De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

453361 0
01 September 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 01 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 27 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/0p0wp9x711/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

llC eEMTEMAAR.DE LANDMfACHT SSe £aa? Uitgever G,Da Graevs» Gent,Ketelvesf» S®. cjmsu-iLi"iinwrjT<inii:.iwTiiWTi'— MMII 1 i ' " 'i— 3DJS Tf T.-RTtsr^î PATSIOT^ Vrljdag 1 September 1916. Num. @1® Cfficiësia Duitsche berlohteii m Versrdening betrafiGiida de in kasl&gassalms huiden en vellen. Ter wijziging van de Etappendagorders n° 369 tan 8 Juni 1915, cijfer 3, en no-/50 van 11 Juli 1916, sijfer 4, wordt bestemd als volgt : 1. Aile huiden en vellen van kee'en, vaarzen, «ssen, stieien, paarden, alsoek van kalveren, ■ïchapen, lammeren, geiten, konijnen, hazea, honden, kattin, hamsters en reeëa worden m Ibeslaggenomen en moeten aan de stapelplaats foor liuiden en velleu, Gent, Keizer-Karel-Straat, 10, en, indien zij met den trein vervoerd worden, aan de stapeîplaats voor huiden en vellen aan de statie Gent-Oost, vrij Gent, ge-levf rd worden. Worden de huiden en vellen niet onmiddelhjk •la'n de aargenuide stapelplaatsen geleverd, zoo ,moeten zij of door bemiddeling der syndicaten, 5ie zich ermede bezig houden, geleverd worden sf aau opkoopers die door « en schrifto.lijk bewijs ier Etappen-Inspektion (Wirtschaflsauschuss) ,jelegilimee: d zijn. Zij worden contant betaald aan vastgestelde prijzen. 2. Iedere handel met de ®ader 1 genoemde Vellen en huiden zonder toelating der Etappen-Inspektion (Wirtschaftsausschuss) is verboden. Ieder verwerkea der onder 1 genoemde îku'den en vellen door looien, snijden, verven tTLz. zonder toslating der Etappen-Iaspektion {Wirtschaft ausschuss) is verboden. Ieder bezitter van huiden is verplicht deze in goeden toes'and te houden en ze tegen bederf îe beschermen. 3. Ieder bezitter der onder 1 genoemde huiden in vellen, alsook ieder bezitter van gereede ea îalfgereede lederen en van toebereide en half-loebereide kouijnecvellen,is verpiichi.de huiden, ireilen en lederen, die tôt den dag van het van kracht worden dezer verordening in zijn bezit sijri,met opgave van den eigenaar ea de bewaar- flaats, tôt den 30 Augustus 1916 aaadebevoegda Itappenkommandantur aan te geven. De Etappenkommandantuiea zullan da aan-giften tôt den 7 September 1916 bij de Etappen-inspektion (Wiitschaftsausschuss) indienen. 4. Met ten hoogste 3 jaar gevangeais en met Îeldboete iot 50,000 mark of mec eene dezer trafien wordt gestraft : 1) Wie vellen en huiden in strijd met de be-■ïtemming onder 1 niet aflevert ; 2) wie zonder toelating met de onder 1 genoeaide vellen ea lauiden handel drijft, ze zonder toelating be-Werkt of niet ordentelijk bewaart; 3) wie in strijd imet de bestemmingeu onder 3 voorhandea voor-It.den niet, onjuist of onvolledig opgeeft. De huiden en vellen tôt welka de overtreding betrekking heeft, zuilen veibeurd verklaard ■Worden. Zijnbevcegd de Duitsche militaire rechtban-Xen eu militaire besturen. E. H. O., den 12 Augustus 1916. Der Etappeninspekteur von UNGER, Generaal der Kavallerio. BEKENDMAKkNG. Het aanbieden, te koopstellea en verkoopea £ati aile hacdmolens en machinen geschikt voor îset malen van grasn en bestemd voor huis- en çiibedrijf is verboden. (Et. Insp. Bef. 785/4). JE. H. O., den 20 Augu tus 1916. De Eiappenkommandant von WICK, Oberstleutnant. Aan on*e Levers. Losse nummers 3 ccndemen. $er week fl 5 cei&glemen. J iultsche berlchfôn lân heî Groot HosfdkwarileFê Westslljk krijgsfaaneel. BERLIJN, 30 Oogst. — In het Sommegebied was het geschut over en weer voortdurend in de weer. Doer ons krachtdadig gordijnvuur lcoudea de vijandelijke onderaemingea 's daags aiet tôt oatwiUkeling komen. 's Avonds en 's nachts volgden vinnige aan-vallon op de lija van Ovillers tôt Pozières en tusschen Guillemont en • Maurepas ; verder Buidwaarts tôt aan de Somme en ook aan de overzijde van den stroom in de streek van Chilly hielden wij den vijand, die ten aanv&l gereed stond, ook 's nachts in zijne loopgrachtea in beawang. Al onze stelliegen zijn volkemen in onze hand gebleven. Tea N. van de lijn vaa Ovillers tôt Pozières, hebben onze dappere tiocpen ia verwoede ge-vech'en vaa lijf om lijfde Engelsche afdeelingea die op enkele plaatsen waren binnengedrougen, weer achieruitgeworpen. Rechts van de Maas hernieuwden de Franschen na eea hevig rofîel-vuur hun aanvallen nabij Fleury en op onze stel-lingen tusschen het dorp en bet Kapittelbosch; zij werdeanogmials afgevyeerd. Tea Z.-O. vaa Fleury wièrpen wij den viiand door een tegenaanval terug. Bij luchtgevechten werd een vijandelijk vliegtui? benoordea de Aakerbeek en een tweede bewesten Muihausen necrgeschoten.Ons afweervuur haalde benoorien de Somme er twee naar beaeden. Een 5e moest nabij Soyécourt binaen onze stellingen landtn. ëostelijk kpiiisîaaïseeï. BEIJLIJN, 30 Oogst. — Ten Noorden var do Karp&tlieft, geeno gebeurtenis van bijzonder behiirg. Duitsche troepen hebben stormender-hand deu berg Koe'soel (ten N.-W van Zable) verovevd. Bîllsaassh krifystoonee!. BERLIJN, 30 Oo^st. — De algemeeae iae-stand is bnveranderd. Qfficiselg Igstearijkscha bsrîohtïïH WEENEN, 30 Oogst. @©sîsll|k krlfgstooneel. Op de hosgten ten Noord-Oosten vaa Orso sîoegen onze troepen herhaald« Rumeensche aanvallen af. Verders werJea de krachfgroepea aan de grenzen vooruitliggende, schrederwijze, metho-disch, zooals het in geval van oorlog sedert L.pg was voorzieo, teruggenomen. De vijand zal ersp roeaien Petroseny, Brajso en Kezdivaseihely bezet te hebben. De noordelijkste Runsee«sche koîommea staaa in het Cyergy#gebergte in den strijd. In de. &«liiciâche Sosch-Karpathen ontrukten Buitsche troepea aa« de Russea weer de hoofte Kukul, om dewelke de laatsto week gestreàea werd. Voor 't overige,bui:en voorveîdgevechten op het Russische froat geene bijzoade. e gebeurlenissea. îiallaanseJï krligstoaaasl. Niets van beteng. Ziiid-0$stel!fk krîîgsiaoziscl. Onze Donauwflatie'je veruieldp bij Turatt Magurole op den Neder-Donauw, Rumeensche slee^schepen, havenmagazijnen ea militaire vver' en, kaapte bij Zunnica twee voile sleepeis, een brug-schip en tweamotorbooten. Op de Neder-Bojusa grootere patroeîjeabe-irij vigheid. Û3 aorloi in ha! Oasliii, furkaoli barloht. _ KONSTANTINOPEL, 30 Oogst. - Het Fîoofdkwastier maakt bekend : Op h et Irakfroat sA-i teMtoâ ea v etaiidatd. PERZIE : Onze rechtervleugel botste in de , ( «treek vaa Bevelet-Abad (tea Z.-O. vaa Beme-dan) op Russische trospea ea wierp deze terug ; 1 onze tioepea hebbea Develet-Abad bereikt ea do omgeviag vaa vijaaden gezuiverd. < la het centrum en op den liakervleugel is, < afgezien van schermutselingen, niets vaa belaag gebeurd. ] KAUKASUSFRONT : Onze rechtervleugel 1 brak door geslaagie aanvallen den tegeastand i der Russen, die op de beheerscheade heogten : nog stand hielden. Wij gaan stap voor stap ■ vooruit. Bij één enkelen aaaval, door een oazer i afdeelingea op 26 Ooesl uitgevocrd, liet de vijaad meer daa 1C00 dooien op het terrein achter. . Wij namen een 60tal Russen, waaronder 1 officier, gevangen en maakten meer dan 600 geweren, 250 amoiunitiekisten ek eeae hoe veelheidpioniers-materiaal en bommen buit. In het ceatrum voer-den wij met goeâ gevolg »p zich zelf staande overvallen uit. Wij veroverdea een gedeelte der vijandelijke loopgrachten, jaagden de verdedigers 1 er van op de vlucht en maakten militaire uitrus- 1 tingsstukkenbuit; op den liakervleugel vernielden wij «en deel der vijandelijke loopgrachtea. _ i Op enkele plaatsen van den kustsektor, bij tusschpnpoozea hevig geschutvuur. la de streek 1 van Tripo!i-in-Syrië ea JaÉfa, verschenea dem 27 Augustu» vijandelijke vliegeniers, die van ' hun moedersekip ia voile zee epgestegen waren; ' zij wierpea vruchteloos bommsa op enkele sektoren van het kustgebied ea trokken dan terug. ' Van de bevolking werdea 3 personen door de i bommen gekwe'.st. Op een vliegtuig, dat onlangs I in die streek neergeschoten werd, maaktea wij een machiengeweer buit. Vaa de oveiige froatea gea nieuws vaa belang. ! KONSTANTINOPEL, 30 Oogst. - Het Hoofdkwartier maakt bekead : Op het Kaukasus- 1 front zette onze rechtervleugel ook gisteren zij a offensief met goed gevolg voort. Door eea bew: ging op de terugtochtslijn der vijandelijke strijdmacht, hebben wij deze in wanorde op de vlucht gejaagd ea in aile richtingea uiteen- ■ geslapen. De vijandelijke soldaten die op het 1 strijdperk geblevea warea werden gevangea 1 genomea of, zoo zij weerstand boden, gedood. la het centrum ea op den linkervleugel, alleea onbeduidsnde overvallen over ea weer patroeljo- 1 gevcchtea die voor ons gunstig afloopen, ge-weerschoten ea plaatselij ke gevechtea zondsr bsteekenis. Vijf vijandelijke vliegtuigen stegen in de waterea van Gaza vaa een moederschip op en wierpen bommen; eea der tosstellea naoest landen en viel met den geleider in oaze haad. Denzeltden dag verschenea 2 vijandelijke vlieg-tuigen bo.en El Arisch, doch zij werden door ons vuur op de vlucht gejaagd. Van de overige froiiten is niets raa belaag te vermeldia. Eîîigsiaraah. barloht, SOFIA, 30 Oogst. — OfSciëel bericht van 28 Oogst : De troepea van den rechtervleugel vesterkten zich, nadat zij in de vlakte van Levina (Florina) de Sarben, die zich aldaar bevonden ieruggeslaeen hadden ia huane aieuwe steliin^en ten noorden ea tea westea van het Ostrovo-meer. Herhaalde Serbische aanvallen in de Moglena-•treek werden onder biduidende verliezen terug-te3iagea, weSke de Serbe* dwongea tôt het zlzien van eeae herhaling hunner oadernemiag. Onze troepea ruktea vooruit ea veroverden da hoogte ten Z. van Sborsko, in het Wardar-dal. Op beide zijden zwak kaaonneavuur ea patroeljengevechten. De troepen vaa den linkervleugel versterkten rieh nadat zij aile Fransch-Engelsche strijd-krachten ia dea omtrek vaa Scres Drama en Kavalîa achter de Struma ea het Toheno-meer hadden gcworpen, in hunna nieuwe stellingen ten Oosten der S :ruma en op de kust der Egeësche m vaa de golf v?*> OtizsiQ tftt aaa de MusU-Jaoa4io£. I lorlog in BELSIE sa FEAHKRIJK ■"ranaolio barlohten. PARIJS, 29 Oogst. — Od den rechter-oever 1er Maa* heeft gisteren op het einde van den lag een ten Zuid-Oostea vaa het werk van ["hiaumaat levendig uitgevoerde operatie der ?ransche troepea aaa deze laatsten een aan-nerkelijke terreinwinsl en eea zeker aantal [evangenen gebracht. Rond 20 ure hebben da Juitschers twee aanvallen uitgevoerd, den eenea egen het dorp Fleury, dea andeiea tegea da ^ransche stellingen nabij de baan van het dorp /aux. Deze twee pogingen hebben aaa de Sui'schers geea ander resultaat, daa hooga i/erliezen gebracht. Tusschenpoozeade beschia-ing op het overige deel van het froat. PARIJS, 29 Oogst (Arondbericht). — Niets ie melden, daordat het slechte weder de krijgs-/errichtingen belemmert. Engrelsoh barloht. LONDEN, 29 Oogst. — Het weer is nog ïenigszins ongunstig voor de krijgsverrichtiagen lie in het laatste etmaal tôt kleine ondernemia-;en en plaatselijke bomaaavallea beperkt zijn jebleven. Tusschen het Del ville en het Foureaux-bosch îebben wij een vijandelijke barrikade genomea. Ten Oosten vaa Thiepval zija wij opaieuw spgeschotea. Bij deze lcrijgsverrichtiagea heb-)en we eeniae gevangenen gemaakt. Onze artillerie heeft bepaalde deelen van ds vijandelijke linie tusschen Neuve Chapelle en let Grenier-bosch, tea Zuiden vaa ArmentiêrcS jeschoten. RUSSISCH-BïïirSCHE QOELOS gnasisoh bsrloht. ST-PETERSBURG, 29 Oogst.—Setoestand s onveranderd. Oostenrijksch-ltaSîaansoha oorloj CtaUaanseh barloht, ROME, ï9 Oo<st. — Aan het Trentino-front îebbea onze troepea, ondanks het aanhoudeada ilechte weder, eaaige nieuwe, schittereade voor-ieelea behaald. Bij eene otftmoeting van afdeelingen op da Noorawestelijke hellingen van den Monte Majo Posiaadal) hebbea onze afdeelinge.i den vijani teruggeslagen, hem verliezen toegebracht ea een 20 tal gevangenen gemaakt, waaronder eea afficier. Op den Monte Cimone heeft ons doel-ïreffend geschutvuur den vijand genoopt een leel van zijn front ten Noorden van dea top ;eriig te trekken. In de Fassauer-Alpen (A.visio) ciebben onze Alpenjagers na eene hardnekkige worsteling, den top van dea Cauriol ver-meesterd, die zich bovea steil* rotsea verheit tôt 2495 meters. Destelling is aanstonds verstorkt sn thans vast in ons bezit. Wij hebbea eea SOtaî gevangenen gemaakt. o. w. een officier. Het vijandelijk geschut heeft onze stellingen op den Sief (boven-Cordevole), van Castelletto [Tofana) ea ia de hooge dalen vaa But en Felia beschoten. Aan de beneden-Isonzo zijn de buitenwijken van Gôrz ea Grandisca met tasschenpoozea beschoten. Een vijaad vliegtuig heeft bommen en pijlen in het be^ken van Cortina d'Ampeizo geworpen. Geene slachtoffers, geene schad». Op het geheele front hebben onze troepen ia de eerste loopgrachtlinies de soldaten als Roe-aienië als brosders toegejuicht. De vijand antwoordde met «en verwoed ge-ichut- en machieneDgeweervuur en met het werpen van bommen. Onze batterijen hebbea ioor hunae onverwijlde tusscheakoinst dat vuur tôt zwijgen gebracht. Op Zee. Qehelmzinnlffe ontplofângen. KOPENHAGEN, 30 Oogst. — Het blad « Norrlandsposten », te Gifle verschijnend, E&eldt het vokendo : En isizi&w dis « giiterea

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection