De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

677 0
06 October 1914
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 06 October. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 04 December 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/mp4vh5d57x/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR = DE LANDWACHT BE KLEKi'S PâTElûT rasas? > Kousen voor de soklaten Gift van drie paar kousen van Mad. Wed. S..., Cent. Een kilo saaiette van mad. wed. Ysebaert, Borluutstraat, 10, Gent. Mcj. Cosyns, Gent. . . . . 2 fr. « Yoor den Vredc », R. R. Schaap- slraat, 16, Gent 5 fr. j Aile gifteri in geld en in saaiette worden pa*. Sen onze bureele met dank aanvaara, Wij zorgen voor de rcst. De Eorw. Zusters van 't kloosler le Bevere-l)ij-Rousselare liebben bij de be-goo.de inwoners inzamelingen gedaan en zullen ook kousen docn breiden voor de solda ten. psi einde vaq Doi^cpnd Voorzegging van BroederJoannes deoo.) De Figaro van 17 September herinnerde aan de zonderlinge en verbazende voor- < zegging van Bioeder Johannes, ten jare 1GOO j in de Latijnsche taal geschre"en. Dit visioen dat thans bijna volkomen bewaarheid woidt, vereenigt in zich aile echtheidsvoorwaarden. Om den tekst dien wij hier laten volgen te begrijpen neme men goed de volgende nota in acht : Het Lam • Belgie ; de Haan : Frankrijk ; de Luipaard : Eugeland ; de witte Arend: Rusland ; de zwarte arend : Duitschland ; de andere arend : Oostenrijk. Men bemerke wel : Aan Vers 30 « de plaats waar hij zijne wapens smeedt : West-falie ; het Berken?eld : Essen. Het is in dit i> 7aa/i>te oc/, d, dat veisnhiitdii^....^ arlt i zCfïtîingé:Oif>n bësïïsjetLe gevaeht {7.4atsen. < Vers 31 : het getal 22 is dit der Staten, de Duitsche Konfederatie uitmakende. 1. Men zal het reeds menigmaal hebben opgemeikt, want al de vervvorgers van het Lam zijn aan elkander gelijk, en al de i boozen zijn de voorloopers van den grooten i Booze, • 2. De ware Antéchrist zal een der mor.ar- i ken zijn van zijnen tijd, een zoon van Luther; hij zal even wel God aanroepen en ! < zich uitroeper: als Godgezant. î , ^ 3. Deze prins der leugentaal, zal zweren i / bij den bijbel. Hij zal zijn eigen voorstellen i < alsdenaim van den Ailerhoogste, om de t bedorvea volkeren te kastijden. 4. Hij za! slechts eenen arm hebben, doch 5 zijne ontelbare legers, die als kenspreuk j < zullen aannemen « God met ons » zullen ' l gijn als heîsche legioenen. ..5. Langen fijd zal hij handelen door list ^ en verraad, en zijne spioenen zullen de ( aarde dooikruisen, en hij zal in het bazit ! zijn vaii de geheimender michtigen. ; 6. Hij za! dok'.ers tellen in zijnen aanhang die zullen getuigen dat zijne zeuding van J den hemel ko m t. c 7. Ee i oorlog zal hem gelegenheid geven 5 het masker af te rukken, Het zal de oorlog c :niet zijn d en hij zal voeien tegen eenen .c Fjcanschen monark, doch een andere, dien men goed zal herkennen aa i dit kenteekcn 1 dat. hij in twee wekeu zal algemeen zijn. s ^ 8 AI de chiistene vo'kereu zijIIpo erin I \ betrtkkeu ?:ijn, al de muzulmannen, e i zelfs r ver afgelevene volkeren. Legers zullen ge- .- voimd wo;den aan de vier hoeken dei c wereld. I 9. Want den Engelen zullen het ver stand openen det menschen, en de derde week r zullen zij begrijpen dat het de Antéchrist is, J en dat zij a'ieii slavea zouden wo.den, \ indien zij den overweidiger niet terneer- 2 Bloegen. \ 10. Men zal den Antéchrist aan ver- j Echeidenefeiien herkennen : hij zal prieiters, s I mon kken, kinderen, vrouweo engrijsaards I s vernioorden. Hij zal gee. e genade schenken; I s hij zal doorgaari, de toorts in de hand, als S de barbaien, doch den naam van Christus § c aanroepende. 2 11. Zijne Jeugenachtige woo.den zu'len r aan d.a der kristenen gelijken, doch zijne i daden zullen zijn als deze van eenen Nero d en van Romeinsche vervo'gers. Hij za! een k arend voeien in zijne wapens, evenals zijn | c bondgenoot, een andere slechte vorst. 12. Doch deze laatsîe is krislén, eu zal n sterven onder den banvloek van paus Bcne- v diktus die zal gekozen zijn bij den aanvang v van het rijk vau den Antekrist. t . aP 14. De bul die zulks zal afkondigijîi ta 11 • veel ophef maken : de moed zal wo:d -i 'en opgebeurd, en de monark, bondgenoc-: v ■ den Antekrist zal er door sterven. "15. Om den Antekrist te overwinneW'zul len er meer menschen gedood wosde.-v da-er ooit in Rome verbleven. De macht ?a) e . noodig zijn van aile koningrijken, watt d< Haan, de Luipaard en de witte Aje-d DG- zouden den zwarten Arend niet Icif aer en overmeesteren.weiden zij nietgeholpeq^.oo: (]q de gebeden van gansch het menschdoir 10. Nooit zal het menschelijk gesïich zulk gevaâr gekend hebben, want de ^ praal van den Antekrist, ware de over\vin . J ning van den duivel. lil Want er werd gezegd dat tw itif eeuwen na de menschwoording van ht:1 „ Woo d, zal het bseat op zijne beurt me ^cli 3 worden, en de aarde met zoovele ra.ijt, ;>s-bedreigen, als de Goddelijke meiisci;- or-dirg er zegeîiingen biacht. or- 1 Outrent 't jaar 2000 zal de Anti-c ist ;00 verschijnen ; zijn leger zal in ge'al over-treffen al wat men z ch kan inbeeldc'.i ev en zu»len ook van aile sborten van sod ;ten ]le zijn ; de Mahometanen en de wilde so|d • n zal men bij de verded'igers van het Liai en aantreffen. ' 19. Voor de eerste maal zal het Larri rood zijn. In de kristene wereld zal er geen e ce! , . plekje zijn dat niet rood is. Dî lieras , de ^aarde, het water en zVfs de luc'nt, yn'ren j iood zijir, want het b'oed zal in het dbnsin ' de?e " vier elementen stroomen. 20. De Zwarte Arend zal zich op d?n Haan werpen. Deze zal veel pluimei v ;r- jjt Iiezen, dcca zal zich moediç vereik' gen met ?iine s.noren Ili - • i L > ,j,j, maar Krijgt ae nu p va « ; jg Luipaard. * 21. De Zwarte Arend zal uit het latid vai Luther oprukken, zal de Haan iangs ranei a .deren karit aanvallen eu zal het land deî? :n Hanen over d1; helft bszetien. et 22. De Witte Ai end uit het Noorden i!e oprukkende, zal de Zwarte Arend overv&l' ;n j len alsook de andere arend; de Witte Ai eue zal het land van den Anti-Kriyt geheel o ei-r- rompele r van het eene einde tôt het andue tn 23. Da Zwarte Arend zal verpHcht /ijn? :n den Haan Î03 te laten om tegen deu \V t'e 1 Arend te vechten. De Haan zal de Zwaitc Arend achternazetten tôt in he land !c<n den Ante-krist, ten einde den Witte A'o id le î te belpen. 24. De gevechten tôt hieitoe ge'evi; d, :h zuilen niets zijn in vergelijking met|riie ik welke meh in het land van Lutheréal :n beginnen. De zeven Engelen zaVen op de afde st vuur werpen uit hu-me w.';rookvaSfn. 3e (Beeld getrokken uit de Apocalipse), ^at it bereekent dat het Lam.de nitroeiïng bevèelt van het;ai vau den Anti-Christ, ig 25. Waaneer het dier (de Za^aite Arf id) ni zich zal verîoren zien, zal het woedend v or-den ; maar.den laTg zulle 1 den bek van en :n Witten Arend, de klauffen van den !uip^ -d >g en de sporen van den Haan het d'erbe-•n .dreigen. m 26. Men zal stroomen oversteken ov« de n lij'ken en de waterloooen zillen ëé ,en anderen loop kiezeo. Men zal s'ec^tiki.. n lijke/i va,n d" ede'mannen, prinsen c ; 0.**^.. fs ren be^raven, want tijdens de verw.yîe e- .slag, die zal geleverd worden, zal ook e tne ;i ontelbare be«olking hetlevenverliezen ^cior honger en pest. d 27. De Anti-Christ zal vçrschilieade Xcé :k ren den Vrede vragen, miar de zt>vfi 5, Engeleti die vooi de verdedigeis van 't J.jfoi 1, vliegen, hebben gezegd dat de viktorie rtkh r- zou aanvaard worden na de verpletteing van den Anti-Christ,juist als een strooi'r lm. r- j 28. Uitvoerders van het recht va|iî:et s, t Lam zijnde, zullen de drie dieren defeld-1s | s'agen niet eind'gen zoolang de Anti-luist i; I Eoldaten zal hebben. Is S 29. Wat het vonnis v&n het Laoà zoo is | onverbiddeiijk maakt is : dat de AntiOrist j zich uitgeeft voor een Kristen en fi den n j naam van het Lara darft optreden ert' cfyar, e indien hij niet ten onde: gii'g, de vitchten o der verlossiog zoude 1 verîoren gaa:VT :Me n krachten der hel op den Zaligmaker «udea n ; overwinnen. 30. Men zal schoon zien dat het gaen d menschenstiijd is, deze die zal gele.erd worden ter plaafs waar de Anti-Christ zj'ne g wapens smeedt. De drie dieren, verdedigers van het Lam, ! zullen de laatste legers van den Anti-Christ vernielen, doch men zal op het Berkenveld eçnen brandstapel moeten oprichten groot als eene stad, want de lijken zullen den aanblik der plaats veranderen daar zij op hoopen aan beigen gelijk zullen liggen. 31. De Anti-Christ* zal zijne kroo:i ver-liezen en zal sterven. Zijn rijk zal in 22 Staten verdeeld worden, maar geen enkel zal nog versterkte plaatsen, legers of booten ^al bezitten. i -n | 32. De Witte Arend zal, op bevel van .. 1 S Micbaël, de Turksch^ hal ve masn ui t EiMtppa I vetdrijven en er zu'len eakel Kristenen m ,ul- | Europa zijn. De Witte Arend zal z ch te ian 8 Konstantinopel vestigen. ei j 33. Een nieuw tijdperk van voorspoed en de | vrede zal beginneti. , ■d, Er zullen geene oorlogen meer zijn. Iedere len staat zal naar hartelust en recht geregeerd X>r worden. 34. Er zullen geene Lutheranen en Schis-;ht matieken meer zijn ; het Lam zal heerschen voor de zaligheid van het menschdom. in- 35. Oelukkig zij, die aan de gevaren van deze schrikkelijke tijden zullen ontsnapoen tig en de vruchte.) zullen genieten van het Rijk îet van den Geeît en de Heiligmaking der ch menschlieid, die slechts konden verkregen e- worden na de veidelding vau den Anti-Sr- 1 Christ. Bovenstaancïe geven wij enkel als curïosï-^eit, daar het zoowel met de omstandighe-den o^ereenstemt. ' . De peraoonlijkheid van broeder Toannes is ons totaai onbekend. Wij hebben er ' nimmer van hooren spreken. ^ . CENSUUR, 3e De militaire overheid heeft de dagbladen »n onderworpen aan haar toezicht of censuur, ia opdat niets zou verschijnen dat den vijind zou liunnen nuttig zijn. »n . Wij hebben 't reeds gezegd : wij hebben daar vrede mee. Het zou o is spijten uit den ;n gioa ' des haiten moest er iets in onze of M Kufe'i: oei oi-cffeïjôri WàÀ Ue5 veiueu"?^\?!g vStt '1, het Vaderland. i3j Dingen die wij wa'en zeg^én wij niet, S;i| tenzij als we denken dat het geen kwaad «j meer kan ; als er dan nog iets is dat de ' militaire o rerheid gewaagd vindt 't weze ?n zoo, wij orderwerpen ons. ;|j Doch we vinden het onbillijk dat men in 1C; on-: b ad uitvaagt hetgeen msn in andere !t. duldt. e, Zoo heeft men uitgevaagd dat Zondag jn het treinenverkeer tusschen Gent en Ant-><; werpen hsrsteid was. te Verders vaagt man inlichtingen in ons ,n b ad weg en laat men d:e staan in de andere :d Gantsche b'adeti ! ! Waa'rin echter de censuur zichzelvcn heeft overtroffen, dat is wanneer zij gelijk je Zondag, ons heeft ve boden een deel délai « ©Maiëele mededesïlisg » tedrukken, d e door den s'at van Antwerpen aan de [e dagbiaden werd gezonden, eu door aile nog verschijnende bladen gemeld werd. Als de Gentsche cencuur de oïïieleeSe lt madedBaliagen uit Antwerpen mag kortvleugelen dan begrijpen wij er niets 1) mter van ! VERZONNEN GROWELEM 1 d Een van de officieuze D-jitsche nieuws- ! ;■ ^gencies, wier hoofdbezigheid het schijnt | yilsche beric'nten te fab ikeeren en te ver- S e spreiden, zpnd vôôr een paar wekea eene 8 n aïschu welijke beschuldiging tegen de Bel- | 4.-L.^e'fiche bavolking de wereld in. p ; Niet alleen zouden» burgers een echte i \ e iranc-tireurs oorlog voeren, maar zelrs | e pouden vrouwen Duitsche so'da'en de I >r oogeu hebben uitgestoke i ! ! E l het bericht S < ging o.ibeschaamd voort : slachtofiers van 8 i de-gelijkeafgrijselijke wreedhoden liggen te 1 : a Aken in het hospita tl !.... | ; i Maa ziehier hoe van-bevosgde Duitsche 1 r zijd î zelf deze valsche beschuldiging werd i ï tegengesproken. We lezen ni. in het Amster- damjch dagblad « De Tijd » van £6 Sept. : t Maastricht, 24 Sept, (van oazen ooriogs-- korrespondent). t • Zooeven sprak ik Dr D. H. van der Goot, i geneesheer uit 's Hage, sinds het uitbrekea i 3 van den oorlog aân het Rooie Kruis-hospr- i t taal alhier verbonden." \ Ook hij had voortdurerid berich'en ga-, Iezetî en geruchten vernomen over Daitsche 1 i gewonde soldaten, door de Belgische ba- 1 3 volkingde oogen uitgestoken of op andere i i wijze verminkt. Zelfs haddea ô îgeruste < families, hier te lande vertoevende, hem ( i omirent de:e feiten vragen gesteld. 1 Opzettelijk heeft deze ieverige geneesheer j ; zich voor een onderzoek naar Aken begeven i en onder andere gesproken met prof. Mar- i , wedel, direkteur van het Louise-hospilaal -, Christ en tevens konsulteerend geneesheer van - :nveld andere Roode Kruishospitalen. groot Welnu aan dezen protessor Marwedel n _den was van de;gelijke gevallen abooluut niets zij op bekend en ook in de vergadering dezer ri n. dagen gehouden door den Akener Genees- / i ver- kundigen Kring heeft hij er geen enkele f :al in mededee'ing over vernomen. / enkel 1Tet b'ijkt dus dat de beschuldigingen der i >ooten Duitsché.ts al en grond missen. Nesn, de Beigische bevolking, heeft nooit of nergens 1 van deeigenom :o pan de i oorlog of gruwelej^JB tirepa gep.fc-gd op D ut-v-s ge .wetste I6 le Mmm osniei 1 >e en Antwerpenaara keken Zondag namid- edere dagzo-.derling op, wanneer zij op den to en «eerd det Prac;itise O. L. Vrouwkerk de Antvverp-° sche vlag zagen wapperen (Rood en wit) 3chis- ^ocri met dit verschii dat de kîeurea niet schen staan^e» niaar in dwarsloopende richtiag Itepen. n van 's bijzonder kenteekea aan- ipcen penomen door de konventie va n Genève om L Riik dehis'.orijchemonumenten tegen beschietirsg r d^r te vrijwaien. regfen °°k wapperen van op al de Anti- monumenten der stad Antwerpen soort-geiijke vîaggen. Die vlag zegt d as tôt den vijand : Schiet niet op dit gebouw, het is ee.» historisch, rïosï- artistiek gebouw dat kunstwerkea bah'îlst. !iShs" Di Aa warpsche bsvalkim innes :n er ■"-)a luitenant-generaa1, bavelhebbsr der versterkingen van Antwerpen, verzoîlrt den heer Burgemeester het volge.:d bericht ken-baar te maken : « De per onen die wenschen de verster-aaen kiujr van A twerpen te verlaten, kunneo îuiir, zulks vrijelijk doen. :jana » j^e(- js g0ecj verstaan dat, gedureade al den tijd eener mogelijke belegering, geene ooen de mmste toelatiug zal ge^even v/o dea aan i aen wie het ook zij, te ;.'g in Antwerpen t® ze ot komen. va.i f'Gët.;( £,ûr,'é-ia'nt-gersfaa!-beve^:ebber i Z . De Guise. ' I met, (Get.) De burgemiester : J. De \^os. „** 1 vaad J ut \ veze Engelsclîei h Egypte. V Londen, 5 Oktober. — De « Timef » ont- % min vangt uit Kaïro de volgende mededeeimg î deie » De opjoergeneraal van het b'Kattings-Ieger van Egypte heeft aan al de Daitschera idag ®n de Oosteurilkers die het land bevvonen, Ant- kevolen zich vôôr 10 Oktober aan te biedea bij de ki ijgsoverheden. ons Hetzeitde bevel werd in Soudan uitge-dere vaatdigd, waar de Daitschers en de Oo>ien-rijkers hunne woonplaats niet rnogeu ver-Iven iaten, zonder bijzonder vrijgeleide. sdS RM DE KINDEREN !"& VAN HET ENGELSCHE V3LK. u0° Lord Roberts heeft zijn 82e verjaatdag gevierd. Geheel het Eogelsche keizerrijk, » met koning Joris aan het hoofd, heeft dea r?a» vermaarden veldoverste g^ukgewenscht. iIClS In zija antwoord, richt lord Roberts den volgenden oproep aan de kinderen van het IE'igelsche volk : » Gij al l'en, mijne kinderen, hebt r^eds hooren sp eken van den oorlog ; gij allen hebt gehoord, dat "an aile kar.len van de wereld, onze kolomëa het Vaderland ter/. hulp kom-m. Waarom strijden wij ? Omdat het E îge'sch kaizerrijk' . ' • « lotten n;;t b eek " r, iat het nU-L"v * elrs | kleine volkeien geaiartald wo'de de i Groot - Brit'anie, al de Enropeesc*^ cht S volkeren, er in begrepen Daîtschland, had-van | den bsloofd dat nooit eeu leger den vost zou n te j zette i op den grond van het kleirte Ba'gië, » zo ider zijne toalating. che | In andere woorden, de mogendheden had-erd den deBilgische o izijdigheid gevvaarborgd. ter- Maar Daitach'aid wilde dei oorlog et : wilde de were'd onder zijne heersc'iappij )gs- nemen. E igeland heaft ailes gedran om den vrede >ot, te behouden, maar Daitschla id, zijn woo -'î iea ontrouw, deed zijne legers door Belgia spi- trekken, om Frankrijk te vero/ereo. Kinderen van het Engelsche volk, ziedaar ge- waarom wij in oorlog zijn. Het is om onze ohe belofte ta houden, om onze vrie iden U»t ba- hit'p te kome.n, om het vaandel van Vrijhekî, ère niet allean op Engeland, maar over geheel iste de were'd tedoen wapperen. God bsschei me .em de Koning en het Engelsche rijk ! Door den Bond van het Keizeirijk zii » eer geiilustreerde kaarten gedrukt, met lift fen poîtret van Lord Roberts, omringd drr !ar- vaandels van de bondgenooten en hierbovea aal aangehaalde tekst. » 3 6 - JAAR falag 6 Oklolitr 1914 B' 2 i 3 «I .. ' 11 (■ i _i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods