De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1009 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1914, 31 August. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 25 October 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/zw18k76s4c/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

86e MAS _ Maandag 31 Angustus 1814 20 7 DE GENTENAAR = DE LANDWACHT DE Eïlï PATBIOT Dat blad mag maar, zooals altijd, aan 1 car/; ftwee centiemeo), verkocht worden. OORLOGSVLOTEN De Paatse?îchepen. De pantserschepen vormen de ware zee-Biacht, want het zijn de eenige vaartuigen in staat : Ie om lang in zee te bîijven, dank ean hunnen overgrooten voorraad kolen ; ge van bij aile weergesteltenis zee te bouwen, dank aan hunne aanzienlijke -tou-inaat ; 3e van aanvailendop te treden, aan-gezien zij zware kanonnen kunnen dragen. Om die reden ook, getroosten zich de mogendheden de zwaarste opofleringen om hun getal pantserschepen te vermeerderen. Een model-vaaituig zooals de « Jean Bait » (23.500 ton, in 1911 te water gelaten) kost 65 miljoen. Zonder te gewagen van den kost van een gevecht, en de avar'.j die er noodzakelijk het gevolg moet van wezen, Jieeft een pantserschip ten allen tijde 920 manschappen aan boord benevens 24 officieren. rit personeel kost ongeveer I miilioen 80 000 îrank perjaar. Elke mijl {1.852 raeters) die wordt afgelegd met de spaarzame snelbeid van 11 knoopen(20 klm. 300 meters), per uur, ve.'gt 6 ton kolen. Indien de snelheld wordt gebracht op 20 knoopen (37 kilometers) per uur zijn er vgo** het afleggen eener mijl 19 ton kolen noodig. De kweslie der kolen, is van het aller-grootste gewicht vcor de pantserfchepen. Een vaartuig a's de « Danlon », 2000 ton ko'en medenem :nde, wanneer het met spaarzame snelbeid vgait, 't is te zeggen II knoopen per uur, kan hei: gedurende 7.000 kilometers volhouden, 't is te zeggen van Cherbourg naar New-York heen en weer, doch met de snelheid 20 knoooen per uur, kunnen zij slechts 3.8;-5 klm. afleggen. Zuike vaaituigen mogen zich dus slechts vervvijderen, wanneer zij zeker zijn dea vijand te ontmoeten. Een modem gepantserd vaartuig bestaat hoofdzakelijk uit eenen overgrooten ge-pantserden bak, in de leugte verdeeld in verschillige kompartimenten met water-dichle beschotten. Het bovenste der kas vormt het gepant-serde duk van het schip. Het ruim, en het ondejdeel van het nchip, zijn derwijze inge-richf, en met gohende platen bekleed, ten einde beter te weerstaan aan de schokken, en aan de torpédos. Het binnenste wordt ingenomen, door de machienen, stoomketels, elektrieke toestel-len, ko'enbonken, juimen voor levensvoor-laad, torpedokamers, ziekenzalen, in een woord al'es wat moet beschermd worden en niet rechtstreeks moet deel nemen aan het gevecht. Boven het pantserdek bevindt zich eene tweede kas, bijna zoo goed beschermd als de eerste, d:e het logement be at der be-mannirg, en een deel van liet geschut, Cieestde half-zware kanonnen. Dlkte des* pantserplaten. Het sch'p is tôt eenen meter onder de ■vlotlijr» bekleed met pantserplaten van 270 millimeters dikte ; alzoo is de tomp van hetvaaituig bestaud tegen aile houwitsers en kanonkogels. Aan de uiteinden van het schip, heeft het pantser slechts eene dikte van Î70 miili-meiers.Boven deze eerste ceintuur, is er eenn andere tôt 6 meters 50 boven de ylotlijn, en die eene dikte heeft van 220 millimeters irj het middefcgedeelte, en 140 millimeters aan de uiteinden. Deze uiteinden worden even-wel zijn nog tegen aanvaringeo en zijschote!-befcheimd door twee beschotten var. 220 millimeters aan den votîrkant, en 190 millimeters aan den achterkant. De best bescherrnde deelen zijn de torentjes en de blokhu'zen. Daar heeft hec sta'en pantser eene d kte van 300 millima-ters. De platen zijn van Haï vey-staal, 't i; te zeggen gehard staal door inmenging van eene zekere lioeveelheid chroom of nickel De moderne pantserschepen dragen zelfs geene militaire inasten meer, maar enkel païen vooi den draadloozen telegraaf. Het -gene boven het dek uitsteekt is beperkt tôt het stipt noodige. De basis der schouwen is ook geblindeetd, evenals de luchtpijpé'n. Op het oogenblik van het gevecht sluit de bevelhebber zich op in zijn b'okhuis, eere geblindeerde schuilplaats op de voordek van het schip, en achter de jachttoren Van daaruit geeft de kommaçilant zijne bevelen naar aile dee'en van het schip, die aile volkomen van elkander zija afgezon-derd door waterdichte beschotten : hij heeff van daaruit het bes'.uur over de machienen, de telefoon, de spreekbuizen, het roer. De tonmaat der pantserschepen vermeer-de;t gedurig sinds verscheidene jaren. Zij vermeerdei t in de mate van den vooruitgang van het geschut. Imme s tegen zwaardere kogels en botn-men, moeten zwaardce weerstandsplateu ge^teid worden ; bijgevolg het gewicht der vaartuigen vermeerdert en de tonmaat e.t als gevo!g de waterveipiaatsing moet ook aanzienlijker gemaakt worden. De « Suffren », in 1899 te water gelaten, moet 12.0( 0 ton ; de modellen « Pa-rie » van 1903 en 1904, meten 14.865 ton; de 6 Dan-ion's van 1910, 18.000 ton ; de « Jsan-Bart », van 1912, meet 23.500 ton en de laatste vaartuigen in aanbouw, meten 25.000 ton. Zekere mogendheden hebben leeds vaartuigen van 28.000 ton en anderen var 31.000 ton. Wanneer de oude panterschepen met 6 stukken bewapend vvaien van 27 of 30 centimeters kaliber was dit reeds veel ; thans zijn 12 stukken van 33 centimeters zelfs niet meer voldoende, en mea neemt het kaliber van 34 centimeters. Ds torenijes, Sinds lang reeds worden de groote stukken geschut twee en twee gepiaatst in de torentjes. Aan boord der vaaituigen van het model van den « Jean-Bart » zija er twee torentjes boven elkander gepiaatst, op het voorfchip en op het achterschip, doch de modellen Gascogne, waar men dit jaar i-; aan begonnen, zullen vie.dubbele torentjes hebben. Wanneer men weet dat het gewicht van een kanon van 34—0, 15,000 kgr. bedraagt, kan men zich verbeelden welk gewicht da spil van het torentje dragen moet, en d^ï kracht die van noode is om heizelve in alU; richtirgen te doen d aaien. In Frankrijk kanonnen kuntien gieten, te weten : de Crsusot, Ruelle en St-Chamond. Langen tijd was de kruiser, die enkel diende bij de eskaders als ve kenner niet van pantserplaten voorzien, doch de ver-betering van het geschut hebben gedwongen tôt het blindeeren der rompen %'an al!e vaa- tu gen ; anderzijds hebber» de verbete-ringen aan de machienen, al de vaartuigen ook meer snelheid gegeven. Zoo zijn onder dat oogpunt de kruisers en de pantserschepen bijna op gelijken voet geraakt, enthansdatde beschutting ongeveer dezelfde is en dat een oorlogschip ten minste twintig k-.oopen (3Tkilometers)moet kunnen loopen, mogen de kiuisers en de pantserschepen ontreat gelijk gesteld worden, bebalve ca* de eerstger.oemde eene grootere snelheid kunnen bereiken. De kruisers dragen ook slechts middel-matig en licht geschut. Frankrijk heeft eene talrijke vloot van gepa tserde kruisers. Eenige onder hen, zooals de « Waldcck-Rousseau », 14.000 ton, z^udeamet goede kan s den s'uijd kunnen aangaan tegen de oude pantserschepen van sotnmige andere mogendheden, doch in de gevechten op grooten afstaud (8 tôt 9000 m.) zooals zulks geschiedde in. den Russisch-Japansclien oo'lo*, zouden deze kruisers, weinig bewapend, ook slechts geriegea dienit bewijz n. D3 « S83ÏÎÎ3. » De kruiser, als verkenner, werd vervangen door den « Scout », een licht vaartuig van 400 ton, z»er sielvarend, en dat eenen lan-gen weg kan afleggen zonder kolenvoorraad in te r.etnen, esi op die manier den vijand op grooien afàiand kan gaan opzoeken. Toi'^edabooten oî Torpilleurs. De eerste torpedobooten of torpiljeurs, hadden eene lengte van 27 meters, en eene tonmaat van ongeveer 40 tôt 60 (on en liepen van 19 tôt 22 knoopen ; de torpédo was hun eenig wapen. Thans meten de torpedobooten ruim 200 ton, loopen 30 knoopen, en, zoo de torpédo nog hun bijzonderste wapeu is, dragen zij evenwel ook a le soorten van lichte sr.elvurende kano.inen. Deze k'eine vaartuigen, die ter oorzake hutxrier geringe tonmaat wëinig tegen de hooge zee heitand zijn, worden enkel ge-bezigd tôt bescherming der kuste ). De aarn'al, gezame itlijk met de eskaders, wo-dt gedaan door de « to'pedojagers », d e 5'JO tôt 800 ton me'ei>. Doch daar de torpédo slechts kans heeft haar doel te bereiken, wanneer de aanvallei dea vijand ongemerkt en op goeien afstand kan naderea.rnoesten de tor-piljeurs verdwijnen vanzoohaastzij inde zee-macht door de onderzeeërS verdrongen wer-den. Deze laatsten immers kunnenaanvallen zonder gezien te zijn. Dat is dan ook gebeurd, en er worden geene torpedobooten meer gebouwd. Do torpednjtigers. De uitvinding van de automobieT-'orpedo, deel geduiende eenige jarei denken aan ee. e volledige omwenteling in de taktiek der zeegevechten. Daar dit wapen in enkele minuien een pa itserschip kan vernielen en in den groud bo en werd het onnoodig, dacht men nog pantserschepen te bouwen, en de torpédos zouden volstaan, om het geb'ed ter te verzeksren. Zulks was evenwel eene dwaling, die in den Russisch-Japanschea ooriog k'iaar is gebleker. De Russische pantserschepen die voor Port-Arthur door torpédos getroffen werden, werdea ras hersteld, en deden weer dier.st. Japaneezen 180 torpédos gezonden naar den Russischen oorlogsbodem Sebastopol, die slechts onbeduidende avarij bekwam. Da torpédo blijft evenwel eea vreeselijk wapea, en indien zij geen groote pantserboot kati doen ziaken, kan zij het vaartuig evenwel dergelijke avarij berokken dat het niet meer voo uitkan. ' De eerste torpedobooten waren enkel tôt de verdediging bestemd. Hunne tonmaat was niet grooter dan 68, en zij bouwden moeilijkzee. Stilaan gaf rneu hungrootere afmetingen, alsook meer kracht en de hui-dige torpedojagers van 800 ton, staari omirent geiijk met kleine kruisers. Benevens hunne torpedobuizen, dragen zij kanonnen van een kaliber van 61, 75, ea zelfs 100 centimeters. De Fransche eskaders bezitten een groot aantal torpedojagers ; het eerste zeeleger heeft er 45. Wanneer de groote pantserschepen îneê hunne zware stukken de vijandelijke vaar" tuigen omirent hebben buiten gevecht gesteld, en dat de !ija gebroken is, komen d® torpedojagers, die zich tôt dan toe schuil hielden, te voorcchijn, mengen zich in hek gevecht, en trachten te vernielen wat ernog van den vijand overbl'jft. Des nachts ook, kunnen zij dank aan hunne kieine tonmaat en hunnen geringera diepgang, in de reeden en baaien binnen» dringen, de waakzaamheid der wachten verschalken ea de eskaders aanvallen die mee';en rustig ea vei ii te liggen. Een torpedojager van hetnieuwste model,' kost 2.500.000 fr. en heeft 2 officieren meî 63 manschappen. ïïwîpvaarîutgen. Benevens de groote slag=chepen, hebben, de vloten nog ta! varx hu'pvaartuigen,zooals: 1. Mijnîeggers.die vaste torpédos plaatsen, niet alleen in den omt ek. der havens ea kusten op de verdedigingslijnen, maar ook in volie zee, op den weg der vijandelijke I vloot. 2. Mijnopvisschers die juist het tegenover-' gestelde doen; 3. « dokkea » om de gezonken onderzeeërs op te halen ; 4. trausportschepea voor manschappen en materiaal ; verder nog, lichters, slepers, vlottende waterbakkea om de eskaders van drinkbaar water ta voorzien, petroolbooten, icolënschepen, enz«* Dd tribuca^en der Oorlog-svaîigstBii, De huidige inrichting der tribunalen voor i de oorlogsvargsten, verschilt volgens de la' den en de wetge-vingen. Een Fransche schrijver M. Bry, zegt in zijne « Begrippen van internationaal recht»: « In het aigemeen wordt het recht aan eenen oorlogvoere ide niet betwist, te oor-deelen over de vangsten op dea vijand ge°> daan ; doch aile schrijvers zija het eens Ot«* te verklaten dat de tribuna'.en der oorîogs-vangs'en, onder opzicht hunner betrekkin-gen met de onzijdige landen, niet meer oveieenstemmea met de moderne rechts-begrippen.Het gebruik werd nochtans door aile mogendheden aangenomen, en wordt, niet-tegenstaande zijn auoimaal karakler door velen goedgekeurd. * Het recht vaa oorlogsvangsten te doen vloeit îechtstreek u:t de noodwendigheden van dea ooriog. De oorîogvoerende moet, indien hij zija recht van souvereiniteit wii behouden alleen mogen oordeelen over de manier opwelke hij het oorlogsrec'àt uit-oefent. MENGELWERK. — 31 Augustus 1914. 189 [o Mi îcnjaa Brsyffeï Voor den tijd zijner afwezigheid droeg hij hem het kommando over de Zeehonden op, verzocht hem streng op de tucht en orde te letten, en de in de'Ram vei borgef» schat-ten goed te bewaren, opdat hij, wanneer hij terug kvvam, ailes in orde vond. Toen de botters met de kleedingstukken terugkeerden, gaf Mathijs dezea brief aan den zoon van den ouden visscher, voorzag hemrijkelijk van reisgeld en scherpte hem in, depapieren aan niemand anders dan aao zuster Mathilda in hetklooster Vrouwendal te overhandigen. Nada" de jonge botter ditplechtig beloofd fcad, kleedde Mathijs zich in het gewaad v^n eer.en houtvester, r.arn den naam van Grijp aar;, huurde eenen goed bespannen wagen, die hem tôt aan de naaste verblijfplaats voor den nacht moest brengen, en veriiet, geheel onopgemerkt en ongehinderd, Du.n-kerke aan de landzijde. LXIV. OP REIS NAAR VROUWENDAL. Zien wij thans hoe de jonge botter, die 2ich op v/eg naar Brugge begeven had zich van zijne opdracht kweet. Na een voetreis van verscheidene dagen kwarn de jonge botter behouden bij het klooster Vrouwendal aan. llij wiide zoo maar niet het klooster be-tretfeT, doch eerst eenige navorschingen omtrent zijn bewoners in het werk stellen. ^ Terwijl hij 700 ultkijkende rondom het •:ilo"oster dwaalde, beiucikte h;j een jongen man, die in zoodanige houding tegen een boom leunde, dat me i hem van uit het kloos er t auwelijks z!en ko.), terwijl hij bespieden kon. Hij maakte op den jongen en eenvoudigea bo ter cen vreemden ind^uk en deed hem denken, dat het een Zigeuner was, en inderdaad het was de trouwe Hissar, de doodgewaands, die door zijn stamgenootea bet'eurd werd. Sinds hij zijn ziekbed verlaten en werke-lijk de meening verwekt had, dat hij dood was, was hij te voet naar B ugge gegaan. In de nabijheid van het klooster leefde hij gelukkig, wanneer hij iedsren dag Mathilda slechts een oogenblik zien kon, zonder door haar, die hem daar niet vermoedde, opge-meik1- te worden. De jonge visscher berner kte nog een anderen man, die weder zijnerzijds dea Zigeuner met van haat vervulde biikkea sçheen te bespieden. Hij maakte op den botter een weerzin-wekkenden, onaangenamen indrnk. Van den Zigeuner trachtte de jonge botter zich inlichtingea te verschaften, en zonder Mathilda's naam genoemd te hebben, ver-nam hij dan ook, dat hij elke kloosterzuster aan wie hij eene boodschap moest over-brengen, in de spreekkamer kon aantreften. De jonge v-sscher haastte zich dau ook, den raad van den Zigeuner te vo'gen. Weinige oogenbhkken later stond hij in de spreekkamer van het kloostér. Achter een doorzichtigen waad verscheen Mathilda. lu hare. in weerwil harer droefheid, nog verrukkelijke schoonheid, maakte zij eeu diepen indruk op den jeugdigen bode, die haar met sidderende hand het schrijvea van | Mathijs overgaf. ! Mathilda dankte hem met een zacht i kuikje vaa haar hoofd en daariaede Was de opdracht van den jongen botter vervuld. Hij veriiet het k'ooster en begaf zich in gedachten vsrzonken, weder op weg naar zijne gebooiteplaats. Nauwalijks had hij zich verwijderd, toen Mathilda ook reeds voor de kloosttrpoort ve.scheen. Zij zag zorgvuldig rond. Tôt heden zonder eenig vermoeden van H'ssars nab jheid, had zij uit Mathijssen's brief gezien, dat deze den Zigeuner beter ker.de, dan zij en hem nergeas zocht dan bij haar. Zij naderde het k'eine boschje, waarin Hissar zich bevo.id, die met sneikloppend hart, onbewegelijk tegen ee.ien boom leu ide. Maar ook de tweede man, dien de botter beinerkt had, ea welke zija oo.'ï niet vaa H ssar afgewend had, siond bij dea aanblik van hetgeen nu gesc'niedea zou, met sneikloppend hart te kijken. Hij bleef echter niet, zooals de Zigeuner in de ze'fde houding itaan, doch sloop nader, van boom tôt boom, stii en voor-z'cbtig als eea slang, totdat hij dicht achter dea Zigeuner stoad, zouder door dezea benierkt ta worden. De luistervink, waarin wij den rooden Schalk herkend hebben, vervolgde den Zisreuner inetgloeiende blikken. Hii bespiedde hem dagelijks verscheidene xnaien en smeedde p aunen tôt zijn verderf. Nu trad Mathilda op den Zigeuner toe, die haar met glceiende oogen in het aange-zicht blik.e. — Hissar, sprak Mathilda zacht, zijt gij nog altijd mijn trouwe vriend ? — Die ben ik nog ! autwoordde Hissar. Vertrouw op m.j î — Nu, hiister dan, voer Mathilda met hare welluidende stem voort, ik heb hier een dringenden, gewichtigen brief, die ter-stond naar Zaudtvoo.de, naar jau vaa Eimburg moet gebracht worden. Aan u, tiouwe ziel, vertrouw ik hem toe. Geen ander levend mensch mag hem zien. Hissar nam den brief aan. — Zoolang ik adem haal, zal niemand anders hem zien. — Vaarwel dan, Hissar. In mijne zdel zaï uw beeld eeuwig b'ijven Ieven, als dat vaa ffiiîa trouwsten en liefsten vriend ! Eu stil, geruischloos, eveanls zij gekomen was, veidweeu Mathilda weder. .Hissar's blikken volgden haar, totdat d« de kloosterpoort zich weder achter ds heer-liike gestaite gesloten had. N a wiei p de Zigeuner een b'ik naar boven„ Daarna zo ik hij, met het aangez cht naar het Oosten, op zijne knieën om te bidden. Ten hoogste gelukkig, omdat hij haar gesproken had, wilde hij den Ahnachtigen bidden, dat de taak, dien hij Mathilda beloofd had, te volvoeren, gelukkig mocht afloopen. Doch het verderf loerde reeds achter hem.' De roode Schalk, vol van wraakzuchten haat, biaadende vaa begeerte om diea brief te bezitten, welk geen levend mensch zien mocht, sloop met den dolk in de hoog opge-heven hand naderbij. En terwijl de edele Hissar met geTOuwen hauden knielde, flikkerde de scherp gesle-pen dolk van den rooden schurk door de lucht en.... de Zigeuner werd in dea rug doodelijk getroSen. Slechts een lichte, nauv? hoorbare schreeuw werd gehoord. Het werk van dea schurk was volbracht.' Triompheerend oatrukte dea roode Schalk zijn slachtoffer den brief. Hij verborg heas goed in zijn warabuis. Toen verdween hij zacht, spoorloos, onopgemerkt, omzijaduivelsch werk voortt t© [.Wordt voortgaset)* WM SITEI1 BIBLt r-.ee

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods