De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

285 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1915, 14 April. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 19 October 2019, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/rn3028r76g/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

37' JAAR Woeasiag î 4 AprO 1915 N' 88 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE ELEINE PATRIOT Bureeîen te Oenî nr 16 Ketelveaî: RAAK! Vooruit heeft gepoogd aan zijne iezeî te do en gelooven dat iiij, na de bczcltin van Cent door de Duitschers, enkel wee is beginnen verschijnen om de socialis tiscke « organisnties, voor vvelke zoovef is geoflerd geworden niet onverdedigd te laten. We bebben aangetoond dal Vooruit lie langst is verschenen en weer het eersl in den tijd der bezetting, en aldus klaa bewezen dai Vooruit zijne lezers note imet gaatjes verkocht. Dat bevalt Vooruit niet — maar het i enze scbuld niet als hij rond den pc draait. Vooruit is ook verselienen om de be îangen der werkers en kleine burgers nie onverdedigd te laten, zegde hij. Om dai verdedigen der kleine burgér door Vooruit hebben we gelachen, en d kleine burgers ook. Daarom is Vooruit bijzondcr kwaad hij wil, zelfs ongevraagd, de kleine bar gers verdedigen. Ilet gaat hem niet dat wij lierinnerci dat hij weleens gezegd heeft dat d kleine burgers moesten verdvvijnen. Hij wil het nu doen doorgaan, dat hi de verdwijning der kieine burgerij hect yoorgesteid als een noodlotlig gevolj van de vervorming der maatscliappij. Hij zou toch zoo gaarne « vriend worden met de kleine burgers ! — geiij de kat met de muis. Hij zou witien vergeten en doen ver geteiî dat hij zoo dikwijls de kleine bur sers heeft uitgesotioldcg voor ui-tzuigers parasieten die lève ri op "fief" z\yee.r d^ \verkliedea, als tusschenpersonen di moeten verdvvijnen voor het weîzijn de werkende klas. Maar de burgers hebben dat niet ver gelen en zullen het niet vergeten. Vooruit zergt er te:i andere voor opda dat niet zou vergeten geraken. Ivondei we zijne kollektie doorzoeken, we zonder bij dozijnen aanhaiiegen vinden, die onz< steiiing bevestigeu. We vergenoegen ons met de volgende « We zijn, schreef Vooruit dei » 12 Februari 1912, boven ailes soeiaal » demokraten, die de geheele wuterzoo » der burgerij zullen aanvallen en on » programma in al zijne natuurlijk » gevolgtrekkingen zullen verdedigen. : Elkcen verstaat welke haat en verach ting er ligt in de vvoorden : de geheel waterzooi der burgerij ! En Vooruit, die dat pas drie jarei geleden schreef, zou nu willen optredei als verdediger van de kleine burgers Vooruit neemt het kwalyk als we zeg gen dat zulke handelwijze onbeschaamc en laag is. Hij vraagt of het zijn recht niet is, d< (gereneweerde) kleine burgers te willei Winnen voor het Socialism. Strikt genomen, Vooruit, is dat uv réélit, voorzeker. Het is ook het recht van den lasleraar, de slachtofters, welke hij eer en reputatif heeft ontnomen of pogen te ontnemen zijne vriendschap aau lebieden. Het is ook het recht van den struik roover de ongelakkigen, die hij tôt o; het hemd heelt uitgcslroopt, wat « drink geld » aan te bieden om naar huis t< kunnen sukkelen en hier en danr eem verversching te kunnen nemen. Vooruit weet voorzeker wel lioe zullu « grootmoedigheid » bestcmpeld wordt Vooruit komt ons dan vragon « waai » en vvanneer hij lage middelen heef » aangewend om iets te winnen op han » dclsgebied ofin politiek opzicht. » We hopen datons antwoord hem reed: min of meer de oogen zalgeopend hebben Hij houdt aan het recht de kleine bur gers voor het socialism tewinnen, datisze • leden te maken van een of meer zijner « organisaties ». s Maar zoodra mon daar lid van is moet g men eerst en vooral lezer worden van r \ooruit. Dat is overbekend en Yooruit heeft '1 dien dvvang niet geiooehend, maar hem » als billijk en rechtmatig voorgcsteld, terwijl hij bij anderen den dwang schand-t vlekt. Dat hect men twee maten en twee r gewichten. n Wat Vooruit ook doe, in onze huidige samenleving zal zijne handelwijze tegen-s over de kleine burgers als laag, huichel-t aclitig en hebzuchtig aanzien worden. - —-rrsrtÇtt&SX**} - Gewonde Belgisclie soldiitea in de guslliiiizeii io Frankrijk. s Te Saini-Malo. 3 GASTHUIS 50 (HOTEL FRANKLIN). Binnengckomen dan 2 Januari : François Bastin, Sylvain Bluyl'.d', François Bruyninckx, ' Edward Chapelle, jan-Bapt. Colassin, Edg.ird Coroinck,Armand Deieuve, Jacok de Maerxhalk, Emiel de Meulenaere, Marcel Devrez, Cyriel de Rosver,E!ie Endrich,Leon G :nnart, Raymond ' Germain, Georges Godart, Jules Ilaeilliers, -> Hyppoliet JacobsJozi'f Lacard,Charles Leclercq, Jozef Lepot, Pierre Maton, Adolf P'etinckx, • Petrus Pope, Jan Praet, Oktaaf Rimion, Fer-J nand Sa'juet. Vandendriîssche, Ferd. Vander-t slrikken, Gm'il van der Haegen, Jau Vanroy, r Hector Vanteene, Ociaaf Wotquenae, Gustaaf 3 VVedesco, Eugeea Boudart, Theodoor Colla. GASTHUIS 102 (CASINO). " Binnensfekomen den 6 Januari : Fernand i Dauue, Achisl André. T© Caacals. GASTHUIS 31. R. Daveaghel, I® car. — Luc. Gouze, S2 Iicle. Arth. Martin, 13« liaie. —• Edm. Btificeus, 5° lin. > L. de Vriese, 2S jag. — Fern. le P::n;e, J S^linip. ÎIub.Laurei:», 13a linie.—Ch. Besnc ck,I3«lin!£, an Geycbe's, gren. — Rayra. André, get£«j. " Alfr. van Rossen, 2e c.— Louis Thonon,120 linie. P Flor. Me;s, Ie car. — A. Schalesinger, 3® j. t. v. G. Gautemand, 5J Hnie. — Adh Zer.fhe, Ie iag. Jos. Srne^?, 3e linie. — Paul Vrambot, 3® linie. Des. D -mayer, 12® lir.ie.—Vandercauwcnberghe, 2® vesting carab. — Gust. Demeesîer, 3® linie. [ Léon Vilain, 1® linie. — Jos. Delatuye, II® liuie. H. Vanbos«el. 12 linie.— Ch. Questro :y, 9® linie. 1 G. Ca'ifue, 9eja?. Jules Vandongîrnste, 2sjag. 1 Leop. Bogaert, 2® li -ie.— Ch. Eeckhouf, 7e iinie. , Cam. Vanecke, 9® linie. — V. Dumont, 2® j. t. p. Ch.Vanrlenbosch.gren. — G st. Lesceux, Ie j.t.v. Peir. Picard, IIeiinie.—V. Pat.'rnoster, 11° linie. R. Matthys, Ie j. t. v. — R. Brodelet, 5® linie. ' Maur. Michieis, administratie bat. —Jaa Van 1 Eyker, 9® Hnie. — Petr. Delhaife, 12® 1 nie. Alb. Pagnoude, 9® linie.—Petr.Pornay, li® linie. V Arth. Bruiaind, wielrijders bata'jon. — Ch. Tede cot, 2® gids. —Jul. Hutebize, 2® j. t. p. 3 Et. Melon, gren. — Vict. Gericke, 12® linie. 3 Hect. Moorgat, Ie j. t. v. — Ach. Feron, art. Hipp.van Geertruydeu, 3® jag. te v.— G.Somaxe-lctte, I4e liuie.—R. de Backaor, 4®br. at.—Aifons Maucourant, 1 jag. t. v. — H. Keen er, 3® verv. » Emiel Coirr, Ie car. — Arth. Lodomez, 11® liaic. ,i.■ ■ i ..... ' i — i fnlichfsngen : ;> De familie Van Hauwaert, van Ousseî-gem, vraagt inlichtingen o^er Mijnheer en " Mad. Vandcrhaeghe, hoofd-onderwijzer, te 1 Staden. ™ M. Lekens-Van Borsel, statiebediends, ; te Drongen, verlangt ten spoedigste inlich-' tingen nopens de familiën Van Vynckt-' Lekens, Ghistelstraat, 46, en Van Borsel-Van Housebroeck, Gauwloozestraat, 31, te r Oostende « Meiboom ». Iniichtingen te sturen. a. u. b.. aan ons b'.ad. an— — ' Provinolaal Landfoouwkoniit6lt Sîipepïosïateîis Lijnkosken, Maïs HetProvinciaal Landbouwkomiteit heeft: ' 1° 500 tonnen superloïfaten aangekocht, die dade'ijk ter beschikking der landbouwers ; zulien gesteld worden aan den prijs van , omirent 3S centiemen de ee.iheid fosforzuur. 2° 300 tonnen lijnkoeken, aan den prijs van omtrent 35 franken de 100 kilos, î 3° 700 tonnen Maïs, aan den prijs vaa omtrent SI frank. , Aanvragen voor Supsrfosfaten, Maïs en Lijnkoeken, zoo spoedig mogelijk, met ' inschrijoinKslijsten, voor ieilcr uoortbrengsel afzonderlijk oogemaakt, (dus voor super-fosfaten eene lijst, voor œau ook eene lijst, ; voor lijnkoeken ecnc andere lijst), te zendeti aan M. Maer.haut, Voorzitter, Statiestraat, 18, of aan M. P. De Caluv/e, Toekomststraat, 77, Gent. \ iwm awrnB.a—BW l'B — ; Het Frovincîaal Hulp- en Voedinsrskomi-i teit van Oost-Vlaanderen heeft ook Maïs, nr, voor deze week. Voor die besteMingen moet men zic'n tôt de gewestelijkehulpkomiteiten der provincie vvenden. ■ . Moord te Roossndaal Een Aîîiv/erpcnaar aangeltoailen. Te Roozendaal (Noord-Brabant) werd eeite gruwelijke moord geplee^d op een 84 jarige oaderlfng. M. J. Vermeu'en, winkeîier, die ziekelijk is, werd rond 9 are 's avouds in zijne woning door twee baadieten aangevallen en zeei erg mishandeld. Zijne huishoudster eene bejaarde vrouw, Mej. C. Van Achtmaal werd eene prop in den mond geduwd om haar het roepen ta beletten, v/aardoor zij gestikt is. Diefstal was de drijfveer der misdaad, v/ant eene som van 1800 gulden weid ge-Etolen.Een dei bandieien werd 's morgends om 2 ure in de veldea door gendarmen aan-gehouden.Het is zekere E..., van Antwerpen, De plichtige heeft voiledige bekei;tenissen gedaan en dennaam van zijnen mededader, een Hollander, kenbaar gemaakt. De kerel is over de grens kunnen viuchfen, hcewel soldaten hem eenige schoten nazonden. De gestolene som wei d op E... gevonden. ■ Godsdienstige Plecbligbcdea Ter hes'isîîiering — De rnaandeîijk-fiche vergadëring dai Derde-Orde, van den Heiiigen Dominicas : (Mannen-afdeeling), zal plaats Lebben op Douderdag aanstaande 15 dezer, om 8 ure 's avonds (B. U). De heeren leden, die geene bijzonder« nitnoodiging ontvingen, zijn dringend ver-zocht^hun juist adres aan te geve.i. Thielrode-Waas. Heiligdom van St-Jozef. — De plechtige oktaaf der solem-niteit van den H. Jozef, wo:dt ditjaarge-vieid van Woe.jsdagSl Aprii (feestdag dei so cmniteit), tôt Woensdag 28 April. _A!le dagen solemneele mis om 8 ure en plechtig lof oui 4 ure. Den Zoudag onder de oktaaf; intsten iu de kerk om 6 en 9 ure ; vespers om 2 ure ; daarna stoet naar het Heiligdom, statiën van Sï-Jozef, sermoen en plechtig lof. N. B. De trams vertrekkende bij Ilamme-brug om 8.25, 11.50 en 15.40 ure, houden stil te Thielrode 5 minuten later ; dezen vertrekkende uit Temsche om 7.40, 11.05 en 15.10 ure (Be'g. uur), komen aaa te Thielrode na 15 minuten. B@kendmakingen. I. — Hiermede wordt er 1er openbate hennis gebracht, dat al de gracbten der Buurtwegen, voor den 1 Mei 1915, door wie er toe verplicht is, moeten heropend en in staat gesteld worden. Worden met deze grac.hten geîijk geste'd de waterleidingen die ze op zekere plaatsen vervangen, alsook zulke andere giacbten bestemd om het water der buurtweggrach-ten te ontvangen en af te voeren. Oveitredingeu der voorschriften van dit bericht g'ordsn gestraft met eene boetè tôt 50fl frant.en. Ook zullen de werken uitgevoerd worden ten koste van wie ze zal verzuimd hebben. II. — Hij die het vraagt, trots het vei bod, îcoop svaren uit het Etappengebied of uit een distnkt van de Etappen-kommandatuur uit te voeren, woidt met gevangzetting, die 6 maanden kan duren, ea eene geldboete, die 3,000 mark kan be'.oopea of met eene van beide strafïen bestraft. De koopwaren, die het voorwerp zijn dezer strafbare handelwijze, zullen in beslag genomen worden. (Et. Bef. 295/2). Gent, 6 April 1915. De Etappen-ICommandant. Als hoogste prijzen in het Etappengebied worden van nu af de volgende prijzen vast-gesteld : Tarwe, 100 kilogr., 38 fr. ; rogge, idem, 31 fr. ; haver, idem, 38 fr. ; voedergerst, id., 35 fr. ; maïs, idem, 32 fr., in 't groot ; maïs, ] kilogr., fr. 0.38, in 't kiein ; loggemeel, 100 kilogr., 38 fr., gebuild op 80 0/0; tarwe-mee', idem, 60-65 fr., gebuiid op 70-75 0/0; boonen, lkùogr,, fr. 0.80, in'tkleia; erwten, idem, tr. 0.80, id.; rijst, id., fr. 0.80, idem ; aardappelen, 100 kilogr., 10 fr., in't groot ; aardappelen, 1 kilogr., 0.125 fr., in 't klein ; chicorei met verpakkiog, 1 kilogr., fr. 045, in 't kîein ; chicorei zonder verpakking, id., fr. 0.42, id. ; gedroogde chicoreiwortelen, 100 kilogr., 18 fr., in 't gtoot; melk, 1 liter, fr. 0.21, in 't klein, goede ongeroomde melk; zout, 1 kilogr., fr. 0.14, ia 't klein ; suiker, idem, fr. 0.80, ia 'tkleia, ia klompen ol poeder; boter, id., 4.20 fr., idem, zuiver« natuurbo'er. De verkoop van onzuïvere boter is ver-boden ; zuik voortbrengsel zal aangeslagen worden. Suiker 1 kilog.,fr. 0,70 in 't kle:n ; gekristal-liseerd ; margarine 1 kil., fr. 2 30 in 't klein; rundvleesch (io-b:ef)l kil.,fr, 2,80, 1® kwali-teit zonder beenen ; Rumsteak I kil., ir.2,60, zonder beenen ; soepvleesch I kil., fr. 2,15, 1® kvyaiiteit ; platte kotteling, 1 kil., fr. 1,60; dikké ko teling, 1 kil., fr. 1,40. Varkensvleesch : Kote'etten, 1 kilo, 3 fr. ; lendenstuk, 1 kilo, fr. 2,50 ; versche worst, fr. 2,20; kalfsvleesch, 1 kilo, 4 fr., zonder beenen ; hooi, 100 kilo, II fr.; stroo, 100 kil., 7 frank. Hoogste prijs per kilo, levend gevricht : Ossen, 1 kilo, fr. 1,25; vaarzen, idem, 1,25; koeien, id., 1,20; stieren, id., 1,20; ka!ve« ren, id., 1,70; schapen, id., 1,40; zwijnea, idem, fr. 1,80. O.'ider handel in het klein, is de verkoop van 1/8 tôt 5 kilogiammen te verstaan. Eene overtrednig dezer maxima-prijzea zal in elk afzonderlijk ge/al gestraft worden met eene boete van 300 mark of ee e daar-mede overeensteinmeride gevangenisstraf. Geùt, den 1 April 1915. De Etnppenlcommandant. Sferfgevallen. Eenige dagen geleden, is overleden d«« gunstig gekende toond'.chteres Catharina Van Reunes. De begaafde kunstenares werd bijzonder liooggeschàt voor de lieve kinder!iedes?ea welke zij, in groot getal komponeerde. Een werk dat evenwel voor goed harea naam zal vestigen is het Tiansvaalsche vollcslied : Kent gij dat volk vol lietdanmoed ? Zij d chtte zelve de woorden en komponeerde de muziek van dat populaire lied cp verzoek van pre âdent Burgers. STADSNMEUW'5 — Voor de kt ijgsgevangsnen.— Wij ver* nemen met ge ioegen dat de Zwitsersche firma Ziegler & Cie (Dnuaiie-en-i>erDocrRgeiit~ schnp) 144 Hsm, te Gent, z'ch ba'eloo=; en volkomenkosteloos belast met hetverzendea der pakken en kistjes, welke haar wordea besteld door het « Rood Krnis » - komiteit van Gent, en die bestemd zijn voor de Bel-gische krijgsgevangenen, die zîch in de interneeringskampen in DuitsclV.and bevin-den.— Varrexsnî.in denNederlandschcn schoir.v-burg. — Op algemsene aanvraag ea gezien het overgroot succès van « Verrez .n » Zondag ia den Nederlandschen schouwburg, zal er onwederroepelijk eene laaisti venooning ge-ge\en worden van dit prachti,.; b.jbelstuk eadit aan verminderde prijzen. Zij die « Verrezen » liebbon zien opvoeten zullen van de gelegenheid eebruik maken om nog eens dit meesterwerk te komen toejuichen. Ï3e prijzen der p'.aa san zijn ia ieders ber-ik : Ie rang'o'iën en stailen 2fr.; Balkoea 1.50 fr.; parket 1 fr.; voorzetels 2erang, parterre en logièn 2® rang 0.75 fr.; I® amphitheater Q.50 fr.; 2eam,-hi-theater 0.40 fr.; logiën gallerij 0.40 fr.; gailerij 0.25 fr.; paradijs 0.10 fr. De vertooning wort gegeven tenvoordeele der kunstenaars. Het stuk bekwam Zondag, evenals de vorige opvosii-Jgen, een overgrooîen bijval. De zaal was bomvol en de artistea werden levendig toe-gejuichï.— Fecst in de Melomanen. (Confraternité des Accises.) — Een veelbelovend kuustfeest wordt aangekond'gd tegen Zondag 18 April a. a., om 5 u. (Be'.fort) in de zaal derkoniak-lijke maatschappij ; De Melomanen. De inrichters zijn de leden van het per-soneel der Belastingen, Kadaiter, Toldienst en Accyi cen. Buiten het edel doel, lcunst-genot aan hunne medeburgers te verschaffea beoogen in inrichters geld te bezorgen aa i de kas van het Nationaal Komiteit voor Bulpen Voedinff. Aan dat feest, hetwelk een algemee';o bijval te wacbfen staat, zullen de volgendrj gunstig gekende kunstenaars huune wei-v/illende medevverking verleenen : A) voor het tooneelkundig gedeelte, Mevr. Jeanno Gevaert-Steven, van het Konhiklilk IConser-vatorium, Mej. Diana De Clercq, van de tooneelklasse, M. M. Juliaan Moens, vaa het Nederlandhxh Tooneel en Edw. Van Cauwenberghe. B) voor het muzikaal gedeelte, Mejuffer Germaine Posthumus, M. M. John Haesaert, Willem Waeyen-berghe, Robert Mathieu en Lieven Dnvosel. Benevens eene gansche iceks keuriga zangstukken, worden drie tooneelstukjes opgevoerd, namelijk: Het Wiegje, van Emiel Van Goetnem ; 'Kloien Kikajo, van Gustaaf De Mey en Jean Marie, van André Theuriei, vertaling vau Wertheim. ; Er zija enkei twee sooitca k^arten, VQor-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods