De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

615 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 22 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 25 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/j38kd1s79g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

36e JAAR Zât&rdaâ' % 2 Aurustus 1914 15 198 DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE KLEIN 5 PATSIOT Oe Toestand. De Duitschers zijn Dondeidag Brussel bir.nengetreden. De Belgen die nog altijd *l!eeri waien in den omtrek der hooîdstad hebben geenen verderen weerstand ge-boden, die nutteloos honderden inenschen» leveris zou gekost hebben. Men heeft altijd gemeend dat de forten van Lu.k den viiand zouden kunnen tegen-bouden hebben "totdat er hulp opkwam van «ndere Mogendheden. De forten houden wel het vooruitrukken van het gros van het invallende leger tegen, Biaar wij bebben niet kunnen beletten dat eene gioote massa Duitsche troepen over de Maas is gekomen welke bet Beigisch leger gedurig achteiuit heeft gedre-en. Fiansqhen en Engelschen zijn met in tijds «stigekomen om hun voorvitrukken te beletten. Het Belginch leger trekt gedeelte'ijk af op Antwerpen, een ander blijft rond Natnen. Het bezetten van Brussel door de vijande-lijke tioepen is van geen krijgskundig be-larg, voor wat het uheinde van den oorlog becreft, daar Brussel geene versterkte stad is. Daaruit zal waarschijnlijk echter volgen dat geheel het land buiten Antwerpen ender Duitsch geaag gesteld wordt totdat er weer vrede komt, die over het lot van België zal beslissen. Nogmaals moeten wij de bevolking aan-raden de Duitsche troepen die in hunne streken zouden versGhijnen of verblijven met gelatenheid te ontvangen. Dat is onze plicht. De krijgsoverheid heeft gedaan wat zi| dacht te moeten doen, en indien ons leger «ve.mand werd dan is het niet te wijten aan bet gémis aan beleid der krijgsoversten, noch aan gebrek aan dappeiheid onzer soldaten. Integendeél, beiden samen hebben eene bovenmenschelijke taak volbracbt met den vijand zoo !ang tegen te houden. Alleen zijn zwak getal heeft ons leger «eiioodzaakt te wijken r,a wonderen van da1 perheid te hebben verricht. Ons" le«er en ons vadeWand worden _be-proeld m«f%r het recbt blijft aan onze zijde en wij mogr n vertrouwen dat het zal zege-pralen.Laat ons vertrouwen hebben in de mili-taii e overheid, die best weet wat ze te doen tesfl. * Steiien wij ons vertrouwen op God, die alleen ons in dezen uitersten nood kan bijstaan. Laat ons zijnen zegen aismeeken over ons leger en hem bidden dat weldra de benarde toestand, in welken wij ons bevinden, een einde moge nemen. ©Ifkieële mededeeling Donderdag avond. De officieëîe mededeeling die Woensdag avond aan de drukpers werd gedaan, om-vatte vo'.komen den toestand, en deze bleef Donderdag onveranderd. Patroeljen Duitsche ruiterij doorloopen den omtrek van Brussel en vethinderen -lie gemeenschap tusschen het binnenland en Antwerpen. tfei^Iaring deF Regeering Na eenen kabinetsraad, waarop tegen-woordig waren de heeren ministers en «taatsministers, heeft de regeering de vol-teijde officieele mededeeling gedaan : In den Ioop van den dag van 18 Oogst is bet Beigisch leger, liggend op de stellingen die het verscheidene dagen dapper en met welslagen verdedigd had, plotseling aange-vallen geworden door Duitsche strijd-«aachten, aanzienlijk sterker dan die der Belgen. x Na een moorddadig gevecht werd er be» sloten het hoofdkwartier over te brengen naar Mechelen en vervolgens naar Antwerpen ; en het veldleger te doen aftrekken op de omheining van Antwerpen, spil der nationale verdediging. Deze schikkingen stemmen overeen met de traditioneele verdedigingsplannen, die sedert 1859 in zwang zijn. Zij stellen België in staat, een leger te behouden dat, alhoewel door talrijke en dappere gevechten beproefd, doch, ter vrij-wating der onalhankelijkheid, zal kunnen voortgaau eene doeltreffende hulp te ver-leenen in het veivolg van de kriigsverrich* tingea, aan de legers der waarborgeade mogendheden. Wat meer is, eene zeer sterke Belgische krijgsmacht verzekert de verdediging der etelling Namen, die den doortocht op de Maas beheerscht. Overtuigd van de rechtvaardigheid zijner *aak en gesterkt door de goedkeuring van bet wereldgeweten, zal België, door de vaderlandsche eendracht van allen, voort-gaar; met te kampen voor het recht en te atrijden voor de verdediging der onafhanke-Kjkheid van ons vaderland. Officieele mededeeling. De Minister van Oorlog deelt het volgen de mede : Het Beigisch veldleger zich in goede orde terugtrekkende stelling genomen rond Antwerpen.Er is aan onze soldaten eene welverdiende rust toegestaan. Na zooveel marchen en Mldslagen, bedreiad door overgroote krijgs! machten, en na gedurende 15 dagen de bewegingen der verbonden legers gedekt te hebben, heeft ons leger eene afwacbteiide houding genomen tôt op het oogenbliic met deze laatsten samen te werken. Rond Aaischot is de strijd hevig geweest. De Duitschers kwamen vooiuit in dicht-geschaarde kolonnen zooals te Luik ea ondergingen zwaie veriiezen. De Gouverneur ^an Antwerpen is be-sloten de machten die deze p'aats w'Uen omsingelen, af te weren en niet eene aan-vallende houding aan te nemen. OVERAL GELIJK. In Gent en andere Belgische steden heeft de verontwaardigins? over de oorlqgs^ver-klariug van Du.it$chlsnd aan Beîgie, " ch lucht gege^en door het veibrfjzeleh van eenige koffiehuizen, die men dacht tere^ht of ten onrechte aan Duitschers te behobfeiji, of op welke Duitsche opschriften piijkten. Te Be lijn hebben zich soortgelijke feiten voorgedaan, tegen Enge'sche, Fransche ta Russische huizen eu op=chriften. Een magazijn in de FriederichstrasEe te Berlijn weid bijua afgebrokeu omdat cp zijn uithangboid prijkte : The Piii ce <>f Wales — (De prins van Wallis)en dathet a groote letters « Ulster coats — (Uistersche jassen)aa'kondigde. Een Indische theezaal heeft het nood g gevonden « Indische » uit te verwen omdit het te veel Engelsch klonk, anderszoude menigte bet gedaan hebben. Hetzelfdè voor de Fransche uithang-borden. De Berlijnsche « Chat Noir » werd he:doopt in « Schwarze Kater » iets wat geen zin heeft. Een restaurant van der Kurfiirstendamin weid in enkele ooger.blikkeu koit en klein geslagen omdat iemarid gemeend had dat bet orkest een Russisch liedje had gespeeîd. In dezelfde straat verandei de de i estaui a^t Boncourt zijnen naam omdat die te Franst'h klonk; hoewel die naam getrokken is rit de Duitsche zangen van Kleyst. Vreemde namen zijn niet alleen wegg.:-scbrabt van de voorgevels maar zelfs van ce spijskaart en. Wat de Berlijnsche restaurants gewco.i-lijk gaven als « Creme double » wordt ru « Doppelter-Ralm » geheeten, een naam dis niemand vers'aat. Rumps/e-îA is veranderd in rumpstreek. In een restaurant waar iemand vroeg naar « Worcestershire sauce » werd hij eei jt leeliik h'i'ckeaen-kisegv'oof aatwooiiî:' We bestellen geene ■ ervloekte Engelscl.e sauces mee>- ! Het « Englisch café » vaa^t het woord Englisch uit ; de « Queen bat » werd veranderd in « Hoch Vaterland » bar ; de « Café Piccadelly # werd « Vaterland Caffiehaus » enz. enz. Uitdrukkingei: algemeen in Berlijn ge-bezigd als « taiîor made *, « Samovor », « confiserie » enz. zijn verdwenen. De wereld is overal gelijk. liGMiii sa è ïersmigâs Slaîeo m isM-liriîe. Aan het Engelsch biad Daily Exprès woidt gemeld dat de Keizer van Duitschland de Vereenigde Staten zou trachten mede te slepen in den oorlog. Het Duitsch officiëel persbureel in New-York en de « New-Yoïker Staats-Zeitung » doen al wat zij kunnen otn de Vereenigde Staten op te maken tegen de tusscheukonut van Japan. Keizer Willem heeft een persoonîijk be-roep gedaan Op Voorzitter Wilson, maar deze is vast besloten de Amerikaansclie or^ijdigheid te handhaven. Hij heeft ook eene proklamatie uitge- ' feven een beroep doende, op het Ameri-aansch vo!k zich te onthouden van alie redetwisting over den oorlog, of ervan te spîeken zonder partij te trekken. De voorzitter zegt dat driftige partijdig-heid eene schending is der onzijdigheid. Hij doet een beroep op de Amerikanen van vreemde geboorte, vooral op deze oorspron-kelijk van de landen die in oorlog zijn, geene partij te kiezen of iets te doen dat zijne pogingen om tusschen te komen als bemiddelaar zou belemmeren. Voorzitter Wilson verzoekt de geestelijken en de gazetschrijvers ailes te vermijden wat de volksdriften zou kunnen opwekken. Zwitserlands onzijdigheid, Het Zwitseisch leger zal gemobilisee1 d blijven op de vier grenzen van Zwitserlar/d en op de Alpenhcogten tôt dat de vrede geteekend is, hoewel het aan het land een miljcen frauks daags kost om zijn leger in gereedheid te houden voor aile gebeurlijk-heden.Aile werken aan den spoorwegtunnel van den Simplon-berg zijn gestaakt. De Zwitsersche en Italiaansche krijgj-overbeden hebben aile voorzorgen genomen door mijnen aan te leggen op de twèe ■iteinden. De drukking dp een elektrieke knop zou aan elken kant een groot deel van den tunnel doen instorten. Vijanden van hun land. Een Engelsch blad schrijft : Zijn vijanden van hun eigen land. Dese die hunne dienstmeiden, dienstboden en bedienden wegzenden, vooral de handeîs-' fijaa's die hua perggueel ap straat zetteii® terwijl zij reklaam maken met eenige honderden franks in te schrijven ten voor-deele van patriotische werken ; Deze die het geld inh.ouden ; deze die hunne huurders onbekwaam om hunne pachten te beta'en vervolgen en met uit-zetting te bedreigen alshetnietonontbeerliiï is. Deze die mondvoorraad opdoen meer dan noodig is. Deze die, hunne schulden kunnende be-talen, de belaling uitstellen. Deze die niets anders doen dan ontmoedi-ging veispreiden met valsch nieuws te verspreiden cf ïampen te voorzeggen die zich weliicht nooit zullen voordoen. 1500 MILJOEN OP DUITSCHLAND VEROVERD Het getal groote Duitsche Fchepen, reeds gekaapt op zee door de Eugelsche, Fransche eu Russische oorlogschepen, wotdt geschal op 200, volgens inlichtingen gegeven door de Lloyds en het Fransch zeevaart-bureel « Veritas ». Zij vertegenwoordigen eene tonnemaa! van een miljoen ton en eene waarde van 1500 miljoen franks. Onder de Duitsche schepen welke nog in zee zijn en eiken oogenb.ik gevaar loopen gekaapt te worden, zijn: 155 schepen van de Hamburg Amerika-lijn; 120 van de Nord' deutscher Lloyd ; 65 van de Hansa-lijn; 45 van de Duitsch-Australische kompagnie ; 46 van de Hamburg-Zuid-Amerika-lijn ; 4E van de Duitscbe-Levant-liin ; 30 van de Duitsche-Amerikaansche Petro'eum-kom-pagnie, en 35 van de Woerman-linie ; al te zamen 536 schepen van eene gezamenlijke tonnemaat van 2.675.000 ton, en van een€ waarde van ongeveei 5000 miljoen. De toestand te Luik. Men werkt in de koolmijnen der stad en van den omtrek. De miinwerkers die Luik bewonen, gaan naar hun werk en keeren terug naar huis zonder de minste hindernis. De schade aan de stad veroorzaa.' t, is weinig belangrijk. Hce enz© g£kw3til2 foldaten bijgeslaan un: den. Het verdrag van Geacve» In België duidt men, onder den naam van • s Rood Kruîs- », eene vereenigiog aan van privaat initiatief, erkend door den Staat, welke voor do?l heeft, in tijd van oorlog, de gekwetsten tp verzorgen, te helpea en bij te staan. In andere landen hebben die vereeni-gingen andere benamingen en i amelijk in Frankrijk, waar die instelling den naam draagt van Maaischappij voor hulp aan de militaire gekwetsten. Maar in aigemeenen zin gesproken, ver-staat men door Rood. Krnis het kenteeken in tijd van oo'log gedragen, zoo wel door de gezondheidsdiensten der vechtende legers, als door de vereenigingen van zieken-ver-piegers door hen erkend, ten einde aan d e instellingen eene onderlinge bescherming te verzekeren, gewaarborgd door de kon* ventie van Geneve van 1906. Dat verdrag of konventie aangenomen door de groote meerderheid der beschaafde landen, legt aan elka strijdende natie de verplichting op de gekwetsten welke in hare handen zouden vallen te eerbiedigen en te verzorgen en dat zonder onderscheid van nationaliteit. De gekwetste vijanden, zullen na hunne genezing raogen aanzien worden als krijgs-gevangenen.Die gestichten (ambulanciën, verplaats-bare hospitalen of vaste gestichten, zullen in elk geval moeten beschermd worden door de strijdende natiën. tletzelfde geldt ook voor het personeel gehecht aan die instellingen te dianste der gekwetste, 't zij het in dienst weze van het vijandelijke leger, of bet afhangen van eene maatschappij erkend door den vijandigen staat. # Dat personeel zal nooit mogen het lot ondergaan van de oorlogskrijgsgevangenen. Indien dat personeel in handen valt van den vijand, zal het bij dezen voort zijne zorgen blijven toewijden aan de gekwetsten «n daarna naar zijn land of zijn leger gezonden worden. Eéne goortgeiijke bepaling bestaat ook voor de verp!aatsbare hospitalen, welke, na gebruiktte zijn geweest met al hun materieel moeten teruggegeven worden. Zoolang de gebouwen en het materieel der ambulanciën dienstig zijn voor de gekwetsten, die voortduiend hunne zorgen noodig hebben, zullen zij aan hunne be-stemming niet mogen onttrokken worden. Dat materieel wordt aanzien als privaat eigeridom en zal in aile geval moeten geëer-biedigd worden, behoudens het gcbrjjikelijk recht van opeisching. Est Rood Kruîs van Bslgië. De wet van 30 Maart 1891, heeft het grooie nut erkend van heî R od Kruis en heeft het de burgerlijke vcjpersoonlijkheid toegekend. Het Rood Kruis van België - e«ft aan zijn hoofd een besturend komiteit br uoemd door den Koning. In de voornaamste steden van het land bestaan er ondeikomiteiteii. In vredestijd, doet het « Rood Kruis » niets anders dan de îol voorbereiden welke het zal œoetea yer-uliea is oorlogstiid. i Het onderricht ambulanciers en zieken-verplegers, het schaft zich het noodig ambulanciematerieel aan,heelkuudigf* weik" : tuigen, enz. erjz. i In tijd van oorlog verleent het Rood! Kruis zijne hulp en bijstand aan dea : gezondheidsdienst van het leger en helpt da smarten verlichten der slachtofïers van dea oorlog. Het Rood Kruis stelt ten dienste van de® gezondheidsdienst van het leger, achter d® strijdlinie, aan den xerband-post, vijf ambu* i lanciekolommen en tien verplaatsbare hos» pitalen met een personeel en een materieel ge'ijk aan datgeen van het'leger. Maar 't is vooral in de gebouwen dat het Rood Kruis groole diensten bewijst door t® voorzien in de ontoereikendheid der mili® I taire en burgeilijke hospitalen. Om enkel van Brussel te spreken, er zija ; op dit oogenblik achtduizend bedden voor handen in lokalen geopend of aatigenoraea door het Rood Kruis. Indien het moet, zal dat getal kunnen ge« bracht worden op 15,000, indie» het Roo<S Kruis de talrijke vragen van bijzonderen ea gioote magazijnen inwilligt. Zeggen wij te dezer gelegengheid dat onze kloostergemeenten op eene bewonde® renswaardige wijze getrouw-gebleveu zijn» aan hunne liefdadige zending. Al de k'oosters, zonder onderscheid! hebben zich uit eigen beweginsr aangebodea om gekwetsten te verplegen. Volgens hunn® belangrijkheid he'ob"i de kloosters aan-vragen gedaan om 30, 60, 100 tôt 200 ge» kwetsten te ontvangen. Daaraan ziet men hoe weelderig ds liefdadige gevoelensbijons voile in eere zijn,, DuizcMden personen van beide geslachtea en van allen rang en stand stellen zich t® pande om de ongelukkige slachtofïers vaœ den barbaarschen oorlog te verp'egen, 't Is troostend en eervol voor België. De toestand te Âalst. Op Half-Oogst dus had alhier de plechtig® boetprocessie p;aats. Voorafgegaan doo aî de geestelijke genootschappen der stad, waar an de leden flambeeuwen en lantaarnS dioegen, veischeen het £1. Sakrament, gevolgd door meer dan 5000 biddend© Aalstenaars. De straten, bevlagd, versierd# bestrooid met bloemen, Ieverden een groot» schen aanblik op. Na de zegening met het Allerheiligste, lied de kapeimeester, in de hootdkerk, op he® orgel een machtig vaderlandsch volksliecî door de hooge gewelven dreunen. Des avonds bracht eene irsgetogene schaar ge• loovigen het mirakuleus beeld van Oi;Z« Lieve Vrouw ter Diuiven, van de Kolleg^alo naar het heiligdom der Werf. Men dacht zich voorwaar terug in den heldenstrijd de? Aalstenaars, geleverd tegen Willem va® Normandië : Onze Lieve Vrouw ter Druiven, Gij die ons nooit veiliet, Doe 's vijands macbt wegstuiven, Verstoot ons bede niet 1 Nog immer verlaten Duitsche familiën d® stad ; men rekende het totaal op ongeveer 30D, die hier de gulste gastvrijheid genotenp waar van menige echtverbintenis sloten met inboorlingen van Aalst. De nog in stad ver» blijvende vreemdelingen worden door d® overheid zoo krachtig mogelijk beschermd. Ver'.eden Zondag, om 10 uur, werd de ge» wapende macht ingeroepen tôt bescherming van twee Duitschers, meesiergasten in eene belangrijke fabriekder Sint-Jobstraat. Eene menigte van ruim 1000 man hadl voor hunne woningenpost gevat: de adjunkt» go!iciekommissaris, M. Petrus Van Hufïel, ijgestaan door burgerwachten, kwam ter plaats en hield tôt de volksmassa eene be» daarde aanspraak, dewelke tôt kalmte terug» riep. Des niet al te mia wordt het verblijf dier vreemdelingen steeds meer gevaarîijfe en onsdunkt dat eene algemeene uitdrijvingp hoe pijnlijk ook, noodzaicelijk wordt. Andere Duitschers hebben eene schuiN plaats gezocht m het stedelijk doortochts» nuis of nachtverblijf. Het komiteit van onderstand is definitief ingericht en houdt ten stadhuize zijne zit» tingen. De giften stroomen in groot getal toe : verschillige ingezetenen storten 1000 frank elk en allerhande maatschappijea staan edelmoedig hunne spaargeldên af. Van nu af aan mag men verzekeren dat de honger uit onze we.rkersgezinnen zal ba-înen worden. Hulde aan de edele inrich-ters I Het gewapend pompierskorps, opgeroe* pen tôt het versterken van den policiediensts betrapte bij nachte verscheidene aardappel® disven ; menige zakken van deze voedings» waar werden aangeslagen en naar het poli» ciebureel overgebracht ; de dieven zijis ke e's, uit het gevang losgelaten, die enkel betrachten zoo gauw mogelijk weer te keeren van waar ze gekomen zijn. In verschillige gasthoven van het statiei kwartier en ook bij menige inwoners verblijven sinds eenige dagen vluchtelingen uit .Haelen, Dicst, Tie en, enz. Het verhaal hunner wederwaardigheden geven ont af cbuwelijke staa'tjes van de wijze van oorlogvoeren der Duitschers: een gemeento» sekretaris, alhier uit den omtrek van Haelen gevlucht vertelt dat hij onder zijne oogen zag dat zijn kozijn aan den staart van het paaid eens uhlaans gebonden werd, en dat deze ruiter, tijdens zijn woesten rit, het slachtoffer met lansstekea verdo® ^ atmaakte, eux. f Or

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods