De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

197 0
02 December 1916
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1916, 02 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 02 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/3r0pr7qx60/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GEMTENAAR«DE LANDWACHT Sïf iaar. Nan?. 288 G. De Graeve, Keîelvest» 18 DE KLEINE PATHIOT Zaterdag & Decsmber 1916. PrJJs » centiemea tfficiëele Du.tsche barichtea VERORDENING Ten einde de voorhanden kolenvoorraden der ffemeenten, welke to; het roorlbrengen van gas of electriciteit kolen moeicn bezigea, te sparen, Vvordc bsstemd als voigt : 1. Aile veikoopwinkels en andere handels-iniizen, welke verlichte winkelramen (uitstal-kasten) naar de straat toe hebben, moeten om 7 uur 's avonds de verlichting doen ophouden. De winkelramen mogen niet anders verlicht 'Worden. Der. 24, 25 en 31 December 1916 's avonds mag ie verlichting tôt 9 uur dureus 2. De apotheken zijn van bel voorschrift ondei «îjfer 1 uitgezonderd. 3. Aile drânkhuizen, caié's, al le schouw-t>urgen,-knema's, koncert-en andere openbare ®n private vergaderp'aatsen, moeten zoo gesloten woidrn dat op z'n laatst om 10 uur 's avonàs elke yeilichùng met gas ot electriciteit ophoudt. Zijn uitgezonderd die drackhuizen en yergader-(slaaisen, welke op grond eener bijzondere Tergunning reeds tôt nu toe over het algemeen politieuur mochten opsnblijven. 4. De siraatverlic'ating is dermate te regelen €at ten mmste 50 p. c. der verlichting, welke toi Bu toe gebruikt we d, gespaard wordt. 5. Ovirtrcdingen worden met ten hoogste ECO M, geldboete en met gevengtnis tôt 2 maan' den of met een dezer s raffen gestrafi, yooi eoover er volgens de bestaande wetten en ver-ardenirg n Eiel s'rengere straffen toepasselijL «jn. De onder cijfer 3 genoemde instelling?n loin-«eii bovendien voor aUijd gesîoten worden. 6. Deze verordening wordt op 6 December 191C .Éun l/rorh r E. H. O.,' den 23 November 1916. Der Etappeninspekteur, von UNGER, General der Kavallerie. un ■ i i i_ I ..II.II.II M Duîtschô feerichtsn het Gros! iloaïdkwariles* Eorsts Buitsoh bsrioht. Westelifk krijgstoonsel BERLIJN, 30 November. Legerfront van generaal-oeldmaarsckalk prins Albrecht von Wurthembizrg. Na sterke voorbereidieg met geschut, vielen vijandelijke afdeeîingen onze stellmgen in de bocht van Ieperen aan op eene breedte van ongeveer 3 km. Zij werden door ons vuur terug- * gesLgen, op enkele plaatsea ia gevechten ïijf om lijf. Door mistig weer beïnvloed nam het geschut alleen toe tusschen Serre en de Ancre en in den sektor langs beide zijden van het woud van St-Pierre-Vaast. Oasîel'Jk kr'fgsîooîiasl. BERLIJN, 30 November. Legerfront van den generaal-Deldmaar&chalk prins Leopold van Beieren. Belangrijke krijgsveriichtingea h&dden geea plaa'.s. Léger front van generaal-overste aarlshertog Jozef. In de woudkarpathen en in de grensgebergten van Moldavie zett.n de Russen hunne aanvallen voort zonder belangrijke uitslaseu ta bekomen. De Russen leden zware verlkzen en moestea | z'ch vtrgenoegen met kleice plaatselijke voor-' deelen, In West-Roemenië drongen wij de rijandelijke achterlioïden achteruit. Buiten Pitesi is g:'steren Campolung genon^en en is daardoor t'en weg over dea Torzburg-pas ge-opend geworden. , Daar vielen 17officieren, 1200 mannen,7 kanon- : nen en talrijke bagagewagens in de h ndea der" Beier=che troepen. H: t eskadron van ritmeester von Borcke, be-hoorend tôt het kurassi^r-regiment Harer Maj. de K< ningin, nam bij Cirla Nosti eer.e vijandelijke kolom ge»angen, met 17 ofiQcieren en 1200 • mannen, en maakte 10 kanonnenen 3 machien-geweien buit. t'.1. U'g' Ml A,-ae .-r-iwir. Balkansch krîigstooneel. BERLIJN, 30 November. Lesferfront van cceneraal-veldmaarschalk non Maekensen. Iîet Donau-leger rukt strijdend verder. Bij de r nvallen tegen de Roemenen onderscheidden îich onder aanvoering van Majoor Aschauer, Sljaswij k-Holstersche Biickebrugsche en Beier-sche reserve-jagers, Bij het overirekktn van den Donau, nam het .eger 43 officieren, 2421 man gevangen en maakte î zware kanonnen, 36 veldkanonnen, 7 kltine ianonnen, 7 machiengewerea ea 32 ammunitie-svagens buit. ^acaâoai3oh front : Ten Noord-Westen van Monaslir mislukte sea vijandelijke aanval. Van de Westerglooiïng van den Ruicen-berg bij Gr&uiste, waarvan de top tijdens de laatste dagen meeimaals vergeefs ioor den vijan I werd aansevillen, zija de Serviërs opnieuw verdreven geworden. Tw«ede Bultsoh bsrioht. BERLIJN, 30 Nov., 's aronds.— Tu3=cben-poozig levendig vuur ten Noordenen tenZuiden der Somme. Oltomansche troepeu sloegen aaa do. Zlota-Lipa sterke Russische aanvallen af. InRumenië toestand onveranderd, gunstig. Vijan^elijks gedeeltelijke opmarschen ten Noord-Westea vaa Mocastir mislukten. Dificiesle lostanrijkschs bérichtesi WEENEN, 30 November. Oosi&iljk krîjgstoaiseel. Leger groep generaal veldm. oon Maekensen. De succès vol vooruitdiingende troepen van het Donauleger hebben sedert den «vertocht van den stroom 43 Rurceensche officieren, 2421 mannen, 2 zware en 36 veldkanonnen, 7 klciae kanonnen en 7 machiengevveren ingebracht. Legerfront Oan ereneraal-veldmaarschalk aartstiertog Josef. De troepen van generaal voi Falkenhaya, namen gister Pe esti en Campolung in bezit. Te Campolung yielcn 17 officieren, 1200 mannen, zeven kanonnen èn talrijke krijgsvoorraad ta handen der Beiërschen. Tusschen het Uzdal en den bergpas vaa Tatare zetten de Russen die tôt ontlasting hunner erg b'dreigde Rumeensche bondge-nooten besliste aanvallen aaD,onder aanwendiag van groote massas. De legers der generaal s von Arz en Koveta stonden vast aan het ganschefront, dagen nacit in verbitterden strijd m»t den immer opnieuw vooruitrukkenden vijand. Op vele plaatsen werd man tegen maa gevoch en. De Russ sch" aan-valsstorm is ineengezakt. Kleine plaatselijka voordeclen konden er ci' ts aan veranderen, dat d# groote o fiers van den vijand ook gister tever-geefs waren. De strijd woedt voort. Legerf roni van oeldmaarschalkprins Leopolii oan Beieren. Niefs van belang. Italiaansch krlfdstooneel. Ten oosten van Gôiz en ®p de Karstlioos? vlakte was de artilleriestrijd bij tusschenpoozeiJl zeer levendig. Zuld-Oostellfk krligsia&aesl. In Albanië niets veranderd. la oor!(^i in ha! Oosisn, Tarksoh barloîit. KAUKASUSFRONT : Schermutselingea in ons voordeel. DOBROEDZJAFRONT : Onze troepen heb-¥ea door artillerie- en infanterie vuur de vijandelijke troepen terugseslagen en verdreven uit verdedigingswerken. (Tie zij sedert eenige dagen bezet hebben. Zij brachtea hun sware ver-liczen toe DONAIJFRONT: Onze troepen, die dea Donau over waren getrokken, bcz«tten op dea 27 November Alexandria, waar zij een lokotno-tief, 40 waggons en een groote hoeveelheid lev«nsmiddelen namen. Siilgaaraoh bsrioht. SOFIA. 30 November. — Ambtelijk bericht-van 29 November. Sîaoedonisoh front : Een vijandtlijie aanval tegen de hoogten bij Monastir is door ons spervnur afgeslagen. MENGELWERK. — 2 Deceàiber 1916. 6'. mt. Voor 't geid — Gij hebt naar mij gevraagd, mijnheei François? — Vergeving, nîevrotiw, dat ik mij oj ïulken ongewot.en tijd en wegens zu!k eene buitengewone zaak aa-i u voorstel. Ik ber in eene zor.detlinge verlegenheid en wist ir de afwezigbeid van mijnheer geeu beteren raad, dan inij tôt u te wenden. — Het moet wel eene zeer gewichtige *aakzijn als mijnheer François, de rechter-haï d van mijnheer Siegwart, en even be-dreven in de zaken aïs hij, om raad bij mij komt, die zoo weir.ig met mijnheer Sieg-wait's haï delszaken bekend ben... — Het betreft s'eclîts eene op mij te nemen Veiantwoordelijkheid, mevrouw ; mijnheer beeft mij met geheele volmacht voorzien, om gedurende ztjne aiwezigheid de loopend Baken af te doen en al de bepaalde betalin-gen uit te voeien. Nu komt echter p'otseling eene vordering van welke ik volstrekt niets weet en waar?an elke gebruikelijke be-krachtiging oi.tbreekt, maar die toch zoo bepaald w°rdt gedaan, dat ik het niet waag ze_af te wijzen. Een uur ria het vertrek van anijnheer Siegwait werd deze brief aan het ksotoor gebracht. Daar er spoed op stond, 1 veioorloofde ik mij hem open te breken. De boelshouder overhandigde nu aan de dame van het huis eenen brief, die de stem» pel der stadspost droeg. — VVat moet ik er xnede doen ? vroeg Coinelie. — Lees, mevrouWj en wees zoo goed mij > te zeggen of ik de gevorderde betaling moet ! doeii. Mijnheer Siegwait is op reis en de i eer der zaak staat op het spel. i —Als dat het geval is... Cori,elie had ondertusschen den brief ge-opend. Hij bevatte slechts eei.ige regels. Zij las : « Ik ben hier op doorreis en morgen moet # ik verder. Ons eerste termijn is, wel is » waar, op den 10e dezer maar^d vervalleu » en heden hebben wij den 15. Het hindert » trouwens niet zoo ge mij de 1200 tha'ers » no g voormijn vertrek, nameiijk ten lang-» ste tegen morg en twaalf uur betaalt. Zoo » gij niet zelf wilt komen, 't geen ik niet ver-» lang, zend dan eenen uwer bedienden » naai het «Hôtel de Russie.» Hetgeld is de » hoofdzaak. Het kwijtschrift ligt gereed. « PIETRI. » Cornelie ontroerde toen zij den caam z&g. Zou zijn het gezochte geheim reeds op het spoor zijn ? Zij mocht van hare vertassing niets laten blijken, want de boekhouder wendde geenen blik van haar af. — Nu, mevrouw? fc.-.-Tttiu srzxj: uj i —Nu, mijnheer? ! — Moet ik het ge'd aan het gegeven adres zenden ? — Dat hangt van omstandigheden af. — Deze omstandigheden zijn ?... — Isuderaam van dea schrijver reeds voorkomen. Heeft Mijnheer Siegwart hem vroeger beta'ingen gedaan ? — Voor zoo veel ik weet niet. — Dan moet m en mijnheer Pietri opzoe* ken, hem sadere inlichtingen vragen en de rechtmatigheid der vordering onderzoeken. — Dat tiebik ook gedacht,mevrouw.Maar het betrefl hier blijkbaar eene persoonlijka aangelegenheid. Betaamt het mij... — Ge hebt gelijk.Ik zal het op mij nemen. Houd het .geld morgen vroeg te mijner beschikking. Ik zal mij tôt mijnheer Pietri begeven en zien hoe het met ztjne vordering gesteld is. — Ge redt mij uit eene groote verlegenheid, mevrouw. Het is mijn phchtalle han-deisverphchtingen nauwkeurigte vervullen, daarentegen moet ik ook het huis voor ver-lies behoeden. Het is bovendien een zeer nete'achtigen tijd... — H eeft defirma groote verliezengeleden? — Er zijn eenige zware faillieten voorge-komen, die ons helaas ! ook trefïen. Ook de aanzienlijke sommen w»lke mijnheer Siegwart sedert korten tijd uit de zaak [ genomen heeft. •• a —■ Heeft mijnheer Siegwart aanzienlijke sommen uit de zaak getro&ken ? — Hij kan ze op eene andere wijzd geplaatst hebben... Ik ben deswege niet aauwkeurig onderricht... — Gelooft gij dat er ernstig gevaar voor handen is ? — Wees niet ongerust, mevrouw. Het buis Siegwart laat zich zoo licht aan het wankelen niet brengen. Onze reservefond« sen zijn aanzienlijker dan de kapitalen van andere huizen. Ik zal den wissel morgea vroeg gereed houden. Ik wensch u deu goeden nacht, meviouw. Cornelie hield den ontvangen brief nog: eene poos peinzend in hare hand, nadat da boekhouder de kamer verlaten had. De kamerier kwam met het nachttoilet en legda het voor de meesteres gereed. Op Cornelie's wenk ontstak de kamerier da' gasbekkea die zich boven de sekretaire be-vonden. Cornelie nam pen en papier en zetta zich om te schrijven. Hare hand vloog haastig over het papier. Zij schreef de vol«! gende woorden : i « 10,000 thalers I Het voorstel lang gele-den door Constance gedaan, zal worden aangenomen, indien zij binnen de volgendo, twee weken op eenen Zondag of Woensda®) op den bepaalden tijd en de bepaalde plaa^j tôt een onderhoud tegenwoordig wil zijn.^ \Wordt ooortgeset). 4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods