De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

378 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 23 March. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 11 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rr1pg1n216/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT M^mr. Miiiicï® G.DeGraeve*Ketelvest» 18 DE itLSIME PATâlBOr VrlM»g *3 Mhart 1917, Pfijs 3 ceiitiew Stoit&eha berhîhtes _ 1 fâa &«4 Sroat HweMkwaH^s^» I Etorè® ©uiisofc barlob*. « BEHLIJN, 21 Maart. Westeliik krjgstoqneel. , Bij regen- en sneeuwval geringe gevecu's-bedrijvigheid. Tusschen Ai ras en Bertiacourt, ten Oosteii van Hara, en ten Noorden van ùOiS-sons dwonuen onze verzekenngstroepen eenige jfemeDgdî- afdeelicgen van *ien vijand achleruit tetrtkken; de vijand leed hierbij zware v«r-Jiezen. Op den rechteroever van de Maas mis-lukten - au morgendvrotg twee aanvallea van de Franschen bij bat Fosses-woud. Oosteltfk krlfjsstooneel. Gevecht- n zonder beteskenis op hel voor-tçrrein.■aoedoniseh iront Aanvallen der Franschea bij Nizopole, Trnova en Rastani (Wesien en Noorden van Monas:ir) werden door ons vuur onderdrukt o£ • fgeslajjei. Niet langdurig in vijandelijke haa-den geble en hoogten, ten Noord-Oosten v :n Trnova en bij Smegovo werden door ons stor-mendeihand terugsenomen. De vijand on ruim 'e daarop het tusschenterrein. Zijn nschtelijke pogingen om de hoogten we 1er te ncmen, slaag-dén niet. In den Cema-b?og de;d ons Kesenut-Vuur een kabelballon brandend neerstors'en. Tvreedo Duitach berloht. BERLIJN, 21 Maart, avondberich;. — Buiten gevechtcn in het Somme- en het Oise^ebied, geene bijzondere gebeurtenissen. In het Oosten gelukte een eigeae opmarsch aan de Beresinaten voile. Ten Noorden van Monastir werd weder ge-Sochten.Oificieeie Oosîenrijkschs berichten VVEENEN, 21 Maart. Op geen der drie krijgs'ooneelen meldens-ttaardige gebeurtenissen. Sorlog in BEL3IS m FBANKRIJK franaohe bariohten. !' PARIJS, 20 Maart. — Van de Avre tôt de Aisne weiDig verandering tijdens den caclit. De Franschen b'ijven immer in voeling met de iDtfitschers. Het vooruitkomen is jnoeilijk geworden uit ©orzake van de vernielltig van aile verkeers-%eœa en van het slecht wedçr. De gisteren ge-toerae geschutstrijd in Champagne heeft van-ilSclit opgehouden. Geen voetvolkbedrij vigheid. Opdcn linktr Maas-oever hebbende Duitschers weer verscheidene malen aangevallen op de Fransche s ellingen tusschen het bosch van Avocourt en de hcogte 304, De Duitschers wer-«en telkens ,door het Fransche vuur terugge-Siagen en leden, zonder succès te behalen ge-Voelijie verliezen. In den Elzas patroelje-ont-inoe'inKen in het Carspachbosch. De Franschen camec gevangenen. Oreral elders rus'ige aacht. Engelsoh barlcht. LONDEN, 20 Maart. — Ten spijt van het Blinder guntt ge weer zijn wij vandaag opnieuw çen stevig siuk vooruitKekomcn en hsbben we iWdorpen van de vijandelijke bezetting bevrijd. ®nze troep-n trokken nu over de lijn Canizy, titres» en Cassee, Nutlu, Vèlu, St-Leger. Een poging van den vijand om ber.uiden Arras een tfgenaanval te doen misluk'e door on» machien-geweervuur.Wij hebben ten Noord-Oosten van Neuville ot-Vaast een gcslaagden overval gedaan en «enige gevangenen mec terujrgebracht. BUSSISCa-DUI rSCHE OORLOÏ Rtissiàeh çtuechtsterrein. Sr-PETERSBURG, 20 Maart. - Op allé «onten is de toest»»d enversndeni* | Oostenrijksch-lta!iaanscha oortog | ttalla&uccfe baricht. ROME, 20 Maart. — Den 18^» is de werk-zaamheid van het geschut langs het geheele front toegenomen. Het was drukker in de weer bij de Tonale (Camonica-dal), in de streek van de Pascibio, op de hoogvlakte yan Asiago, in het vak van Tolmein, beoosten Gôiz en op den Karst. Verkenningsafdeeliiigen vraren levendig Slaags. Op da hellingen van de Dosso Cassina, ZuiJelijk van bet dal van Loppio, bezette fen Italiaansch détachement een voorpostvan den vijand. Ilet bemachtUdc munitie en a.nder oorl gstuig. . ' Krachti^e bedrij vigheid in de lucht heeft >' vele gevechien geleid. Een vijandelijk toes'eî werd op de hoogvlakte vun Asiago geve'd. De vliesen; zijn serangen genomen. ÔP ZEE. XStt'stsche Kamonnearboot door de bemaa-ning yernleld. Uit Hongkong wordt gemeld : De Duitsche kanonneerboot Tsinglau werd door eene ont-ploffing in de Whrampaiivier tôt zinken gebracht, KRUISEKS OORLOaderDUIEBOOTBM KRISTIANIA, 21 Maart. — Volgens eene mededcelitig der Eugelsche admiraliteit is de Stavanger stoomboot « Expédient », 680 ton, in de Noordzee in den grond geboord. LONDEN, 20 Maart. — Het Fransche zeil-schip « Jules Gomez, » werd den 12 Maari in den grond geboo:d. De oproerige bewegiog in Rusland. ROTTERDAM, 21 Maart. — Reuter meldt : De vloot der Zwarte Zee he^ft zich aan^esloten bij de revolutionnairen. De hondlng der werklledea. PARIJS, 21 Maart. — « Le Journal des Débats » meldt uit St-Petersburg : Het bijzoa-der revolutie-komiteit der radik.l.n en socia-listen in Qstrow bij St-Petsrsburg koos den socialist Tsch-idse tôt komi eits-voorziïter. Tscheidse heeft oatslag genomen uit de voor-loopige regeering. RÔTTEi<DAM,21 Maart.—Volgens de «Nieuwe Rotterdarnsche Courant » meldt de «Times » uit St-Petersburg dat na eene tusschenpoos van vier weken,Zondag vroeg de dagbladen weer versche-nenzijn.De dagbladverkoopers werden bestormd. De socialisten en de sollaten gaven hunce eigene bladen uit. Ce toon der nieuwe niet gecensureerde per9 is in het algemeen patriotisca. De leidende bladen toonen de noodzakelijkheid aan, den ooilog in nauw bondgenootschap met de Bondgenooten voort te zetten. Er wordt op gewezen dat verscheidei.e ge- i ruchten, die verspreid werden, enkel tpt doel hebben soldaten en ammunitie-werklielen te oiltmoedigen. Daartoç behoorden beweringen als deze aat de Duitschers opgehouden hebben te strijden. De volksleiders werken gaame met de aan-voering dat er gevaar bestaat van eené tegeu-omwenteling dcor de reaktionnairen. . Zij vertoonen aan werklie en en soldaten dat het gevaarlijk zou zijn in de huidige omstandig-heden weder aan het werk te gaan. Niett?genstaande hebben zij onder den invloed yan gematigde elementen toegestemd, dat (fe dagbladen weer verschijnen en dat de trait»-dienst hernomen wordt. Om de nadeelige propagande tegente werkep, heeft de nieuwe regeering het aoodig geacht! een persoon tôt opperbevelhebber ie benoemen, die niet mei het Huis Romaaow verwantis. Ora dezelfde red. n heeft men het vaor raad-zaam &ehouden de kwestie der troonopvoîging open te latèn. Het Komiteit der soldaten en werklieden heeft eene groote vergadeiing gehouden in het Tau-riscli Palei3. In het geheel waren 1300 personen aanwezig. Dau- er maar -iûO zetels voor afgevaardigden voorhanden zijn, werden de andere 900 op de minisierbanken en de tribunen voor pers en publiek geplaat^t. Tscheidse zut voor en kondigde onùer bijval de aankomst der Internationale aan. Daar het bleekdatde vergadeiing niet in staat was de dagorde af te wtrken werd besloten bet getal der afsevaaidigden te beperken. — Omtrent de keizers van Rusland uit het Huis i< omanof-HoIstein-Gottorp en hun lot yolgen hier enkele aanteekeningen : Dit Huis kwam in 1762 met Peter III aan de regeering; hij werd door zijne gem-ilinCatha-rina II van den troon gestoo-en. Later is hij door samenzweerders vermoord. Catharina (1762-1796) werd opgevolgd door haar zoon Paul I. Zij we:d in 1801 door een samenzwering gedood. Zijn zoon en opvolger, Alexander I (1801-1825) stierf als Tsaar ea zonder dat hij van den troon was gestoo'en. Nikolaas l had bij zijn optreden met eene samennwering te kampen, die onderdrukt werd. Hij regeerde echter tôt 1855 en s ierf zonder den troon te verliezen, Zijn zoon, Alexander II, werd, naar men weet, in 1881, door de nihilisten vermoord. Alexander III, die in 189"4 overleed, werd opgevolgd door Nikolaas II, die thans door de omwen'eling tôt afstand-is gedsvongen. De Tzaar ln XiW&dla. — De slaohtofferi der revolutle. AMSTERDAM, 21 Maart. — De St-Peter-bur>sche briefwisselaar van den « Times » meldt dat men wegens het gevaar eener tegenrevolutie daarmede tevreden is dat aan den Tzaar toege-la'en worde naar Lwadia te gaan. De nieuwe ministers vo'gen echter de ver-nui i ,e 'aktiek des Amerikaanschen cowboy die met eene doorirekkende koekudde te doen heeft. Hij moet trachtea nog sneller te rijdeo om de kudde den weg af te snijden. Dat schijnt de eenige manier te zijn op welke men eene ramp in St-Pe'.ersburg kon vermijdea. In het werklieden-komiteit heerscht eenige opschudding teagevolge der inhechtenisneming Van twee med".leden, wier naamop eene policie-spiojnenlijst ontdekt heeft, welke men in het ministerie van bui'enlaadsche zaken heeft ge-vonden.In de hospitalen van St-Petersburg '.verden in de laatste week 1960 gekwetsten behandeld. Het geheele getal der dooîen en gewondea in Si-Petersburgoveruefi 2500. In Moskou werden 6 personea gedood en 8 gewond. FRANKFURT-AAN-MEIN, 21 Maart.-Aan de « FrankfurUr Zeitung » wordt uit Stockholm gemeld : Volgens overeen^temmende berichten beloopt het getal slachtoffersderstraatgevechten ia St-Petersburg, ten minste 4000 dooden. Het ge al der gekwe'stcnis niet bij benadering te schatten, maar moet ten minste het dubbele bedragen. De hospitalea en krijgsveibandhuizen zijn overvol. VersoUillâg» berichten. ROTTERDAM, 21 Maart. — De yoormalige minister van financiën, Bark is weer in yjrijheid geste'd. Waar chijnlijk zal in het kort eene vrîjheidskening uitgegeven word n. GENEVË, 21 Maart. — Zooals Ha vas uit S*:P«tersburg meldt heeft de voorloopvge xjegw ring besloten aile p*ovincîe-gouverneurs en onder-gouvernsurs af te zetten en za voorloopig te vervangen door Sem two-voorzitters. De plaatstselijke po'icie wordt door milic.e vervan^en. AMSTERDAM, 21 Maart. — Uit Washington meldt Reuter : Uit zeer goede bron wordt be-richt dat het Staatssekretariaat voor den Gezant in St-Petersburg onderrichtingen he^ft gereed-gemaakt voor de erkerning de' nieuwe Russi-sche regeering dcor de Vereenigde Staten. Oeruohten. LONDEN, 21 Mairt. — et Daily Tcle«raph » me'dt uit St-Petersburg van Zondag vroeg : Genf rail Iîusski heeft de bodsn der révolutionnaire regeering bij hunae avikomst in het legerkamp doen aanhouden. STOCKHOLM, 21 Maart. — « Stockholm Tidningen » schrijft : De gendarme'ie-overste in 1 Tornea deelde mede dat het bevolen is geworden de 600.000 gendarmen van Rusland, waaronder 150.000 officieren, naar het froat te zenden. ZURICH, 21 Maart. — De «Neue Zuricher » brengt eene depeche der «Neue Korresponden^» uit New-York: Volgens die berichten zijn in Washington officiëeie en bijzoadere btrichtea ontvangen, volgens welke Brussilow tôt opperbevelhebber is beaoemd van aile strijdkrachtett te lande. De Taar en de Tsarin gev&ngen gez,et. LONDEN, 21 Maart : — Uit St-Pe'ersbuvg wordt gemeld dat de regeering bevolen heeft, dat de gewezëa Tsaar ea zijne gemalin als gevangenen zouden worden aanzien, en naar Tsarkoje Selo gebracht. Generaal Alexejew zal aan de afgevaardigden Bonoikow, Berschinine, Gribonino en Kalinine, die naar Mohile -v werden gezonden, een detachement ter besebik-king stellen voor ao bewaking van dea Tsaar. Verklarlng- der Afgevaardigden der werklieden. I)e Temps verneemt uit St-Petersburg : Het komiteit der afgevaardigde werklieden kondigde volgeade ve;kla\ing af : «De regeering die samengesteld 1s uit gema'igds elemen en, heeft eeae reeks hervormingen aan-gekoadigd, die zij gedeeltelijk nog binst den oorlog en deels ua dea oorlog, voornemens is te "verwézenlijken. Eenige dezer bervormingea moeten onder de demokratische massas ia net laad vreugde ver-wekken. Derhalve zullen aile Russische demo-kraten van de nieuwe regeering hunnen steun verleenen. Solda'en en officierea zul'.ea wederzijds achting hebben voor elkander ea in de militaire kaste het vertrouwen doen heerschen ». De afgevaardigden-werklieden verzochten Keren.îki, van de nieuwe regeering deel te maiten onder roorwaarde dat do voorgenomen maa regelen en bervormingen nog binst den oorlos zoudea doorgevord worden.Het manifest der regeering zou benevens de bandteekeas der miaisters ook deze dragen van Rodzianko. Bovendien zou aan bet programma der roor-loopige regeering een bijroegsel toegevoegd worden, volgens betwelk aile nationaliteiten ia het Cz .renriik huane lotsbestemming zelf zouden beschi. ken ea bunne besebaving vrij elijk kunnen ont'.vikkelen. Een bij son 'er komiteit zou worden samengesteld gelast met te vraken op de handelin;en der voorloopige regeering. Dat Komiteit zou bestaaa. uit leden van den raad der afgevaar Jigdea werklieden en ui» milifairen. * * * De « Petit Journal » veraeeint dat eene ber-Torming van het nieuw ministerie werd in hel oog gevat. De radikalea en socialiftea hitsen aan werfcstaking, ter oorzak» vaa aet gebrek «an koleo.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods