De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

780 0
10 December 1918
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1918, 10 December. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 06 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/2j6833r34d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT $r 2S2. 40e jaar. G- Ds Graeya, Ketelvesf, ES." DE KLEINE PATR10T Dinsdag 10 Dse. 19B8 Per Nr 5 cim. — Per week »© ctm — rnîT'prr—n T~ III l**~**~*^TT~TIWTg1TrrilTril l l i li 11 mm m iiHW——ttwiiii in nimi >m i iéi i-1 rmii'yifH" rinnr wr iWiiifT———ai ifiwii i ■■mm mi——rmwmiiiiT'iTir' 1 •• iii»i*n irr-animnTrTnrrrTrTinTB-gwTrmrTT«r~ i»* f iii<iiii»ii Tcegelalen door ds Censaup. Voor' de kleine Burgerij. In de rcdevoering welko do heer Burgemees-ler Brwn u'tsprak in de gemeenteraadszittiDg, Waandag avond, 2 Decemb?r Rehouden, — de torse openbar» zitting sedert dea iaval d r jpuitscher* in Gent, — zagdo hij onder andere : « Lait ons de kleine handelaars onders'eunen, » die zoove<>l ta lijden gehad hebben, gedurcnda !» den ganschen duur van dea o >rlog • . Door « kleiûe handelaars » vers tond da acht-1>aie bcer bur?emeester onsetwijfe'd geheel de jsleine burgerij, en dan heefthij vollcomen gelijk fis hij zegt dat ze « zooveel çeleden hasft, ge-iorende gansch den oorlog ». 't Is de kleine burgerij, die den grootsten toi letaald heeft. Keiahandel en kleinnijverheii pcrJen gedood, de bedi-ndea vielen zonder Jilaats en ailes was meer dan he'geea mea ooit « peperduur » genoemd h=eft. Van de mc»ste Unso bu:g rs is de haidel of nijveiheid teniet ; da spaarcenten dia ze fc.izaten zijn geheel of grootendeels opgeëten, ta to* h'ertoe kan men nog niet voorziea wat-ïieer z j hunnen hande!, huane bedieniag zullen kunnen hernemen. Intusschentijd zijn zij nog altijd voort rer-)f>licht cnmeaschelijkî prijz:a to betalea vooi taelk, bo'eren vleesch. ! Daar de melkkoeien, door da Duitschers weg-fcedreven zijn, en dat z? niet weergezondea ^forden door degenea die ze bezitten, oatbreekt ^aelk in de si ergro^tste mate. In den buiten kunnen de burgers no? min of fineer, aan hoogen prijs aan ge loopte melk géra' cen. Ondan^s den nnximum-prijs wordt ds teeik — gedoopte — verkocht aan 0.75, 1 00 ea *.25 fr. den liter. we zullen gelukkig zija dat valac'a gerucht dsa kop in te drukkea. K »n men niet wat meer rijst ter beschikking Etel'ea ? Men heeft den verkoop van den rijst bepsrkt orn:3at sommige onverlaten hem roort verkoeh-ten aan de Duitschers. Nu zijn de Duitschers weg. momsind zal hua nog rijst afstaan, waarom hem niet ovarvloa-diger ter beschikking g ;ste'd ? Indien meor vet haddan we zoudea g:eene bo'er moe'en koopen ain tienvoudi;e prijzen :— indi»n we m£er spek haddan, wo zo iden onze toevlifcht niet moetea Loa^a tôt rundvleesch dat 4-5 caaal te duur is. Ziedaar «ern praktisch midde! dat ontniddel-lijk kan aan^ewend worden, en dît den toestand ▼an de Heine burgerij in de hoogste mate z">u verlichten — ea meteei oak don toestand dor werkliedea en van iedereen. Mochten de wiorden van onzea achtbarsn Burgemecs'er voor gevoV hebbsn dat onder vorm vm onoitbeer'ijk voadsel w rkel'jk hulp aan df klîine bwrgerij ea elkeen verisend worde, do ?eheslestsd zou hem dubbel dankbîar zijo. N.B. — Bovenstiande is g-05chrevea zondar iemmd of iets te willen bekaibbelen, als viager-wijzing ea in het belanT ran het openbaar welîijn en de openbare getondheid want elkeen is verzwakt en stmt m?er daa o')it bloot aaa Spamsch » griep, tering en andere ziekjen. Haairs^elsna ut). — Zaterda? om 11/2 u. narnid ia* reden lanjs den Brusselschen steen-we;teGentbrugge twea ttroo-e wagens ko-noide van Mello ea waarsch'.jn'ij'c verder uit het Land van Aalst. Op elkea wa;ea ligan zos tôt zeven eroote eoslachlo rundbefsten^ Ea hîtis verboden te slac'iten zoader to^lating ! Aan de gendarmerie en policie zo i di>înen bevel ge?even te wo'den, dat zij, gebsurlijk ALLEELEI Ds I"ra.îi3oh3n zoskaa de waarflsn op geatolsa door de Daltsahara. Fransche soHatga zoeken in de verschillige Brusselsche bankea, voornamelijk in het « Comptoir Natijnal d'escompte de Paris» en in het «Crédit Lyonnais» da talrijko waarden op door de Duitschers rond half Oktober geds-poseerd.Zij brachten e-dewiarden voortkoaionde uit do steden van h^t Noorden van Fr»nkrijk, Rijsel, Roubaix, Valeiciennes, St-Quentin, oaz. In ds bosschen van Luik werden oo'c opzoe-kingea naar waardijen gîdtaa en welke ver-schei leno mi'jarden frankan vertegenwoordi-gsn. Dit aHes wordt naar Frankrij'c gestuurd. Onze Vorsian ts Farijs. Vrijdag avoni, om 7 1/2 ure, l^ebben onze Vorstea, na ver-cbilligehospitalen en toevluchts-huizen waar Belgische soldaten en ouderlingen, filso >'i Fransche gekwetstea worden verzorgd, Parijs ver'atea in boslemming voorBrugge. De mpnigte juicbte luidruchtig onz^n Koning, onro geliefda Vorst^n en prins Leooold toe. De Voorzitler der Fransche Repabliek, Mad. PoincarS, da hearen Clemenceau, Pichon, L'îygaeî, de generaals Mardaeg ea Daparc, lor i Do'by en andere persona'iteiton, woo-jdea het vertrek bij. Eeneafdesliaginfanterie beweas de eer. Epoorî78gr&sap ta Orlsans. Do express Orient is dicht do statie Meung-sur-Loire, in botsing g^komei mot eonen trein levensmidielea uit Amerika ver?oersnde;l0 por-son^n vr ^rden uedoo 1 en 25 gekwetït. Andere slachtoffers liggea nog onder d-î puinoa. Wat Eagslaad elsoht 1 Engeland ea de Dominions eischen van Duiîscbland 8'JOO m ljosn pond sterling ten titel — — l" 11 ^ . Het houtaa Btaaïbsîld vaa ïSinrlsahargf | te Berlijj moet volgens een Duitsçh btad, votsf demokratische al umstten gebruik't wordsa. Da aohuld vaa Sasslani vôôr den oorlo.ï be iroeg ongeveer 18 mi'jart Da oorlogsbait dien hij hedea in Frankrijk bezit, rerteganwoor ligd eens nog groo'ore som. Hot Kaaadeasoh léger teMe bij het begin van den ojrlog 00,030 mftS* Bij den wapenstilstand bereikte hot léger 418,98# soliaten. Qpanftaro sre&eaaa roor dea vrod®. Da « Osservaiore Roaiano » kondiit da JSncy» klisk af, gebaden geheel de wareli door bi« velende, ter gelegeaheid vaa do Vrede»» konferencie. Hat Dtdîsshe vollt tsgsn dea Kelsar De « Echo » van Hamburg zegt dat de pop»* lariteit van doa keizer zeer gedaald is en h»ris» sert saa het groot ofTeasiaf van Maart, dis d«a « veldsla^ van dén ksizer » werd gen ïomâ^ De k'izer had den 15 Oogst, bij het verlatoa v*a het Westfroat ge?.egd :« Ik blijf niet laagsr bU een rerslagen léger. » Op dat oogenbiikhadmsntijdiîns den aftoeht de lija Bapautne-Peronne nist boreikt. D« stelr1 lingea Hindenburg. Siegfried, dazen van âmm, Keaimel en de Chemin des Damss, warea aog ia onze handen. Doch msn wist reed* dat Amerika eoa ortg* groot leger over zea had gezondon. voorzi«a m eene groote hoeveelhei 1 buitengewoon mat»-riaal. Maar de keizer wist reeds dat het sptl verloren was ea nietteaiin cen;ge dagea vaae dat LudandorfF eon onmiddellijken wapanstil»; s and ha l gevraagd (het was op 27 Septamb«rV verklaarda de rijkskanss'.ier Hertling ia âtiïk Rijksdag dat de aftocht ia goede voorwaz.rde*' gescbisdde. Iadien de Keizer dus vaa ia de maand Augus'u*.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods