De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

494 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 16 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 30 May 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/599z032c11/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Nsm. £94 39* iaar. ê.Dq 6raeve,&stelves4,a$ BE KLSINS PATRIOT Dandordag *â Augustus 1917. Prifs S ceatiensen ©FFiCIEELE DUÎTSCHE BERICEiTEft VEB.OKDENXWCr fcetreffontlQ het bshaudelen en gebru'uren d?3 aardappsioogst van d-t jaar (ciid* delvroega ea. lat© soortsn). § 1. Gelrael de oogsi v^n middelvroege en late ïardappelen (pa'aten) wordt in beslag genomen. § 2. De middelvroege asrdappelen ir.ogcn alleen van 13 tôt 27 Ocgst ingeoogst worden. Zonder bijzondcr bevelcier Etappen-Kommaa-danturen, is de cofst van aile overige aardappe-len voor 10 September 1317 verboden. § 2. In eike gemeente moet van af 10 tôt 20 Augustus 191" op het geme-ntebestuur eene lijst van aile verbouwers (.voortbrengers, kweekers) *an aardappelen ter inzage uitçelegd worden, uit welke hunne verbouwvlakte van middelvroege en andere aardappelen blijkt akook het jetai der leden van 't huisgezin. Ieder verbouwer is verplicht de inscbrij vin?en •p deze lijst te onderzoeken en desnoods te ver-beteren. Geschiedt deze verbetering in den tijd tôt 20 Augustus 1917, thans zal hij die vroeger Rndere aaugiften ovcr zijne verbouwvlakte ge-iaan heeft, we^ens deze cvertreding der veror-dening van 12-7-17 niet gestraft worden. Daa;entegen zaliedeieen gestraft worden, van wien t e wezen wordt dst zijne op de uitgelegda ^erbouwlijsten inp.eschreven verbouwvlakten uiet met de we.'kelijkheid overeenstemraen. § 4. Wie middelvi oegere aardappelen inoogst, moet de o]:b:engst onmiddeliijk aan zijne Etappen-Kommandantur afleveien. Hij mag ilechts ach'erfcouden : a) Het plantgocd voor den verbouw van het komende jaar met 1600 kilo3 voor 1 ha. b) 20 ki.os eetaardappelen voor eiken persoon ïijn3 huisgezins ; met deze aardappelen moet liij tôt 15 September 1917 tooieiken. Geheel het overige gedeelte des oojst \an middelvroegere ïardappelen moet aleleverd wordtn. Hiervan peemthtt Duitsclie legerbestuur van elke aro veibouwgrond 69 kilos; de thans nog over-blijvende rtst is voor de bevolkirjg gestemd en Wordt door de E<appen-Kommandantur aan. het Bevoorradings-Komiteit tcegewezen : dit moet genrenscbappelijk met de gemeentebesturen voor de juiste verdeeling zorgen. § 5. De oogst der overige (lats) aardappelen begict den 10 September 1917. Van dezen oogst mag de verbouvver alleen achterhouden het plantgocd voor den verbouw van het komende jaar met 1600 kiîos voor 1 ha, het rantsoen eetaardappelen, op dat hij recht heeft, alsook de heel k'eine aardappelen, welke uitsiuitelijk voor veevo;der kunnen dienen. Al de overige aardappelen moeten afgcleverd worden. Voor deze leveringen zal, al na den ui'slag des oogst, in de verscheidene Kommandacturen van elka are verbouwvlakte eene af te Ieveren minimum-hceveel'neid nog bepaald worden. De af te Ieveren aardappelen worden volgens de verbouwîijsten voor elken gemeenteomtrek vastgesteld en da levering ervan aan elke gemeente afzonderlijk bevolen. Deze aardappelen moeten onmiddeliijk van den akker naar de aardappel-stapelplaatsen der gemeente over-gebracht worden. B:j de berekening der af te Ieveren aardappelen wordt in aanmerking genomen dat iedereen die zalf airdaprelen verbouwd heeft, gerechtigd is, het aan zijn huisgezin voor één jaar toekomend rantsoen van eetaardappelen achter te houden. Tôt nader order geldt als zulk voor iederen persoon van 't huisgezin de op 1 are verbouwvlakia ingeoogste hoeveelheid aardappelen na aftrek van het plantgoed voor het komende jaar. Dit rantsoen mag nochtans voor ten hoogsta 10 perso'nen achtergehouden worden. Land-bouwers wier huisgezin meer dan 10 leden bevat, moeten de eetaardappelen voor de boven da 10 rcorhanden peisonen uit da geineente-magazijnen ontvangen (§ 8). In elke gemeente moeten ter bewaring der af te Ieveren aardappelen slapelplaatsen (maga-zijnen ingcricht worden, in ieder van welke tôt ten hco^ste 10000 tonnen kunnen bewaard wordea. De gemeente moet tôt 1 Oktober 1917 de eersto helft, tôt 20 Ok'ober 1917 dî tweede helft der af te Ieveren hoeveelheid in da stapelplaatsen doen brengen. De gemceite is verantwoordelijk voor goede bewaring der aardappelen. Nalatig-heid bij da bewaring alsook bij de bewakiog wordt gestraft. waarbij de burgemeesters, hunna plaatsvarranîers en de policieorgatien alsmede de leden van het Bevoorradings-Comiteit per-soonlijk zullen gestraft worden, Da stapelplaatsen moeten door hat opschrlft « Fuer die deutsche Heeresverwaltung beslag-nahmte Kartoffeln » gekenteekend worden. § 6. — Het Bevoorradiags-Comiteit zal in elke gemeente door zijne Plaatselijke Commissie en zijne contrôleurs den ooist der aardappelen sur-veiileeren, én der middelvroege én der late sootten. Te dien einde geven de Kommmdan-turen a^in de Onderkomm'ssio van haor Kom-mandanturomtrek de lijstea van de verbouwde aardappelen, uit welke naatn, woonplaats, verbouwvlakte en getal der leden des huisgezins van iederen planter blijkt. De gemeenten zijnervoor verantwoordelijk dat de in §§ 4 en 5 voorgeschrevene aflevering juist gedaan wordt. Da vertegenwoordigers van lut Bevoorradings-Comireit helpen de burgemees-ters, hunne plaatsvcrvangers en de policieorgi-nen door de enke'e afieveriiVgen en de bewaring te surveilleeren. Inzonderheii waakt het Ba-voorradings-Comlteit erover, (lat da aan da aardappel-verbouwers volsens § 5 als toekomend rantsoen van eetaardappelen over te latea aard-appe'en juist in rekening gesteld worden. § 7. Ten einde de regelmatige atteverlng dsr aardappelen Je verzekeren worden in iederen Kommandarfhir-omtrek door da Etappen-Kom-mandantur agentaa b8noemd. Deza agenten moetea door rte Kommandantur van een bijzoa-dsr bewijsstuk voorzien worden. § S. Van da op de stapelplaatssn der gemeentj gebrachte aardappelen wordea volgens de schikkingen der Etappen-Inspektion verzorgd : 1) Het Duitsch legerbestuur ; 2) de inwoners der gemeente, voor zoover zij als aardappel-ver-bouwers niet reeds onmiddeliijk verzorgd zijn ; 3) de inwoners dier gemeenten, wier bïhoefte aan aaidappaîen niet uit de opbrengst des eigen ] oogst kaa voldaan worden. MENQELWfîRK.—16 Augustus 1917. 103 De zoon den Moordenaare — Spreek, Mai y, spreek spoedigf, îk bid u. — Uw vader en moeder zijn lord en lady Austin. Jos stond als door den donder getroffen ; hij staarde Mary aan, doch kon geen woord spreken. Mary begon opnieuw te weenen «n Jos b'eef eenige minuten stil bij haar zitten. Eir.delijk sprak hij : — Kom, Mai y, nu kunt gij mij ailes ver-tellen.Mary veihaalde nu wat er tusschen haar en !sdy Austin was voorgevallen ; haie be-kentenis dat hij een b'oedverwant van haar was ; hoeveel belang zij in hem stelde ; het ÈC'd, hetwelk zij ten zijnen behoeve uitgaf ; «are droefheid, vvaarvan zij getuige was geweest en zij eir.digde met het onderhoud lUsschenhaar en Mr. Trevor. . "r.Gij ziet beste jongen, dat er niet aan te jWijlejen ir. Ikmeen, dat ikaan lady Austin De.ooid heb er niets van aan u te zeggen, •uaar jk heb in het geheel aan die belofte jet gedacht. Wat moet or nu gedaan *0iden, Jos ? Vertel mij iets over mijnen vader, *iary ; ik zou gaarne weten boe men er over denkt, en hoe hij zich in zijnen nieuwen stand houdt. Mary zegde hem al wat zij wist : hij was geacht, maar hij. was een zondeiiing man, hield zich veel van de atideren afgezonderd en beminde de eenzaamheid. — Mary, sprak Jos, gij weet wat te voren mijn ihzicht was ; het is nu nog vaster ge-worden. Ik zal de kans vvagen, maar nooit een enkel woord spreken. Gij weet reeds en hebt reeds meer geraden dan ik wenschte ; ik wii niet zeggen of gij goed hebt geiaden, want hetis mijn gehelm niet. — Ik vermoedde dit, antwoordde Mary, en vreesde dat al myne overtredingen nut-telcos zouden worden door hetgeen ik u thans heb medegedeeld. Te voreu was ik alleen bedroefd om u, nu lijd ik met u alien. God, God ! waar zal dat eindigen I — Het is de wil van God, Mary, dat ikin die beproeving ben ; latea wij er niet verder over spreken. — Mijn hart breekt, snikte Mary, als het geen zonde was, zou ik wenschen in mijn graf te liggen. — Mary, denk aan eene zaak, welke mij staande houdt en u ook moet versterken ; ik ben oncchuldig. — Dat zijtge, daarvan ben ik ovettuigd ; gave de hemel dat ik hetzeifde van iemand andera kon zeggen ! Maar zeg mij, Jos, wat zal ik doen, als ik uwe moeder zie ? Ik zag haar vroeger reeds gaarne ; maar o ! hoe zal ik haar nu liefhebben 1 Wat zal ik doan ? Zal ik haar zeggen dat ik ailes ontdekt heb. Ik weet niet hoe ik het voor haar zal kunnen zwijgen. j — Ik zie er niets tegen, Mary, om het haar te zeggen ; maar zeg haar ook dat ik haar niet zien wil voor dat het vonnis is uit-gesproken ; wat mijn lot ook moge wezen, ik zou haar gaarne zien, als ailes beslist is. — Ik zal uwe boodschap overbrengen, antwoordde Mary, nu moat ik naar een ver-blijf gaan zoeken en aan uwe moeder schrijven. God zegene u. Mary verliet de cel, zij had zooveel uitge-staan dat zij ter nauwernood het spreek-kamertje kon bereiken, waar zij ging zitten om wat te bekomen. Zij vroegaan de vrouw des gevangenbe-waarders, of deze haar eene kamer dicht bij de gevangeuis kon bezorgen ; deze ge-lastte den cipier haar eeu gescaikt kwartier te verschaffen. Zoodra Mary gezeten was, schreef zij eenen brief aan iady Austin, waarin zij berichtte dat zij den advokaat gesproken had en hij de zaak in handen nam ; en dan, uitgeput van angst en opgewondenheid der drie laatste dage.>, ging zij naar bed en ver-gat hare zorgen in den slaap. De hoojte van h^t toekomend aardappslrant-soen zal nog bakendgemaïkt wjrden. § 9. De uitgave der eetaardappelen aan de inwor.ers geschiedt doorgaans in hoo.'caiheden, weike het voor 2 weken toekomend rantsoen Relijkkomen. Op bijzondere aanvraag aan da Kommandanturenmogea ook maandrantsoene.1* uitsje^even worden. Voor de wintermaanden mag, insgelijks op bijzondere aanvraag aan de Eiappen Kommandantur, van af 1 November 1917 de voorraad voor 2 tôt 6 maanden uitgegeven worden, indien da ontvangers ervoor borg zijn dat zij de aardappelen zorgvuldigbewaren en erzu aig met zijn. Voorzulke aardappelen welke dotr sleehte bewaiiug of onvoldoende bewaking ver'oren of door onzuinig gebruiken te vroeg op zijn, kunnen hoegenaamd geene nieuwe toe^ekend worden. § 10. Zonder toelating der Etappsn-Komman-danturen is elke koop en verkoop vaa aardappelen, hun vervoer alsook elke zeifstanuiga bo-schikking erover verboden. Alîeen het vervoar van den akker naar de afleveringsplaatsea is toe,jelaten. § 11. De in 't « Werk van den Ak':er » verbouwde aardappelen zijn vrij van de levering, voor zoover deze afkomst door de lijste:i bewe-zen wordt, welko aan de Kommanda tur^a door hire Onderkommissie's uiterlijk tôt 20 Augustus 1917 moeten ingediend worden. Da vo'gens dèza lijst te berekenen aardappelenopbren..,st wordt met 80 kilos voor 1 are verbouwviakte op hst toekomend aardappelrantsoen ia rekening g:bracht. : Verd-ar z:jn vrij van de verp'.ichting t.j Ieveren zij die in huane huiituinen niet meer dan 10 are aardappelen vcrbouwl en tôt 20 Augustus 191T aan hunne Kommandantuur door den burge-meester de verbouwvlakte nauwkcuriî op^e-gevan hebbîn. Bij 't toezicht over dczen verbouw moeten de plaa'selijke Comm!ssies de Etappen-Kommandantureninzonderhe'd helpen. De opbrengst dezer vlakte moet met 100 kilos voor l are op het toekomaad aardappelrantsoen in rekening «ebracht worden. Ovcrscho ten moet het bevoorradin'îs-Komiteit door beuiidieling der Kommandanturen aankoopen. I § 12. — De gestichten, k!oosters, scho'en en weldadigheidsinstillingin, welke behalve hunne Ingezetenen nog andera personen verplegen, moeten tôt 20 Augustus 1917 het getal hunner ingezetenen en het gemiddeld getal der te verplegen personen aan hunne Kommandantur opgeven. TezelfJeitijd m>eten zij hunna verbouwvlakte van aardappelen aangevea. Voor zoover hunna verbouwvlakte van*aardappelen 1 are voor ieder door hun te verplege i persooa n'et te boven gaat,zijn zij vrij vaa de verpl:chting te leverea.Is het getal der te verplegeo personen grooter, zoodat per hoifd niet 1 are verbouwvlakte voorhanden is.tluns mag hun op ainvraan het te kort aan aardappeien door da Kommandantur toegewezen worden. De aardappeloog't belooft goed te worden, zoodat vermoedelijk iedereen op vol losnde wijze van aardappelen kan voorzien wo den. Te dien einde worden aile leden der bsvolking tôt medewerken opgeroepen. Da aardappel-verbouwers worden nadrukkelijkaaogemaand, aile aarpappelen af te Ieveren. welke z j volgens deza verordening af te Ieveren verplicht zijn. De gemeenten, de burgemeesters, hunne plaatsvervangers en de policieorganen, maar inzonderheid het Bevoorradlngs-Comiteit moeten door nauwgezet toezicht en strenge onpartijdig-heid voor de juiste aflevering der aar lappelaa en de rechtvaardige verdeeling vaa het toekomend aardappelrantsoen zorgen. Aan aile in woners wordt de plicht opgelegd de planters niet ertoo te verleiden aardappelen ach.er te houden, maar erbij behulpzaam te *yn den a:<rd;ppe!smokkel in elken vorm te onder*-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods