De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

430 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 11 June. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 12 August 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/qz22b8zt8c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT 38* iaar. Uitgever G,De Graeve, Gent, Ketelvest, 1©. 3DB IKI/EHSTE ZP-A-XHIOT? Zondag il en Maandag I® Juni 1919. Nain. 1 ift Vcrbond der Pensioenkassen van het arrondissement Gent. Bdangr\jk bericht aan de aangeslolene maatsehappijen. 1. Dringend verzoek de spaarboekjes der ïr";atschappy in te dieneu, voor het inschrijven tkr toelagen van 2 fr., voor het iaar 1914. De «.chatbewaarder zal zich ter beschikking oer bestuurledenhouden.Vrijdagaanstaande 16 Juni, in het Landbouwershuis (bureel van het Ver-bond, op het 1® vefdiep), van 11 tôt 1 ure, en in zijne woonplaats, Slijpstraat, 110, Dinsdag 20, Woensdag 21 en Vrijdag 23 Juni.Wel bemerken dat de stortingen gedaan voorden 1 Juli 1915, aanschouwd worden als gedaan in 1914. 2. De maatsehappijen worden cok verzocht ons te willen aan duiden hoevele formulen zij noodig hebben : aanvraag voor aansluiting, voor rentebeuret, voor uittreksels uit geboorteakt enz. Het Verbond zal zich gelasten de noodige stukken aan de maatschappij te bezorgen ; <!e aanvrpgen raoeten gedaan worden voor einde der ma and. 3. Het Verbond zal zich voortaan gelas'en met het opzenden naar den Algemeenen Be tuurder der Lijfrentkas van aile aanvragen van nieuwe boekjes, rentebrevetten en andere stukken. Ailes goed in orde te bestellen aan den Schatbewaarder te zijnen huize of op zijn naam in het Laud-Bouwershuis.4. De maafschappijen zouden wel doen zich van nu af bezig te houden met het opmaken der treuwe aansluitingen ; langer wachten is zich bloot stellen niet bijtijds gf reed te zijn on de Stortingen op het bepaa'de tijds'ip te doen. 5. De toelage van 2 fr. voor de stortingen van 1915 zal voor het einde van het jaar uitgekeerd worden. ; Het Verbond zal aile mogelijks maa're^elen uemen om de maatsehappijen hun werk der jstortiegen te vergemakkelijken en hua de moîi-Jijkheden van verleden jaar te vermijden. Allen kan 't werk en moge het prachtige voorbeeld onzer 22,000 leden die verleden jaar hunne stortingen rolbrachten voor al de leiders enzer Pen-Sioenkassen een vruchtdragend voorbeeld en eene kostbare aanmoediging wezen om niets nnbeproefd te laten en ailes in 't werk te stellen, tôt het in standhouden onzer werken vaîi voor-litzicht.Namcns het bureel: tâ De Schrijver, De Voorzitter. F. VERGAUWEN. J. MAENHAUT De Schatbewaarder, E. H. A. EECKHOUT. STADSNIEUWS" Fhianeieele inliehtingen. Voor tjplichtingéh over Brasilia.xa»eU<i en Kanadeeaoha wa&rdea : Brazil RaUways, Port of Para, Port of Havana, enz. ; Inkasseering en inliehtingen over koepons : Kas dar Eiga» n.ars, Russische, Japansche, Argentijnsctie, Nij verheidswaarden. enz-, wendt U tôt G. WTTERWULGHE, aangenomen wissel-agent, 59. Coupure, linkeroever, dichtb: de « Refuge Ste-Marie», Gent. 72i8 ■<— Lcvensmiddelen. — In de magazijnea vanihet Nations al Hulp- en Voedingskomiteit zaî van 12 tôt 17 dezer te koop stellen : Rijst, aan 0,G6 fr. ; Haring, aan 0,20 fr. ; Gedroogde boonen, 0,80 fr. ; Semoel, 0,50 fr.; Erwten-meel. 0,80fr.; Lengen, 0,80 fr. ; Zout. Voor de Ie helft der nummers : Gerookt spsk, 3 fr. ; Gebrande tarwe, 1 fr. — Doktoor De Decker, tandmeester, Stren-dam, 57, Gent. Raadpleging van 9 tôt 6 ure. Te Èe.ktoo, Groote Markt, den Donderdag voormiJdag, van S tôt 11 ure. Behande ing zonder pijn. 4G24 — Benoeming. — M. Karel Galle, koster te Mariakerke, is koster benoemd te Moerbtke-Waas.Galthes Vandaele. 025 csntiem n. 1 ' > — Tombola ten ooordeele der krijgssceoan-trenen. — Degenen die in de tombola deelgeno-men hebben kunnen nog eenen titel van duizend frank, en verscheidene obligatien der stad Gent winnen. Faust. — Zonda?, 9 Juli, in Minard, opvoe-ring van « Faust ». De hoofdrollen wordeT sre-spseld door M. Jozef Verniers (Faust). M. Van den Hoeck (Mephistopheles), Mevr. Henderick-Lavaut (Marguerite), Mevr. Goossens (Siebel). Priesterlijke benoeminges Bisdom Gent. Zijne Hoogw. de Bisschop heeft bsnoemd : Pastoorte Meerendré, den E. H. Van Rechem, pastoor te Strijpen ; te Strijpen, den E. H. Cornelis, onderpastoor van St-Baafs te Gent. KERKELIJK NIECWS Kerk dor Hinclerbraedera (Oud Violetien-lei, 8). — Dinsdag, 13 Juni, ff-estdag van den H. Antonius van Padua. Het H. Sakrament zal geheel den dag ter aanbiddiag uitgesteld zijn. Ora 6 ure, eerste H. Mis. Om 10 ure, plechtige Hoogmis, waaronder Sermoen en wijding der Leliën. Om 5 3/4 uro 's avonds, Rozeukrans, Sermoen en Lof, gezongen door het volk. Duitsche berichten Van het Groot Hoofdkwartler* Westeliik kr3|gsto»neel* BERLIJN, 9 Juni ('s middags). — Nabij Lihons, ten Zuid-Westen van Péronne heeft onze artillerie vijandelijke dépôts van ammu-nitie doen springen. Zij heeft daarenboven nabij den spoorweg van Suippes (in Champagne) vijandelijke kampe-menten en troepen transporten beschoten ; aan den Westelijken oever der Maas, heeft zij met een zichtbaar goed gevolg Fransche batterijen alsook kolommen voetvolk en kamion-automo-bielîn bevochten. Aan den rechter oever der Maes ontwikkelt het gevecht zich te onzen gunste. In den omtrek van het bosch Thiaumont en in de streek gelegen tusschen het Chapitrebosch en het fort van Vaux, heeft de vijand met aan-zienlijke legerkrachten verscheidene tegenaan-vallen beproefd, welke allen, zonder uitzondc-ring misluktea en hem zware verliezen berok-kenden.In de Vogeezen, ten O. van St-Dié, hebben wij miinen doen ontploffen en gedeelten van vijandelijke loopgrachten op eene groote uitge-strekiheid vernietigd. Oost en Kalkaansch oorlogsterrein BERLIJN. 9 Juni, 's middags. — Geene hoe-genaamde verandering aan het front dat bezet is door de Duitsche troepen. OP ZEE. BRUGGE, 9 Juni. — Een artilleriegerecht op groo'en afstand heeft plaats gehad vlak voor de kust van Vlaanderen, tusschen Duitsche verkennersschepen en vijandelijke monitors en torpedojagers. Verscheidene salvos onzer artillerie waren, volsens men heeft kunnen bestatigen, zeer doel-treffend.De vijand heeft zich daarna teruggetrokken in de richting van Duinkerke. De D.iitsche strijdkrachten hebben geene schade geleden. 's Namiddag ; werd een Fransch strijd-water-vliegtuig geraakt door een schot van een onzer watervliegtuigen. De inzittenden werden opge-pikt door eenen onzer onderzeeërs, welke zich in de nabijheid bevoad en naar de haven ge-brachNDe chef van den admiraalstaf der marine. .j JX Mj. y Officieeîe Oosfenrijksche berichteC WEENEN, 9 Juni ('s middags). * k i Russisch krlfgstooneel. Gister waren de gevechten ten Noord-Oosté'nr min geweldig. Te Kolki, ten Noorden vati' Nowo Alexinieuw, ten Noord-Weslen van Tar-napol en aan den Dniester, werden Russische aanvallea, met groote verliezen.voor den viiandL" afgeslagen. , j Kalmte heerscht aan het front van BessasabiaJ Italiaanseh krlfgstooneel. ' j Op de liooge bergvlakte van Asiago hebbtfô' onze troepen den Monte Sisemol en ten Noorden van de Monte Milette, de Monte Casielgomserto met zware eÉfektieven van Alpijnsche jageîtf bezet. Onze zware mortieren hebben het vuur gc* cyend tegen de Monte Lisser en tegen het Westelijk geblindeerd verschansingswerk in het versterkte gewest van Primolano. ,) Het getal der gevangen genomen Italianen ia' vermeerderd met 28 offleierea en 550 manschap-pen, onze buit met 5 mitraljeuzen. ' , j Onze marine luchtvliegers hebben eene hoe», veelheid bommen geworpen op de ijzerenweg"" iostellingen van Porto Gruaro de Latisanai' Palaznolo en de binnenhaven van Grado, alsook op eene stafie van vijandelijke watervliegtuigen#' Onze legerluchtvliegers hebben bommen geworpen op de spoorwegstatiën van Chio eiî' Piovone. OastelSJk krijgstooneel. De toestand is onveranderd. ^ Dô oorlog in hat OostsiC Uit Tarkschs bron: i èv KONSTANTINOPEL, 9 Juni. - Geene veranderingen op het Irak-front. Op het Kaukasus-front had gisleren geena enkele belangriike aktie plaats, afgezien van onbedui Jende voorpost- en patroe'j e-ge vechtea in eeni^e sektors van het front. Op den linkervleugel werd een onvoorzien©' aanval, welke de vijand met zwakke krachten beproefde afgeslagen met verliezen voor den vijand. Wij hebbsn uit de zee-engîestreek twéè vijandelijke vliegtuïgen ve.iaagd die Sedd ul- i Bahr en Kulkoli overvlogen hebben. Een vijandelijk patroeljeschip die poogds" Kuch Arz te naderen werd door twee onzer obussen getrofifen eu is naar voile zee moe'.ea stevenen na zijn antwoordschot gelost te hebben^ Op het front nabij Aden werden vijandelijke vliegtuigen door ons vuur neergeschoten. ■ i«.i, ' *• MÊNGELWERK. - 11-12 Juni 1916. 33 -rt v | Schelmsche Liefde costock wierp zijn wapen weg en sprong naar den gewondene toe ; hij tilde hem, ♦net behulp van Granton, op en leidde hem naar eene hofbank, ter wij l de damer» de dienstboden uitzonden om eenen genees-heer te halen. Granton en Bostcck onderzochten in afwachting van de komst eens geneesheers de wonde, welke hun niet erg toescheen. Kort daarop kwam een geneesheer ter J>laatf-,onderzocht de wonde, weike gelukkig *iiet veel meer dan eene schram was, legde «en klein veiband en stelde het slachtoïïer «n de damen gerust. Bostock scheen door dat ongelukkig toeval erg uit zijn lood geslagen, en mis; troostig, hij weeklaagde erover dat hij onvrijwillig den heer Gérard Aspen had ge-wond en leed gedaan en vond geene woorden geuoeg om zijn spijt uit te drukken fcn zich te verontschuld'gen. Bostock wilde een rijtuig halen om er zijn slachtofter mede raar huis te voeren, maar Aspen en Gianton weigerden ; zij ItOuden beiden te voet huiswaarts keeren en op hun gemak gaan ; het weder was iminers overheerlijk. Bostock verliet daarop het gezelschap en nam afscheid onder het uitbrengen van hethaalde verontschuldigingen. De damen trokken het instituut binnen. — Granton en Aspen wandelden sacien naar huis. Toen zij buiten het gehoor ware». zegde Granton : Hoe gevoelt gij u Aspon ? — Oh ! zrer goed, die steek heeft geene wonde van belang veroorzaakt. Stel u gerust, 't is maar eene schram, ik gevoel niets ! Daarop werd het gesprek op een an4er terrein gebracht e_i Granton zegde : Ge hebt het er goed afgebracht. Niemand heeft kunnen bemerken dat ge Rat Gu, dy herkendet.Ik ben udaar zeerdankbaar vcor. Maar vertel mij eens wie is die Bostock ? — Ik ken den man evenmin als gij. Ik ueb hem een paar malen gezien bij lady Sçar-dale en op dien morgen aan het policie-bureel, toen hij als getuige optrad voor den moord van Seth Chickering. — Die kerel heeft iets in zijn gezicht wat mij niet bevalt, zegde Granton. Waar heb ik die oogen gezien ? Ik geloof niet dat ik tegen den man ben aangeloopen, vôôrdat ik hsm op het policiebureel ontmoette, maar toch komt hij mij bekend voor. Ik zie in zûne oogen het gelaat van een ander—maar w lk gelaat ? Dat kan ik mij niet meer te binnen brengen. Hoe het zij, ik vertrouw hem niet. Gérard trok de schouders op en begreep niet hoe een man zoo grootmoedig als Granton, zoo tegen Bostock bevooroordeeld kon wezen, a!leen omdat hij hem in het schermen de loef had afgestoken. X. Al mag de hooge steenen bedijking van de Theems aan de oevers dier rivier en daar eene antieke waardigheid geven, toch is zij voor het meerendeel omgord door zwarte met roet bedekte werven, pakhuizen, lan> dinsplaatsen van stoombooten en haven-anke; s van schuiten. Naaimate de rivier zich op de hoogte van Greenwich verwijdt, om zich in zee te storten, hebben hare boo.den eene eigenaar-dige schoonheid, maar overigens zijn de boorden van de rivier die Londen besproeit, ailes behalve romantisch. Een van de leelijkste plaatsen der geheele rivier is zeker de rechteroever boven Bat-tersa, juist waar de stroom een stedelijk aanziea krijgt en waar aile herinneringen aan groene velden zich verliezen in de wil-dernis van vuile werven en ineenstoi tende huizen. In die wildernis stond een klein gebouw dat onze bijzondere aandacht verdienti; Dit gebouvvke was niet veel meer dan eea1 hut, bestaande uit een voor- en achterdeur en een enkel raam, welks gebroken ruiteni hoofdzakelijk door bruin papier waren ver* vangen. Deze hut was door een soort vad vermolmde brug aan den oever verbondea»" Achter dat kot lag eene schuit gemaerd. De geheele omgeving had door haro morsigheid en harea verwaarloosden toestand een walgelijk aanzien. Niemand wist recht, aan wien die hut toebehoorde ea niemand stelde daarin ookeenig belang. Zij was, naar het gerucht zegde, gehuurd dooe eenen eigenaar van zulke koten, die rijk was geworden met het verhuren van dergelij k ontuigaan al'erlei vreemdsoartige huurders»J Nu en dan zag men uit die hut eenen man met rooden baard te voorschijn komen, wjiett niemand kende en met wien ook nieman<| behoefte scheen te hebben kennis te makeni' De bevolking der rivoeroevers is niet nieuwsgierig in die gevallen. Men is daar tp; zeer vervuld met zijn eigen zaken, om zich met die van anderen te bemoeien. ' Op zekeren morgend was de bewoner van; de hut thuis. De op de rivier uitkomendé; deur was open en wierp een bleek licht irç het armzalige veitrek. {Wordt voortgezet), _

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods