De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

376 0
close

Why do you want to report this item?

Remarks

Send
s.n. 1917, 04 May. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Seen on 03 June 2020, on https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/en/pid/st7dr2r19d/
Show text

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 319^ îaar. Nuâi» 10S GJîeGraev©9SSeSelvsst;S6 DE KLEINE PATraQT VrMag if MM Wiî, Prljs Sssisfiemsgt Bfeî&jth© teno^a . «M» 6roci Sente Dultsoh barlchî f gERLIJN, 2 Mei. fk Westel'îk knlgstooneel. TfLsgirfront oan veldmaarschalk kroonprins 1 . Rupprecht van Beieren. 1 Bezuiden Ieperen nam de vuurbedrijvigheia fer. et tusschanpoozen toe. Op het slaeveld van §Srras mlslukten in den voorrniddag Engelsche «anvallen bewesten Lens, Monchy en Fontaine. (Ivan op den middag is de geschutstrijd weer %lerker geworden. Hij duurcie ook s nachts SSfc°ort- . , ^egerfront oan den Duitschen kroonprins. L.' Hevige vuurgolvingen werden voôr het mor-«snkrioken gavolgd door geweldige verken-©ingen van de Engelscben bij Cerny en aan de misae. De vijand weid teruggeworpen. 's Mid-*;;s zette de vuurstrijd op geheel het front met ollo kracht opnieuw in. Nachtefijke onder-jâerningen cmzer aanvalstroepen benoorden de '■Aisne leverden wi»st op aan gevaneerren en Ifeachlnegeweren. Tijdens de zuivering van een ffransch neal bsnoordoosten Sillery werden den Jfijand zware verliezen toegebracht en meeT dan 10 gevangenen ingeleverd. Herhaalde aanvallen B3r Franschea aan dea Chemin des Dames /jperden in strijd op dichten afstand afgeslagen. vTjdens den strijd in Champagne op 30 April S»ij r. meer dan 400 gevangenen in onze handen »eb'even. Hunne verklaringen wijzen uit dat de «r sch in 't vuur gebrachte Fransche divisies de ©pdracht hadden ontvangen, ons tôt iederen prijs ■Se hoogtestellingen bezuiden Nauroy éo Moron-sarillers te ontrukken. Het doel der Fransche afegerleiding is op geen enkel punt bereikt ge-®orden.m>cger van generaal-veldmaarschalk hertog Albrecht oan Wurtemburg, De toestand is onveraderd. % le luchtstrijd verloor de vijand 14 vliegtuigen. aLui'enant WoifF schoot zijn 28e en 29®, luitenant ïlk'haefe'- zijn 24= en 25e tegenstrever naar beneden. OastsI'jk kriJgsÊooneel. iLtger Dan den generaal-oeldmaarschalk Prias Leopold aan Beieren. in veîe sektoren was de Russische vuur-'erkzaamheid en dientengevolge ook de onze, îvendiger dan in den laatsten tijd. •eçerfront oan gener.-ooerste aartsh. Jotef In het greosgebied van Moldavie vielen, na evig vuur, meeidere Russische batalions onze hoo,wislôilmg?ri benoor.1"ii hêt Oitoz-dal aan. Zîi werden rÀet zirâie vèiitezenafgeweeid. ii Lsgergtoep oan s su. veldm, von Mackenstn Geen bijzondere gebsurtenùsen, Maoedonisih front. De levendige gevechtsbedrij vigliaid in de bocht van de Tserna en op den Westeiijken oever van den Wardar duurt voort. Een onzer vliegtuige3kaders ondernara m8t opgemerkt goed gevolg ean bomaanval op inuniUeopslag-plaatsen bij Bac aan de Tserna. BERLIJN, 2 Mei. — Omciëal. — Eenige marine-vliegtuigen vielen op 1 Mei, 's camid-da?s, vijandelijke handelsschepen voor den Theems aan en boorden eenen grooten stoom-boot, van ongeveer 3000 brutto-re,?isterton, is den grond. Van onze vliegtuigen is er een niel teruggekeerd en wordt als verloren aanzien. De chef van den admiraalstaf der Marine. T^osda Dultaoh barloht BERLIJN, 2 Mei, avondbericht. — Aan de gevechtfronten in het Westen, afwisselend steri vuurgevecht. In het Oosten niets bijzondêrs. Officieelo Oostôtirijkscha bsrîchtesi WEENEN. 2 Mei. Oostelijk krl)f stooneaî- In het gebied ten Noorden de Oiioz-baan werd een opmartch van Russische aideelioger geheel #n gansch afgoslagen, aiid'ers ffedeBlte'ijl levendig geschutbedrijvigheid. Italiaansch en Zuid-Oosîelljk krljgstdoneel- De toestand is onveranderd. Op 30 April 's avonds vielen onze zeevlieg tuigen do haveninstellingen ran Valona me zichtbaar goed govolg aan ; de rliegtuigen keer ien trots sterk vijandelijk vuur allen terug. 0a oorlof in het Olsten* Turkaoho berlohtsn. KONSTANTINOPEL, 2 Mei. — (Ambteliji bericht van 1 Mei). Kaakasusfront : Nadat de Russen Musch hebban verlaten er ia NoordelLjke richting zijn afgetrokken, werc de stad door ons beztt. Op een a»der frooteedeelte werd esn dorp. bezet door onze vijanden, door een onzer ruiterij afdeelingnn aangevallen. Hierbij werden twa« vijandelijke officieren en ve«l manschappen ge dood en zis man kriiïrsfrp.vnnff'un . I» «an de ovetige koaten gcea8 bijzondere ge- . bee,i'tenï3S°n t ° -neldcn. Biyigaarsch hsricht. SiOFIA, 2 Mei. — {(Auibtolyk beric'at van 1 Jvlei). M^oe&o&lach. front ; Tyn den Cerna-bocht en aan dea rechteVoever v? y de Wardar, levendi^ gesc'autvuut. Op het cvjerige front oç zichzelve :staand gesckutvuur. Twee vijandelijke vliegtuigen werden in de Cterna-bocht en in den omtrek van Moglena door ons vuur nedergeschotcn. ïï'iirassnisok front fealm. Oirioj is BIL'jII m rAAIKBIJI SjVaas&he barlohtec. PARIjS, 1 Mei. — Teu Zuiden van de Oise h jîbben de Franschen een Duitschê aanvals-B> sging, op een der kleine Fransch 3 SWlingen lit de streek vaa Barisis, afgeslagen. Op den Chemin des Dames tamelijk heyjg : | |/ftilieriegeyecht in den sektor vaa Troycfc-I|turtebis.:. Patroeljeontmoetingen fen Oosten vun Hurtebise. Een Duitschê verkenning die p|oogde de Fransche liaies te genakon, werd îeruggeworpen door het Fransche vuur. In Champagne is de sacht betrekkalijk iyilm ^.eweest in den aanvalssektor. De Fransche ttoepen hebben zich ingericht op de veroverde sfiellingen. Niets te melden op het overige van ; Met front. ' PARIJS, 1 Mei, avondbericht. — Verwoed gcschutvuur in Champagne, tea Zuiden Moron-ailiers, waar de vijana twee forsche tegenaan-'sallen deed op de stellingen, die we gisteren ^eroverden. Ons sper- en machinegeweervaur Ibrak de aanvalsgolven en berokkende zware verliezen. t 1 Gisteren maakten we 520 gevangenen en 'egden de hand op vijf kanonnen. Saa'elsoh berioht. LONDEN, 1 Mei. — Wij hebben in dan afge-loopen nacht een geslaagden overval ten Nûbr-ien Ieperen gedaan. Wij namen daarWj enkele V^anden gevangen. russïsch-îïïiisgss mm i Russisch getechtsUrrein. i SX-PETERSBURG, 1 Mei. — Geweervuur en verkenningen. gtastenrijksch-ltaliaanseha oeritf i Xtaliaanaoli bericht. ROME, l Mei. — Gisteren is de bedryvigheid MENGELWERK. — 4 Mei 1917. 24 De zoon des moordenaars ■ vn wtwv r "Vi UVllUEil W M M. Sbane antwoordde dat zij door wolvea âr^rden aangevallen en dat hij goed zoudoen ^ij^e pistolen te laden voor geval van nood. De wolven deinsden nu acbteruit, maar ®ftteden toch hunDe vervolgi ig voort, |âlhoewel op meer eerbiedigen afstand. De jjSyeg liep nu hellend af, maar het zieke 35>3ard kon zich nauwelijks staande houden. à Nogeep halfuurenwij zijn in de stad, |fer-gde de jager en stond recht om over den te zien. Goede God, sta ons bij 1 riep |hij op cens uit en sprak haastig eenige :»'Oorden tôt den koetsier. Deze sloeg ^pnieuw woedend met de zweep, maar te prergeefs ; bet arme paard was ten einde. g — Wat is er nu te doen ? vroeg M. Shane. .— Ziet ge die zwarte massa den heuvel tàfkomen ? Dat is de kudde wolven. Ik vree3 pat we verloren zijn ; het paard kan niet agneer voort. r —Wel, maak het dan los en ryd voort ptoet de drie andere ! riep Jos. T — De jongen heeft gelijk, antwoordde de Mîan, en er is geen tijd te verliezen, Hij sprak Bc* den koetsier en deze hield de paaraen in. IC • î3?er sprong van den bok en begon mSt i « ii ii ii i n i m ii ibiii i ni w n ii ii ép 11 zijn mes de strengen ran het uitgeputte paard door te snijden, terwijl de andere drie, welke wisten dat de wolven achter hen waren, woedend trappelden om te mogen voortgaan. Het was een verschrikkelijk oogenblik. De vijf wolven kwamen nu aangestormd ; de twee eerste werden door M. Shane en Jos neergeschoten en O'Donahue doodde van uit het rijtuig den derde. De vierde sprong woedend naar het paard, dat door den iager werd losgesneden. Jos sprong van het rijtnig en velde hem neer terwijl M. Shane, die hem gevolgd was, den laatsten onschadelijk maakte. Doch dit gevaar, waaraan zij au ontsnapt waren, was niets in vergelijking met hetgeen hen thans bedreigde ; de gebeele kudde kwam nu gelijk een stortvloed den heuvel afstormen, onder een gehuil dat relfs dea moedigste deed sidderen. Het paard, dat gevallen was toen de wolf het aanviel, was nog niet geheel van de slede losgemaakt en de andere drie waren gansch onbehandelbaar. M. Shane, Jos en de koetsier sleurden het| eindelijk ter zijde ; sy sprongen op hunne' plaatsen en vlogén heen zoo snel als de wind, want de paarden waren razend van* jngst. De «eheele kudde wolven was geev<" hondèfd e'ien meer verwîjderd, toen zij ver 1 I- ^ O uv». *trokken, en zelfs toen nog meeada M. Shane dat aile hoop verloren was. Maar het paard, * dat zij op den weg hadden achtergelaten, j scheen hunne redding te zijn ; de uitgehon-: gerde dieren vlogen er op aan, vie'en en î rolden over elkander, biommeade, bijtende ! en vechtende cm dat feestmaal. i Spoedig was ailes afgeloopen ; binnea drie minuten was het paard verdwenen en het ! grootste deel der kudde hernieuwda de ver-; volging ; maar de slede had te veel op hen gewo'.inen, en daar hun tocht niet verder ondert>roken werd, bereikten zij het naaste dorp, en O'Donahuehad de voldoening zqns ontstelde bruid het posthuis binnen te brengen, waar zij in bezwijming viel, zoohaast zij gezeten was. —• Ik moet u zeggea, Jos, dat ik voor mijn gansch leven genoeg aan wolven heb, sprak M. Shane ; maar gij, mijn jongen, vooreerst zijt ge een goede schutter en bovendien nog een dappere baas ; hier is een handvol roebels, gelijk men hier die dingen noemt, be waar ze tôt gij weer in Engeland komt: en als ik a3n vrouw M. Shane zal verteld hebbea, wat gij vandaag voor ons hebt gedaan, zal zij u biefstuk ea podding ga ve a zçjolang als gij leeft. En wijl de wolven ons niet voor avondmaal gebruikt hebben, laat i ons eens gaan zien wat wij telf voor ons i avondni!îî»î kmieTî 'b0',rom^Ti. g h?rlc f- in'zear hsirjg geweest, vjtnaiiii hôt WipiMC' u.il en hajx do»>. uoordraud vua dea Kars., waai aij ook's nachts vobrtduurde. , Verkenningen vaa weerskantsn hebbea to» kleine patroeîjégevechten geleil : wij l^bbeu' eeni§e gevangeaea genomen, o. w. 1 officier. Vijandelijke zeevliegtuigen hebben bo îmen geworpen in de streek van dea benelcn-I^onza. [ Er ii eenigo schade aangericht. O3P ZSE. asgeai Engelsche h&veas gsslotaa. Vol^ens bericht ou in Hoiland aangel.onea, konaicjt de Eng<ilsche regeering de ve.spenia<f aan van nog negea Eugelsche havens, wa^r-o id :r Leith en Newcastle, Vijftlea stooaiera uit Engeland in HoIIanft aangekomaa. Aan dcKoln Zeituag wordt uit Amsterdaaa gemeld, dat Woensiaglî vaa de 20 met levens-tniddelen geladen stoomers, die sedert maandeu in Engeland werden teruggehouden te Amsterdam aacgekoman zijn. Er iiggen ernog vijf in Engelan 1. m».n weat met wa&ron. Waarschijnlijk heeft Dait&chland vour de eerste maai de vrije overvaart ge .vaar-corgd.KiahrivUî van HospitaaIschep»n. SOFIA. 2 Mei. — Soldaten u't Franschs çevangenschap teruggekeerd vertellen dat zij in Salonika in het begin van April laatst gehoi-pen hebben bij het lossen van aminunitie uit lazaretschepen. Vele der lazaretschepen hebben ook groota hoeveelheden mondbahoeften aangebracht. Da vsrsîbsrpta duikbooten-oorliy, ! AMSTERDAM, 2 Mei. — Een plaatselijk blad meidt uit Ymuiden : De No3rweegscii«: bark « Telefoon » is door eene Duitschê duik-boot ia den grond geboord geworden. KOPENHAGEN, 2 Mei. — Het Deenscha ministerie zeilschip « Le Havila » (1421 ton) is op reis van Buenos Aires naar Deuemarken in den Atlantischen Oceaan in den grond gftboard getrorden. BERNE, 2 Mei. — « La Depeche » van Lyon meldt uit Parijs : De Amerikaansche viermaster « Percy Birdsall » (1128 ton) werd op 22 April in de Gironda-monding door eene Duitschê dulk« boot in den grond geschoten. De «Birdsall» was met 11 an lere zeilschepon, 'aegeieid door twee wachtschepen de haven vaa Bordeaux uitgevaren en was met drie aaders zeilschepen min of meer vooruit aïs hij doof Ieen torpédo getrofFen werd. De wachtbooten schoten op het zeeroer der duikboot, die onderdoak. Eenige oogenblikken later kwam de duikboot weer baven en had een gevecht met de v/achi-booten maar het ontkwam hun toch. Aan het Westfront. E«n neutraal-oordeel. KRISTIANNIA, 2 Mei. — De militaire med*-werker Noerre^ard van het morgcndb-adhiiide.lt over den slag van Arras, welken hij don be-slissenden slag noemt. Men zegt dat de Ëngelschen, wel is wrî plaatselijke voordeelea behaald hebbeu, hua doel is echter geweest : doorbreken o? acVeruit-werpen op een groot breedtefront ; da' is hua echter niet gelukt ; derhalve is het Du tsck* bercht van eene Engelsche nesrlaag niet onjuist. DE VREDESBEWE6ING. Skandinavlfi ea de vredeabswegla?. STOCKHOLM, 30 April.— Het blad « Oageum Nyheter» herinnert eraan in een hoof ia tikel, dat bij de laatstledene Noorweegsche ministers-konferencie te Kristiania, werd overeengekomea dat de drie Noorderiandsche regeeringea zou-den overwe^en, welke voetstappen mogelijk» zouden kunnen aangewend worden om de hor-stelling van den wereldvrede te verhaasten. !>• blnden vragea of thans het wezenlijke oogenblik niet gekomen is voor eene nleuwe aanton-komst van de ministert der dr:e Noord^cH» s'si^n.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software. 

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
This item is a publication of the title De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot belonging to the category Katholieke pers, published in Gent from 1914 to 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Add to collection

Location

Periods