De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

313 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 01 May. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 01 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3775t3hh3f/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

<,»■■■ -5 allen en parket, l fr. ; Parterre en voor-t^tels, 50centiemen ; 2* rang, 1* en z* am-iphitheater, 30 centiemen. uit de Vlaanders. DronflCIl. — Verlorea. — Op den weg fcan Diongen naar Baarle, twee pakkei, Ûe eene maïs en de andere behangpapier ànhoudende. Vriendelijk verzoek ailes terug 4e brengen bij den heer kommissaris van JDrongen. WaarSChoot- — Een schaarslijper by de larven gepakt. — Vrouw Hortensia Crom-heecke, echtgenoote van Jules Coopman, jherbergier en winkelier, had op den koer harer wonirig een zwarten satijnen rok ge-hangen. Eensklaps bemerkte zij dat het $î:leedingstuk verdwenen was. Dadelijk verwittigde zij den heer policie-kommissaris Bouchier, die na de vrouw bnderhooid te hebben een onderzoek ïnstelde. Vermoedens vielen op eenen jschaarslijper die daar in den omtrek met zijn Jwagentje was gezien. De heer Bouchier sprong op zijn rijwiel jfen reed de gemeeute af. Op de baan van Êek'.oo naar Waarschoot, ontmoette hij den Schaarslijper, dien hij verzocht mede te ïsomen naar zijn bureel. De man dieeerst watopmerkingenmaakte, feing ten slotte gedwee mede. Het wagentje werd op het policiebureel jonderzocht en de veimisterokeruitgehaaid. De vrouw va" den schaarslijper beweerde lien rok langs de baan ge^ouden te hebben, Door vragen in het nauw gebracht, moes-"*Sn zij ten slotte bekennen, den rok gestolen ;e hebben, terwijl vrouw Coopman ia haren jwinkel bestelde. Tegen den schaarslijper, de genaamde I)e Gr..-, die woonachtig is in de Kielcen-Btraat, te Gent, weid pioces-verbaal opge-Jpiaakt.Zasnsrij'sm.—Sehielijke dood.—Aug.Van îHerrebroeck, bakker te Zomergem, wijk Heeke,isschielijkoverleden; hij heeft eeaen £oon ten strijde voor het Vaderland. — De Daitsche ovcvheid heeft ous ter kennis feebiacht dat : 1° de paarden die op 5 en 6 Januari laatst goedgekeurd werden ; 2° de paarden die jBinds 6 Januari tôt 1 J uni 4 jaar oud zijn of Worden, Maandag te Eekloo moeten ten-toongesteld worden in de Boelaarstraat, om 8 ure 's morgends. , De paarden moeten voorzien zijn van een jhalster met 2 koorden of eenen teugel met toomen dragen. Degene die zouden ver-gu:men, ter plaats te zijn met hunne dieren of wel die te laat komen, zullen gestraft woiden met eeae boete tôt 3000 mark. Sictdinge. — Openbure voordrachten zuiien gegeven worden over fruitboom-kweek, door Léon De Loof, staatsvoor-drachtgever, te Gectbrugge, op de volgende SJondagen : 2 Rlei, 13 Juni, 4 en 18 Juli, telkens om 3 ure namicîdag. Men zal ver-gaderen aan de statie. Vî}v©-S4-Klooî. — Parket. — Het parket ■Van Kortrijk is alhiôr afgesfapt om een onderzoek in te stellen noperrs de akelige ontdekking van een verminkt lijk, zooa's in pns biad gemeid weid. , Het lijk werd ontgraven en geschouwd Waarra er ook verscheidene lichtteekénin-feen werden van genomen. Het onderzoek Wôrdt voortgezet. Oorlog in België en in Frankrijk WÎBÎ.RÏJI>SH. f Veïoîlroom vas» Evea-gem. — De koersen van Zondag aanstaande, 2 Mei, Jbeloven eens te meer prachtig te zullen zijn. Oordeel liever naar de lijst der ingeschreveD fenners: I Alla rijders: (50 km. met 5 klassementen), pemuynck, Gent; Vernest, Oostakker; paelens, Gent; Devrieze, Zijngem; Mathijs, j ^cevergem; Maertens, Gent; Dossche, id. ; Van Laere,Oost-Eek!oo; Criel, Gentbrugge; f. Dhondt, Gent. liegi/uielingen : (30 km. in reeksen), Van Rentergem, Van Waes, Lapin, Berger, Goeghebeur, Geerînckx, Deroo, Martens, De Clercq, De Meyer, Claeys, M. De Beul, J?iaetiiick, Coquyt, G. De Beul, G. De Meyer, De Backer, Antbeunis, De Craene, X)hor.dt. Begin om 2 1/2 ure stipt. Prij*en |àer plaatsen : 1 fr., 50 en 25 ctm. 3400 V03TBAE,. i Raslng Citai», Genîbragge. — Zon-idag, 2 Mei, om 2 ure, St-Pietersclub tegen het uitstekend scholieren-elftal van Kacing Club. Om 4 ure, twee elftallen van RacLng Club. Ingang : 10 en 25 centiemen. j Voor het voilgend seizoen, a!s opentng, jheeft het Bestuur van Racir.g beslist een jgroot toernooi in le richten voor elftallen /Van leergestichten : tournoi inter-écoles. âaa de hssran Hofbouvvers. ^ Door deee breng ik ter kenni? aan de belang-!Ji-bbenden, dat de nieuwe Apaisas Maôam'a ^ug. VAN &A.MME, in tien handel worden f>eb: acht. Deze nieuwigheid komt voort uit de Azaleas Mad. PE t'RICK, en heeft dezelfde vorm van bloem eu hoedanighcdea. \ Voor inliehlingen : bij A(;g. Van Damme-ivEW»Es, te Lookriati-, of Fkaks De Somkr, 'Ct.d • Barree', te St-Amandsbers'. Ô42L Oorioj in Beljië en in frankrijk. DuitBche berichten van het Groot tioofdkwartier* Westelfjk krl|gstooneel. BERLIJN, 29 April. — Sedert gisteren namiddag valien de vijanden orafgebroken onze stellingen aan den Wester-oever van het kanaal ten Noordeti van Ieperen, aan de boorden van de Yperlée, bij Steenstraete en Het Sas aan. Ten Oosten van het kanaal vielen zij gisteren avond onzen rechtervleugel aan, doch zonder uitslag. De aanval geschiedde gelijktijdig en gemeeazaam door de Fran-schen, de Algerianen en de Engelschen ; de vijand leed groote verliezen. Het getal kanonaen welke wij bemachtigd hebben, ten Noorden van Ieperen, is thans geklom-men tôt 63. De vijand heeft vruchteloos mijnovens doen springen in de nabijheid van den ijzerenweg van La Bassée naar Bethune en in Champagne, ten Noorden van Mesnil. In de nabijheid van Mesnil hebben de Franschen 's nachts de stellingen aange-vallen, welke wij den nacht te voren hadden bemachtigd, maar zij werden met groote verliezen afgeslagen. De Fransche soldaten die krijgsgevangen werden genomen, verkeerden in eenen jam-merlijken geestestoestaad; zij sidderdea van angst en zegden dat hunne officieren hun gezegd hadden dat zij dadelijk zouden door dea kop geschoten worden, indien zij in onze handen vielen. Aan de Hauts-de Meuse, ten Zuid Oosten van Verdun, zijn wij eenige honderden meters vooruitgegaan en hebben onze nieuwe positien verstevigd. In de Vogeezen is de toestand niet ver-anderd.OostelSjk kpi|j?3tooaeel. 29 APRIL. — Ten Zuide van Kalvaria hebben wij het dorp van Kowale en de hoogte ten Zuiden van die plaats bezet. In de nabijheid van Dachowo, ten Zuiden van Sochazsw hebben wij een steunpunt der Russen ingenomen. Uit Framsehe bront PARIJS, 28 April 11 ure 'savonds. — De dag verhep betrekkelijk lcalm. In België bleef de toestand onveranderd. In Champagne namea de Duitschers, in de streek van Beau-Séjour, drie meters onzer vooruitliggende loopgrachten in. In de Argonnen werd eene aanvalspoging nabij Marie-Thérèse door ons vuur gestuit. Bij Eparges schiet de vijand doch valt niet aan. Evenzoo aaa Hartmaasweilerkop. Lit SEngels che bron : De strijd ten Noorden en ten Noord-Wes-ten van IJper, duurde gisteien den gan-schen dag vooit. Da veldslag bij lepsren en Eiksmnide. Het Engelsch blad « Dai'y Chronicle » verneemt uit Noord-Frankrijk : De veldslag bij Ieperen en Diksmuide woedt heftig voort, doch de strijd heeft een gansch ander karakter aarigenomen. Beide partijen hebben loopgrachten ingenomen. Zoowel onze troepen als die der Duitschers kiijgen aanhoudend versterkin-gen.De Duitschers beschikken in Drie Grach-ten en Zuidelijk vaa Poelkapelle over niet min a's 120.000 mannen. Sinds den veldslag aan den IJzer, werd er in België en in Fransch-Vlaanderea nog zoo hevig niet gevochten. De gevechten om den heuvel^ 60, en bij Neuve-Chapelle kunnen bij deh huidigen veldslag niet vergeleken worden. De « Journal de Paris », zegt ook dat een groote veldslag geleverd wordt in de streek van Diksmuide. De Duitschers voeren ge-stadig versterkingen aan het front. Hun inzicht schijnt den Engelschen vleugel te doen v/ijken ea naar Ieperen vooruit te rukksn. lieiiMFisoÉ eorïog. Uit Rasslscbe bron s ST-PETERSBURG 29 Apri!. — Onze troepen leverden aan den Hangiadukpas, in Aibeidschan, een kiein gevecht. Aan de overige deelea van het front hadden geene ontmoetingen plaats. In de Karpathen Het Tageblatt verneemt uit Geneve : Uit Siïit-Petersburg wordt gemeid dat aan de zuidelijke helling der Karpathen, een groote velds'ag aan gang is. De vijand heeft den strijd hernomen met eene heitige beschie-ting op gansch het front. Men verwacht in Rusland met groote belangstelling den uitslag van den veldslag. Het optreden der zware vijaudelijke artillerie wordt aanzien a4s het voorspel van doorslaande krijgsverrichtingen, en eenen opmarsch over gansch het fro-ît wordt ver-wacht. ten weâeriaRosch g^zantschup bij den H. Stoei. Wij hebben destijds gemeid dat een bekende Hollandsche geeftelijKe Dr Nolens, lid der Hollandsche Tweede Kamer, naar Rome was gereisd, waarschijnlijk met eene opdracht der Nederlandsche regeering betreftende de insteiling van een Neder-landsch gezantschap bij den H. Stoel. Naar men verneemt werd de zending van Dr Noîens met goeden uits'ag bekioond, zoodat er aile hoop bestaat voor het tôt stand komen van voorzegde officiëele betrekkin-gen tusschen de Nederlandsche regeering en het Vatikaan. BtiMiiLUi" JB1_ L'! i.L-LJJ DEINZE. —28 April.—Aardappelen, ioo kgr., fr. o.— a o.—. Boter, de kgr., 3.5o a 3.70. Eieren, de 26, 2.60 a 2.76. Hespen, per kgr., 2.70 a 2 90. Kiekens, 't koppel, 6 — a 8.—. Viggens, 't koppsl, 110.— a 120.—. ngaa—e»«awe—BBWBan VB M PITIE TE GENT, 2, Dendermondssliensleenwegt 2 bij d'heer Jak COLLE. Deurwaarder TACK, te Ledeberg, zal op 3 Mei 1915, om 10 ure (uur Belfort), verkoopen : Schoone drooge nieuwe houtwaren ?an aile lengte en breeite, zooals olm-, eiksn-, beuken-planken, kanadabert en bijzonderlijk eene groote hoeveelheid eikenhout. Komplant m"t 10 Crêma de glacekar Jongeling met machien, te huren van 24 jaar biedt zich ot te koopen, Drongen- aan als bmnenknecht, schen steenweg, nr 102, reeds gedifind heb- Gent. 3420 bende. Zich te bevragen ma.ii.nii» ■ „■» Antwerpschens'.eenweg Appaptement 5, Gent. 34>3 te iiuran. Zich te wen- ,ln „ den Donkersteeg, nr 4, „ . , Gent. 34! 9 Meisje EflïfM?1"™" van 28 jaar, vraagt in ïjaicg-m de stad plaats als ivleid, Plaats van iijdelijken waar geen wasch is. ondsrwl^Z3? open. Schrijven tea bureele Oiimiddellijk0 indienst- dezcs V. H. 3410 tredin,?. Aanvraag aan " ' 't Schepenkolle^io. 'n 3416 Te haren 'â'e hUPSlï Brurgeralinlzen, zeer te Ledeberg, dicht bij droog, bestaande uit de stad en tram : Schoon salon, eetplaats, corri- groot en geriefelijk dor en trapzaal groote Burgershuis, hebbende: keuken, 3 slaapkamers Gelijkvioers : Salon, en zolder, gaz, goed eetplaats,keuketi.wasch- water, g ;l?gen te Sint- huis ; 2 verdiepen, vijf Amand^berg, Molen- slaapkamers, mansarde. straat, te^en de Prinr- Kaîl Ook in kwariitren Albertstraat, op 5 minu- verhuurd worden (des- ten van den elektrieken noods met ma,.azijn, tram. Huurwaarde mits kleinen opleg). s'echts 25 fr. per maand. Prijs37,50fr.permaand. Voor verdere inlich- Z clitebevrageniBrus- tingen zich te wenden selschenstesnweg, 112, Kunststraat, 62, Sint- Ledeberg. 3414 Amandsbsrg. 3418 B"u.:rQrQx-s-tarici van Qeix-fc Overlijdens van 3o April. Leonia Vermeersctt, 59 j., z. b.t Kleine Bellevue- straat, 23. Arthur Janssens, 1 Ledeberg. Joanaade La Vienne, echtg. Van Schoute, 68 j.. z. b., Nachtegaalstraat, ' 12. Adelaïda Claus, echtg. Lossie, 63 }.,-z. b., Groen-dreef, 113. Alice Vermeersch, echtg. Buyck, 49j.,z. ber., Lina;e Steenstraat, 19. Kocstantiin Van Nieuwenhuyse, 57 j metser, Rabotlaan, 185. Pieter Van iloorde, 7 m., Palingstraat, 88. K irolina De Wachter, echtg. Pyan, 31 j., fab., Zonneb'oemstraat, 23/1. Ceboorten van ag April Jeannetta De Coster, Zomerstradt, 3, — Albert Gistelinck, Heuvelstraat. 86. — Lo de wijk Van Burin, Lange Steenstraat, 11. — Blanche Franck, Heuvelstraat, 6S, — Maria Larnoe, Maltebrug-straat, 122. — Yvonne Billiet, Haspelstraat, 36. M'^rietta Alle^ne, Drongenschens'esnweg, 136/1. ; MHnheer Emiel Buyck ; Mijnheer ^ Jozef Buyck ; Mijnheer Richard Ver- Si Jgâ mèersch ; Mijaheer en Mevrouw Jozef f'M, Van Damm;-Verme?rsch • MejufFer 'h Mathilde Ve-mesrsch , Mijnheer en |1 Mevrouw Emiel De Rycke-Buyck en iÊ hun kind ; De familie Vermeersch ; De |||j ffà familie Buyck, fe hebben de droefheld UEdhetsmarteliik f,M e;i orherste'baar verlies te melden, ÈS ggî wellc zij komen te ondergaan in den î^?| persoon van hunne echtgenoote, moeder, g|I j zuster, schoonzuster, moei en niclit, MEVROUW fe ftlice Vepmeefscbl fefl Geboren te Gent, den 30 Mairt 1866, en S aldaar overleden clen 29 April 1915, & WM voorzien van de Rechten onzer Moeder t.V* |p de H. Kerlr. S De lijkdienst (liik tegenwoordig) zil ||t i,® plaats hebben Maandag 3 Mei, om fe Pâ 9 1/2 ure 's morgends, in de parochiale kerk van St-Stelanus (Augusiijnen). Ûs'i Mea vergadert in het gesticht der pa H. Familie, Fabriekplaats,om 9 1/4 ure. fÊ &È Vrienden en kennissen worden ver- ^ tâ zocht dit bericht als uitnoodiging te ^ Mp willen aanzien. 3125 IDe heer Doktoor en Mevr. Cremers ; fÊ hunne kinderen Robert, Léon, Julienne en Jean ; Mevrouw Léonard Blancaaert, g.. haie kicderen, kleinkinderen en achier- p kleinkinderen ; De familie Cremers ; m De familie Blanchaert, melden UEd met innige droefheid het || p overlijden van hunnen teergeliefden §| ^3 zoon, broeder, kleinzoon, neetenkozijn, eS I MIJNHEER ^ j André CREMERS I i Geboren te Ztv(jnaarde,den 19 Oktober p jSgj., en aldaar in den Heer ont■ || ? slapsn. den 28 April i.qiS, voorzien §w van al de Rechten onzer Moeder de Bia H. Kerk. De plechtige lijkdienst, gevolgd van de gp ; teraardebestelling, zal plaats hebben P; i Maandag 3 Mei. om 10 ure des mor- ig ; gends(B.u.), in de parochiale kerk van h i Zwijnaarde. M i Ingezien de huidige omstandigheden '0 i worden de fimilieleden, vrienden en jgjj i kennissen verzocht dit bericht als uit- âg i noodiging te aanzien. «J Wees faam lu tiwa gebedan tndaohttg. ■ 3409 Zwijtv a' de. Jr'lS. ^ Mijnheer en Mevrouw J. Heursel- tel jg£ Duyvewaardt, hunne kinderen en klein- B §•1 kinderen, fe ^ melden U met droefheid het afsterven ps ^ van hun geliefde dochter, zuster,schoon- ggi m zuster, en moei, g| I MEVROUW | ODiliR HEO^SEIi I echtgenoote van den heer ART H UR D03T M Geboren te Gent, den 18 Maart 1891, ea pi m? god'ruchtig in den Heer oatslapen, û'i % dexJ2GApiil 1915,te Homberg(Duitsch- g ^ land), voorzien van de Rechten onzer fS] Moeder de H. Kerk. P Eene Mis tôt lafenis harer ziel zal ijp| gelezen \vo;den Zaterdag 1 Mei, om fe 10 ure (B. u.), in de parochiale kerk van p jfaj St-Michiels. Gezien de huidige oms'andighedea, P? Si worden geene rouwbrieven gezonden. p| ^ Vrienden en kennissen worien ver- gj-|| zocht dit beiicht als dusdanig te willen fe, aanzien, y-' Wees liaar gedachtlg1 In uwe g ^ gebsâea. ^ 3413 || Mijnheer en Madame Alfons De p ^ Lathouwer, geboren Eleonora Saelens ; p g Mijnheer en Madame Arthur De Lathouwer-Kesteleyn ; MeiuffVr Mag- M dalena De Lathouwer ; De familiën De || 0 Lathouwer, Saelens en Kestelyn, p melden UEd. met diepe droefheid het gg pijnlijk en onherstelbaar verlies dat zij || komen te ondergaan do ir het afs'.ervan g| îj van hunnen teergeliefden zoon, broeder j^j g en schoonbroeder, p Wiliem-Charles-Mapms | DE LATHOUWER I 1 Korporaal bij het Ie reg. karabiniert |^J Geboren te Gent, den 22 Oktober 1890, || g gevallen op het veld van eer den 22 & r'| Oktober 1914, en aan zijne wonden ic !het hospiiaal in Engeland overleden, jgj den 1 Januari 1T15. Het lijk zal later afgehaald en met een plechtigen lijkdienst bijgezet worden g in den familiekelder te St-Amandsberg. jga Bru;selschensteenweg, 149, Le ieberg. i f i fe Mijcheer Robert VAN MULLEM ; De familie VAN MULLEM ; KJl De familie ANS EAU, & hebben de droefheid U het smartelijk verlies aan te korrdigen van hunnen ra p beminden broeder en bloedverwant, MIJNHEER p MAURICE VAN MULLEM || zoon van wijlen |â IACHIEL en ADÈLE AWSEAU 1 korporaal bij het sa* linieregiment Geboren te Gent, den 23 November 1896 en voor het Vad rland g sn uveld op gl het slagveld te Hau hem-Si'e-Mar-gueiite, op 18 AuguStus 1914. De plechtige lijkdienst (lijk teg»n-wo'.rdig), zal plaati hebben Diasdag 4 Mei, om 9 1/2 ure 'smoraends, ^B. u.) p| in de parochiale keric van den Heiligen àt*| Paulu.s, Smisstraat (Kortrijkschepoort). ' i 4 De Damenmissen zullen geschieden feg gedurende den dienst. De teraardebestelling zal gesch^edeo op het kerkhofder Heuvelpoort.teGent. Vergadering aan de St-Lievecspoort, om 9 ure (B. u.) Wees hem iEïdaelîîiîï. ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods