De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

342 0
13 January 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 13 January. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 28 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gq6qz2431s/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DEGENTENAAR-DELANDWACHT Nust. 10. 495 faar G.Do Graeve, Ketelvest, 8 8 ©E KLEINE PATR1QT £ionaag as en Plaasiaag t a Januaivi 191§ Fpjjs « cenuemea Wilsons programma. Oardae! dor Amsrikaanaoïie par*. DEN HAA.G, 10 Januari. — Uit NieuwYork *ro dt gefchreven : Do NewYorkscha blaùoa tirn in deBoùdschîp van Wilson de scherp aederschrapste <n bondigste uitf enzet'ing der ooilogsdoelelnde.n, die tôt hierioe door den reçsntwcordclijltca kider e;ner rogeeriog ge-daan wrrden en wiizen erop dat deze boodschap in de fcoofdiakelijke vraagamkken juist paît bij eet standpunt \an Lloyd Georgo ïoodat eene volfcomene ovcreenkomst bes'aat tusscken Lo.iden en Washington betrekkalijlt da corlo^s-doelsindep.Ijc :« Herald » roopt do aaudacbt op hst feit, âat do Boodscbap in een gawichtig vraagstuk tan à-i :ed6V03iirg van Lloyd Georja afwijkt ntmalijk» voar ^at Rdsland betreEt ; terwijl Lloyd George in zijne redercering verklaard iiecft dat liuslaad en el door ïijn eigan volk ksn gered worden, dee'.t Wilson rcct recht het gedacht dat de toekomstige vride der wereid U sut çerirge mast afhacgt van het lot dat Rusland ten s:oVe 23I beîchoren eijn ; Wilson vrenickt duhakc het Russischs volk niet aan Dui'tchiand ^eUtan toe^allen. De « New-York Tribune » merlit aan dat de lardon dia rtchtsireeks berosrd werden door het Duitsche vrapen^ewcld, bij voorxittsr Wilson horgaaugttcekend s;aan en kem <iaak Kchu'dig zijn. Do « 3uo » msalit eece fcreedr-erige verge-lijki^g tussohen h«t f rojrara van Wilson •• a dat tan Lloyd Gfcrge en\oêgt eroij dat ui' dia ver-Kslijkiog blijkr, dat ecn'se punten die dscr Lloyd George in zijne redtvoering min of rnefr u» het duister gala ea ofduijHr behandeld P.e-forord-u jij», bfetdvocrigsr behandeld werden 2ooi' Wilson,t'rwijl deze asdera vragen,door den Eagelschen Premier srosdi^er behandeld, Qilùdf r brsadvo:rig besprctkt — in feite besisat jeen v-frschll— tusschf n de twse rrcg'anima'e ; lanungetat drukfcen zij het waar gsd-cht uit over de genueazame oorloiisdoejeinde.i der !wee regserinsen, MENGBLWKRK. — 13-H Jaxuatu 1918. 13 Helena Middleton ik Kieccîde mij aan ; en wanreer mijne janN*, bij ba;e terngkomst van tîeti dienst, in ir.ijr.e kamer l:ad ; wanr.eer zij mij mede-dec'de î.oe zij en raijn oom gehoopt hadden, dat ik-dit laatste nur met slapen zou hebben doorfeeb;scht ; wanneer zij mij tôt haar trok, en teiwijl fij rnijn haar van 't voorhoofd wegiuimdte, haie koude banderop legde en mil dan tegen haie bont drukie, gesoeîda ik in dit oogenblik eece verkwibkiug', d;e de irreugd bijna ge'ijk was. Osider den invloed van deze kortstondige revar dering vo'gda in de estfaal, waar vvij œijnen oora iti ueurige stiizvvijgendheid roiidenzitten; hij druktemij indeTiand, en P?ij piaatsten onsaan tafel, cm indien, het jn= mogelijk was, het ont bij t ta netnen. Na dit droeiig raaa!, begaf ik mij naar de. ta al lot mijn bordaur.vvetk ; ikzeite mij bij ?e i open raam ci\ begon met eene sooit va;i jedaa:dheid te «":ken. V.-u dezen tijdaf begon aiîes rondom ers •ijrj v! o«?er ea»» citijnte hernemen ; en o. ze iaçeilrjkîche bezigheden s cher, a a schier feetc veranderieg ondergaaa te hebben. Daltach* psrasteairasa. De Norddeutsche Allgemsina Zeltung schr'jft onder den titel : Wilsons programma voor dsn wereidvrcde : De veertiaa punten vormen, in tejenstrijd m«t deu titel dien Wihonhun gesft, ciet een programma voor wereldvrode maar eeco wezenlijke symfonie van den wil iot twee-drscht doorspekt met hooprol ltliakecd ge5chal-mei van vrijheid vati scheepvaart en aadere din^eu, waarover men in .eansch da wercli t'aitkoord is, al ia het ook ciet over de manier hunrer verwez«nîijuias:. Wilson mostt hier nnt tusîchenkomçn. Daar waar hij geltge'Jhfid had om de zaak van den vrede te dienen, hîeft hij zalks ntet alleen ver-zuimd, maar zijn tejeBStrijdlsr inzicht klaar tôt uitdrukiing gebracht ; z'ch bêroïpenda op het aeîfbestemminssrecht der volketcu, maii^t hij zich aan, zich te bsmocïen met de Disnen'and-sche verhoudingen van Oo9fesrijk-HonïaTie en pro'slamssrt de ver! raehting der naties, het buiten aanrnerking lateu van gesoliiedkundîKe en vo'kenUundigo feiten. Met deztlfda onbe-zorjidheid vindt hij eene reda tôt verbrolckelinfi van Turkije, zooals die slecht» kan uitgosproksn worden door een man wiens politiek ernaar stresff, volkeren en volk$d»sl«n die sam»n ba-hooien, en van hun sammbehoaren bêvsrust zijn, uii olkandtr te scheid«n. Os ■ Fre'ziirni.'e Zïiturg • rrgt : De Rnss^n zullén de verz'keri'ijf van Wilson dat hij hun wil bi's'am, naar waarde schanes, «venais da Engelschea de yoorrv'aarden ras Wilsoa vooi de *rijheid der îeeëii oa de schespvaart. De « Vossische Zeitun? «schrijft : Hetvredea-progravnma van Wilson s'.amt wazsnlijk overesa dat v.-m Lloyd George. Hat is tvcnzso onaînafembaar a's het Enjel-schs. Brutaler hog nls dat v >n Lloj'd George ei .cht het den afs'and van Elïas-Lothariiigi n, dat voor nef en tienden door ©uitschers v/ordî beTfoand, en onve d jken eiseht het de af~c'ieu* iin? va'i het deel van Prulse» door Polea be.woond. Ilï'tonderîc'ieid tus^chen deze nieiiw; boo!-$chap ea vroesero manifeste» li.qt sîechts hloriu ; dat rroeger sleehts da toon, isair thans de j I I»».'wajf.fa-Tcv.* MUI _ Mij_na ooms omziclitigheid en dioefgaes-tîgheid waren grooter dan voorheert ; en Mevr. Middleton liet zich somtijds zuchten van innige droefheid ontsnappen : doch haar levendige gesst, door de hevige smar-ten neergeslagei?, verhief zich welhaast met de viugheid die 't verdriet, in eenen mensc'n vati haren aard, wel kan bîdvvingen, maar zeldan uitdooven. Voo>- haar was immers gelnk eene noodzakelijkheid cîes levens. De droefheid, die deze kracht ir. haar zoa overwonnen hebben, zou haar hebben doen sterven ; maar dit gebeurds niet ; en de voile vload haier genegenheid srchean den-zeifden weg aïs vroeger te willen volgen. Zij kieefde zich .aan mij vast met eene tee-deiheid die e!k uur Ec'aeen aan te groeien. Iloe onbedwo ige'i zij ook was. hing zij r.ochtans van arideren af door de liefde en da sympathie die in haar aiierbskoorlijkst waren.In d e vroegere tijden van verdiiet, ontving ik bave liefkozirgen enaanhootdede liefdewoorden weike zij mij toestnurde, met omtrent den zelfden geeît als welken ik mij inbeeldde dat de H. Francisca van Chantel het gloeiend kiuisbeeld op haie borst dru lue, cm er bot teeken der verlossing in te printen, hetvvelk te zelfden tijde, het voor-werp eetser vurige aanbidding, en het werk-tuig eener grievende pijniging was. eischen zelf oenedrlëste uitdagiag van Duitseh-land beteekanen. In de « Tagliche Rundschau » wordt gez9g:d : Is het eene deel der booischap aan Rusland gswijd, het anderc houdt zich bszi^ met hït tanvuren vaa den iniarlij'xen politie-;en twist in Duitsclî'and, lea r iade daarop de hoop te bouwea op eenen Angel-Saksischan'vrede. « Ds Foclschs af?aardi£iag ts Berlijn sn ts Weeaes. BERLIJN, lOJan. —De Poolsche ministsr* voorziiter ontvincr te Berlijn den ieider van hat Poolsche Persburesl en deeldâhemhetyolgeado mede: Oazo onderhandel'nçen te Berlijn betroftea eeae reeks vaa levensaançelelegenheden van hit Koninkrijk Po'en. Wij haddan ds esr, aan Zijne Msjesteit de dringenda woaschen vaa ons va iorland voor te dragon, en mît de bevoa,vde rijksoverheden de gewichtigsta looponde kwes-ties, grondig ta bespreken. Voornaiaelijk werd gehandeld over de vol-genle vr*?on : Dse!n«mingd«r Pooîsshe ragae-ritis? aan de vredeshespr^kiaiïea van Brait-LiSowsS, en inrichten van eea Pooîsch. legerop breed nationale basis. N.'penî dia militaire aangelogenheid werd rs.n on7.entwe?e e^a ontwsrp vaa organisa'ia voor?e!eg! dat weer door den Poo'schsn mirdsterraai werd a^ngn-nonaen en door den regeatsckapsriad gced-gekeurd.Verder werd dt opheffing Tan een aanfal uit-zondoriagsm tatregelen in hst Koninkrijk Polca vôor,çeïo.nen dio root ds bovolking bijz>ndor drukkend zija. In sake d«r opeischiig van ijîer legden wij eea memaranduai voor. Wij legdea groot gcwicht op het vJrkrijgea eener aianestieenda lerugroerdn? eoner gansche rarkg maatreielen afzsnderlijke personen be-trefiende. Met dea onderataaissekrttaris vaa hot rzksambfvaa binnenljadsche zaken baspraken I l'l'ill»HmillllHil"liliHIIH'llilllilW ill III ■ I tlill II fBM Mijn kozijn en Henri Lovell bleve 1 te E'msley, en in beider gebaren vond ik niets, dat ik mij kon doen o itdekkea wie van hen mijn ontzaglijk geheim bszat. Î5eide waren vriendalijk jesfens mij en schenen mij met meer belang dan naar ge-v;oonte te behandelen. Somtijds bemerkte ik in Edward zulke sttenge houding, dat mijn hart S'ihiet op; hieïd van kjoppen ; andere malen sprak hij mij zoo lief aan, zijn geiaat was zoo zacht ais hij de oogen naar mij wendde, dat ik wederom gerust werd, aihoewel altijd uiteriijk ellend'g. Met Henri was ik meer op mijn gemak ; ik kan niet zeggen waarom; doch hij was de eenige mensch met wien ik,sedert den r.ood-lottigen dood van Julia, als te voren kon spreken. Zijne zorgelooze vreugd bracht aaa mijne griilige gevoeleas eene groote ver-zachting.Na eenige weken was ik bijna teenemaal overtuigd dat de inbeeldiug met schrik ge-paard, in dat rampzalig uur, de woorden had vooitgebracht d\a gedang in mijne oore î kionken ; eindelijk bedaarde ik mijne vrees, met in deze veronderstelling te vol-harden.Zoo zijn de verzachtingsmiddelen, die ons lijden verdoovej, maar niet wegnemen, Ik was evenwel bekwamer om de beproe* vingen die ik o.itmoette, te oaderstaan. wij de naVetide organisatie van den s'aafsraad. Zeer eewichtig voor on-: ware de uitroering van een on'wr-rp betrekkeiijk het aaoschaffen vaa buitenlandsche rertegenwoordigingen in da hoofdsteden der cen'raal-mogendhsdan »a d«ï bevriende en nsntrale landen. In hat ali'e veen werden maatregelen ba-spro'ten, ten spotdige overnaine van die be-stuurstakken die. zich thans in handen dor bezattenda overhedea bev'nien. Wij ramen aatunrlijk inlichtinganover de mogalijkheid dat rogeiing van de kweîtics beireffende da toekomstige organisatie van ons vaderiand. Vriidag' werd da afvaardijjing te Weenea ontvaogan door Ksizer Catl. LÂNDB0UWER5BOND Vergaderineç van n Januari. M. Maenhaut deelt mede : \Tl'3330hïa33ï. — B-schlkbtar 5000 klîoss, verdseld onder Asper, 1000; Mater, 1000; Daur o, • 1000 ; Ror.se gswsst, 2000. £sâr3!g'3rsi2î03l. — Beschikbaar, 2000, verdseld als volet : flamme, 750; Drongen, 230; Zwijnaardî, 500; 0ad3{em. 500. Zaalffrartsa. —Dagsjneaatei die zasigrinen gehad hsbben, en nog fi een rogga oftar.ve ia verwisialing aan de k^m'nandantur hebben ge-lsverd, wordea verzoçht die levpring dadslijb ta do-n — aaders Sïellen z:j zich b.oot aa i croota moeilijkheden. Siaiîdbo.iiv-Îevsa. — Ds inschnjdngon vaa landbouw-komicaa en mîatschvppjen ni^sira inachrijven ter dr'ûkkerij Haste, Galgenberg, 21, schr*€telijk. Àfzonderlijke pcrso-ien kumon inîchrijvoa en betalen ia h«t Landboinverehiiii. &tiï>i3ner3aaâ. — Nog X<50 kilos bsschikbaar aan i-75 fr. Wissela vo^jr garst j^ijn beschikbaar vonr Appsiterre, Aspelir?, Deadarwindehe, Dafiinga, Erwetsgsm, Goeferdir.ge ea Griminiagan. Ouiîsoha b3riohi§i vas hat errosta Haofa'îwarilor. Ssrata Ï3ait33!i borioîit. BERLIJN, 11 Januari. Wssteliik KrlJusto&nssI. Legergro°p onn oeldmnurachalk kroonprin» Rupprecht oari Beieren. Vijandeîijka pogingen, om door list ea na artilleiiavoJrbareldmg in den moritend raa 10 Januari, ton Zuid-Oosten van Isperea, ia onze stellingen ta driageu, zijn nii-l'.i t. Op het front in Vlaandsren ea ton Zuid-West^n vaa Cambrai, gehael den dag doorleveudi^artilleriâ-gevecht.Tusichen Moeuvres en Marco'ng. werd da Engelscha aitiilerie 's avonds verst. rkt ea shses bij het aaabreken van den dag tôt groota hevig-hei Ook do Fransche artillerie %va~ wîdsrzijds Sl-Quer.tln eu in zakere sektors tusscaea Oisa en Aisne levendig. Legerfroni oan sfcncr.-ooersle aartah. Albert Ten Wsstea van Blamont, verhoogda ga-_ vechtsbudrij vighald. Ox9Î3lJk kp]§g3i09IÎ33Ï Nie!3 nieuws. 22a,o3iïoni3sit front. Geene bijsoadere gabeurtenissen. Iiaiï3aa,j3!î kr'jg'siDanssla' Gaaaa bijzon-Idre gebeartenlssea, l'waaaa Daitasb bsrioâê. S BERLIJN. 11 Januari (Avondbsricht). — Vaa 1 de krijgstooacelea niets aieuw».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods