De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

940 0
07 September 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 07 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 18 October 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/w950g3jv42/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

36e JAAR Maantfag 7 Seutemkr 1914 EU. DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE KLEIÎÏS PATRIOT Bispeeîen te Geai m* 1® Ketelvest é^^r. -nf. -^jf Oorlogsvloten Torpédos. De grootsîe vijand der oorlogschepen is de torpédo, die wordt door de torpedoboot uitgeworptn. Het zijn visch- of sigaar-votmige voorwerperi, gevuld met eer.e groote lading sterk ontplofbare stoiien, die zich soms automatisch voortbewegeu en bij bet.treften een schîp eene ontzettcnde verwcesting teweeg b'engen. Men heeft er uit den Russisch-Japanschen ooi iog voorbeelden in overvîoed van. De oorlogschepen moeten dus, hetzij door hun pantser, hetzij door stallen netten de torpédos kunnen afvveren en moeten ook van werpbuizen onder water voorzien zijn. De botsing met eene torpédo is verschrik-fcelijk. Ooriogschepen megers met het hard-ste metaal ver.-cheidene duimen dik gepact-seid zijn, zoodat ze drijvende forte» worden, nagenoeg ondoordringbaar voor de zwaar-ete kanonfcallen, zij mogen voorzien zijn van de zvvaarste kanonnen om schot op schot te lo^seu en bemand zijn met de dapperste be-manning der wercld, toch kan hen gedu-rende een zeegevecht een s'ag toegebracht worden door een torpédo en dan nog wel onder de Wateriijn. De oogenblikken dat eene torpédo een zeeschip rsai.r, zijn slcchts enkele, doch het Dioieele effekt is ontzettend. Het feit all-en van de mogelijke aànwezigheid van een torpedowerper, vooral des irachts, zal de aandacht der aanvoerders op eene vloot zeer gespannen houden en op hunne geest-kiacht doen werken. Eene lop«do kent geen halve maatregel ; ©fwel bij wodt geworper. en heeft ziju doe!, ofWél hij is volkomen nuttefcos. Eenf torpédo kost duizenden,men spreekt va i 10 à 20 duizend f ank, doch wanneer tnen in aai merking reemt dat ze, i; dien ze goed geiicht wordt, eenige miljoerien van *s vijands ge!d en een du'zend van zijn man-ïchappen naar den bodem kan doen \er-huizen, dan is het werpen van eene torpédo voor de aanvallende paitij niets. Lang heeft men gezocht om de torpédo tôt een bruikbaar wapen te maken. De moeilijkheden die daaitce te overwin-nen waren, zijn zeer groot geweest, tenge-Volge van het ingewikkelde van het vraag-6iuk.Een torpédo kan niet door het w3ter af gevuurd worden, ge'ijk een granaat door de lucht. Water, is, fccewel het uitwiikt, ragenoeg onsamendrukbaar en biedt aan het bewegend lichaam een weerstand, die veel 'oeneemt met de sneiheid van het lichaam, veel sneller dan zulks in de lucht bij een granaat het geval is. Daaiom moet een torpédo haar eigen beweegkracht be'.atten, en haar eigen stuur-tceôtel, en eigenlijk een volledig afgeweikt klein ondetzeesch vaaitaig zijn. Ten einde Uit zicht en buiten gevaar te zijn, moest zij zich oiider de opperv'akte der zee bewegen. maai mag tcch niet naar den bodem zinken; om uitwerksel te hebben moet zij groote sneiheid bezitten een en aanzienlijken wer-kirgskiing, en in staat zijn weersîand te bieden aan da toevaliige stroomingen die cij mocht ontmoeten. Onder de zuivere automaticche torpedo's is de « Whitchead » de eerste. Reeds deitig jaar wordt deze gebruikt voor doe'e:nde-:> in open zee. Ztj is een waar wonder van het-ge e het vernuft ver mag voort te brengen, en daar zij met den besten uitsiag voldaan heeit aan de eischen hierboven voor een doeltreffend werptuig opgenoernd is het niet zonder belang het wapen wat in bijzonder-heden na te gaan. In 1873, deed een zekere kapitein Lupuis, der Oostenrijksche zeemacht, proeven met een klein vuurschip of brander dat hij over de oppervlakte der zes, bij midde! van lijnen (touwen) bestuurde. Dat vuurschip behoorde geladen te worden 'met ontpîofbare stoffen die zouden ontbianden, onniiddellijk bij het in botsing komen met het schip, dat als doel was uitg<_ «zen. De OoGtennjksche regeerîng, oordee'de zijn schéma, in zijnçn ruwen vorm niet voor verwézenlijking vatbaar en kapitein Lupuis zag toen naar iemand uit om hem te helpen aan datgene wat hij als eene gezonde, opvat-ting beoordeelde eenen praktischen vorm te geven. Hij vond den ipan dien hij behoefde, in den heer Withcbead, destiids bestuurder ee ier machienenfabriek te Fiume. De heer Withchead stemde onmiddellijk in met het hem gedane voorstel, liet dade-lijk het ingewikke'd stelsel der leilijnen van kant en zette zicii aan het wetk om het vraagstuk naar eigene metho -s op te lossen. Na twee jaren geheimen arbeid, alleea bijgestaan door een vetiouwden werktuig-kuridige en zijn zoon, vervaardigde hij de eerste torpédo, van het stelsel dat zijnen naam draagt. Hettuig was in staal gemaakt, had 14Engelsche dui-m (2,54 m.) middettun, woog 300 Engelsche po sden en was geladen met 18 pond dynarniet als springlading. Doch haar vermogen was slechts bepetkt. Zij kon nauwelijks eene sneiheid bereiken van 0 knoopen per uur, onder gunstige om-sïandigheden, en dan nog s'echts over kort te-» afslar.d. Zij werkte ook viij onzeker ; foms bewoog zij zich aan de oppervlakte ofwe! duike'.de zij naar den bodem. De pvgelsch» regeering noch(a«s, die het ga* wicht van het werk van M. Whitehead vatte moedigde hem aan zijn toestel te verbeteren en gaf hun eene groote som voor pateu-trecht.Het eene model volgde op het andere totdat het volmaakte op dit gebied was nabijgekomen. In korte woorden beschreren heeft de Whitehead-torpedo den sigaarvorm, is van voren stomp en loopt vau achter spits-vo' tnig uit. Hare lengte bedraagt 12 maal hare dcorsnede, die bij da verschi'lende modellen verschilt tusschen 14 tôt 19 Engelsche duimen. Aan het vooreinde bevindt zich de ont-stekingsinrichtin^, en a3n het schtereinde bavinden zich een paar diiebia îige schtoe* ven, die om ééne as, in tegenovergestelde richting werken, namelijk om de mogelijke neiging der torpédo, zich in een bocht te bewegen te keer te gaan ; verder bevinden z:ch door twee stel vinnen, het eeae hori-zontaal, en het andere vertikaat. Het laatste model der topedos, eens uit de buisbeweegt zich met eene saelheid van 40 knoopen per uur (74 kiiometers 500 m.) over eenen atstand van 5 tôt zelfs 9 kiiometers.De torpédo is door waterdichte beschot-ten veîdeeid in 5 afdeelingen ; de voorste wo;dt gevormd door dea onontplofburen kop, die ïvat schietkatoen of eenige a idere spiingstof bevat; deze kop kan vveggenomen worden, e;i voor da oefeningen, enz., ver-vangen worden door eer.en massievea kop gevuld met heut, zoodat het op 't zelfde gewicht neerkomt. Dan volgt de luchtkam°r, gevuld met lucht op hooge drukkir.g die het macîiien drijft; daarna de eoer.w:chlk.ijher die het toestel be^at om de torpédo op behoorlijke diepte te houde » ; dan volgt de machienekamer en eindelijk de drijfkamer die luchtdicht is, en belet dat de torpédo aan het einde van haren loop zinke. A Beschouwen wij thans nader de onder-dee'en.Voor, in den kop van de torpédo, is de onîstekingsinrichting en ontstekiagslading, ern het schietkatoe.i te doen oatploften. Bij^oudere voorzorgen zijn genomen voor wat betreft dit gedeelie van het mekanismus om te voorkomen dat de torpédo, voor vriend en vijar.d even gevaarlijk aij. De ontstekingsinrichting bes'aat uit een pMutige sta'en kop, d e glijden kan in een nietalen b;iisje, aan welks achtereinde zich de ontstekiagslading bevindt. Ais de tap niet in die iading wo dt gedreven is er geene ontploffing mo^e'ijk. D;ie voorzorgs-raaatrege'en zijn genomen tegen eene ontijdige onîp'.offing. In de eerste p'aats is er op het eerste ge-deelte vaa dea tap een schroefdraad ge-sneden,waarrond ee: e inoer îoopt,die _begint ted aaien, zoodra de torpédo zich in het water beweegf. Zoolang de torpédo nog geesi 45 voet heefc afgelegd heeft de moer nog niet den geheelen draad afgeloopen, en kon dus de tap niet naar binr.e i, naar de o tstel'ingslading gedreven worden. Zeifs, wanneer de tap geheel vrij is kan alleen een hevige stoot hem naar binnen drij ven dooree'st een koperen pennetje, dat hem vasthoudt mo3t doorgebroken worden. En voor dat de moer kan gaan draaien moet eerst eene veiligheidspin weggetrokkea worden, op het oogenblik van afïuren. Eene torpédo is dus zonder gevaar, totdat zij gekomea ij buiten den krieg van 45 voet vau het schip dat haar werpt. De ontstekkigslading bestaat uit 38 grein slagkwik ; daarna komen er 6 schijven droog schietkatoen gesloten in eenen koperen cyHnder, waaraan het vooreinde verbonden ,is met het buisje waarin zich de ontstekings-tap beweegt. Wanneer het siagkw k door de.i tap getroft'ei: wordt ontpîoft het an zet zich in otnvatig 2500 maal uit en geeft zoo-doende eenen hevigen schok aan het schiet-'ka oen dat op zijne beurt ontpîoft en de onlp'offîng o'/erzet naar de hoofdlading be-staande uit 20) pond schietkatoen. De luchtkamer is gsmaakt van zeer fijne .staaiplaat of vaa phosphoorbrons. Wanneer deze katner voor het gebruik gereed is, heeft haar wand eenedrukking te verduren van 1350 Engelsche ponden per jvierkanten Engelsc'ien duim. De lucht C wordt erin gepsrat door zeer krachtige pers-pompen vau een b'jzonder maakàel. Achter deze kamer bevindt zich die welke eene soort van luclitkîep en de stuurinrich-fing bevat. D e luchtk'ep is eene so.irt vei!i"ïhei'isk!ep, die de luchfkamer afaluit, soo'ang de torpédo niet is afgeschoten. Die klep is zoo gesteld dit het onmogelijk is de torpei'.o in de we. p-inrichting te bren-gen voor dat de klep is geoperid, en aidas de lucht kamer in gemeenèchap Js gebracht met eene andere k ep, die de lucht s'echt3 in de machiene * laat, als het projektiei de ianceerbuis heeft vetHten. Het stuurtoe fel is zonder twijfel het ver-nuftig-te van de vele uitvindingen die in eene VVintchead torpédo ver eenigd zijn.Zij ne roi is, de torpédo horizontaal ea op eene bepaaïde diepte ta houden, vastgesteld vôôr hetafvuren. Men heeft dat verkregen door twee toestellea, nameiijk een schommelend gevv:cht, en eene kiep die door den druk Vau het water naar binnea wordt.gedrevea, watmeer de torpédo zinkt. Wanneer de kop der torpédo naar bsne-den wijst, slingert het gewicht naar voren en richt dan door hefboomen de horizontal® vinnen op ; als de torpédo naar boven gaat, komt het gewicht vertikaat, en de vinr-en weer ho'izontaal. Hierdoor is de horizontale beweging der torpédo verzekerd. De kley zorgt dat zij hare juiste diepte behoudt. De machienen bestaan xiit dtie cylindera van enkele wetking. Zij zijn zeer klein, doch ontwikkelen nagenoeg 31 piarden-krachten. Zij dienen om de schrosvea in werking te brengen, die aan da torpédo hare sneiheid geven. Whitcheads torpédos worden afgevuurd uit werpbuizen, boven of onder dea water-spiegel. Eerstgenoemden hebben het voor» deel dat zij gemakkeîijk gericht kunnen worden, doch, geladen, vormen zij eene bron van gevaar, door _een verdwaald projektiei van een vijandig schip de torpédo zou kuunen doen oatploften, wat verschrik» kelijke gevolgeu zou hebben. Dienterigevolge neernt de voorkeur voor de wei pbuizen onder water immer toe.Eene vernuftige vinding wordt gebruikt otn da torpédo te richten, we:ke vindiug rekeaiag houdt van de sneiheid van het eigen schip, de sneiheid van het schip waartegen da torpédo gericht woidt, en vaa de sneiheid der torpédo zeif. Wanneer het oogenblik van afvuren gekomen is, drukt de officier die daatmed® belast is op den knop van eene elektrischa ge'eiding, die eene uiteenzetting van samen-geperste lucht, of eene ontploflirg vaa buskruit te weeg brengt. De torpédo wordt weggesîingerd van do zijde van het schip, en wel langs eene soort van geleistaaf waarvan ze aan beide ewdeii tegelijkertijd vrijkomt, zoodat zoodoenda vetmeden wordt dat ze naar den actiter» steveu toe uitwijke, hetgeen het geval zou zijn, indien de torpédo, die bij een snel-varend schip zijdelings grootea weerstand van het water ondervindt, aan den kop niet werd vastgehouden, tôt dat het achtereinde vrij is, Door het geleitoestel is het mogehjk dai de torpédo de zijde van een « aUersne'sr » varend schip verlaat ouder eenen nagenoe» rechten hoek met dea koers van dat schip. De to pedos, onder de wateriijn werkende, en de pantserschepen kunuende treften onder de pantserplaten, kunnen aan de zeereuzen zeer erge avarij toebrengen, zoo zij niet ia deu grond geboord worden. De machienen kunnen derwijze worderi be-chad.gd dat het schip niet meer bsstuur-baar is, en dus zonder iets te kunnen ont» wijken, aan het vuur en den aanval vaa dea vijand blootgesteid is. Ten einde de oorlogsvaartuigen te be-schutten tegen de schade die de toepedos hun kunnen toebrengen, heeft men eerst en vooral de wanden der romp verdubbeld. De wanden der groote booten zijn uitgoivende piateu gebouwd ; eea der wanden mag dus doorboord worden zonder dat het Yeel kwaad kunne. Da groote pantserschepen werden ook voorzien van beschermend netwerk (Bull-want-netten). Deze netterj hebben dubbele stalen mazen, en hangen om he schip met peersers bevestigd, en tôt 5 meters diepte. _ OngelukkigKjk kau dit net slechts dienstig zijn, wanneer het vaartuig geaakerd iigt ; anders zou het de sneiheid der vaart te veei hinderen, en het zou overigens ook in vo'le zee, rond het schip, aau de oppervlakte vlotten, terwijl zijne beschutting bijzouder onder de wateriijn moet dienstig z;jn. MENGELWERK. — 7 Septembek 1914. 196 De Bruid van Jan Breydel Voor hen lag Mathilda aïs eene dooie in de ce!, zij zag er vaal uit, hare lippen waren geopend en geheel bleek, de oogen half gesloîen eu a's gebroken, haar boezem be-woog zich koortsachtig si'el op en neder, daaibij was de lucht in de kleine ru>mte 200 bedorveri, dat men had kunnen meenen in een vochtigmet modderluchtbezwaugerd grafgewei te treden. De pelgrim nadeide het leger. — Nog is het niet te laat, zegde hij, met tware stem. — Ze en novicen zijn in deze cel ge-Btoi ven ? antwoordde de portierster. — Zij luisîerden niet naar mijne waar-schuwende stem ; ik weet het reeds lang, dat niemand dat veiblijf mag bewonen ; zegde de pelgrim. Maak het venster open, opdat er frissche lucht binnenstroome, en haast u dan en wek de priores. De non gehoorzaamde. Zij opende het venster en vewijderde zich toen. De pelgrim volgde haar door de gangen raar net veibliji der prio'es, welke na een kort kloppen der portierster hare deur opende en geheel gekleed voor den pelgrim 6tond. Zij schrikîe b!ijkbaar. Een pelgrim in ons klooster? vroeg zij ernstig en on'evi eden, hoe komt gij in dit gesticht, viome vadei? Ik beti eed deze plaats alleen, om uw «uooster voor veidereongevalien te bewaren. Gij voeit er slecht opzic'nt over, en zorgt siéent voor de aan uwe leiding en hoede tcevertrouwde mensche-devens, antwoordde de cude pelgrim, met eene diepa, vermaner»-de stem. Kom en red ten minste r.o? de novice, die gij nu weder in die afgelegen en ongezonde ce! gebracht hebt, ofschoon het u maar al te zeer bekend is, dat daar zeven menschenievens dendoodgevo.sden hebben. — Komt gij, om mij tôt verantwoording te roepen, pelgrim ? riep de pr 'ores, b eek van toorn. Wat waagt gij ? Weet gij niet wie gij voor u ziet ? — De eerste van dit klooster, juist omdat ik dat weet, treft u mijn gegrond verv/ijt. Hoe kondat gij, i;adat gij zeven jonge menschenievens opgeofferd hebt, ook no< het achtste lichtvaardig in gevaar brengen ? — Zwijg, of ik zal u tôt verantwoording dagen, vcrinetele ! dreigde de priores. — Gij vergeet, dat, wanneer ik eene aan-klacht tegen u indiende, priores, dat u eene harde keikerstraf zou trefïen, want hoe kondet gij, zonder onderzoek in te steilen, telkens weder on^elukkige slachtoffers in die afgelegen kloostercel sluiten, die reeds zoovels offers geëischt heeft. Waag het niet mij door uwen onwil te tarten. De prio: es badwong zich met geweld. — Ik wist niet wat de oorzaak der onge-lukkige sterfgevallen was, zegde zij. Van eene verantwoording is dus geen sprake. — Ga rnede naar de cel en aanschouvv het nieuwe slachtoffer, voer de nachtvoogd vooit. Zorg er voor, dat deze novice, die nu nog te îeddea is, oogenbhkkelijk uit die cel gebracht en in eene andere cel gedragen worde, waatinzij blijvea kan. — Het is de cel der novicen, waarin zij nu is en daar moet zij biijven, zegde de priores. — Dat zal zij niet, besliste de pelgrim met "vaste stem. — Ik alîeen heb hier te bevelan, zeide de priores. Verlaat oogenbhkkelijk deze plaats. — Ik stel u nu verar.twoordelijk voor aile gevo'gen, priores, antwoordde de nacht-\ oogd nog. Gij wilt, ofschoon gij de billïjkheid van mijri ver'angen inziet, niet toegeven I Dan zal men u dwingen ! — Niemand kan mij dwingen I De pelgrim wendde zxh om en verliet het kiooster dbor de tra'iepoort, wier gren-del hij zelf terugsc'roof. Toen de priorer met de portierster alleen was, scheen de gedachte zich toen bij haar op te driagen, dat de pelgrim gelijk kon hebben. De herhaalde sterfgevallen baddea haar steilig reden kunnen geven, de novicea niet ^neer in die cel te Zf.nden, ea veel meer argwaan tegen die ruimte te koesteren en deze aan een nauwkeurig onderzoek te ont-werpen.De eikentenis van haren verzuimdea plicht kwam echter te laat. Tegen den tweedea morgea verscheen een gezant van den bisschop vergeze!d door arbeiders ia het k'ooster, en begaf zich onmiddellijk naar de bij zijnaanblik van schrik vervulde priores. — Weet gij, vrome zuster, in welke ge-wichtige aangeîegenheid ik het klooster hier opzoek ? vroeg de gezant van den bisschop, er s eene zware aanklac'nt tegen u ingediend e î ik moet tegen u hier den harden plicht vervullen, u dezen morgen voorloopig van uwe waardigheid te ont-zette».— Hoe.... ban ik tôt eene straf veroor-deeld ? vroeg de priores ontzet. —- Eene andere vrome vrouw is de îeiding van het klooster Vrouwendal opgedragen e» deze zal binnen wienige uren hier ver-schijnen, om uwe plaats in te nemen, voer de gezant van den bisschop voort. De reden tôt dezea maatregel zal k niet vreemd zijn. De aar.klager beweert, dat gij uw ambt zoo slecht hebt waargenomen.dat gij telkens weder de novicen in eene geheei ongezonde boven den grafkelder liggende cel geplaatst hebt, ofschooa er in o^ervloed bete e cellen aanwezig zijn en hoe wel de eene novice voor en de andere na, onder uwe oogeri gestorven is, zonder dat gij verandering ol hulp aangebracht hebt. — De oorzaak di.er sterfge>vallen was mij onbekead, zegde de priores. — Gij hadt een onderzoek moeten instel-len, en voor aile dingen moest gij de cel niet weder gebruikt hebben. De aanklager beweert, dat ge zonder medelijden en yooszichtigheid de novicea telkens weder in de u als gevaarlijk be-kende ruimte gezonden hebt ! Is de aan-klacht valsch, hebt gij dat niet gedaan, ver-dedig u dan. De priores zweeg, terwijl zij zich met somber gelaat af wendde. — De bedoelde cel ligt, alleen door eenen dunnea plankea vloer er van gescheiden; boven de met lijken gevuide grafgewelven, voer de gezant vaa den bisschop voort, de uitwasseming der ontbindende lijken, die vergiftigde damp is in de cel getrokken en heeft latigzamerhand het eene ionge menschenleven na het andere ten grave doen dalen, zonder dat gij iets daartegen deedtI Waar is de laatsle novice, wier i edding tnen u op het gemoed gedrukt heeft ? ^ {Wordt voortgszel). SI Th G |

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods