aanval, waaraan bijzosdore stormloop'roepam deelnaraea, t&s:en onze stellingen, ge'e^en aan do Cô!e de l'Oie ea aaii Mort-[ioçntaa, geric)it geworden. De aauvallers iija overat ac'ateruitçeslagen. Aan ('ea rechteroîver, arti l^iebedrijvigbeld aan het Cïuriiresbosch. Ton Noordea van Siat-Mihiel, hebben wij een stc.ke vijandeliike groep ver;preid welke van uit Benzjy irachtte onze ioopgraciiten te baraiken. De Amerikaan^che troepea hebben in Lotha-riagen eea stoute aanval !,edaia ea zija ia ds vijaadelijke linlën gedrongen. PAR1JS, 11 Maart. — Nlets am !e stippen in d^n ioap van den dag behalvo een artiîlerie-gevecht dat tameîijk leyendi* was op enks'e punten van het Cnemin da.-.-jDaais8 ea in d« Vo^sezen aan do Hartmmtîsweilêrkopf. LUCHTV'AART. — i)eu 10 Ma«t we'daa vijf vijaodelijke vliestuigea neergehaa'd of erg beschadigd tijdens luchtgavechtea. Oaze bo nbardeering luchtvlotea hebben tien duiread kilogrammen projektlelea ge^orpen op verscheidsno spoorwegstatiën ea rijandelijke in^ ichtingen in de Noordelijke en ia de Ooste-lijke s'rcefc. Mededeeling van hot Oostelijk le?er. De Bulgaarsche artilleria Is tamelijk lovendig geweest in de bocht der Cerna en fen Noord-Oosten ran Monaïtir. Kalme toestand ophst' orerigo van het front. hijgende snelheid aan Mevr. Middîeton tosstuurde. Zij scheen verbaasd over de wijze, op dewelke ik dat schrikverwekkend uieuws ontving. — Hier is een wondere brief.zegde zij,van Henri ze'.f; eenandere vanmijnen vader.die zoo gij u kunt inbeelden, verontwaardigd is^ en eenen aan Mevr. Tracy, die te gelijk onbeschoft en schijnheilig is. Ik weet niet of ik wei doe met u dien van Henri te toonen. Hij is zoo buitengewoon ! doch gij nioet mij verschillige zaken uitleggen.waar-ove.r ik u tôt heden niet otidervraagd heb, en wij zu!!en misschien samen 't gehdim van dit ongelukkig huweîijk ontdekken. Ik heb dezen woaderen brief aan uwen oom niet durven tooiien ; h$ denkt dat ik Henri's i hiiwelijk maar door mijnen vader vernomen heb ; en ik ben verlegea dat ik misdoe met : hem u te toonen ; doch ik bea zoo ontsteld. Ik onderbrak haar met schier door geweld l de brieven uit hare hand te rukken. Zij liet > mij begaan, en bezag mij terwijl ik ze las.In 't eerste nam ik daav acht op ; doch't belang ' was zoo verslindend, dat ik welhaast hare i teg^nwoordigheid vergat, alsook aile andere za4«n uitgçnomende bàeysa zclve. Eag-jlBeha feerlohtsn. LON'DEN, 9 Maart. — "Gistarea avoad, onder du bescaerming van gsweldig kanonvuur, dat van 'a morgersds vroeg aaa 't dommelan waa, heeft het Duitschî vostvolk het offeasief ge-noraen op eea front van 1630 raeters ten Oostea ran Iepjrcn, tei Noord«n van den weg van Meenen en ten Noorden van het kasteel van den Polderhoek. .NiettegQnsiaanie hît gewe'd van het vuui z'yner artillerie on de levendigheld zljaer aan-'vallon, is de vijand achtwuit goslagaa çewerden met verliezen op gansch de linie, bsfcalve nabij don Polderhoek, alwaar hij eri i gelukt is op eena breedte van omtrent 200 maters in oenige vaa ones vosraan gtlegen posten te drlngen. Op die plaats is het gevscht desen morgen met haranekkighîii J herbtgonaan ; wij hebbea daa prlmitieven toestaad hersteld. Wij hebben gisteren avoad oen Duitsch dotachemaut 8f.?«slag«a, dat poogde onze liniëo te naderen ten Oosten van Neuve Chapelle. Dezen morgsad hebben wij eecon dositref-fendea aanval bîwerksteHigd te.ïea de viiandï-lijkelinîëo, welke gelegen zija ia dien sektor. De Pcrtugeezea hebben een zeker getal krijgsgevangenea gemaakt. Tndeas eensn aanval W£-lken wij bewar»stol-ligden dezen morgend ten Zuidîn van Fleurbaix, hebbett wij ook kriigsgevangenen genomea. LONDiiN, 10 Maart. — We dedea verledea nacîit me^goeden uitslag handgrepan ten Noord-Westen vân St-Quentin en tea Zuid-Oosten vaa KameriîV. De vijand verloor een aantal dood'ea en 1 et gevanjanoa ia onze hatKlen. Vijaadelijke kanoaneabedriiviglieid tn déa sektor vaa Arnrêntlères, ten Oostea ran Wijt-achate en op da bain Eaar Meenen. OoslearîjIscfi-iîalia assclie oorfog XtaUaaasob birioht, ROME, 10 Maart. - Van aan Stelplo tôt aan de Brenta matigo kanonaenslrijd on lavcndigo patroeljenbedrijvighsld. Vijandelijke afdeelingen v/srdsn in deaocatrek van dea Csvereloberg verstrooid en schaatsen-loopers werd;a op Touale tôt vluchten go-dwongen.In het Posinadal bedxeigden onza patroeljen op koeao wijza vooruitliggende posten waarbij zij ver .va:ri.i;f ta wesgbrachten. Onze voorpostoa dwongea door snel geweer* vuur de vijandi?e patroeljen ztch terug te trek-ken. Van de Brenta tôt aan do zes tusschenpoo-zige en we'nig heftige vuurbedrijvighaid. TtadsnTEUWS. ~ Orooîen afslag. «!?r8aan ^65 fr. Cal^nderstraat, î'. 3, GENT. 38T8 —Maa vraag't goede werksterskleormaakster? bij A. De Keyser, 2, Koris Violettenîlraat. 403? — Te koop : Pianola, Amerikaansch modal, mot of zonder piano. Adres ten bureele. 4012 — Salea en Eltja», gewaarborgd, vrij van steenea of schrabitden, alsook gewicht. Vraagt prijzen. Oiifantïtraat, 33, Gant. 4043 — Te hursa : Huis, ia het midden <fer stad# Prijs 850 fr. Aàreî : Poel, 18, Gent. 4014 — Wat»r- blaaa- nier- en vrouvyzîsktaa. Gsneïtng door specialist, Zon-, Dins- ea Vrijdajt ran 9 tôt 12 ure, Savaanstraat, 54, Geat. 3817 r- Orea<a*Powd«r 3?ax, ha", fijaste prodiik*. Purpere doosjas « Pax-chocoiat ». Bruiak. doosjes « Pax-raaille ». Blauwe doosjaf » P ix-btttore ainandnls ». 3082 —'^TerloïQa: Z warte hond.lï® staart,Groenenda»i KasV. te Potterd'Indoj'.Evergera-Doomtele. 40iÇ — Plaao. —Ta koop goale piaao Vlts, rçat Ischuiasche snareo, Abeil t;aat, 36, Geat. 40îq;, —ïa- an varïoop oude ea aieuwe meub«laB| K- GryiRçnprçz, Gr<?9t G?WàW Giat« 4^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods