De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

794 0
21 August 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 21 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 22 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/319s17v55v/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

36eJAAR Vriiîag El Auguste 1914 .S' 197 DEGENTENAAR-DELANDWACHT BS KLEINE PATRIOT Gezondh ^idstoestand van Z. H. Pius X. De gezor dh< idstoes'and van Z. H. den Paus ls verslecht. De voorgaande nacht was onrustig. Da f enr esheeren in overeenkomst met den kardinaal Meriy del Val hebben besloten *s morgerds en 's avends eea bulletijn af te kondigen. De fpuee-bferen Marchiafava en A'ïûci hebben dea H. Vader bezocht en het volgende bul'et'in afgekondigd; .De Paus is sedert vier dagen ziek tengevo^e van eene zware verkoudheid. Zijn "toestand is v rs'.ech' tengevolge van de hevige koorts, Het jelij-uophalen gaat gemakkelijk: Rond 10 1/2 ure 's morgends verergerde de tocs'aad van dei Paus. De geneesheeren werden bij hoogdringend-heid bij Z. Heiligheid geroepen. In dé basiliak vrn St-Pieter, werd het Herlig Sakrament voor de gezondheid van den Paus uitgesU'ld. Rond 11/2 ure 's namiddags, had de zieke eene liclite verbetering, tengevolge van eene afdoende efdrijving van slijm. De kardinalen Ferrata, Gaspirri, Billot en Eisleti, die zich in het Vatikaan bevonden, ■waren zeer ontsteld, toen zij bij den Paus werden toeselaten eu Zijne Heiligheid te aanschouwen fcregen. De polslagen waren zeer onregelmatig en de Hooge lijder kree^ dan eenen aanval van zwa'.iheii. Dadelijk dienden de gereesheeren _ een afdo"tidê middel tos om het slijm te vçrdrijven, X7, ardoor een lichte verbetering kwam. Op het oogetib'ik der kris;s waren al de kardinalen vergaderd en begaven zich naar het Vatikaan. Buiten de ree ïs voornoemde kardinalen, waren ook aanwezig de kardinalen Granito di Belmcnte, Go'ti en Billot, alsook de zusters vsn den grijzen Kerkvoogd, De broeJer van den Paus werd per telegram verwittigd. Mgr Zampini he?ft Z. H. den Paus, om 11 ure de HH. Rech'cn toe^ediend. - Kardinaal Feira'a vervangt den Kardinaal Serafico Vannutelii, die tijdelijk uit Rome afwezig is en het ambt waarneemt yan groot-penitercier van de Basiiiek van St-Pieter, waar fcet H. Sakrament is uitgesteld. Op de St-Pietersplaats te Rome heerscht eene grcote bewefiin,'. Het H. Sakrament is uitgesteld in al de andere kërken vau Rome, waar tairijke geloovigen komen bidden voor de her-s'elling van Zijce Heiligheid den Paus. Een tweede gezbndheidsbnïletffn. Om,3'ire werd een nieuw gezondheidsbulle-* *ijn afgek -mdigd : « De, temperatuur is 39u5 ; de ongelijke pols-elagen 130; ademhaling 50. » Geteekend : Marchiafava, Amici ». Om 5 ure 4" hebben de gezanten van Costen-rijk en de andere dip'omaten bij den H. Stoel *ich narar het Va i.,-aan begeven. - Twee gezanten htbbei: bij het verlaten van het Vatikaan verklaard dat de toestand van Z. H. den Paus gedurig vereigsrt. Kardinaal délia Volpe, kamerling en de Kardinaal Vicaris Pompilj, uit Rome afwezig ■werden rer telegram terus?geroepen. Rond 4 ure verliet Mgr Zampmi, sakrist dfr aposlolische Paleiz n de kamer van den Paus. De geneesheeren Marchiafava en Amici, verlaten de kamer des Pauzen niet inr er sinds dezen irorgend, evenmin de zusters noch de nicht van Zijne Heiligheid. Hopelooze toestand De minuter \an buitenlandsche zaken heeft het volgende telegram Gntvangen : « De ziekte van den Paus heeft eene erge Wending genomen. De toestand van Zijne Heiligheid wordt als hopeloos aanzien. » Oorlog De gevecta in België Het Engelsch bla l Daily Express geeft het volgende overzicht van den gang der gevechten l»dert Zaterdag : « Het is nu mogelijk iets meet mede te deelen •ver de gebeurtenissen en den aanvang van den eersten grooten slag van dezen oorlog. De schikkingen waren gekend en voorbereid tin ls het begin der krijgsv errichtingen. Eike korrespondent kende ze, maar heeft eerlijk zijn woord gehouden en ze;<de er mets van. Het opmerkel jks'e feit is, natuurlijk, de vol-lediije en heldhaftij e zelfverloochening van België- tiet wordt verield dat deze welke verantwo^r-delijk zijn voor zijne welvaart, er zich besiist teyen verzetteden.als de militaire leiders zonder ■atzelen meenden dat men de Duitschers in Erussel moest laten komen voor het welzijn van Europa en de beschaving. Zoo werd te Brussel een lokaas voor de Duitschers, behendig gele-d langs de voorlijn, welke niet a'ieen gevoigd is geworden in elkea Crooten oorîog van We^t-Europa, maar die ook ijzonder geichikt is om de Duitscha massa's eene groote nederlaag te doen onderyaan. De streek welke in haren grond de beenderen 4Ka de asschebewaart van de strijderste Ramelies, Idalplaquet, Waterloo, wordt nu met bïoed jedrenkt en zal weldra nieuwe dooden in haren •chcot ontvangen, welke zijde aan zijde zullen «ggen met de dooden van Marlborough.Weiliag-%>n en Napoléon. De groote slag. Men mag zefcger. dat de groote slag Zaterdag begonnen is als de Dui'.srhers eeren aanval beproei i hebben 'egen de Fransche posi'iën ten Zuiden der Mais bij Uinaat. Deze tchijnaai.val, vaa weinig belang, werd ftfgeslagei!. Zoi dag begon de wezenlijke aanval, de eenige t®ogelijkv aanval welke dé Duitschers kondta doen in het Noordelijke oorlogsveld — deze in de richting van Waterloo en Fraukrijk. Het is onnoodig te zeggen dat die lijn zeer gevaarliik is voor de Duitschers; Duitschland kan nu ri ts anders doen dan tusschen verschei-dene kwalen kiezen : iets mdet gedaan wordea en wordt gedaan. Parijs is ver afgelegen, maat Brussel is eene boofdstad en het wegstervende geza,r van de militaire paTtij te Berlijn, zou kuanen hersteld worden door eene bezetting, die waaraeloos is onder kriigskundi? oogpunt. Het Belgisch leger dat izijn hoofdkwartier te Leuven had, bezette de lijn, loopende van de Hollandsche g ens zuidwaarts naar Diest, Thienen en Hoei. De Franschen liggen van Dînant naarNamen, met zware massas te Charleroi. De slag be?on met een vooruittreklcan van zware ruiterij in de richting van Ramillies, en oniersteunddoor vostvolken vliegendeartillerie. De?e strijdmacht, in voelinp gekomen met de Beîgen werd wezenlijk ingesloten en voor wat de voorwacht betrefi,"bijna uitgeroeid. De verspreide gedeelten trokken terug op de banen leidsnde naar Luik of gingen wellicht, steunen op de gewapende massas welke het ooBrenbîik afwachtten om strijdendop te treden. Zond ig morgend, ging: de voorname Duitsche aanval uit van St-Truiden, ten Zuiden van Ihienen voorbij trekkende langs het bleine dorp L'Ecluse in de richting van Waver. Zaterdag was de ruiterij beginnen vooruit-rukken in deze richting ; zij was te Waver Zondag om 13 1/2 ure, maar niet in getal. Ruiterij, met groote massa's voetvo'k en vele batterijen vliegende artillerie, was in optocht. Dat was geene verkenoing, — het was wezenlijk d© vcUslâS'» De Duitschers kwamen Zondag in aanraking m»t sterke Belgische krijgsmacht; het gevecht was verwoed. Door overmich": dwongen de Duitschers de Belgen teru? te trekken op hunne tweede lijn. In tusschen daagden de Fransche troep^n op, kome'nde van Gembloers. Hunne aankomst dv/ong den vijand terug te trekken op Longue-ville, waar het gevecht Maandag werd voort-gezef.Te Waver werd Maar)d3g ean havig geweer-en kanonvuur gehoo'd ; van op eenen heuvel kon men Duitsche ruiterij ontvvaren. De streek is hier heuvelachtig en zeer ge-sc'iikt om weerstand te bieden. Het valt op t; merken dat de Duitschers bij het voorwarts rulcken geene enkele grotte, baan vol den, maar deze doorsneden en smallere-i wegen benuttigden. De vijand was in de onmogelijkhe'd zijn zwaar veldgeschut te bezigen dat V/ellicht zal 'n wer-king gesteld worden als de aanval zich beter afteeken'. Eene Duitsche neerlaag in den omtrek van Waterloo zou rampvol zijn, daar dan voor het Duitsche leg er daar enkel als aftochtlijn degapi-jg zou bestaan tusschen Luik en de Hol.atrdsche gretis of door Hollandsch Liraburg. De volgende dagen zijn vol van velo dingea. De vertraging der Duitschers beteekect dat zij de kans verlor n hebben. Zij kunnee Brussel-bezetten, maar hoe dieper zij voaruitruklten, hoe verier hun liojfi in den niuil des leeuwen dringt. Achter hen moet vervvoes'ing en ellende zijn, alzoo hun aftocht meer rao ilijk makende. Voor hen en lang^alle kanten zijn de bond-genooten.De geschiedenis blijft altijd dez Ifde : een tweede keizer gaat zijn Waterloo te gemoet. Da toestand de: stedsa ingenomsn doar dsn vijand. Welk is dç toestand, in opzx'nt van recht, der steden en der streken ingenomen en bezet door het vijande'iijk leger ! M. Nijs, leeiaar van internationaal recht, ant-woordt als vo'gt op die vraa? : « Volgens de konferencie in 187 i te Brussel gehouden mig het b.-zettende land zich enkel aanzien al.^ beheerder en vruchtgebrui\er d-:r openbare gebauwen, onroerende fioederen, bosschen en landboaw uiibaiia'gen behoorend" aan den vij .ndelijken staa welke 2ich in het beze te land bevin len ; hij moet ds fondsen diçr eigendommen vrij waren en ze bebeeren vol;enî de refl^is van het vruch'gebruik. » De vrédeiko fe:eacicu van Den Haag néni eu dezelfde zisnswijze aan. » In de wetenschappelij' e theorie, we :e tegenwoDrdig heerscht, verleant het feit der bezetting geen hoegenaamd recht van souvereini-teit, maar het s aken van den w^erstand, eetjer-zijds, de aan\vezi;hei.l van het indringend le?er, auderzijds, leggen aan het 'e ;er en de re^eerfcg welke zij veriegenwoordigt, eene hoeveelheia verplichtin^en en rechten op welke ho fdzake-lijk v ".orloor i,r zijn. » Uit hoofde d r « wetten van den oorlog' te lande », aangenomea in 1SS0, s'rekt hef gezig van den indriugtn len bezetter zich enkel ùic tôt het gebted waar dat gezag g svestigd en in staai is uitgevoerd te worden. « Volgens het wetboek, wordt een bezet groaigebied enkel na het eir.di-gen van de i ooriog als veroverd aanzien ; tôt op dat oagenblik oeftnt de bezettende staat enkel een f uelijk gezaguit dan slechts voorloopig. In het wetboek wordt gezegd, dat een gujïd-gebied aanzien wordt als bezet, wanneer inee-volge van zijnen inval door de vijmdel jke legers, de staat v,'aarvan het gebied afaa-;t, feitelijk tpgîhouden heeft er een regehnUig gezag uit te oefenen en dat de invallende staat bij machte zij er de orde te handhaven. De voor-waarden waarin dat feit zich voordoet, stelleii de uitgestrek'heid en den duur der bezetiing va ".t. » Maar het is noo !ig hier de woor len te aer-halen in 1S74 uitgesproken door M. August Lambermont, ofgevaardig le van Belgie bij gezegde konferencie. « Wat het gezag.de macht van dei bez'-tter betreft zegde hij, he- is noodig da'de middelen om het gezaç, de macht ult te oefenen w zenlijk bestaan en voldoende zijn, eene ktfestie welke ook groote moeilijlih. len oplevert:« de verondersîelling is niet aan^e-nofnen. » » De bezetting geseniedt doorgaans niet ia eens en in lia ir geheel, ze^de hij nog : er wordt soms meer of min îanj weêrstand gebodea en die weêrs'and eindigt maar bij gedeelte en dikwijls op traagzacne wijze. » Hij deed opmerken dat, uit nooiae ae» énelheid van de krijgsbewegiogen in de nieuwe voorwaarden, waarop den dag van heden oorlog wor'dt gevoerd, er onderbrekingen en jeemte m de bezettiDg kunnen zijn.In dezelfde konferencie te Bruss-1 gehouden, deed baron Jonini, alge-vaardi^de van Ruslaad opmerkén dat de bezet-ting eener stad of streek door een vijandelijk leger een toestand zijnde in feite en met m rech'e, indien de bezetter nog bij machte is zijn gezaï uit te oefenea, er wezenlijk Dezetting is en dat, zoohaast die inogelijkheid niet meer bestaat, d ; bezetting ephoudt. . » De oorlogsbezetung strekt zich uit met alleen op het land- of grondgebied, maar ook op het water en in de lucht. Gemcngde bei'ielHeo, Waarom de Duitschers Brasse! .zoiîden wilien binnentradea. Het Engelsch blad Daily Mail legt dat uit in zijn numtntr van 18 Oogst : Dinsdag morgend hoorde men duidelijk net ' kîinoogeschut te Tienea. Na eenen gev insdea uitval gedaan te hebben met hunren rechtervleugel, naar Diest toe, en op eene ze -:ere uit^c trektheid de aaudacht van het Selgische veldleger, te Leuven sameu-' getrokken, te hebben afgelegd, worden de Duitschers nu opgemsrkt als langs Hoei en Gelden-\ aken op Brussel aanrukkende. Men »denkt dat het aanrukkend leger vooral is samengesteld uit ruiterij en geschut.waaronder de zelfwerkende kanonnen. Deze tro^pen loopen gevaar van hun uitgangs-punt, dat Luik is, afgesneden te worden. Men staat voor dagen van wanhopigepôgingen voor het Vaderland, en de bezetting van de hoofdstad van België, geheel nutteloos onder krijgskundig opzicht, wo dt maar beproetd om effekt te maken in Duitschland. Eene zaak is zeker : De Duitschers zijn in wanoide op de Maas. Luchtvliegers baschrijven de verwarring die in de vijandehjke rangen heerscht, tengevolge van de gsdurige aankomst van legerkorpseu achter eene stilgelegde voorlijn. Eea IieMhaîtlge Maier. De heer Benoit, meier of burgemeester van Badonvillers, ia ri Ider vaa het eerelegioen van Frankrijk benoamd. Duitsche so'datea waren in het dorp Badonvillers gedrongen en waren er barbaarsch te werk gegaan. Da vrouw van M. Benoit werd gedood ; zijn huis brandde af. Nochtaus bleef M. Benoit op zijnen post om de bescherming deî bevolking te verzekeren. Hij redde daarb j h t leven van eenen Duit-schen soldaat; die krij "ssevangen genomen was 5 en welke de meniite wilde ter dood brengen. Do #Knrer iienoir gaf a'zoo een sciiooa voorbeeld van j wilskracht en zieleirootheid. Hij heeft het krais vaa het eerelegioen wel ! veidiend. ; B© voorgsal van 'Wlallngan geslotsn. Ds voorgeul van Wielingen in de Wester-schelne en welke toegang geeft tôt de havens van Vlis'singen, Terneuzea en Antwerpen is veor de zeevaart gesloten voor de zeilschepen zelfs voci de visschersbooten. Al de punten der Westerschelde zijn voortaan enkel genaakbaar voor c'e schepen die door Hollandsche looisen worden geleid. Zesvaart. De vuurtoren der Strophades (eiland Strovati of Stamphani), hersteld zijnde, werut wederom regelmatig, -- Z-veden heeft den gezant van België bsricht dat al zij-.e vuurtorens'uitgcdoofd zijn. Tengevolge van den oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland, bericht het F»ansch Gouvernement dal zekere vuurtorens tij'lelijk kunnen uit edoofd worden in geval vaa dringendheid op de kusten van Frankrijk, van zijne koloniën en van zijne prorektoraatlanden. Rusland heeft bevel gegeren aan de overheden der Bal ische en Zwarte zeeën de Belgische schepen te beschermen. Mutde aan de Belgen. \ De heer Maenhaut, volksvertegenwoordiger, ^&eeft de twee volgende brieven ontvangen • Parijs, 6 Oogst 1914. Mijn beste Vriend, Ik kan niet weerstaan aan de begeerte U onze dieDe bewondering uit te drukken voor België. Gij zijt allen fier op uw land en gij kebt geîijk, want op eens heeft uw klein land de écrite plaats veroverd, onder al ds volkeren der wereld door zijnen onweerstajnbaren weerstand aan de Pruis sche aaninatigingen. En.'elschen en Franschea gaan op hunne beu t in uw land vallen maar om met u hand in hand te gaan. Laat ons hopen dat de uitkomst het einde zal zijn van de nachtmerrie die ssdert zoolang op ons allen drukt. Uw zeer genegene, die u van ganscher harte omhelst, MELINE, senator, voorzitter van de Nationale Landbouw-maatschappij vaa Frankrijk. Frankrijk. Ministerie van Landbouw. Parijs, 7 Oogst 1914. Beste Heer, Laat mij toe u uit ganscher harte, mijne bewondering uit te drukken over de dapperheid van uw schoon loger en de edele houding der heele Belgische natie. Uw zeer genegene, P. DECHARNE, sekretaris van den minister van Landbouw. Een drosvig schouwspel te Brussel. Woensdag namidJaj leverde de stad Brussel een droevig schouwspel op. Laags de groote wegen, leidende niar de hcofdstad, kwamen talujse groepen vrouwen en kinderen, te voet, gehden met paklcen en nauwelijks met kleederen aa i het lichaam, van Aarschot en omtrek, die iu alierijî de vlucht had ien moeten nemen, door h t overgroot getal Duitsche soldateu.die van Diest kwamen afgezakt. nieu eene ueeie nj wa^eus, waarop kiaderen, vrouwen en grijzaards zaten, die weenden en te Brussel een onderkomen kwamen zoeken. • Al deze ongelukkigen werden door de zorgea der policie onder dak gebracht. Het schouwspel was hartroerend en pijnlijk deze ongelukkige lieden vertelden dat de Duitschers op onmenschelijke wijze te werk gingen» De Brissselsche burgerwacht en die vaa den omtrek, is Woensdag nacht t» Gerit aangekomen. Zij si epen gedeeltelijk in 't Feestpaleis, bij bijzonderen, in hôtels, enz. De krijgsverrichtingen rond Brussel laten niet toe dat de burgerwacht daar deel aan neemt. Onze wachten zullen dus niet meer naaf Brussel teru^keeren en de Gentschendie erreeds-van verleden week waren, zoudea hedea Don* derdag ook in de stad terug zijn. De toestand rond Brussel. Woensdag morgend rukten de Duitschers vooptiit naar Leuven. De Belgen waren vastr besloten hunne standplaatsen te behouden ea, weerstand te bielen, wanneer de Duitschers hua grof geschut opstelden. Ten einde de s!ad voor vernieling te sparen werd alsdan door de onzen het besluit genomen Leuven te on ruimen. De Belgen hebben zicht alsdan verschanst langs de wegen en ia de>-bosschen tusschen Leuven en Brussel. Hier zal de verdediging hardnetkig zijn. Onze . troepen zullen zich ei'kel om krijgskundig® redene i terug trekken. Eene groote Belgischœ legermacht wacht de Duitschers af die erge ver» liezen geleden hebben. In den Duiîschen Kongo. In het gezantschap vaa Frankrijk te BrusseS meldt men dat de Fransche troepen ia Kongo, de Duitschers uit Zinga en M.Baiki verdrevea hebben. Bommendragers. Een soldaat bij het 2e lansiers, wiens naaitt. wij niet zullen noemen, gehuwd en wonende in den omtrek van G nt, heeft aan zijne familie verhaald dat hij gedurende verschillende dagen. in het gevecht was rond Thienen en twee paar-den onder hem doodgeschoten werden. De lansier liep te voet voort, hij wlst niet •waar. Opeens bevond hij zich voor een Duitsch, officier, te paard. De officier was zichtbaar gekwetst en droejr eene boni. Onze Vlaming vuurde op den officier en trof "hen. H:j viel nevens zijn paard end® Belgische sildaat nam hem een geweer, dat hi| droeg af en maakte den Duitscher verder onschadelijk. Dan reed hij met het Duitsch paard verder. De soldaat kon zijne mannen vinden en over» handigde aan zijnen kapi'eln het geweer van den cffici r. De soldaat verhaalde zijn wedervarea. en de kapiteiu schonk hem het wapen vin dett Duitschen bommendrager. Onze kanonnen. Men is misschien verwonderd over het feit», dat onze kanonnen beter werk verrichten dan. deze der Daitschers, hoewel beiden uit de werk~ huizen van Krupp komen. Het is waar dat de Belgische kanonnen in d® werkhuizen van Krupp werdea vervaardigd„ doch men verge.-1 veelal erbij te voegen dat het mekani.sch gedeelte orzar kanonnen, dat dezelfde, en zelfs grooter waarde heeft dan de kwaliteit van het metail, aan onze stukken werd toegepast door onze officieren, tengevolge der werkingea van eene daartoe benoemde kom-missie.Indien dus op het slagveld onze kanonnen van betere hoe-tanigheid schijnen te zijn dan deze-der Duitschers, zijn wij zulks vooral verschuldigd aan de geleerde officieren onzer bijzondere wapens. Zij verdienen bijz-mdrre hulde en dank. Hulde aan M. do Broquevillo. M. Paul Bourély, v.ilksvertegenwoordiger vaa Ardcche, die een bezoek heeft gebracht aan. M. de Broqueuille, te Brussel, brengt aan de Belgische bevolking en M. de Broqueville eene diepe hulde in een artikel vtrschenen in « Le Matin. » M. de Broqueville, zoo vèrhaalt M. Paul Bourély, heeft mij viisndschappelijk ontvaogen. Hij bawondert den hardnekkigen weerstand der Belgen ; men gevoelt. zegt de volksvertegen-woordiger van Ardèche, dat de regeeritig har» edele pHchten gevoelt en strijdt voor de recht-vaardige, de verhevenste begrippen, voor de vrijheid en voor het recht. Ziedaar met welke edele gevoelens de Belg<*n bezield zijn, met welke wilskracht zij strijden voor hunne onafhankelijkheid en weik ver-trouwen zij hebben in den einduitslag. Generaal French. Veldmaarschalk Sir John Denton Pinkstone French werd goboren in Ierland in 't jaar 1S54. Hij was de eenige zoon van kommanaant John French, een 1er. Zijne moeder was van Schot-sche afko nst. Generaal French heeft 5 zusters. Zijne oud rs stierven toen hij nog ern kind. was en hij werd grootgebracht door twee zijner zusters. Hij werd naar de lagere sc'nool vau Harrow gezonden en toen hij 13 jaar oud was, ging hij op 't schoolschip « Brittania » om matroos te worden. Aïs jongen was hij onbevreesd, kende geea gevaar, deed nog al wat. jongens-kwaad, d"ch hij was een door en door goed. jongeiing. Toen hij 5 jaren in het Zeewezen geweest was en de > g aad van luitenant bekomen bad, warea zijne familiele len op zekeren dag heel • verwonderd toen hij hun bekend maakte dat hij liefst naar het leger over wou en hot Zeewezen vaarwel ging zeggen. En zoo dee t hij. In I8S4 ging hij reeds met het 19= huzarenkorps. onder lord V^olseley naar de Nijlexpeditie. Voor zijne diensten aldaar bewezen, ontvintî hij de « Khedive Ster » en nog eene andere medalje. Sedert dien veroverde hij al de gr tden en won menigen grooten slag. Heden s'aat hij aan 't hoofd van het Eagelsch leeer. Nooit kende hij eene nederlaag. In 't privaat leven is hij zeer aanminnelijk en gaarne gezien, doch hij houdt van geeo beslag of eerbewijzen. Hij is niet veel van zeggen en onder zijne b^ste vrienden wordt hij de • Silent Fiench» genoemd. Âdniiraal Sir Joka Jellicoe. Admiraal Sir John Jellicoe die aan 't hoofd staat van de Engelsche oorlogsvloot, werd geboren in 1859. Hij trad in 't zeewezen in 1872*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods