De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

289 0
08 February 1917
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 08 February. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 21 September 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/gh9b56hg3b/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR -DE LANDWACHT 33° |aa?o Nsm. 35 G. De Oraeve, Ketelvast, 9® DE KLEINE PATKI01 Dontlerdag S Feb?ua?I Î8J7 Pfjjs ® eentièsiSTî Oiia==3«ss ■ -_=•> § affila bsriehfes %3ja hat Sroot HaoMk^aptiSSd Ssrsta Saltsoh feerîo'fct. BERLljN, t; Feb.-uari. Westelijk Rrljgsfosneel* Ten gevolge van het mistig vîiesweder blcef 4a bedrijvigheid van-het geschut en van dea I vliegdienst ge'ring. Alleen tussciien de Anktr-fceek en â& Somme was de geschutstrijd een tijd ang levendig. In het SommegebieJ, op dea oos'e'ijken oevcr vi-n de Maas en aan de grens van Lotharingen voerden onse verkencessvoor-waartsche bewegingen uit, waarby 30 Jingi 1-ïchen en Franschen alsoolc eeaige macuiaage-Wereu in onze hinden vielen. Oasîell|k kpJîgsteonoeî. Van de i-u^t bij Riga tôt aaa bet gebied van da Douaumond ng, geen bijzonderegebsurtsnissen. Sïaesclcniecïi froat : Af en u>e Jeréndig geschutvuur in ae bocht Tan de Czema en in de Stroema- la a g te. BERLIJN, 5 Februari.*Ambte!ijk). E-n Duitsch wa'eryliegtuig wierp den 3 Fe-feiuati 's avond? met goed gevolg bomraen op cte Saaveninrichtingea te Duinkerke. In' eon loorls aldaar on s tond een brand, die bij den terugtocht van ons vliejtuig nog ver zichtbaar was. Tweeâa Dnitsoh herioht. BERLIJN, G Februari ('s avonds). _— Ten Noordwesten van Mulbausen blaven bij eenea mislukten Franschen opmarsçb, gevangenen ia ®n?e lianden. In het Oosten was cene onderneming aan de Beresina voor o»s succesvol. Aanb.n M cedonische irontbij tijdenlevendig futur in de Cerna-bocbt. Ûîflcîsaie Ooslenrijkscha bsrichîen WEENEN, 0 Februari. Oosieip krffgsîooncel. Ten Nocrd-Oosten van Kirîibabaruktenaf iee-îtngen vac bet 26e batàljon veidjagers do vijan-Salijke hoofdstel ing binnen ; zij doodden twiatig MENGELWESK. — 8 Februari 1917. 119 Voor 5f J@ld I De speeltafei bezorgde hem ook een deel Van zijn Ou der h oud. Een behaaglijk voor-komeu en vleiende manieren kwamen hem bij zijr.e onderi emirgen zeer te stade. Met de vrouwen had ik iegelrecht niets te Kaken ; ik fpeelde maar de îol van korres-por.detit en bespieder ; ik.moest in de voor-came kiii gen der hoofds.ad en dcr provin-ciesteden nauwkeqrig onderzoek doen naar het katak'er en de neigingen der aatizien-«ijke dames, en naar deu ûnancieeieu toe-stand der familiëu die de badplaatsen be-tCchten.— Ee.;e rare bezigheid ! Wie had dit, Waaiachtig î achteru gezocht, Pietri ? — VV'at ^al ik a zeggen ?... Ik deed niets oneeilijks l Mijne ge'neele werkzaamheid «epaaide zichhieibij, de materialen bijeea <e biengen ; was het mijne schuld dat een ■iîaev et s'.echt gebraik van maakte ?... — Daar zou (och nog al iets op te zeggen ,»aileu. Maar ga nu rnaar voort. ga nu maar *oort. Uwe ge-chiedenis wint meer en meer belaugiijkheid... - Er verstreken alzoo verscheidene jaren. Russen en vernielden de vijandelijke loopgraca-tec. Nabij Comanesci werd een vijandelijke jacbtvliegeaier bij r.en- luchtgevecht gedwongèn te landen. Uâlkanseh es Zaitl-Oastellfk krifgstoaneel. De toestand is oaverànderd. Du sorioj m het Ooste Std^aarsoSi borïofct. SOFIA, 6 Februari. (Asabteîijk bericht van 5 Februari.) STaoeâonissjs ireaî In. de streelc van Bitolia tameUjî: lavendigs bedrijvigheid van het gescbut, alsook vunr over ea veer tusscheu vooruitge'.eien afdeeiingen. O») de overige frontdeelen, zwak geschutvuur als naar gewoon e. Ten Zuideu vaa Seres, patroeljegerecht'ïij. In het VVardardal en tan" de kust cabij Orfano waren de vliegeoiers in do weer. Eunisonsaii front : Niets van beteïkenis. Ocrlag in BELÎI3 «a PEASEBUK Franseîte barlohîaa. PARIJS, 5 Februari. — Ten Zu:den van. de Sommi werd een Duitsche overval, bij het èinde van den dag, cp de >Fzansche loop^rachten, ia de streek van Barleux ondernoznen, afgeslagen. De Duitscliars ledea gevoelige verbezen. ea hebben krijfsje'angenea in onze handen go-laten. 's Nachts slsajden de Franschen bij verscheidene overvallea op de Duitsche linies, vooniamelijk in dsn seklor van de Chiinbret'es ten Noord-Wes'dn van Pont-à-Moussoc. Bij verkensingea la den Elzas rnaîkten wij ma!e-riaal buit.ea namea wij gevanjeaen waaroader ééti officier. Overa.1 elders ka!m« nncht. PARIJS, 4 Fehruari (Avondberichtj.— Alleen op'raiie» van oniergesckikt beîang. Enssisok bsrlohi. LONTDEN, 4 Februari. — Een aa'îval dei vijan-is in deaalRijbeid ran Raacourt hebben wij door ons *uur ïfgesusen. Ten No*r^en van <Je Ancre hebben wij met EgaB?S5g3BaiMjflW m HIWPI Mijn begunstiger leefde in glans en weelde. En ik ik kon ten minste eerlijk bastaan... Op zekeren da^ vie! hem eeua buitenge-wone vette ka«s te beurt. Een ionge edel-man, doo''eene tering aangetast, had een gedee'te zijner grondbezittingen tôt ge!d gemaakt en was voornemens eene reis naar het zuiden te dosn. Zijne jonge vrouw ea bun eeaigkind begeleidde:i hem. De man stierf onverwachts. Mijn begun-Stiger lokte de dr.raze jonge weduwe in zijn net, deed haar met zijnen neef huvven, en begon met hem eeaeti handel, waarin de jonggehuwdea gaasch het nagelaten fortuin van den overleden ede'man p'aatsten. De Ec'iurk bedroog hem zoodanig dat de jonge echtgenoot, vreezende voor een bedriegîijk bankroet gevangen genomen te zullea wor-den, de vlacht nam, en zich ouderwege ver-ongelukte...— De scburk !... E l wat werd er verder van de zaak ? ~• De ongelukkige vrouw b'eef weduwe met haar tweejarig kindje. Zij bezat niets meer. Tôt overmaat van ramp gaf zij korts daarna het ieven aau een tweede kiad. Va» dat oogeoblik maakte de schurk gebruik, om zich va i het oudere dat eea meisje was,-i en de rechtmatige erfgename vaa het door succès een operatie voltooid, als gevolz vraarvan énze lin'e ten Oosten vati Bea'-icourt 650 ni-ter is vooruittjebracht even eea breedte van drio vierden Engebche mijl. Er zijn ruioi honderd gevangenen gpmaakt en drie machinekanonnea geoomen. Tegenaanvallen van den vijand zijn a;ges'agen. Zijn verliezen ziju zwaar, de onze licht. Bij Souciiez hebben wij met succès overvallen uitgevoerd. EÏÏSSÏSGH-OTirSCHE 00RL03 Rnssisch gevschlsterrein. ST-PETERSBURG, 5 Februari. — In de sireak van Rigf, ten Noord Oosten van het dorp Kalutsem z jn vijandelijke koloaes, die eea a:»nval deder». caarhun schansenteruugedreven. In ie s'reek van Liuden, ten N.-W. van Fri««bichsta.àt, is een aauval van Duitscha troe!?ea^o«r ons vuurgefnuikt. EenDuitsch luchtschip, door ons beschoten, :'s hais'.ig binuen de vijandelijke liaiën ten N.-W. vaa Postawa gedaald. Rotmtensch geoechlsterrain; Vuarwiîî. ling en verkenningen. Iiiïssisch-Tarksch cceuechtslcrrein. De tMîtaad is oaveraaderd. Ooslsflrijksch-Italiaanscha ' oorlsg Stal:aanssh bavlcht. ROME, 5 Februari. — In Trentino eesige vitarMs«aliag. O ze artillene heeft op het Teanezzip'atsau eenjvijaadelijke aideêling vsr-âtrosid.Aan de koTen-Degano heeft eens vijandelijke af Ws'ing na eene hevige bsschi ting vaa onze fk'ftlliQgen t.vïschea den Monte Nua^ulst en da i'o:c»lia Oabladet eea overval bsproefd, doch is dadehjï: te ugg-dieven. In set K*stland heeft de vijandelijke artillerie ftisterea de bsschieiing tegen onte liaiën op d«n Karst raa heuvel 114 lot de « Woaste vlak'e » (Lis*rt) vo*rtjeaet. Ons gesc'nut heeft krachtig geastTêord an ten Noordea vaa Daine brandea ge stic'n'. hom ontvreemde vermogen voor altoos te oatmaken. De moeder !ag gevaarlijk ziek en bçTruateîoos, toen hij m;j dea last gaf het meisje voor altoo> uit den weg te ruimea. Ik bad mij reeds te vee! met hem ingelatea om hem den gevraagden dieust îec'itstreeks te weigese i. Met eenea heiligen eed moest ik hem b^loven, dat de moeder, herstelda ztj, haar kind nôoit meer levend zou wederzien... — Vreeselijk !... mijn voorgevoel heeft mij niet bedrogea! ... Er steekt daar eea jpaoord onder ! — Ja !... maar een door dea schurk oat-worpen, doch, natuurlijk, door mij aiet uitgevoerd.— Ha ! een steen valt van tirja hart I -- In p'aats van het kind te dooden, gaf ik het aaa eenea diepbedroefden vader, dis 2.1j a eigen kind van deaze'.fden leeftijd, door een ongelukkig toevai verloren had. Hij drosg het aa i zijne vrouw, die waande dat het haar eigen kind was, eu zij voeddea het op met aile zo-g e î liefde. — En dat kind leeft, Pietti i — Het leeft ! — Hoe oud is het nu ? — Precies negeatien jaar. — Heet het meisje niet Anna I OP ZEE. KRUISERSOORLOG flsr SUIKBOOTSI3 ROTTERDAM, 6 Feb-uari. — 20 koppea dsr bemanning van het Engelscha schip «Jovestoae,» 1781 ton, werden aan land gebiacht. Het Deansche schip « Lars Kruse, » 1460 ton, Z3u gezonken zijn. Het Eagelsche schip « Isloforran » 313 ton, werd op 2 Februari door een Duitsche duikbooi in den grond gescho'.en. Verder werd uit Londen gemeld, dat de Rus-slsche bark «Garnet Hill» 2272 ton, gezonken is. KEULEN, 0 Februari. — Aan de t Kôlnischa Volkszeitung » wordt uit Rotterdam geme'.d : De kapitaia van het schip « Samarinda » van den Noordduitschen Lloyd, deelde draadlooa mede, dat hij 179 schipbreukelingen van verscheidene schepen in het zichi: van Vigo gezonken, aan boord genomen heeft. ROTTERDAM, 4 Februari. — De « Timfcv » melit de Eugelsche Btoamboot « Metheran » als verloren. LONDEN, 6 Februari. — Da Engelsche stoomboot « Hursiwood » (1229 ton) is in dea groadgeboord. Drie manschappea zijn gedool en twes gew rfti. De overlevenien ziju geland. BERLIJN, 6 Februari. — Eea onzer terug-keerende duikbooten hesft verder in den grond (reboord, buiten tvvee reeds door de per3 aan-g^ireveae Engelsche stoombooten van te zimea 7500 ton : de Itaîiaansche stoomboot « Ksagno », 2252 ton ; het Portugeesche zeilsc'uip « Minho », 500 ton ; eenîn bewapenden vrac'ntstoomer vaa 3000 ton in den Atlan'ischen Oceaan. Verder in nachtaanval in de Engelsche waters, twee onbekende vrachtstooniers vaa oageveer 2000 tôt 4000 ton. Boveadieu heeft ze een kanon buitgemaakt en drie gevangenen ingebracht. 400 nisuwo Dultsohs Saikboatea. STOCKHOLM, 5 Febr.— «Dageas Nyheter a v.'il uit goe'le bron vernomen hebben dat Di>i:sch-land voor zijne versperring 400 nieuwe duikbooten gernaakt heeft en dat het bovendien beschikt over eene reaks nieuwe Zeppelin iuclitschepen. D§ vsîseherpte duikbootsn-sorlsg. Amerlka en Duitsshland* Te Washington. NEW-YORK 6 Februari. — De straten vaa Washington liadden hun dage'.ijksch uitzicht. Terwijl voor-ritter Wilson in het Kongres sprak ging het bedrijvig levea voort zooals aaar gewoonte. In New-York werd het nieuws der afbreute met levendige ontroering op^enomen en er liadden aanstonds vaderlandsche betoogingea plaats. De bmken en handelshuizen ia Wall-street heschen aanstonds de sterreviag. De Verasaigile Statan aaa de naatraieyi, LONDEN, 6 Februari. — Mon meldt uit Washington : \ De Amerikaansche vertegeùwoordigers in het buitenland hebben de aanwijzing gekregen, dat Voorzitter Wilson eene nota aau de neulralen zal zendsn in welke hij ze aanzoekt, hem te ondersfeunen bij zijn protest tegen het optreden van Duitschland tegen deaonzijdigen ïeohandeu Deze stap zou eene voorbereidiag zijn voor het plan, gemeenschappelijk in te werken op de bespoediging van den vrede en de bescherming der rechten van de neutralen. Amarlsraansohe maatragelaa. NEW-YORK, 6 Januari. — Eene Amerikaansche vloot kruist voortduiead in de Karaibische

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods