De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

953 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 08 July. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 27 November 2021, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/6h4cn7256m/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT J8e iaar. Uiigever G, Do Graeve, Gent, Ketelvest, 1*. «B KLBIITB PATRIOT Zaterdag S Juli 1919. Nam. 16» '..-U—■■JWWWWi - ««««MMW» m — ■ - - I MWPfffjjlUM, L( IWU^«aikU|i,*lftL m . ——— — — t tfficiëeie Duitsche bericman BEKENDMAKiNG. Gent, 6 Juli 1916. . Bij de kontroolvergadering gehouden te Kruis-ioutem den 5-6-1916, hebbea een groot getal Sontroolplichtigen, door overdreven gerucht te liaken en hunne ononderworpen houding zica îoo derwijze plichtvergeten gedragen, dat, aa aeermaals herhaalda tôt de orde roeping door sienstdoenden veldgendarm,tusschen de menigte die ten slotte uit 200 koppen bestond indrong.en ■in ziinen bedreigden toestand gedwoDgen was vau Jiet blanke wapen gebruik te maken, en wanneex ietzelve in twee brak, drie schoien te lossen. De menigte kon eerst door eene weldra ten looneele verschijnende patroelje der militaire solide, er toe gebracht worden uiteen te gaan, ietgeen gebeurde onder luidruchtig geroep ia le straten. Bij besluit van het opperbevel van net 4e léger *erd wegens deze uitspattingea tegenover de Doits che overheid begaan, aan de gemeenta §ruishoutem als straf eene dwangboete opge-gd van tien duizend mark. î>it brengt ter openbare kennis De Etappen-inspekteur van het -4e lêg*f von UNGER QERECHTSZAKEN. ^[ÔETSTRAFFELIJKE RECHTBANK VAN GENT Voor malkvervalsohing' werden Louis tvid, van Zeveneeken, verwezen tôt 75 fr. boet Leonia Polfliet, van Zafielare, tôt 18 dagea 200 fr. of 2 maand. Voor zedenaaaslag: werd Kamiel Lomme, ?*n Evergem, verwezen tôt 3 jaarmet onmiddel-JJke aan houding ea 10 jaar berooving zijner âurgerrechten. LAN DBOUWERSBON D Vergadering van j Juli. M. Maenhaut. — Deze week is niets anders fc verdeelen dan gruis, 180,000 kilos. .Ammonlak-sulfaat. — Meer spoed ia het kfhalen is noodig, of er zal geene bedeeling meer plaats hebben. Voor de aanstaande bedeeling verwachten wij #ieuwe aanvragen. Slosfen. — Verzoek, ons ta laten weten waar lloefen te krijgen zijn en aaa welkea prijs om Sit te deelen. CJeiten. — Sommige liomiteiten gevea geea fruis aan de geitenhouders ; het Nationaal -omiteitdringt erop aan dat gruis ea koeken #ok aan de geitenhouders moet gegevea Vorden. Voorârachtaa. — De gemeentebesturea *rorden verzocht te laten weten of ze voordrach* ton begeeren in den aanstaauden winter. Aanvragen te zenden aan MM. De Caluwe ï°or de arr. Gent-Eekloo ea Dendermonde-àt-Niklaas ; Wynants voor Aalst ; De Keyser mot Kortrijk en Kempeneers voor Oudenaarde. i Oaderstand In geneesmiddelen. — De wekenbeurzen kunnen eenen on4erstand in ge-aeesmiddelen bekomen van 0,60fk l»er huisgezia. 8û per maand. Verdere inlichting'en later. Dat zal 3,600,000 fr. kostea. ( M. De Caluwé. — Beeten, wortels, rutaba-ips. hakei1 voor ammoniaksulfaat. Mea strooie a, ' hetnat weer. furf-strooisaï. — Als er zijn die er begeeren, «en zende ons iaschrijvingen. We zullen daa ».la 1 sxoot te koopen. L Vleesahmeel. — 2500 kilos zijn beschikbaar. 2, eelste klas voedsel voor trekhonden, die ®ees»a!«T3r.t-ma'ser ziin. ,, K&alger». — Er mag er binneakomea. -Inschrijvineen dadelijk iadienen. Zaaltarwe. — Gemeentea die er verlangen, zenden onmiddellijk inschrijvingen. Prijs : niet bovea de 70 fr. — 60,600 kilos mogea ingevoerd wordrea. 8TADSN1EUWS. Banken gesïoten. — D» bureelea en kassea der Banque de Flandre en Banque de Gand« zullea gesloten zijn ep 10, 11 ea 21 Juli aanstaande, gewone jaarlijksche verlofdagen. 7484 — De aieuwe laan op de opgevulde Rietgracht aangelegd, heet « Wolterslaan. » — Hulp aan de noodlijden.de werklootsen. Het kollege in zitting van den gemeenteraad vaa 3 Juli laatst, besluit, dat gezien de voorstellea gedaan door da gemengde kommissie van het werkloozenfonds, het piaatselijk komiteit vaa Hulp en Besehernuag; aaa de werkloozen, het Halfkluitjeswerk ea dei werkea vaa oaderlin-gen bystand. De stad de aoodi?e som rat ter beschikking stellen van het Nationaal Hulp- en Besclier-aiingskomiteit, der noodlijdende werkloozen ea aan het « Halfkluitjeswerlc », om aan ieder nood-i-lijdend huisgezin, welk tôt hiertoe geenen onderstand der stad bekreatn, een bijgevoegd hulpgeld te betalea van 50 centiemea per kind en per week, voor zooveel het de beraming der behoefte, vastgesteld door het Nationaal Hulp» komiteit, niet overtreft. Dit opleggeld zal gebracht worden op 1 fr. voor de kinderen der mutualisten die regelmatig in deza hoedanigheid in boveagemelde werkea ingeschreren zijn, en het bijgevoegd voorstel : Een hulpgeld van 50 centiemen per week zal aoor de Stad verleend worden aan de huis-vrouwen nïet-werksters ea niet-werldoozen, die zich in aood bennden. Deze hulp kan in gebeur-lijk geval tôt ep 1 fr. voor de mutualisten ge> bracht worden. —Erancies Pede.zeer ziekeRjk,verbliivende bij de Wed. Joris, te Welden, vraagt inlichtingen i over zijne kinderen, Jules, vroeger te Rijseï (Five), Henriette, vroeger te Brussel. 7531 St-Dealja-Weatrem. — Al de rijwielea moeten in het Sekretariaat aangegeven wordea Maaçdag 10 Juli, tusschea 9 ea 12 uren. v- HLL6RL6X Orkaaa op den St-Crothardbere- De « Basler Anzeiger » sprebende van onwe-ders en overstroomingen in Zwitserland, zegt dat in den nacht van 4 tôt 5 Juli, alsook Woens» dag morgend, een ongewoon hagelorkaan en onweder is losgebroken. In Airolo vielen hagel» steenea, zoo groot als okernoten. Verder werdea aan de Gothardbaan al de bruggen van hout, ijzer of steen, weggespoeld. De schade is zeer groot, Ook ia Neder-Tessin barstten geweldige onwederslos. Honderden boomen werdett-ont-worteld. De hevige stortregen bracht veel schade toe aan de gewassen. De Stromboll in werklnff. De ruurberg op het eiland Stromboii is ia 1 werking getreden. Sleepbooten van Messina zija oaverwijld afgevarea om hulp ta verleenen, Volgens berichten der «Tribuna» zou de schade door de uitbarsting van den vuurberg reroot-zaakt, zeer erg zijn.Oa gloeiende Iavastroom zou tôt in de bewoonda gedeelten der streek zija doorgedrongen en verscheideae huizea door het vuur hebben vernield. De « Secolo » meldt dat te Ancona gedurende eenige stoadea eene aardbeving werd gevoeld. Xn Zald-Itallë. Door TBldmuizen werd in de provinciën Fozzi, Bari, Potenza en Avelliao voor 150,000 fr.schade aan de veldvruchten aangericht. De genomen rnjptfeffelcD t3cen de r>laar aleven zonder uits'aff. Oeneraal Fooh. De Fransche pers is gemachtigd mede te deelea dat de Frausohe troepen aan de Somme oader het opperbevel staan vaa generaal ffoch. Suitsche berichten fan het Groot !!os£dkwar!Icra Westelljk krilgstooneel* BERLIJN, 6 Juli. — Van de kust tbt de Ancre-rivier werd de geschutbedrijvigheid bij tusschenpoozen versterkt. Orerigens geeas veranderiHg, Tusschen de Ancre-rivier en de Somme, evea-als ten zuiden derzelve wordt verder gestrederi. De geringe vooruitgang der Engelschen bij Thiepval, werd door eenen tegeaaanial vas onzentwege vergoed ; zij konden zich enkel vast> zettea in een vooraitspringend stuk loopgracht. De dorpswijlc Hem, in de Somine-vallei werd door ons ontruimd. De Franschen aamen Belloy* en-Santerre. Er wordt gevochten om het bezit van Estre». Fransche gas-aanvallea drevea over zocder succès. In de Aisne-streek poogde de vijand te vergeefs een aanval te doen op een smal front ten Zuiden van Ville-aux-Bois, zulks kostte hem zware verliezen. Links van de Maas hadden kleino infanterie» gevechten plaats die voor ons gunstig verliepen. Rechts van den stroom werden vijandefijke opmarschen in het woud ten Zuid-Westen der vestiog Vaux, teruggeslagen, zoowel als da pogingen die «risteren morgend vroeg wederom werden aangewend tôt verovering der « hoogte-batterij van Damloup ». In de gevechten der streek vaa het werk van Thiaumoat, namea wij eergister 247 gevangenen. Bii Chazelles (ten O. van Luneville) keerde eene Duitsche verkenningsafdeeling met 31 gevangenen ea eenen grootea buit ia hare stel-ling terug. * * • .Ten Z. van Cambrai viel heden morgend een vijandelijke vlieger uit geringe hoogte door bommenwerpen eenen stilstaandea lazaret-treia aaa ; 6 gekwetsten werden gedood. Oostelljk krijgstaoneel. BERLIJN, 6 Juli. Leçergroep van generaal-oeldmaarsch&lk von Hindenburg. Ten Zuid-Oosten van Riga evenals op ver-scheidene plaatsen van het front tusschea Postawy en Wischnew, haddea verdere Russi-sche gedeeltelijke aanvallen plaats, doch zij werden afgeslagen ; ten Zuid-Oosten van Riga werden bij eenea tegenaanval 50 maa gevaagea genomea. Leçers van generaàl-oeldmaars'chalk prins Leopold van Beieren ; De strijd dia bijzonderlijk zeer heftig was ia de streek ten Oostea van Goroditschtsche ea tea Zuiden van Darowo, is overal ten onzea gunste afgeloopea. De verliezen der Russea zija opnieuw zeer belangrijk. Levers van generaal von Linsingan. De gevechten bij Kostiuchnowka en in de streek vaa Kolki zija aog niet tôt slilstaad gekomen. Leger van generaal graaf von Bothmer. In den frontsektor van Barysk werd de ver-dediging, na afweer van veelvouvige vijandelijke aanvallen gedeeltelijk verlegd aaar dea sektor vaa Koropiee. Meermaals werd de Russische stormloop aaa de Duitsche Uinea wederzijds vaa Choimirz (ten Zuid-Oostea Tlumacz) gebroken. Balkanseh krijgstooneel. De toestand is ooveranderd. OP ZEB. BERLIJN, 6 Juli. OfScieel.—Den 4 Juli heeft een onzer onderzeeërs in de Noordelijke Noord-zee eenen vijandelijken duikbootenvernieler ia den grond geboord. ... Z. M. duikboot U 35, dewelke eea eigenhaa* dig schrijven van Zijne Majesteit dea Keizer, aan Z. M. den Koning van Spanje, alsook artsenijmiddelen voor de in Spanje geïnter» neerde Duitschers naar Cartagena bracht, is na welgelukte volbrenging zijner opdracht terug-gekeerd. De onderzeeër bracht op deze vaart onder andere den Franschen bawapenden stoo« mer « Hérault » tôt zinken ea maakte eea kanon buit. Ti BERLIJN, 6 Juli. — Officieeî. — Nadat reeds op 28 Juai, lichte Duitsche zsefarachten die vooruitgevaren waren in de Nooidzee, dea' Engelschen stoomer «Brusssl», varende tusschen Rotterdam en Londen hadden opgevangen," en het schip met zijne lading naar Zeebrugge hadden gsstuurd, werd gis ter morgend vroeg de Ecgelsche stoomer «I,estris», komende vaa' Liverpool niet ver van de Engelsche kust ia Hoofden door esn gedeslto onzer hoo^e-zee-strijdkrachten opgebracht, ten einda als prijs te worden in beslag genomen. BERLIJN, 6 Juli. — OfficieeL — Zoadagf' 2 Juli, werd een begeleide transport vaa aegèa Duitsche handelsstoomers op de vaart naar. Swinemunde, ten V^Ien van het eiland Oeland, door eenen vijaodfaijken ondereœër, zonder voorafgaande waarschuwing:, onder water aan-.' gevalien. De torpedoloopbaaa werd duidelijli' gezien, alsook twee sterke wafcergolvingen, dieS door het afschieten der torpédo veroorzaakï' waren. Het torpedoschot ginggelukkigerwijze tusschea de handelsstoomers door.De bewapende begelei-dingsvaartuigea, die de stoomers veigezeldeni' draaiden onverwijld af naar de plaats waar dé onderzeeër vermoedelijk zich bevond ea ver-1 joegen hem.De begeleiae transport is ongedeerd te Swinemunde binnengeloopen. Hiermedé wordt, vastgesteld, dat vreedzame Duitsche handelsstoomers door eene vijandelijke duikboot» zonder voorafgaande waarschuwin&oader watet werden aangevallen. De oversto vaa den admiraalstaf der mariné/ Officîsele Oostsnrîjksche bérlchten WEENEN, 6 Juli. — Ofûciëel -vordt medel gedeeld : Russiseh kri}gstooiteel. la Bukovina niets van belang. De gevecht&fei ten zuiden van den Dniester dureu voort. v Bij Sadzawka gelukte het dea vyann met) overwegenda strijdkrachten in onze stelling; binnen te dringen. Wij bezettedenop seneuit-' gestrektheid van zes kilometers eeaedrijduizend passen westwaarts ingerichte lija ea sloegen aldaar verdere aanvallen af. Ten Zuid-Westen en ten Noord-Westen vaa Kolomea behielden wij onze steliingen trots alla pogiagen van den vijand. Ten Zuid-Westen vau ' Buczacz trokken wij oas front aa heftige 1 gevechten aan de Koropiec-beek terug. In] Styrknie, ten Noorden van Kolki werd ook gister verbitterd en met afwisseleade kaaseii^ gestreden. Italiaanseh krijgstooneel. k De gevechtsbedrij[vigheid op het zttid-weÊteliiç krijgstooneel was gister gering. Zuid-Oostelljk krijgstooneel. Aaa de Neder-Bojusa schermutselingen. Qorlog in BEL^IE en FEMKEIJ^. Fransoh berichten. — (K. V. Z.} I PARIJS, 5 Juli. — Ten Noorden der Somnjf zijn wij opnieuw aanvallead opgetreiea e» hebben eene linie vijandelijke loop^rachten be-mcîster'dtert Oo.'ei van C t : l ■ i.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods