De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

637 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 01 March. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 10 July 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/445h992j09/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT «TT...- <«.«-si G.BaGs»a©v©«Ketelvast.2S DE KLEINE FATSIIOT Daïiâaîpsiaci S Maart 13IÏ. Prtfs £ cenifemeif terte&teB mm fest @rasî HocfdKWIÎS i Berste Bultsoh berloht. gERLIJN, 27 Februari. Wesiel!|k Krlfgstoosteeî. De Engelschea onderaaçien talryss voor-xaartsohe bewegingaa op ons front tusscnen féperen en de Somme,doch zij geraaktefi siecnts iasj één er van tôt in onze loopgrachten.L<e viiana, Se ten Oosten van AtrecBt onze stelling bmnen-«edrongen was,werd door een tegenaanvai terug-feworpen. Het geschutvuur steeg slechts m Sjîkele sektoren boven het gewone peil. Oostelijk krilsstooneel. .. Bij afnemende koude, was de gevechtabedry-Tigheid op verschillende plaatsen levendiger dan ân den laatsten tijd. tt&ooâoBiseh front Niets nieuws. Tweed® Snltsoh bsrioht. BERL1JN, 27 Februari (avondbericht). — Op 4»kele plaatsen van het Westfront tijdelijk leven-4ïg& strijdbedrijvigheid. In het Oosten ge;ne Seduidcnde gebeurtenissen. Ifficieele Oostenrijkscha hérlehtta WEENEN, 27 Februari. @ost@ll|k kpllgsîoomse!. . Plaatselijkerwijze ietwat levendige stnjd* âœtMrijvighsid. , .... ÏÉallaaîisels en Zaid-Oastelljk kriigstooneel. De toestand is onveranderd. De oorlog in het Oosfôe, IParksoh beriokt: ÏCONSTANTINOPEL, 27 Febr. — Ambtelijk Ëricht van 2è Februari : ront aan den Tlger. Onze krijgsverrichtingen werd plaamatig door-gevoerd. Sinaifront : Vijandelijke ruiterij, gesteund door eene bat-terij en 6 machiengewefen, viel een cnzer vcor-uitgezonden kompagniën aan. Na. een gevecht van drie uren, moest de vijarid den terugtocht aanvaarden.— Van de andeie fronten zijn geene gebeurtenissen van belang te verir.eiden. Suîgaarsoh bericht. SOFIA, 27 Februari. — Ambtelijk bericht van 27 Februari. ÊSaoefiOBiach front. Zwakke bedrijvigheid van het geschut op ga-heelhet fiont. Zwak geweer-emmachiengewes r-vuur tusschen vooruitgazonden afsleeîicger: in de streek van Bitolia en van de Moglena. In s,het dal van ds Wardar en aan de kust bij Orfsno, waren de vliegeniers zeer in de weer. Eenvijan-delijk vliegtuig werd bij cen luchtgevecht ba-zuîden Gevgheli neergeschoten. Rmneerseà font : Nabij Mahmoedie, schermutselingea op het terrein vôôr de stellingen. Ten Oosten van Toelcea poogde eene Russische infanterie-afdee-ling, aangevcerd door twee officieren, over den toegevrozen strooai onze posten te naderen, doch zu werd door ons vuur uiteengesla„en. Wij namen een officier gevangsn. Oorlog in BEL5IE ea FBMEEIJS Fransohe barlohien. PARIJS, 26 Februari. — Gisteren op einde van den avond is een Fransch defachement binnen de Duitsche liniën bij Ville sur Tourbe gedrongen. Talrijke schuilplaatsen werden ver-nield krijgsgevangeaen geiasakt ea materiaal genomen. Twce Duitsche overvallea, de een op een loopgracht der Fransclsen t«e Noorden van Beaulne (Noorden van Semoas), de andere op een kleinen Franschem post ten Neerd-Westen vaa Avocourt, misluktes. De Fra*scksn namen gevangeses onder dewelk# cea officier. Nu en dan beschietiag op eeaise àe*lee ranhat front. PARIJS, 26 Februari (avondbericht). — Onze artillerie heeft vernieling;svuur aaagewend dat doeltreffetîd gewerkt heeft op de vijandelij'ie inrichtingen in Beîgie, Tooral in de streek dcr duinen en ten Oosten van hetMalancourtbosch. Vv'ij hebben eenen hanegreep bewerkstelligd vrelke gced gelukt is en gericht was tegen eeaen vooïaanliggenden vijarsd ten Noorden van Tahuro ea hebben krijgsgevaDgenen raede-gevcerd.Niets bijsonders te vermeîden aan hetoverige van het front. Fœgelaeh bsrJo&t. LONDEN, 26 Februari. — De Brittenblijven san beide oevers van de Ancre over eea front van 11 mijl en ter diepte van twee mijl vorde-rint en maken. Wij bezetten eensterk punt, ge-naamd Butte de Warlencourt, alsmede de dor-pen. Warlencourt, Eaucourt, Pys en Miraumont. Voorts bereikten we da buitenv/ijken van Puisieux. Le Barque en Irles. Verder zijn ge-siaegde overrompelingen en artillerie-aanvalLeû gedaan. EUSsiscH-auirscHE osaisî Russisch-Turksch gevechtsierrein. ST-PETERSBURG, 26 Feb. — Verk«nners van ons hebben een «verval gedaan op een vijandelijken «»orpo?t bij den weitelijkea oever van het meer Wan. Ze wierpen de Turken met ernstige verliezen terug en raaakten vier officieren alsmede 38 soldaten gevaagen. Russisch geeechtstcrrein. Afdeelingen van ons zija na voorbereideni geschutvuur in vijandelijke schaBsea bewesten het dorp Jablonitza ten Noordoesten van Koros-mezô gcdrocgen. Zemaakten 26 gevangenen. Roemeensch gevechlsterrein. —- Vuurwisseling ea verkenningen vanspeurders. Oosfinri]ksch-i{g!iaarssch3 osrieg SÊaliaanscb feerlelit. ROME, 26 Februari. — Gisteren de gewone bedrijvigheid van het geschut. Ze was nog al sterk in het dal Sugana, in het vak van Plava ! en beoosten Gerizia. ' MENGELWERK. — 1 Maart 1917. 134 Voor 't geld ! — Zeer opaangengam, inderdaad I — Ze g : een scbandaal... een echt schelm- . atttk !... voor dè rechtspleging. — Maar het in haar bezit gevonden voor-Verp ?... — IBedrog!... niets dan bedrog !... De kankier fcaalde de scho uders op. — Men wil den trouwring van uwe echt-genoote gevonden hebben in een geheira ^âkje van hetkleed, dat Anna van mevrouw "biegwart ten gesebenke heeft ontvangen. ïs dat een bewijs ? Is het niet kla ar, dat dit îajfasclienk met het oogmerk werd gegeven later een bewijs van diefstal_ tegen het 4>âschuldig meisje te kunnen inbrengen ? — Ha, het is Cornelie zelve welke gij ver-denkt ? — Zij alleen is de schuîdige !... Zij haat Anna en wil haar ten aile prijze vernietigen. — Nu, Alfons, er _zal nog wel middel daaraan te brengen zijn ! — Hoe ? Op welke wijze ? —Cornelie zal hare aanklacht moeten intreWken. — Onmogelyk, nadat zij zelve zoo kunstig het net der bewijzen heeft aaneengeknoopt. — Ei kan eene vergissing, eene dwaling *oorgewend worden. — Nooit zal zij daar in t09e*emmen ! — Men kan het beproeve n. Ik ge'oof dat ik de macht heb haar er toa te dwiegen. —Gij,gij wiit dat dosn,m ijnheer Siegwart? ■— Ja, ik. Zie tocte eindelijk van trw mis-trouv/en af. Het doel vais dit gesprek is alleen u te overtuigen, dat ik u oprecht ge-negen beo... Gij bemint A*na Groban, niet waar ? — Met geheel mijne ziel ! — Hewel, waarom hebt gij mij dit niet eerder gezegd. Het zou anders tusschen ons gesteld zijn, indien ik het gevreten had. Is i het van uwen kant erastig gemeend met Anna Groban en is het uw voornemen u met haar voor altoos te veibiaden ? —Mijn hemel.ik koester geenen vurigeren wensch... — Goed,_ voîbreng dan dadelijk uw voornemen. Het meisje is braaf, vaa goede familie, fijn opgevoed... ik weet niet wat uw gelukkan verhinderea. — Mijnheer Siegwart spreekt gij in vollen ernst ? — Houdt ge mij voor zoo vrreed in zulk eene aangelegenheid te kuwien schertsen ? Ik verzeker u, dat ik in uwe plaats reeds lang bruiloft zou hebben gehouden... — Maar vroeger waart ge toch van eene andere meening ? — Vroeger, vroeger I... Hebt ge er mij ooit over gesproken ? — Neen,hoe bad ik mogen verwachten ?... — Ziedaar uw gebrek aan vertrouwen. Tusschen vader en zoonmoct inzulkezaken oprechtheid bestaan. Ik wil u een bewijs van mijne oprecktheid geven en verzoek u derhalve met uw aaazoek om Anna's hand open'ijk voor den dag te komen. Tegen de erkende bruid vau mijeea zoos,zal Cornelie hare beschuldigingen niet staande kunnen houden. ~ Mag ik dus waarlijk op uwe ondersteu-nir;g rekenen ? — Het zal mij verheugen, indien zij u nuttig is. — Maar de toestand in welken ik mij bevlnd... Neen, laathetzoo, mijnheer Siegwart, hernam Alfons plotseling zeer neer-slachtig.— Uw toestand? Ik zie niet, dat hij met diea van Anna niet genoeg orereeniomt. — Neen ; onze toestandea gelijken elkan-der maar al te veel. Ik bea nu arm, gelijk zij, want van de dochter van eenen braven, Duitîcheu schrijver, zooals de ouda Groban is, kan ik geenen aanziealijken bruidschat verwachten. Toen ik haar mijne liefde ver-k!aarde,gelcofde zij de bruid van eenen zeer rijken jongen te worden...kan ik nu nog van haar vergen aan den armgeworden minnaar haar woord te houden ? — Zij zou uwe liefde niet verdienen, indien zij haar woord nu wilde terugnemen. Posmgen van den vijansî om de Italiaansché Stellingen op de noordelijke hellingen vau den Col Bricon (dal van Travignolo), bij de Nuaquist (bove >-Becano) en op den Monte Nero binnea te vallen, weider> met gevoepga verliezen vooj de aanvallers gladweg verijdeld. In de streek ten zu;d oosten van Gorizia hebben vijandelijke afdeeîingon, na een geduchte vuur .'oerbereiding, een enzer vooriiitseschovcn ste;.'ingen ten zuidee van Vertojba, aangevaliea. Ze werden .teruggeworpen en verstrooid en lieten eenige gevangenen in onze banden, OP ZEE. ElIfSSSESO@BI.OG der SUS&BOOTSSf LONDEN, 26 Februari. — De passagiers» stoomboot der Cunard-linie « Laconia > (18099 brutoregisterton) die van New-York Iswam, werd zou der waarschuwing getopedeerd. Een schip met 270 oveile^endender «Laconia» waaronder een aaatal reizigers werd om middsr-nachï in de haven verwacht. AMSTERDAM, 27 Februari. — Het Bestuur der Cunard-linie deelt rnede dat aile passagier» der î-Lacoîiia» ger-ïd zijn. Volgens New-Yorksche bladen bovonden zich onder de reizi»ers 20 Ainerikanen. ^LONDEN, 26 Februari, —■ Lloyds meldt : De Engelsche vi îsckersslocp « Fiorlic » (183 brutc-registos) is getorpadeerd geworden. LONDEN, 27 Febiuari. — De Engelsche steomboot « Ailiers > (2361 ton) het Malteescha zeilschip «Nostra Si^acra del Porte Salve» (136 ton) en de beide kotters « Agrès » en « Gecrg Beason » zijn in den grond geboord. De versçherpt© dflikboîeB-oorlog Tôt bestrjjdlngr der dtiikboetsîî. DEN HAAG, 27 Februari. — « Daily Mail » meîdt uit Nsw-York : Hier leopt het gerucht dat do Engelsche regearing sedert het begin der maind Februari 400 groote motorbosten, die meeten dienen tôt bestrijding der duikbooten aargekockt heeft. Amerikainsche firmas zijn bezig met het bouwen van eene groot* menigte moiorbooten. ROTTERDAM, 26 Februari. — De « Nieuwa Rotterdanasche Courant » waarschuwt daar-tegen, zich niet te laten ontroeren door d« Engelsche persaa»hitsers wegens het torpe-deeren der schepen. Deze uitingen der Engelsche pers en hara uitvoerige telegrafische weergaaf zijn «nkel een deel der manier van oorlogvoeren van Engelani en geschieddeiî nitt ten bate van Holland, maac in het belang1 der Entente. Het blad wijst no»tsaals cp de Engelsche blokkeering en schrijft dan, dat de deelneming der Engelsche pers een weinig goeden reuk heeft. 3a « Orléans ». BORDEAUX, 27 Februari. — De stoomboot e Orléans > is op de reede van Pouiilac aan-gekomen.Se naar Salonlka. GENEVE, 26 Februari. — Volgens de sekre-taris der matine kommissie vaa de Fransch® kainer, de afgevaardigde Garat aan t Le Malin » medeged^eit, besloten de Westmogeudheden tengevclge der verergering van het duikbooten gevaar ih de Middellandsche zee, de benuttiging van den zeeweg voor vervoer naar Italie ea Saîonika op een minimum te beperken. Vcortaan zal de spoorweg Parijs-Milaan-Brindisi benuttigd en de vaart naar de Grieksche kust door het kanaal van Otrante door eea net beschut worden togen duikbootîn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods